ကၽြႏ္ုပ္တို႔အေၾကာင္း

FBS - သင့္အတြက္ယံုၾကည္အားကိုးဖြယ္ရာ Forex broker

FBS သည္ႏိုင္ငံေပါင္း 190 ေက်ာ္တြင္အထင္အရွားရွိေနေသာ ႏိုင္ငံတကာ broker တစ္ခုျဖစ္ၿပီး၊ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူ ၁၂ ၀၀၀ ၀၀၀ နွင့္ပူးေပါင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္သူ ၃၇၀ ၀၀၀ တို႔မွ အႀကိဳက္ဆံုး Forex ကုမၸဏီအျဖစ္ FBS ကိုေရြးခ်ယ္ထားၾကပါတယ္။

ေဖာက္သည္မ်ားအေတြ႔အႀကံဳေကာင္းမ်ားရရွိေစရန္ FBS သည္ ဆီမီနာမ်ားႏွင့္ အထူးအခမ္းအနားပြဲစဥ္မ်ားေဆာင္ရြက္ေပးျခင္း၊ ေဖာက္သည္မ်ားအား ေလ့လာသင္ယူႏိုင္ရန္ သင္ေထာက္ကူမ်ား၊ cutting-edge အေရာင္းအဝယ္နည္းပညာမ်ားႏွင့္ Forex ေစ်းကြက္အတြင္းမွေနာက္ဆံုးရဗ်ဴဟာမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးေနပါသည္။ အေရာင္းအဝယ္သမားအသစ္ႏွင့္ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္မ်ားအေနျဖင့္ဤက႑၏အသံုးဝင္ပံုကိုေတြ႔ရွိႏိုင္ပါသည္။


အခမ္းအနားပြဲစဥ္မ်ားကိုလည္း တစ္ေလွ်ာက္လံုးစနစ္တက်ျဖစ္ေစရန္စီစဥ္ျခင္းႏွင့္အားလံုးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႕ေစရန္ႀကိဳတင္ျပင္ဆင္မႈမ်ားျပဳလုပ္ျခင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ေခတၱအနားေပးခ်ိန္တြင္လည္း ဧည့္သည္ေတာ္မ်ားအားစားေကာင္းေသာက္ဖြယ္မ်ား ေကာ္ဖီမ်ားျဖင့္ဧည့္ခံပါသည္။ အစည္းအေဝးအားလံုးကိုလည္း မိသားစုပံုစံသေဘာမ်ိဳးျဖစ္ေစၿပီး FBS ကုမၸဏီ မွအေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားႏွင့္ပူေပါင္းလက္တြဲေဆာင္ရြက္သူမ်ားအားလံုးမည္သူမဆိုပါဝင္ရန္ႀကိဳဆိုဖိတ္ေခၚလ်က္ရွိပါသည္။ ေနာက္ၿပီးအေရးႀကီးဆံုးကေတာ့ အခမ္းအနားပြဲစဥ္အားလံုးပါဝင္ဆင္ႏႊဲမႈသည္ လံုးဝအခမဲ့ျဖစ္ပါသည္။.

ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ ကၽြႏ္ုပ္တု႔ိ၏ေဖာက္သည္အားလံုးကိုတန္ဖိုးထားၿပီး ေဖာက္သည္တိုင္းတြင္မတူကြဲျပားေသာလိုအပ္ခ်က္မ်ားရွိမည္ကိုလည္းသဘာေပါက္နားလည္ထားပါသည္။ အထူးသျဖင့္ မူဆလင္လူမ်ိဳးအေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားအတြက္ အစၥလမ္အဆံုးအမႏွင့္ဆန္႔က်င္မႈမရွိေသာ swap-free အေကာင့္မ်ား (အစၥလမ္ အေကာင့္ဟုလည္းသိထားၾကေသာအေကာင့္မ်ား) ကိုလည္းေထာက္ပံ့ေပးထားပါသည္။

သင့္အေနနဲ႔ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ broker ကိုရွာေဖြေနသည္ဆိုပါက FBS တြင္အေကာင့္ဖြင့္ရန္စဥ္းစားေစခ်င္ပါသည္။ ပေရာ္ဖက္ရွင္နယ္ကုမၸဏီတစ္ခု သင့္ေနာက္မွာရွိေနရင္ Forex မွာအေရာင္းအဝယ္လုပ္ရာတြင္ မည္မွ်လြယ္ကူၿပီး သက္ေတာင့္သက္သာရွိလဲဆိုတာ သင့္အေနနဲ႔ အံ့ၾသစြာေတြ႔ျမင္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။

၁၉၀ ေက်ာ္

ႏိုင္ငံေပါင္း

၁၂ ၀၀၀ ၀၀၀

အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္သူေပါင္း

၃၇၀ ၀၀၀

ပူးေပါင္းလက္တြဲသူေပါင္း

၆၀၀ ၀၀၀ ၀၀၀

ေဖာက္သည္မ်ား၏ႏွစ္စဥ္အျမတ္ - ေဒၚလာ

ကၽြႏ္ုပ္တို႔၏ေအာင္ျမင္မႈမွတ္တိုင္မ်ား

FBSအေနနွင့္ ၂၀၀၉ခုနွစ္ကတည္းက ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အရည္အေသြးျမင့္၀န္ေဆာင္မွုမ်ားကို ၀န္ေဆာင္ေပးလွ်က္ရွိျပီး စ်းကြက္ထဲမွာဦးေဆာင္ေနတဲ့အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီတစ္ခုအျဖစ္လည္း အမ်ား၏အသိအမွတ္ျပဳမွုကိုလက္ခံရရွိထားပါသည္. FBS သည္ အေကာင္းဆံုး FX IBအစီအစဥ္ဆု, အင္ဒိုနီးရွား အေကာင္းဆံုး ေငြေၾကးေစ်းကြက္ အက်ိဳးေဆာင္ဆု, အေရွ႔ေတာင္အာရွ အေကာင္းဆံုး Forex အက်ိဳးေဆာင္ဆုနွင့္ ထိုင္းနိုင္ငံတြင္ အေကာင္းဆံုး Forex အက်ိဳးေဆာင္ဆုမ်ားကိုရွိခဲ့သည္. ထို႔ျပင္ ေက်းလက္ရွိ အိမ္မ်ား လမ္းမ််ားကိုျပဳျပင္ေပးခဲ့သည့္အတြက္ အင္ဒိုနီးရွားအစိုးရမွေပးအပ္ေသာ ဆုမ်ားကိုပါရရွိခဲ့သည္. ထို႔ျပင္ အင္ဒိုနီးရွားနိုင္ငံတြင္ ၂၀၁၆ခုနွစ္အတြက္အေကာင္းဆံုး၀န္ေဆာင္မွုရွိတဲ့ ေငြေၾကးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္လုပ္ငန္းတစ္ခုအျဖစ္ဂုဏ္ျပဳ ညႊန္းဆိုျခင္းခံခဲ့ရျပီး, အေကာင္းဆံုးIBအစီအစဥ္ဆု, ၂၀၁၆ခုနွစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးေဖာက္သည္၀န္ေဆာင္မွုဆု, ၂၀၁၅ခုနွစ္အတြက္ အာရွရဲ့အေကာင္းဆံုးForexကုမၸဏီဆု, ၂၀၁၅ခုနွစ္အတြက္ လံုျခံုအာမခံမွုရွိသည့္ အေကာင္းဆံုးေဖာက္သည္ေငြေၾကး၀န္ေဆာင္မွဳဆု, ၂၀၁၅ခုနွစ္အတြက္ အာရွ-ပစိဖိတ္ေဒသရဲ့အေကာင္းဆံုးအက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ကုမၸဏီဆု, အေရွ့အလယ္ပိုင္းရဲ့အေကာင္းဆံုး အက်ိဳးေတာ္ေဆာင္ကုမၸဏီဆု နွင့္ အျခားဆုတံဆိပ္မ်ားကိုရရွိထားေသာ ကုမၸဏီတစ္ခုျဖစ္ပါသည္.

awards

ကိန္းဂဏန္းမ်ားႏွင့္င့္ FBS :

ေန႔စဥ္ FBS အက်ိဳးတူေဆာင္ရြက္သူႏွင့္ေဖာက္သည္အေကာင့္ ၈၀၀၀ ဖြင့္ေနၾကၿပီျဖစ္သည္။ ေဖာက္သည္မ်ားရဲ႔ထက္ဝက္ဟာ ၄င္းတို႔၏ကနဦးစရံသြင္းေငြရဲ႔ ၈ ဆ ၁၀ ဆခန္႔တိုးပြားၿပီးျဖစ္သည္။ ၄၈ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာေဖာက္သည္ေတြဟာ FBS ကို ၄င္းတို႔၏အဓိကဝင္ေငြလမ္းေၾကာင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ထားၾကပါသည္။
စကၠန္႔ ၂၀ တိုင္း ေဖာက္သည္မ်ားဟာ အျမတ္ေငြမ်ားကိုထုတ္ယူေနၾကပါသည္။ ၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာေဖာက္သည္ေတြဟာ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ထာဝရရွိေနပါသည္။
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera