အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

Forexေလာကမွာသင့္အတြက္အေကာင္းဆံုးအခြင့္အလမ္းမ်ား

FBS ျဖင့္အတူေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ လြယ္ကူၿပီးအက်ိဳးအျမတ္ပါျဖစ္ထြန္းေစပါသည္။ ကၽြႏ္ုပ္တို႔သည္ အေရာင္းအဝယ္အေျခအေနစိတ္ကူးစိတ္သမ္းမ်ား ဖန္းတီးၿပီး ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ေပ်ာ္ရႊင္မႈသာမက ၄င္းတို႔၏ Forex အက်ိဳးေက်းဇူးမွားကိုပါ အျမင့္ဆံုးေရာက္ရွိရန္ အထူးပရိုမိုးရွင္းမ်ားေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖင့္ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာအခ်ိန္ကုန္လြန္ခဲ့သည္။ သင္ဟာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်ရေသာ broker တစ္ခုကိုရွာေနသည္ဆိုပါက သင္ေနာက္ဆံုးေတာ့ တစ္ခုေတြ႔ရွိသြားၿပီဟု သင့္အတြက္သတင္းေကာင္းတစ္ခုေပးပါရေစ။

၈၀ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ FBS ေဖာက္သည္မ်ားသည္ ေအာက္ပါအခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ကၽြႏ္ုပ္တို႔ႏွင့္ ထာဝရရွိေနၾကသည္။

အဘယ္ေၾကာင့္ FBS ကိုေရြးခ်ယ္သလဲ။

  • ထိုက္တန္မႈ စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေနေသာ broker
  • Forex တြင္ပိုမိုအက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား
  • ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အျမတ္အစြန္းထြက္သည့္ ေအာ္ဒါမ်ားျဖင့္ ေန႔စဥ္ၿပီးျပည့္စံုေနျခင္း
  • အျမင့္ဆံုးအရည္အခ်င္းရွိေသာ ကၽြမ္းက်င္အဖြဲ႔အစည္။
  • သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေက်းဇူးတင္ထိုက္ေသာ ေဖာက္သည္မ်ား

ဤအရာေတြကသင့္အတြက္မည္ကဲ့သို႔ဆိုလိုသလဲ။

အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ၁၀၀ ရာခိုင္ႏႈန္း

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ အေရာင္းအဝယ္ကိရိယာမ်ား

အဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ေသာ အေရာင္းအဝယ္ကိရိယာမ်ား

ပံုမွန္ၿပိဳင္ပြဲမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးျဖစ္ထြန္းေစေသာ ပရိုမိုးရွင္းမ်ား

သိသာထင္ရွားေသာမိတ္ဆက္ေကာ္မရွင္ : lot တစ္ခုခ်င္းအတြက္ေဒၚလာ ၈၀ အထိ

၂၄/၇ အရည္အေသြးျပည့္ဝန္ေဆာင္မႈ

အေရာင္းအဝယ္သမားတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္ ပူးေပါင္းလက္တြဲသူတစ္ေယာက္ျဖစ္ရန္

FBS သည္အေကာင္းဆံုး အေရာင္းအဝယ္အေျခအေနမ်ား ေထာက္ပံ့ေပးသည္။

အနိမ့္ဆံုး စရံေငြေပးသြင္းမႈ ၁ ေဒၚလာ Spreads ၀ pip မွ အနိမ့္ဆံုးေအာ္ဒါပမာဏ ၀.၀၁
Leverage ၁:၃၀၀၀ အထိ Split-second execution ျပန္လည္ေစ်းေခၚမႈမရွိျခင္း

စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ား

FBS လႈပ္ရွားမႈမ်ားအား IFSC (အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ ေငြေၾကးဝန္ေဆာင္မႈ ေကာ္မရွင္)မွ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းထားပါသည္။ ေကာ္မရွင္၏ တာဝန္မွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၏ ကာကြယ္မႈႏွင့္ လံုျခံဳေရးအတည္ျပဳရန္ ထိေရာက္ေသာ စီမံခန္႕ခြဲမႈအား စံုစမ္းစစ္ေဆးရန္ျဖစ္သည္။ IFSCမွ ေစ်းကြက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ျမန္ဆန္ေသာ တုိးတက္မႈအား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕မွ ဥပေဒျပဳႏွင့္ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းမႈေဘာင္၏ ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားအား လိုက္နာရန္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈကုမၸဏီမ်ား၏ လုပ္ငန္းလည္ပတ္မႈအား ေစာင့္ၾကပ္ပါသည္။ ဤအမ်ားျပည္သူ အာဏာသည္ စေတာ့ရွယ္ယာလဲလွယ္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားႏွင့္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအေပၚ ထိန္းခ်ဳပ္ထားပါသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ထိုလက္မွတ္မ်ားရရွိထားသည့္ ကၽြန္ုပ္တို႔ အက်ိဳးေဆာင္ကုမၸဏီကို ယံုၾကည္စိတ္ခ်နိုင္ပါသည္. ေဖာက္သည္မ်ားအေနျဖင့္ နိုင္ငံတကာေငြေၾကးဥပေဒမ်ား၏ အကာအကြယ္မ်ားကိုရရွိခံစားနိုင္မွာျဖစ္ပါသည္. FBSအေနျဖင့္လည္း ဥပေဒမ်ားနွင့္အညီေလးစားလိုက္နာကာ ေဖာက္သည္မ်ားအတြက္ အခက္အခဲမ်ားနည္းနည္းသမွ်နည္းေအာင္ ၾကိဳးစားေဆာင္ရြက္လွ်က္ရွိေနပါသည္.

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera