ကုိယ္ေရးအခ်က္အလက္ မူဝါဒ

၁။ အေထြေထြ စည္းမ်ဥ္းမ်ား

FBSမွ ယင္းဝဘ္ဆိုဒ္ကို ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳသူတုိင္း၏ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာကို အေလးထားပါသည္: ထို႕ေၾကာင့္၊ ကုမၸဏီသည္ ရွိျပီးသား (သုိ႕) ေနာင္ရွိလာႏိုင္ေသာ သံုးစြဲသူမ်ား၊ ေလွ်ာက္လြာမ်ားႏွင့္ ဧည့္သည္မ်ားကို ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ျခင္းကို လုပ္ေဆာင္လွ်က္ရွိပါသည္။ လက္ရွိကိုယ္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ မူဝါဒ ("ကိုယ္ေရးလွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ မူဝါဒ")သည္ ကုမၸဏီမွ သိုမွီးထားသည့္ သံုးစြဲသူကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား စုေဆာင္းျခင္း၊ သိမ္းဆည္းျခင္း၊ ကာကြယ္ျခင္းႏွင့္ ျဖန္႕ေဝျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကိုေဖာ္ျပထားပါသည္။

၂။ သင္၏ သေဘာတူညီခ်က္

ဝဘ္ဆုိဒ္အား ဝင္ေရာက္ျခင္း ႏွင့္/(သို႕) အသံုးျပဳျခင္းအားျဖင့္၊ သင္သည္ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္ စုေဆာင္းျခင္းႏွင့္ စနစ္တက်စီစဥ္ျခင္း (ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္အတုိင္း) အပါအဝင္ ဤမူပိုင္ခြင့္ မူဝါဒတြင္ ျပဌာန္းထားေသာ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို သေဘာတူျခင္းျဖစ္သည္။ ဤေနရာတြင္ေဖာ္ျပထားေသာ မည္သည့္စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ကိုမဆို သေဘာမတူညီပါက၊ ဝဘ္ဆုိဒ္အား အသံုးမျပဳသင့္ပါ။

၃။ ကိုယ္ေရးကိုယ္တာ အခ်က္အလက္ စုေဆာင္းမႈ

သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို FBS ဝဘ္ဆုိဒ္ရွိ သင့္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ စုေဆာင္းပါသည္

FBS ဝဘ္ဆုိဒ္သို႕ ဝင္ေရာက္သည့္အခါ၊ ကုမၸဏီမွ အလိုအေလ်ာက္ အေထြေထြ အခ်က္အလက္မ်ားကို စတင္ စုေဆာင္းရယူပါသည္၊ အပါအဝင္ (သို႕ေသာ္ ကန္႕သတ္မထားပါ):

 • HTTP ေခါင္းစဥ္မ်ား
 • အင္တာနက္ Protocol (IP) လိပ္စာ
 • အသံုးျပဳသူ၏ ကြန္ပ်ဴတာတြင္သိမ္းထားသည့္ ဖိုင္အေသးစားမ်ား
 • ဝဘ္ beaconမ်ားႏွင့္ pixel တက္ဂ္ အခ်က္ျပခ်က္မ်ား
 • ဘေရာက္ဇာ လက္ေဗြရာ ေဒတာ
 • ေဆာ့ဖ္ဝဲႏွင့္ ဟာ့ဒ္ဝဲ အစိတ္အပိုင္းမ်ား ဖြဲ႕စည္းပံု ေဒတာ
 • ဝဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို ဝင္ေရာက္အသံုးျပဳခဲ့သည့္ ေန႕ရက္ႏွင့္ အခ်ိန္
 • ပထဝီဝင္ တည္ေနရာျပ ေဒတာ
 • ဝဘ္ဆုိဒ္အေျခအေနမ်ားႏွင့္အညီ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား၏ အျခားအမ်ိဳးအစားမ်ား
 • သင္ႏွင့္ သင့္ပါတနာတုိိ႕အျပင္၊ ကုမၸဏီႏွင့္ ပါတနာတုိ႕ ခ်ဳပ္ဆုိထားေသာ သေဘာတူညီခ်က္ပါ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္ႏွင့္အညီ FBS ပါတနာမ်ားဆီမွ ကုမၸဏီအေနျဖင့္ လက္ခံရရွိေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္

သင့္အေၾကာင္း စုေဆာင္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအလိုအရ အသံုးျပဳပါလိမ့္မည္:

 • သင့္အေကာင့္ကို ဖန္တီးျပီး ဆက္လက္ထိန္းသိမ္းထားရန္;
 • FBS သို႕အေကာင့္ဝင္ရန္ ခြင့္ျပဳေစမည္;
 • သင့္အေကာင့္အေၾကာင္း ႏွင့္/(သို႕) FBSမွကမ္းလွမ္းေသာ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားအေၾကာင္း သင့္ကိုဆက္သြယ္ရန္
 • ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေစ်းကြက္အဆက္အသြယ္မ်ား စီမံခန္႕ခြဲရန္။ ဤကား အကန္႕အသတ္မရွိဘဲ ပါဝင္ပါသည္:
  • သင္ႏွင့္ဆက္စပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ႏိုင္ရန္ႏွင့္ ေစ်းကြက္ ဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို ပစ္မွတ္ထားႏိုင္ေစရာတြင္ အကူအညီရေစသည့္အတြက္ သင့္ႏွင့္ပိုမို ဆက္စပ္ႏုိင္ျခင္းအတြက္ သင့္စိတ္ဝင္စားမႈမ်ားႏွင့္ ဦးစားေပးမႈမ်ားအား ေလ့လာျခင္း
  • Facebookလို ေၾကာ္ျငာမ်ား (သို႕) သင္အသံုးျပဳသည့္ အျခားဝဘ္ဆုိဒ္မ်ားတြင္ေပၚလာတတ္သည့္ အျခားေၾကာ္ျငာမ်ားမွတဆင့္ လူမႈမီဒီယာ ပလက္ေဖာင္းမ်ားရွိ ေၾကာ္ျငာမ်ားကို သင့္အားျပသရန္ သင့္ကေလာင္အမည္ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကို အသံုးျပဳျခင္း
  • ဝဘ္ဆုိဒ္ႏွင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ အစဥ္မျပတ္ တုိးတက္ေအာင္ေဆာင္ရြက္ျခင္းႏွင့္ အသြင္သစ္မ်ားထပ္တိုးခ်ဲ႕ရန္ ဝဘ္ဆုိဒ္အတြင္းပိုင္းအား ေရွ႕ေျပးစမ္းသပ္ ဗားရွင္းမ်ား ျပဳလုပ္ႏုိင္ျခင္းႏွင့္ FBS ဝန္ေဆာင္မႈအား ထိေရာက္တဲ့ လည္ပတ္မႈ ေသခ်ာေစရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အား အကူညီေပးျခင္း။
  • လိမ္လည္မႈႏွင့္ အေၾကြးအႏၱရာယ္ ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ျခင္းႏွင့္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း။

FBS ဝဘ္ဆုိဒ္ရွိ သင့္ပါစင္နယ္ဧရိယာမွ စုေဆာင္းထားသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား

FBS ႏွင့္ အစစ္ ႏွင့္/(သို႕) ဒီမို အေကာင့္မ်ား မွတ္ပံုတင္ေသာအခါ၊ ေအာက္ပါ အမ်ိဳးအစားမ်ားထဲမွ ေဒတာကို ကုမၸဏီမွ စုေဆာင္းပါသည္:

 • ကုမၸဏီ၏ စည္းကမ္းသတ္မွတ္ခ်က္မ်ား လိုက္နာရန္ သင္စီစဥ္ထားခဲ့သည့္ သင့္အမည္၊ ဖုန္းနံပါတ္၊ အသက္၊ တည္ေနရာ လိပ္စာႏွင့္ အီးေမးလ္ လိပ္စာကဲ့သို႕ေသာ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား
 • ေငြေပးေခ်မႈ သတင္းအခ်က္အလက္
 • မည္သူမည္ဝါျဖစ္ေၾကာင္း အေထာက္အထား အခ်က္အလက္ (ႏိုင္ငံကူးလက္မွတ္ (သို႕) ႏိုင္ငံသား မွတ္ပံုတင္ကဒ္)

သင့္အေၾကာင္း စုေဆာင္းထားေသာ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားကို ေအာက္ပါအလိုအရ အသံုးျပဳပါလိမ့္မည္:

 • သင့္မွတ္ပံုတင္ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ တည္ဆဲ ဥပေဒႏွင့္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအရ လုပ္ေဆာင္ရန္လိုအပ္သည့္ စစ္ေဆးမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ရန္ အကန္႕အသတ္မရွိဘဲ ပါဝင္သည့္ "သင့္ေဖာက္သည္အား သိရွိျခင္း"၊ ဆန္႕က်င္-ေငြေၾကးခဝါခ်မႈ၊ လိမ္လည္မႈ၊ ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးအရ ထိေတြ႕ခဲ့သည့္ လူတစ္ဦးခ်င္းစီ စစ္ေဆးမႈမ်ား;
 • သင့္အေကာင့္ႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ကိစၥမ်ား၊ အကန္႕အသတ္မရွိဘဲ ပါဝင္ျခင္း၊ အျခား အပိုေဆာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ႏွင့္/(သုိ႕) အေထာက္အထားမ်ားေတာင္းခံရန္အတြက္ ဆက္သြယ္ျခင္း၊
 • ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ႏွင့္/(သို႕) ထုတ္ကုန္မ်ား အသံုးျပဳရန္အတြက္ မည္သည့္ သင္ေလ်ာ္မႈ (သို႕) သင့္ေလ်ာ္သည့္ ခ်င့္ခ်ိန္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကိုမဆုိ (ဥပမာ အီးေမးလ္၊ အသိေပးခ်က္မ်ား၊ စာတိုမ်ားႏွင့္ အြန္လိုင္း စာပို႕ လမ္းေၾကာင္းမ်ားျဖင့္) လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ရန္ ဝဘ္ဆုိဒ္မွ သင့္အား ကမ္းလွမ္းခဲ့သည့္ ထုတ္ကုန္မ်ားႏွင့္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားကို အံဝင္ခြင္က်စီမံေပးျခင္းအားျဖင့္ သင့္ထံ FBS သတင္းမ်ား၊ အသြင္သစ္မ်ားအေၾကာင္း အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ FBSတြင္ရရွိႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းအရာမ်ား၊ အထူးကမ္းလွမ္းခ်က္မ်ား၊ ပရိုမုိးရွင္း ေၾကျငာခ်က္မ်ား၊ စားသံုးသူ စစ္တမ္းမ်ားကို ေပးပို႕ႏိုင္ျခင္းႏွင့္ သင့္အား စကားဝွက္ ျပန္လည္ေတာင္းခံျခင္းကဲ့သို႕ေသာ လုပ္ငန္းလည္ပတ္ရန္ ေတာင္းဆုိမႈမ်ား အေထာက္အပံ့ေပးႏုိင္ျခင္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။ သင့္ ဆက္သြယ္ေရး ဦးစားေပးမႈမ်ား ဘယ္လို ျပင္ဆင္ရ (သို႕) ေျပာင္းလဲရမလဲဆုိတာကို ေလ့လာရန္၊ ေက်းဇူးျပဳျပီး ဤပရိုဖိုင္ ဆက္တင္ရွိ "အီးေမးလ္ အေၾကာင္းၾကားစာမ်ား" က႑ကိုၾကည့္ေပးပါ။
 • သင့္အေၾကြးစာရင္း အႏၱရာယ္အား ဝင္ၾကည့္ျခင္း;
 • FBS မွဆံုးျဖတ္သည့္ သတ္မွတ္ခ်က္ေဘာင္မ်ားအရ သင့္အႏၱရာယ္ ရမွတ္မ်ားကို ဝင္ၾကည့္ျခင္း;
 • ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ စီးပြားေရးႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး အုပ္ခ်ဳပ္မႈမွတ္တမ္းမ်ားကို ထိန္းသိမ္းျခင္း;
 • သင့္အေကာင့္ လံုျခံဳေစရန္ လံုျခံဳမႈအတိုင္းအတာမ်ား ျပင္ဆင္ျခင္း၊ အကန္႕အသတ္မရွိဘဲ ပါဝင္ျခင္း၊ ႏွစ္ဆင့္-ခံ စစ္မွန္ေၾကာင္းအေထာက္အထားျပမႈ ေဆာင္ရြက္ျခင္း;
 • သင့္အေကာင့္ႏွင့္ စပ္လ်ဥ္းျပီး ေၾကျငာစာမ်ား၊ အေထြအေထြ ေနာက္ဆံုးရမ်ား၊ ေစ်းကြက္ ေနာက္ဆံုးရမ်ားႏွင့္ အျခား ေစ်းကြက္ဆုိင္ရာ ပစၥည္းမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္း။

၄။ သင့္ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကို ဘယ္လိုမွ်ေဝႏိုင္သလဲ

ကုမၸဏီမွ သင့္အေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လက္ဝယ္ရွိသည့္ ကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ားကိို ေအာက္ပါအေၾကာင္းအရ ထုတ္ေဖာ္ႏုိင္ပါသည္:

 • ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အဖြဲ႕အစည္း ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ အသင္းအဖြဲ႕ဝင္မ်ား;
 • FBS၏ ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား၊ IT အျဖစ္ေဆာင္ရြက္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားအပါအဝင္;
 • ဘဏ္မ်ား၊ အျခား ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ အေၾကြးကိုးကားသည့္ ကုိယ္စားလွယ္လုပ္ငန္းမ်ား;
 • ေငြေပးေခ် ဝန္ေဆာင္မႈ ေထာက္ပံ့ေပးသူမ်ား;
 • အမွန္တကယ္ (သို႕) အလားအလာရွိသည့္ ကုမၸဏီခ်င္း ေပါင္းျခင္းမ်ား၊ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား၊ စုစည္းျခင္း (သို႕) ပိုင္ဆုိင္မႈ ေရာင္းခ်ျခင္းကဲ့သို႕ေသာ ပူးေပါင္း ေငြေပးေငြယူလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ FBSမွ ပါဝင္ပတ္သတ္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ားရွိ အျခားကုမၸဏီမ်ား
 • ေရွ႕ေန၊ စာရင္းကိုင္၊ စာရင္းစစ္၊ ေငြေၾကးႏွင့္ အျခား အသက္ေမြးဝမ္းေက်ာင္းဆုိင္ရာ ကၽြမ္းက်င္ အၾကံေပးအရာရွိမ်ား;
 • အခြန္အာဏာပိုင္မ်ား ပါဝင္သည့္ ထိန္းသိမ္းရန္အာဏာအပ္ႏွင္းထားေသာ အာဏာပိုင္မ်ား
 • ဥပေဒစိုးမုိးေရး ေအဂ်င္စီမ်ား၊ တရားရံုးမ်ားႏွင့္ အျခား သက္ဆုိင္ရာ ခံုရံုးမ်ား။
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera