စီးပြားေရး အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

အေရးၾကီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား စာရင္း

ေန့ရက္ အခ်ိန္ ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစား သက္ေရာက္မွု ပြဲမ်ား အသးစိတ္ ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 11, 2018 01:50 JPY

BSI Manufacturing Index

6.5
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Sep 12, 2018 -3.2 8.0 6.5
Jun 12, 2018 2.9 3.2 -3.2
Mar 12, 2018 9.7 10.3 2.9
Dec 11, 2017 9.4 10.1 9.7
Sep 13, 2017 -2.9 4.8 9.4
Jun 13, 2017 1.1 1.5 -2.9
Dec 11, 2018 01:50 JPY

M2 Money Stock y/y

2.7% 2.6%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Nov 09, 2018 2.8% 2.8% 2.7%
Oct 12, 2018 2.9% 2.9% 2.8%
Sep 11, 2018 2.9% 3.0% 2.9%
Aug 09, 2018 3.1% 3.1% 3.0%
Jul 10, 2018 3.2% 3.2% 3.2%
Jun 11, 2018 3.2% 3.3% 3.2%
May 11, 2018 3.1% 3.2% 3.3%
Apr 12, 2018 3.2% 3.2% 3.2%
Mar 09, 2018 3.4% 3.3% 3.3%
Feb 09, 2018 3.6% 3.6% 3.4%
Dec 11, 2018 02:30 AUD

HPI q/q

-0.7% -1.5% -1.5%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Sep 18, 2018 -0.7% -0.7% -0.7%
Jun 19, 2018 1.0% -0.9% -0.7%
Mar 20, 2018 -0.2% 0.1% 1.0%
Dec 12, 2017 1.9% 0.6% -0.2%
Sep 19, 2017 2.2% 1.2% 1.9%
Jun 20, 2017 4.1% 2.2% 2.2%
Mar 21, 2017 1.5% 2.4% 4.1%
Dec 11, 2018 02:30 AUD

NAB Business Confidence

5 3
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Nov 13, 2018 6 4
Oct 09, 2018 5 6
Sep 11, 2018 7 4
Aug 14, 2018 6 7
Jul 10, 2018 7 6
Jun 12, 2018 11 6
May 07, 2018 8 10
Apr 10, 2018 9 7
Mar 13, 2018 11 9
Dec 11, 2018 05:35 JPY

30-y Bond Auction

0.87|4.0 0.79|3.8
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 13, 2018 3.42|2.1
Dec 06, 2018 1.83|1.8 1.91|2.4
Nov 13, 2018 0.90|3.9 0.87|4.0
Nov 07, 2018 3.34|2.4 3.42|2.1
Oct 11, 2018 3.09|2.3 3.34|2.4
Oct 11, 2018 0.84|4.2 0.90|3.9
Sep 13, 2018 3.09|2.3 3.09|2.3
Dec 11, 2018 07:58 JPY

Prelim Machine Tool Orders y/y

-0.7% -16.8%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Nov 12, 2018 2.9% -1.1%
Oct 10, 2018 5.1% 2.8%
Sep 11, 2018 13.1% 5.3%
Aug 09, 2018 11.4% 13.0%
Jul 10, 2018 14.9% 11.4%
Jun 11, 2018 22.0% 14.9%
May 14, 2018 28.1% 22.0%
Apr 10, 2018 39.5% 28.1%
Mar 12, 2018 48.8% 39.5%
Feb 13, 2018 48.3% 48.8%
Dec 11, 2018 08:30 EUR

French Final Private Payrolls q/q

0.2% 0.2% 0.1%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Sep 11, 2018 0.2% 0.2% 0.1%
Jun 12, 2018 0.3% 0.3% 0.2%
Mar 13, 2018 0.3% 0.3% 0.4%
Dec 12, 2017 0.2% 0.2% 0.3%
Sep 12, 2017 0.5% 0.5% 0.4%
Dec 11, 2018 11:01 CNY

M2 Money Supply y/y

8.0% 8.0% 8.0%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Nov 13, 2018 8.3% 8.3% 8.0%
Oct 17, 2018 8.2% 8.2% 8.3%
Sep 12, 2018 8.5% 8.6% 8.2%
Aug 13, 2018 8.0% 8.2% 8.5%
Jul 13, 2018 8.3% 8.4% 8.0%
Jun 12, 2018 8.3% 8.5% 8.3%
May 11, 2018 8.2% 8.5% 8.3%
Apr 13, 2018 8.8% 8.9% 8.2%
Mar 09, 2018 8.6% 8.8% 8.8%
Feb 12, 2018 8.2% 8.2% 8.6%
Dec 11, 2018 11:01 CNY

New Loans

697B 1200B 1250B
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Nov 13, 2018 1380B 915B 697B
Oct 17, 2018 1280B 1355B 1380B
Sep 12, 2018 1450B 1350B 1280B
Aug 13, 2018 1840B 1210B 1450B
Jul 13, 2018 1150B 1570B 1840B
Jun 12, 2018 1180B 1200B 1150B
May 11, 2018 1120B 1100B 1180B
Apr 13, 2018 839B 1326B 1120B
Mar 09, 2018 2900B 900B 839B
Feb 12, 2018 584B 2050B 2900B
Dec 11, 2018 11:30 GBP

Unemployment Rate

4.1% 4.1% 4.1%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 14, 2018 4.9%
Dec 11, 2018 11:30 GBP

Claimant Count Change

23.2K 13.2K 21.9K
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Nov 13, 2018 23.2K 4.3K 20.2K
Oct 16, 2018 14.2K 4.5K 18.5K
Sep 11, 2018 10.2K 6.9K 8.7K
Aug 14, 2018 9.0K 2.3K 6.2K
Jul 17, 2018 -3.0K 2.3K 7.8K
Jun 12, 2018 28.2K 11.3K -7.7K
May 15, 2018 15.7K 13.3K 31.2K
Apr 17, 2018 15.1K 13.3K 11.6K
Mar 21, 2018 -1.6K -3.1K 9.2K
Dec 11, 2018 11:30 GBP

Average Earnings Index 3m/y

3.1% 3.0% 3.3%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Nov 13, 2018 2.8% 3.0% 3.0%
Oct 16, 2018 2.6% 2.6% 2.7%
Sep 11, 2018 2.4% 2.4% 2.6%
Aug 14, 2018 2.5% 2.5% 2.4%
Jul 17, 2018 2.6% 2.5% 2.5%
Jun 12, 2018 2.6% 2.5% 2.5%
May 15, 2018 2.8% 2.7% 2.6%
Apr 17, 2018 2.8% 3.0% 2.8%
Mar 21, 2018 2.7% 2.6% 2.8%
Dec 11, 2018 12:00 EUR

ZEW Economic Sentiment

-22.0 -23.2 -21.0
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Nov 13, 2018 -19.4 -17.3 -22.0
Oct 16, 2018 -7.2 -9.2 -19.4
Sep 11, 2018 -11.1 -10.9 -7.2
Aug 14, 2018 -18.7 -16.4 -11.1
Jul 10, 2018 -12.6 -13.2 -18.7
Jun 12, 2018 2.4 0.1 -12.6
May 15, 2018 1.9 2.0 2.4
Apr 17, 2018 13.4 7.3 1.9
Mar 20, 2018 29.3 28.1 13.4
Dec 11, 2018 12:00 EUR

German ZEW Economic Sentiment

-24.1 -25.0 -17.5
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Nov 13, 2018 -24.7 -24.2 -24.1
Oct 16, 2018 -10.6 -12.3 -24.7
Sep 11, 2018 -13.7 -13.5 -10.6
Aug 14, 2018 -24.7 -20.1 -13.7
Jul 10, 2018 -16.1 -17.9 -24.7
Jun 12, 2018 -8.2 -14.6 -16.1
May 15, 2018 -8.2 -8.0 -8.2
Apr 17, 2018 5.1 -0.8 -8.2
Dec 11, 2018 12:45 USD

NFIB Small Business Index

107.4 107.3 104.8
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Nov 13, 2018 107.9 108.0 107.4
Oct 09, 2018 108.8 108.9 107.9
Sep 11, 2018 107.9 108.1 108.8
Aug 14, 2018 107.2 106.9 107.9
Jul 10, 2018 107.8 105.6 107.2
Jun 12, 2018 104.8 105.2 107.8
May 08, 2018 104.7 105.2 104.8
Apr 10, 2018 107.6 107.0 104.7
Dec 11, 2018 15:30 USD

Core PPI m/m

0.5% 0.1% 0.3%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Nov 09, 2018 0.2% 0.2% 0.5%
Oct 10, 2018 -0.1% 0.2% 0.2%
Sep 12, 2018 0.1% 0.2% -0.1%
Aug 09, 2018 0.3% 0.2% 0.1%
Jul 11, 2018 0.3% 0.2% 0.3%
Jun 13, 2018 0.2% 0.2% 0.3%
May 09, 2018 0.3% 0.2% 0.2%
Apr 10, 2018 0.2% 0.2% 0.3%
Mar 14, 2018 0.4% 0.2% 0.2%
Dec 11, 2018 15:30 GBP

Parliament Brexit Vote

အင္ဒီေကတာ
Dec 11, 2018 15:30 USD

PPI m/m

0.6% 0.0% 0.1%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 13, 2018 0.2% 0.0%
Dec 04, 2018 0.6% 0.5% 0.8%
Nov 13, 2018 -0.2% 0.1% 0.2%
Nov 09, 2018 0.2% 0.2% 0.6%
Nov 06, 2018 0.4% 0.4% 0.5%
Oct 15, 2018 0.0% 0.1% -0.2%

ေရြးထုတ္ရန္

ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ား

သက္ေရာက္မွုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera