စီးပြားေရး အခ်က္အလက္ ထုတ္ျပန္ခ်က္

အေရးၾကီး စီးပြားေရးဆိုင္ရာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား စာရင္း

ေန့ရက္ အခ်ိန္ ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစား သက္ေရာက္မွု ပြဲမ်ား အသးစိတ္ ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Jan 22, 2019 07:00 JPY

BOJ Core CPI y/y

0.5% 0.5%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 26, 2018 0.6% 0.6% 0.5%
Nov 27, 2018 0.5% 0.5% 0.6%
Oct 23, 2018 0.5% 0.5%
Sep 26, 2018 0.5% 0.6% 0.5%
Aug 28, 2018 0.4% 0.3% 0.5%
Jul 24, 2018 0.5% 0.6% 0.4%
Jun 26, 2018 0.5% 0.6% 0.5%
May 22, 2018 0.7% 0.6% 0.5%
Jan 22, 2019 11:30 GBP

Unemployment Rate

4.1% 4.1%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 11, 2018 4.1% 4.1% 4.1%
Nov 13, 2018 4.0% 4.0% 4.1%
Oct 16, 2018 4.0% 4.0% 4.0%
Sep 11, 2018 4.0% 4.0% 4.0%
Aug 14, 2018 4.2% 4.2% 4.0%
Jul 17, 2018 4.2% 4.2% 4.2%
Jun 12, 2018 4.2% 4.2% 4.2%
May 15, 2018 4.2% 4.2% 4.2%
Jan 22, 2019 11:30 GBP

Claimant Count Change

21.9K 20.1K
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 11, 2018 23.2K 13.2K 21.9K
Nov 13, 2018 23.2K 4.3K 20.2K
Oct 16, 2018 14.2K 4.5K 18.5K
Sep 11, 2018 10.2K 6.9K 8.7K
Aug 14, 2018 9.0K 2.3K 6.2K
Jul 17, 2018 -3.0K 2.3K 7.8K
Jun 12, 2018 28.2K 11.3K -7.7K
May 15, 2018 15.7K 13.3K 31.2K
Jan 22, 2019 11:30 GBP

Average Earnings Index 3m/y

3.3% 3.3%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 11, 2018 3.1% 3.0% 3.3%
Nov 13, 2018 2.8% 3.0% 3.0%
Oct 16, 2018 2.6% 2.6% 2.7%
Sep 11, 2018 2.4% 2.4% 2.6%
Aug 14, 2018 2.5% 2.5% 2.4%
Jul 17, 2018 2.6% 2.5% 2.5%
Jun 12, 2018 2.6% 2.5% 2.5%
May 15, 2018 2.8% 2.7% 2.6%
Jan 22, 2019 11:30 GBP

Public Sector Net Borrowing

6.3B 1.1B
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 21, 2018 5.6B 7.0B 6.3B
Nov 21, 2018 2.0B 5.6B 8.0B
Oct 19, 2018 4.8B 4.6B 3.3B
Sep 21, 2018 -3.9B 2.9B 5.9B
Aug 21, 2018 3.3B -2.1B -2.9B
Jul 20, 2018 3.9B 3.6B 4.5B
Jun 21, 2018 5.3B 5.1B 3.4B
May 22, 2018 -0.8B 7.2B 6.2B
Apr 24, 2018 -0.4B 1.1B -0.3B
Jan 22, 2019 12:00 EUR

German ZEW Economic Sentiment

-17.5 -18.8
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 11, 2018 -24.1 -25.0 -17.5
Nov 13, 2018 -24.7 -24.2 -24.1
Oct 16, 2018 -10.6 -12.3 -24.7
Sep 11, 2018 -13.7 -13.5 -10.6
Aug 14, 2018 -24.7 -20.1 -13.7
Jul 10, 2018 -16.1 -17.9 -24.7
Jun 12, 2018 -8.2 -14.6 -16.1
Jan 22, 2019 12:00 EUR

ZEW Economic Sentiment

-21.0 -20.1
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 11, 2018 -22.0 -23.2 -21.0
Nov 13, 2018 -19.4 -17.3 -22.0
Oct 16, 2018 -7.2 -9.2 -19.4
Sep 11, 2018 -11.1 -10.9 -7.2
Aug 14, 2018 -18.7 -16.4 -11.1
Jul 10, 2018 -12.6 -13.2 -18.7
Jun 12, 2018 2.4 0.1 -12.6
May 15, 2018 1.9 2.0 2.4
Jan 22, 2019 15:30 CAD

Manufacturing Sales m/m

-0.1% -0.8%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 18, 2018 0.2% 0.3% -0.1%
Nov 16, 2018 -0.5% 0.1% 0.2%
Oct 17, 2018 1.2% -0.6% -0.4%
Sep 18, 2018 1.3% 1.0% 0.9%
Aug 16, 2018 1.5% 1.0% 1.1%
Jul 17, 2018 -1.1% 1.4%
Jun 15, 2018 1.4% 0.6% -1.3%
May 16, 2018 2.7% 1.1% 1.4%
Jan 22, 2019 15:30 CAD

Wholesale Sales m/m

1.0% -0.3%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 20, 2018 -0.7% 0.4% 1.0%
Nov 21, 2018 -0.1% 0.1% -0.5%
Oct 22, 2018 1.1% 0.1% -0.1%
Sep 24, 2018 -0.9% 0.4% 1.5%
Aug 21, 2018 0.9% 0.7% -0.8%
Jul 23, 2018 -0.1% 0.6% 1.2%
Jun 21, 2018 1.4% 0.4% 0.1%
May 22, 2018 -0.4% 0.8% 1.1%
Apr 23, 2018 0.3% 0.3% -0.8%
Jan 22, 2019 17:00 USD

Existing Home Sales

5.32M 5.27M
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 19, 2018 5.22M 5.20M 5.32M
Nov 21, 2018 5.15M 5.20M 5.22M
Oct 19, 2018 5.33M 5.29M 5.15M
Sep 20, 2018 5.34M 5.36M 5.34M
Aug 22, 2018 5.38M 5.40M 5.34M
Jul 23, 2018 5.41M 5.46M 5.38M
Jun 20, 2018 5.45M 5.52M 5.43M
May 24, 2018 5.60M 5.56M 5.46M
Apr 23, 2018 5.54M 5.55M 5.60M
Jan 22, 2019 17:30 AUD

CB Leading Index m/m

-0.5%
အင္ဒီေကတာ
ယခင္မွတ္တမ္းေဟာင္း
ယခင္ ခန့္မွန္းခ်က္ အမွန္တကယ္
Dec 17, 2018 -0.1% -0.5%
Nov 16, 2018 0.2% -0.1%
Oct 22, 2018 0.1% 0.2%
Sep 17, 2018 0.1% 0.1%
Aug 20, 2018 0.0% 0.2%
Jul 23, 2018 0.1% 0.1%
Jun 18, 2018 0.3% 0.1%
May 21, 2018 0.2% 0.2%
Apr 23, 2018 -0.3% 0.3%
Mar 19, 2018 -0.3% -0.1%

ေရြးထုတ္ရန္

ေငြေၾကးအမ်ိဳးအစားမ်ား

သက္ေရာက္မွုေမွ်ာ္လင့္ခ်က္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera