Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္

Forexဆိုင္ရာ စကားရပ္မ်ား၏ အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ား

လမ္းညႊန္စာအုပ္ ေခါင္းစဥ္

ခ်စ္လွစြာေသာ ကုန္သည္မ်ားခင္ဗ်ား, မိတ္ေဆြတို႔ေလ့လာရန္အတြက္ နားလည္လြယ္ေသာ Forexသင္တန္းကို စီစဥ္ေပးထားပါတယ္. သင္တန္းတြင္ အဆင့္ေလးခုပါ၀င္ပါသည္: စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အေျခခံအဆင့္, အလယ္တန္းအဆင့္, Intermediate အဆင့္နွင့္ ကၽြမ္းက်င္ အဆင့္ ဆိုျပီးအဆင့္ေလးဆင့္သတ္မွတ္ေပးထားပါသည္. ဤသင္တန္းမွ သင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖင့္ သင္သည္ Forexနယ္ပယ္တြင္ စတင္ေလ့လာသူအဆင့္မွ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္အဆင့္ထိတိုးတက္ေျပာင္းလဲသြားမွာပင္ျဖစ္ပါသည္.
သင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားအားလံုးကို သင့္Forexေလ့လာသင္ယူေရးတြင္ အေထာက္အကူေကာင္းရေစမည့္ ထိေရာက္ေသာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားျဖစ္ေစရန္ စီစဥ္ေပးထားပါသည္။ ဤေလ့လာသင္ယူရန္ပညာေပးသင္ၾကားေပးသည့္ အစီအစဥ္ကို စဥ္ဆက္မျပတ္တိုးတက္ေအာင္အသစ္ အသစ္ေတြကိုတင္ေပးေနမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ မ်က္ေျခမပ်က္ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာေနေပးပါ!
Forexအေၾကာင္းကို FBSနွင့္အတူတကြေလ့လာရန္အတြက္ ကၽြန္ုပ္တို႔၏ ဆန္းစစ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ားနွင့္ ပညာေပးသင္ၾကားေရး အစီအစဥ္တြင္ရွိေသာ အျခားက႑မ်ားကိုလဲ ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာသင့္ပါသည္။


စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ အေျခခံအဆင့္
ဤအဆင့္တြင္ Forexဆိုတာဘာလဲ၊ ေငြေၾကးေစ်းနွုန္းေဖာ္ျပခ်က္ေတြကို ဘယ္လို“ဖတ္”မလဲဆိုတာနွင့္ FBSရဲ႕အေရာင္းအ၀ယ္ေဆာ့၀ဲလ္မွတဆင့္ ေငြေၾကးအတြဲေတြကို ဘယ္လို ၀ယ္/ေရာင္းလုပ္သြားမလဲဆိုတာကို သင္ယူေလ့လာနိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ သင့္ရဲ႕ေငြေၾကးဆိုင္ရာ အရွံုးအျမတ္ရလာဒ္အေျခအေနမ်ားကို ဘယ္လိုတြက္ခ်က္သြားမလဲဆိုတာ ေလ့လာသင္ယူနိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာသင္ယူျခင္းျဖင့္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ေကာင္းေသာ ကမၻာ႔ေငြေၾကးအေရာင္းအ၀ယ္ေစ်းကြက္အေျခအေနမ်ားကို စတင္သိရွိနားလည္သြားနိုင္မွာျဖစ္ပါသည္.


အလယ္တန္းအဆင့္
ဤအဆင့္တြင္ ေငြေၾကးနွင့္ ကုန္စည္မ်ားအတြက္ သတင္းျဖစ္ရပ္အေႀကာင္းတရားမ်ားကိုအေျခခံ၍သံုးသပ္ျခင္း FAနွင့္ ေစ်းနွုန္းအတက္အက်ျပသည့္ အတံုးမ်ား လမ္းေၾကာင္းမ်ားကိုအေျခခံ၍ TAနည္းျဖင့္ နက္နက္နဲနဲသံုးသပ္ျခင္းအေၾကာင္းမ်ားကို နက္နက္နဲနဲေလ့လာသိရွိသြားမွာပဲျဖစ္သည္။ သင့္အေနနဲ႔ အက်ိဳးအျမတ္ရရွိေစရန္ သံုးသပ္ခ်က္နည္းစနစ္အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ဘယ္လိုအသံုးခ်ရမလဲဆိုတာကို သင္ယူေလ့လာသြားနိုင္မွာပဲ ျဖစ္ပါသည္။


Intermediate အဆင့္
ဤအဆင့္တြင္ ေစ်းကြက္အေျခအေနအမ်ိဳးမ်ိဳးအေၾကာင္း, ေစ်းနွုန္းဦးတည္ရာလမ္းေၾကာင္း, ranges, နွင့္breakoutsေတြအေၾကာင္းကို သိရွိနိုင္မွာပဲျဖစ္ပါသည္။ အေရာင္းအ၀ယ္ပံုစံအမ်ိဳးမ်ိဳးနွင့္ ဂ်ပန္စတိုင္candlesticksနွင့္ chartပံုစံမ်ားနွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္သမားမ်ား၏ စိတ္သေဘာအေျခအေနမ်ားကို သိရွိသြားမွာပဲျဖစ္ပါသည္။


ကၽြမ္းက်င္ အဆင့္
ဤအဆင့္တြင္ ဆံုးရွံုးနိုင္မွုriskေတြကိုဘယ္လို ေလွ်ာ႔ခ်စီမံသြားမလဲဆိုတာနွင့္ အဆင့္ျမင့္ဆန္းစစ္သံုးသပ္နည္းမ်ားနွင့္ အဆင့္ျမင့္အေရာင္းအ၀ယ္နည္းစနစ္မ်ားကိုအသံုးျပဳတတ္ေစရန္ သင္ၾကားေပးသြားမည္ျဖစ္ပါသည္. ဤသင္ခန္းစာပို႔ခ်ခ်က္မ်ားကိုေလ့လာသင္ယူတတ္ေျမာက္သြားပါက သင့္ရဲ႕အျမတ္ေငြတိုးပြားေစရန္နွင့္ ဆံုးရွံုးမွုမ်ားကိုေလ်ာ့နည္းသြားေစနိုင္ရန္ အေထာက္အပံ့ေကာင္းတစ္ခုျဖစ္မည္ ျဖစ္ပါသည္.

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုၾကည့္ျပီး ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္း (CPI)အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

USD ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

အေမရိကန္ PPI၏ အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera