ဗဟိုဘဏ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္မလဲ?

ဗဟိုဘဏ္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္မလဲ?

ဗဟိုဘဏ္ဆုိတာ ဘာလဲ?

အေသးစားဖြင့္ဆုိခ်က္နဲ႕ စလိုက္ၾကရေအာင္။ ဗဟိုဘဏ္သည္ အစိုးရ၏ လြတ္လပ္မႈျဖင့္လည္ပတ္ေနျပီး၊ ေငြေၾကးမူဝါဒကုိ လႊမ္းမုိးထားသည့္ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ အမ်ိဳးသားေရးဘဏ္ျဖစ္သည္။ အျခားႏိုင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးဘဏ္မ်ားအျဖစ္လဲ ေဆာင္ရြက္ပါသည္။

ဗဟိုဘဏ္၏အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ ေငြေဖာင္းပြကို ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းအားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းတည္ျငိမ္ေအာင္ ထိန္းသိမ္းထားရန္ျဖစ္ျပီး၊ ႏုိင္ငံ၏ တည္ျငိမ္သည့္စီးပြားေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကို ဖန္တီးေပးရန္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္တြင္ အေရးပါသည့္ လကၡဏာရပ္မ်ားရွိသည္။ ေငြသားကို တရားဝင္ကုန္ပစၥည္းအေနျဖင့္ထုတ္လုပ္ခြင့္ရွိသည့္ တစ္ခုတည္းေသာ တရားဝင္ဘ႑ာေရး အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္သည္။ ေငြပံုႏွိပ္ျခင္းျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြလိုအပ္ခ်က္၊ စီးပြားေရးတြင္လိုအပ္သည့္ စုစုေပါင္းေငြပမာဏကို ထိန္းခ်ဳပ္သည့္အခြင့္အေရးရွိပါသည္။ ဒီအက်ိဳးကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေဖာင္းပြမႈအဆင့္ႏွင့္ စီးပြားေရးဆုိင္ရာ ပတ္ဝန္းက်င္ကို လည္ပတ္ေစပါသည္။

ေငြေၾကး မူဝါဒ

ေငြေဖာင္းပြမႈႏႈန္းကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဗဟိုဘဏ္မွ အသံုးျပဳသည့္ ေငြေၾကး မူဝါဒအေၾကာင္းေျပာရေအာင္။

ေငြေဖာင္းပြမႈအဆင့္ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဘဏ္မ်ားသည္ ေအာက္ပါ ေငြေၾကးမူဝါဒ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခုမွ တစ္ခုကို အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္:ေျဖေလွ်ာ့မလား (သို႕) တင္းက်ပ္မလား

  • ေျဖေလွ်ာ့မလား/ေလွ်ာ့ခ်မလား/ က်ယ္ျပန္႕သည့္ ေငြေၾကး မူဝါဒ

mon-pol_2.png

GDP နိမ့္ပါက၊ ဗဟိုဘဏ္သည္ ႏုိင္ငံရွိ ေငြေထာက္ပံ့အားကို တုိးျမင့္ေပးပါသည္။ ထို႕အျပင္၊ ဗဟိုဘဏ္သည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈရရွိျခင္းႏွင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းအတြက္ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းခ်ိဳသာသည့္ ေခ်းငွားမႈမ်ားေၾကာင့္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားႏွင့္ စားသံုးသူ သံုးစြဲမႈမ်ားသည္ ျမင့္တက္လာသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ထိုမူဝါဒမ်ိဳး အေကာင္အထည္ေဖာ္ရာတြင္ ဘဏ္သည္ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈအတြက္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးေပးေပမယ့္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးကို သက္ေရာက္မႈရွိေစသည္။

တကယ့္အတိုးႏႈန္းနိမ့္ပါးမႈေၾကာင့္၊ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ တုိင္းျပည္ရွိ ဘ႑ာေရးႏွင့္ အရင္းအႏွီး ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားမကိုင္ထားဘဲ၊ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ျပည္ပအက်ိဳးအျမတ္၏ ပိုႏွစ္သက္ဖြယ္ရာႏႈန္းထားမ်ားကို ရွာေဖြပါလိမ့္မည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား က်ဆင္းလာမႈသည္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးလိုအပ္ခ်က္ က်ဆင္းလာမႈျဖစ္လာေစလိမ့္မည္။ ျပည္တြင္းေငြေၾကးသည္ ျပည္ပေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ဆန္႕က်င္ျပီး က်ဆင္းပါလိမ့္မည္။

အဆိုပါ ေနရာထိုင္ခင္း ေငြေၾကးမူဝါဒအေၾကာင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္ ဗဟိုဘဏ္မွ ထိုမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္ေသာအခါ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို ဦးတည္ေစေပမယ့္ ႏုိင္ငံေငြေၾကးအေပၚတြင္ အႏၱရာယ္ရွိသည့္သက္ေရာက္မႈရွိေစႏုိင္မည္ဟု ေျပာလို႕ရပါသည္။

  • ကန္႕သတ္ထားေသာ/ တင္းက်ပ္ေသာ/ က်ဥ္းေျမာင္းေသာ ေငြေၾကးမူဝါဒ

mon-pol_1.png

စီးပြားေရးရွိ ေငြပမာဏၾကီးမားသည့္အခါ၊ ဗဟိုဘဏ္သည္ ေငြေထာက္ပံ့ေလွ်ာ့ခ်ရန္ႏွင့္ ေငြေဖာင္းပြမႈအဆင့္ ေလ်ာ့နည္းရန္ အတိုးႏႈန္းကိုျမင့္ေပးပါသည္။ အတိုးႏႈန္းအျမင့္သည္ စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ား ေခ်းငွားရန္ ကန္႕သတ္ထားသည့္ အစြမ္းမ်ားေပးပါသည္။ ျပည္တြင္းစားသံုးသူမ်ားသည္ နစ္နာျခင္းမ်ားၾကံဳရပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း အတိုးႏႈန္းျမင့္တင္ျခင္းသည္ ဗဟိုဘဏ္မွ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအတြက္ အေျခအေနမ်ားဖန္တီးေပးျခင္းျဖစ္သည္။ ျပည္ပ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ပိုမိုျပီး ျပည္တြင္းပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ကိုင္ထားခ်င္ၾကပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ႏုိင္ငံအရင္းအႏွီး အေကာင့္ရွိ စာရင္းလက္က်န္ တိုးလာသည္။ ျပည္တြင္းရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ သူတုိ႕ကိုယ္ပိုင္ ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကလိမ့္မည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ား၏ ျမင့္မားသည့္အဆင့္သည္ ျပည္တြင္းေငြေၾကး ျမင့္တက္မႈကို ဦးတည္ေစမည့္အတြက္ ၎ေငြလဲလွယ္ႏႈန္း တိုးလာလိမ့္မည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္ ကန္႕သတ္ထားသည့္ မူဝါဒ၏ အေကာင္အထည္ေဖာ္ခ်က္သည္ အတိုးႏႈန္းအဆင့္ျမင့္လာမႈႏွင့္ ေခ်းငွားရန္အခြင့္အေရးနည္းပါးလာျခင္းတုိ႕ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းစီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ အိမ္ေထာင္စုမ်ားကို သက္ေရာက္မႈရွိေစေသာ္လည္း၊ ႏုိင္ငံေငြေၾကးကို အားေကာင္းလာေစပါသည္။

866x250.jpg

နိဂံုး: ဗဟိုဘဏ္၏ မူဝါဒကို ဘာလို႕ေရာင္းဝယ္သူမ်ား အာရံုစုိက္ထားသင့္သလဲ?

ဤေဆာင္းပါး၏ အဓိကေမးခြန္းကုိ ျပန္သြားရမည္ဆုိပါက ဗဟိုဘဏ္၏မူဝါဒကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ ဘာေၾကာင့္အရမ္းအေရးၾကီးလဲဆုိတာႏွင့္ နိဂံုးခ်ဳပ္ရေအာင္။

ဖြင့္ဆုိခ်က္ကို ရွင္းေအာင္ေျပာရပါက၊ ဥပမာတစ္ခုကို သံုးသပ္ၾကည့္ရေအာင္။ ဗဟိုဘဏ္တစ္ခုမွာ ပိုနိမ့္တဲ့အတိုးႏႈန္းရွိျပီး၊ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ ထိန္းထားမည္ပါက၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ မူဝါဒရွိသည့္- အတိုးႏႈန္းတုိးျမင့္ေပးမည့္ ဗဟိုဘဏ္ကို ရွာေဖြႏုိင္ပါသည္။ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ အတုိးႏႈန္းျမင့္သည့္ ဒုတိယဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကးမွာ အျမတ္ၾကီးၾကီးျပန္ရရန္ ေငြစုေဆာင္းႏုိင္ျပီး (သို႕) ပထမဘဏ္မွ အတိုးႏႈန္းနည္းနည္းႏွင့္ ေခ်းငွားျပီး၊ အျခားေငြေၾကးမွာ ရန္ပံုေငြရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးသည့္အခ်က္မွာ ဗဟိုဘဏ္မွ ကန္႕သတ္ထားသည့္ ေငြေၾကးမူဝါဒကို အေကာင္အထည္ေဖာ္သည့္ ႏုိင္ငံ၏ေငြေၾကးသည္ ပိုတည္ျငိမ္ျပီး၊ ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးသည္ ေနရာထိုင္ခင္းေငြေၾကးမူဝါဒရွိသည့္ႏိုင္ငံမ်ားထက္ ပိုေကာင္းမြန္လာပါသည္။

ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ဗဟိုဘဏ္အတိုးႏႈန္းအျမင့္ႏွင့္ ေငြေၾကးသည္ အတိုးႏႈန္းနည္းသည့္ ဗဟိုဘဏ္၏ေငြေၾကးတစ္ခုကိုဆန္႕က်င္ျပီး တက္လာလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုၾကည့္ျပီး ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္း (CPI)အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

USD ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

အေမရိကန္ PPI၏ အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera