အထင္ကရ ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္း ပံုစံ

အထင္ကရ ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္း ပံုစံ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သိျပီးျဖစ္သည့္အတိုင္း မည္သည့္တြန္းအား (အတက္)မဆုိ၏ စတုတၳေျမာက္လိႈင္းသည္ ပထမလိႈင္း၏ အဆံုးမွတ္ကို အစြန္းခ်င္းထပ္မေနရပါ။ သို႕ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ အတက္လႈိင္းရွိရန္ေမွ်ာ္လင့္ၾကသည့္အခါ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုထပ္ျခင္း ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ထိုအေျခအေနတြင္ ကိုက္ညီမည့္ Elliott လိႈင္းပံုစံရွိသည့္အတြက္ေၾကာင့္သာ ပထမႏွင့္ ေလးခုေျမာက္လိႈင္းၾကားရွိ ထပ္ျခင္းႏွင့္အတူ အတက္ကိုဆက္လက္ေရတြက္သင့္သည္ဟု ဆုိလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။

ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းမ်ား

လိႈင္းတစ္ (သို႕) ငါးအား အတက္အျဖစ္ ျဖစ္ေပၚရန္ေမွ်ာ္လင့္ေပမယ့္၊ ဇယားေပၚတြင္ လိႈင္းတစ္ႏွင့္ ေလးမ်ားၾကား တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုထပ္ေနေသာ ၅-လိႈင္းေစ်းႏႈန္းေရြ႕လွ်ားမႈကို ျမင္ပါက၊ အေျခအေနအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ အထင္ကရ (ဦးေဆာင္) ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္း (သို႕) အဆံုးသတ္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းရွိမည့္ ကာလတစ္ခုရွိပါလိမ့္မည္။ ဤပံုစံႏွစ္ခုၾကား ကြာျခားခ်က္ကဘာေတြလဲ?

ဒါဟာလြယ္ပါတယ္။ အထင္ကရ ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းသည္ အတက္တြန္းအားတစ္ခု၏ လိႈင္း ၁ (သို႕) zigzag၏ လိႈင္း Aတြင္ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ ရိုးရိုးေျပာရရပါမူ၊ အထင္ကရေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းသည္ အတက္ (သို႕) zigzag၏ အစပိုင္းျဖစ္သည္။

တခ်ိန္တည္းမွာပဲ၊ အဆံုးသတ္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းသည္ လိႈင္း ၅ (သို႕) Cတြင္ ျဖစ္ေပၚႏိုင္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ အထင္ကရေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းအေၾကာင္း ပိုမိုရွာေတြ႕ရမည္။

အထင္ကရေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းအတြက္ အဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ား

- ဤပံုစံအား လိႈင္း၅ခုအျဖစ္ ဒုတိယအၾကိမ္ထပ္ဆင့္ပိုင္းျခား   သည္။

- လိႈင္း ၂သည္ လိႈင္း ၁ အစမွတ္ကိုေက်ာ္ျပီး ဘယ္ေတာ့မွဆံုးေလ့မရွိပါ။

- လိႈင္း ၃သည္ လိႈင္း ၁၏ အဆံုးမွတ္ကို အျမဲခ်ိဳးေဖာက္ပါသည္။

- လိႈင္း ၄သည္ လိႈင္း ၁၏ အဆံုးမွတ္ကိုေက်ာ္ျပီး အျမဲလိုလို ခ်ိဳးေဖာက္ေလ့ရွိသည္။

- အေျခအေနမ်ား၏ ပကတိအမ်ားစု လိႈင္း ၅သည္ လိႈင္း ၃၏ အဆံုးမွတ္ကို ခ်ိဳးေဖာက္ပါသည္။

- လိႈင္း ၃သည္ အတုိဆံုးမျဖစ္ႏုိင္ပါ။

- လိႈင္း ၂သည္ ၾတိဂံ (သို႕) သံုးဆသံုးဖြဲ႕စည္းပံု မျဖစ္ႏုိင္ပါ။

- လိႈင္း ၁၊ ၃ ႏွင့္ ၅သည္ အတက္တြန္းအား (သို႕) zigzagမ်ားကဲ့သို႕ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။

ေရြ႕လွ်ားေစေသာလႈိင္းမ်ား၏ ဖြဲ႕စည္းပံု

အထက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားတြင္ ေတြ႕ရသည့္အတုိင္း၊ ဦးေဆာင္(အထင္ကရ) ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္း၏ ေရြ႕လွ်ားတတ္ေသာလိႈင္းမ်ားအား အတက္ (သို႕) zigzagမ်ားအျဖစ္ ရွိႏိုင္ပါသည္။ Zigzagမ်ားသည္ ပိုျပီးေတြ႕ေနၾကျဖစ္ျပီး၊ အထင္ကရ ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္း၏ ဖြဲ႕စည္းပံုသည္ ၃-၃-၃-၃-၃ကဲ့သို႕ တူေသာ္လည္း၊ အတက္တြန္းအားတြင္ရွိသည့္ တူညီေသာပံုစံရွိျပီးျဖစ္ေသာ မတူညီေသာပံုသ႑ာန္ ၅-၃-၅-၃-၅ႏွင့္အတူလည္း ဤပံုစံရွိႏုိင္ပါသည္။

ေမာ္ဒယ္အမ်ိဳးအစားမ်ား

အထင္ကရေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္း ၂မ်ိဳးရွိပါသည္: က်ဳံ႕ျခင္း ႏွင့္ ခ်ဲ႕ျခင္း။ အေျခအေနအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္၊ က်ဥ္းေျမာင္းလာေသာ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခု၏ ပထမလိႈင္းသည္ အရွည္ဆံုးတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္ပါတတိယလိႈင္းသည္ ပထမလိႈင္းထက္ပိုေသးငယ္ပါသည္။ ပဥၥမလိႈင္းသည္၊ အျပန္အလွန္အားျဖင့္၊ လိႈင္းတစ္ႏွင့္ သံုးထက္ေသးငယ္ပါသည္။ သုိ႕ေသာ္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ က်ဥ္းလာေသာဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းအား အရွည္ဆံုးတတိယလိႈင္းႏွင့္ ၾကံဳရႏုိင္ပါသည္။

ျပန္႕ကားလာေသာ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခု၏ ေရြ႕လွ်ားလိႈင္းတစ္ခုစီသည္ ယခင္တစ္ခုထက္ ပိုရွည္တတ္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤပံုစံ၏တတိယလိႈင္းသည္ ပထမလိႈင္းထက္ရွည္ျပီးႏွင့္ ပဥၥမလိႈင္းသည္ တတိယလိႈင္းထက္ရွည္သည္။ ျပန္႕ကားလာေသာ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းသည္ က်ဥ္းလာေသာတစ္ခုထက္ ပိုအႏၱရာယ္မ်ားသည္ဟု ယူဆျခင္းျဖစ္သည္။

ေအာက္ပါဇယားတြင္ ပံုစံအား ဖြဲ႕စည္းပံု ၃-၃-၃-၃-၃ကဲ့သို႕ျမင္ေတြ႕ႏုိင္သည့္အတြက္ လိႈင္းအားလံုးသည္ zigzagကိုျဖစ္ေပၚေစသည္။

123.png

ေနာက္ထပ္ဇယားသည္ အထင္ကရ ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းအား ၅-၃-၅-၃-၅ ပံုသ႑ာန္မ်ိဳးျဖင့္ တင္ဆက္ျပသသည့္အတြက္၊ ေရြ႕လွ်ားတတ္ေသာ လိႈင္းမ်ား (၁၊ ၃ ႏွင့္ ၅) သည္ တြန္းအား(အတက္)မ်ားျဖစ္ျပီး၊ အမွားမွအမွန္သို႕ေရာက္လာေသာ လိႈင္းမ်ား (၂ ႏွင့္ ၄)သည္ zigzagမ်ားျဖစ္သည္။

14567.png

တကယ့္သာဓက

ေအာက္ပါဇယားတြင္ သင္ေတြ႕ရသည့္အတုိင္း၊ ယင္းတြင္ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္း ၃ခုရွိသည္။ ေရွးဦးစြာ၊ ျပန္႕ကားလာေသာ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခုသည္ လိႈင္း ၁ရွိ အျခားဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္း၏ ((i))၏ လိႈင္း (a)အျဖစ္သာ ေပၚထြက္လာပါသည္။

လိႈင္း ၁ရွိ က်ဥ္းလာေသာ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္း၏ ေရြ႕လွ်ားလိႈင္းမ်ားတြင္ zigzag ၂ခုႏွင့္ လိႈင္း ((iii))တြင္ zigzag အစံုလိုက္တစ္ခုပါဝင္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ခုဆုိရင္ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခု၏ ေရြ႕လွ်ားလိႈင္းမ်ား၏ ေနရာတစ္ခုတြင္ zigzagတစ္ခုထက္ ပိုရွဳပ္ေထြးေသာတစ္စံုတစ္ရာရွိရန္ ျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း သင္သိျပီးျဖစ္သည္။

လိႈင္း ((a))ရွိ ေနာက္ထပ္က်ဥ္းေျမာင္းလာေသာ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းသည္ zigzagအျဖစ္ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ လိႈင္း ၂ကိုစုစည္းေပးထားပါသည္။

ဤသာဓကသည္ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခုသည္ အတက္တြန္းအားလိႈင္းအသစ္တစ္ခု၏ အစ (လိႈင္း၁ရွိ ပံုစံကဲ့သို႕)ျဖစ္ႏုိင္ျပီး သို႕မဟုတ္ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခုအထဲသို႕ ပထမေျခလွမ္း (၂၏ လိႈင္း((a)) ကိုၾကည့္ပါ) ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းအထဲတြင္ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းမ်ားရွိႏုိင္ပါေသးသည္ ( ((i))၏ လိႈင္း (a) ကိုၾကည့္ပါ)။

1111.png

အတည္ျပဳခ်က္

ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခုတြင္ zigzagမ်ားပါရွိပါက၊ အတည္ျပဳခ်က္ကို ေစာင့္သင့္ပါသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ? အဘယ့္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ ziazag ၅ခုအျဖစ္ထပ္မံခြဲထားသည့္ ၅-လိႈင္း ေစ်းႏႈန္းေရြ႕လွ်ားမႈတစ္ခုရွိပါက၊ ဇယား၏ဤအစိတ္အပိုင္းအား အထူးအေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး မတူညီေသာနည္းလမ္းအခ်ိဳ႕တြင္ ျပင္ဆင္ခ်က္အျဖစ္ ရည္ညႊန္းႏုိင္ပါသည္။

ထို႕ေၾကာင့္၊ မည္သည့္အေရာင္းအဝယ္ လႈပ္ရွားမႈမွမလုပ္ခင္ အတည္ျပဳခ်က္ကိုေစာင့္ဆုိင္းရန္ တကယ္ကိုအေရးၾကီးပါသည္။ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခုျပီးေနာက္ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခုရွိျပီး၊ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္ တတိယလိႈင္း (သို႕မဟုတ္ လိႈင္း C)၏ လားရာေဘးတြင္ အတက္လိႈင္းတစ္ခုျဖစ္ေပၚပါက၊ ယခင္ေရာက္ျပီးသား ပံုစံသည္ အတည္ျပဳျပီးသားဟု ယူဆႏုိင္ပါသည္။

ျပန္႕ကားလာေသာ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္း၏ သာဓကမ်ား

ေနာက္ထပ္ဇယားတြင္ ျပန္႕ကားလာေသာ ဦးေဆာင္(အထင္ကရ) ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခုရွိပါသည္။ သင္ေတြ႕ရသည့္အတုိင္း၊ လိႈင္း ((v))သည္ ပံုစံ၏အထက္ဘက္ကို မေရာက္ရွိခဲ့ပါ။ ဒီလိုအေနအထားမ်ိဳး မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရွိသည့္အတြက္၊ ျပန္႕ကားလာေသာ ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခု၏ အဆံုးသတ္အား ၎၏အထက္ဘက္တြင္ မေမွ်ာ္မွန္းပါႏွင့္။

 1234.png

မည္သို႕ပင္ဆုိေစကာမူ၊ အခါအားေလွ်ာ္စြာျဖင့္၊ ပဥၥမလိႈင္းသည္ လိႈင္းတစ္ႏွင့္ သံုးမွမ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ပါသည္။ ဒါမ်ိဳး ျဖစ္ခဲသည့္အတြက္ ဒီအေျခအေနမ်ိဳး၏ မွန္ကန္တဲ့ဥပမာမ်ိဳးရွာရန္ အခ်ိန္အေတာ္ယူရပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္၊ ဒါမ်ိဳးသည္ သတင္းအခ်ိဳ႕ (သို႕) ႏုိင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ား ျဖစ္ပြားေနစဥ္အတြင္း ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိပါသည္။ ေအာက္တြင္ သင္ေတြ႕ႏုိင္သည့္ ျပန္႕ကားလာေသာ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းသည္ Brexit သေဘာတူညီခ်က္အေၾကာင္း ျဗိတိန္အစိုးရ၏ ရွည္လွ်ားေသာေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈကာလအတြင္း ျဖစ္ေပၚခဲ့ပါသည္။

1234.png

အတြင္းဘက္တြင္ အတက္တြန္းအားမ်ားႏွင့္ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းမ်ား

အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း၊ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခု၏ လိႈင္းတစ္၊ သံုးႏွင့္ ငါးသည္ အတက္တြန္အားမ်ားျဖစ္ႏုိင္ပါေသးသည္။ ေအာက္ပါဇယားကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ပါ။ လိႈင္း aတြင္ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခုရွိျပီး၊ ၎၏ေရြ႕လွ်ားလိႈင္းသည္ အတက္တြန္းအားႏွင့္တူသည္။

234.png

ေနာက္လာမည့္ေဆာင္းပါးတြင္ အဆံုးသတ္ ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခုကို စစ္ေဆးသြားမွာျဖစ္ေပမယ့္၊ ပံုစံႏွစ္ခုၾကားမွ အဓိကကြာျခားခ်က္ကို သင္ေတြ႕ရမွာျဖစ္ပါသည္။ အဆံုးသတ္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းသည္ ေစ်းႏႈန္းေရြ႕လွ်ားမႈကိုအဆံုးသတ္ခ်ိန္တြင္ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းသည္ ၎ကို ျပန္ကန္ပါသည္။ ထုိ႕အျပင္ ဤပံုစံသည္ ေရြ႕လွ်ားလိႈင္းမ်ားတြင္ အတက္တြန္းအားႏွင့္ၾကီးထြားလာေနပါက၊ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခု၏ ပဥၥမလိႈင္းတြင္ အဆံုးသတ္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခုရွိရန္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္ (အထက္ပါ ဇယားကိုၾကည့္ပါ)။

ေအာက္ေျခမ်ဥ္း

ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခုသည္ အတက္တြန္းအား (သို႕) zigzagတစ္ခု၏ အစျဖစ္သည္။ ဤပံုစံသည္ အမ်ိဳးအစားႏွစ္ခု: ၃-၃-၃-၃-၃ (ပိုအေတြ႕မ်ား) သုိ႕မဟုတ္ ၅-၃-၅-၃-၅ ျဖစ္ေပၚႏုိင္ပါသည္။ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခုသည္ ဦးေဆာင္ေထာင့္ျဖတ္မ်ဥ္းတစ္ခု၏ အဆံုးသတ္ျပီးေနာက္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။ ဤျပင္ဆင္ခ်က္ျပီးေနာက္တြင္ လိႈင္းအေရအတြက္တစ္ခုလံုးေပၚမူတည္ျပီး၊ zigzagတစ္ခု၏ လိႈင္း C၏ အတက္တြန္းအား၏ တတိယလိႈင္းကို ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ပါသည္။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုၾကည့္ျပီး ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္း (CPI)အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

USD ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

အေမရိကန္ PPI၏ အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera