ABCD

ABCD

ABCD သည္ အေျခခံလိုက္ဖက္ေသာပံုစံျဖစ္သည္။ အျခားပံုစံမ်ားသည္ ၎ထံမွဆင္းသက္လာသည္။ ပံုစံတြင္ ေစ်းႏႈန္းေျပာင္းလဲမႈ ၃ခုပါဝင္သည္။ မ်ဥ္း AB ႏွင့္ CDမ်ားကို "ေျခေထာက္မ်ား"ဟုေခၚျပီး၊ မ်ဥ္း BCအား ျပင္ဆင္ခ်က္ (သို႕) ေျခရာခံမႈဟု ရည္ညႊန္းပါသည္။ ABႏွင့္ CDသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ အရြယ္အစားတူေလ့ရွိသည္။

အတက္ ABCDပံုစံသည္ အက်ေစ်းလမ္းေၾကာင္းေနာက္လိုက္ျပီး၊ အထက္ပိုင္းကို ေျပာင္းျပန္ျဖစ္ေစဟန္တူသည္ဟု ဆုိျခင္းျဖစ္သည္။ အက် ABCDပံုစံသည္ အတက္လမ္းေၾကာင္းျပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚျပီး၊ ေသခ်ာေသာအဆင့္တြင္ အလားအလာရွိေသာ အက်ေျပာင္းျပန္ျဖစ္မႈကို အခ်က္ျပသည္။ အတက္ႏွင့္ အက် ABCD ပံုစံမ်ားေရာင္းဝယ္ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားသည္ တူပါသည္၊ သင္ေရာင္းဝယ္မည့္ ပံုစံ၏ လားရာႏွင့္ ၎ခန္႕မွန္းသည့္ ေစ်းကြက္ေရြ႕လွ်ားမႈကို ထည့္စဥ္းစားရန္သာ လိုအပ္ပါမည္။

ABCDပံုစံ ေျမာက္မ်ားစြာရွိပါသည္ (ရုပ္ပံုရွိ ပံုစံ ၃ခုလံုးသည္ အတက္ျဖစ္သည္)။

Screenshot_2.png

ျဖစ္ရိုးျဖစ္စဥ္တစ္ခုကေတာ့ အမွတ္ C သည္ AB၏ ၆၁.၈%-၇၈.၆%တြင္ ျဖစ္သင့္သည္ (ဖီဘိုနာခ်ီ ေျခရာခံ ကိရိယာကို ABတြင္သံုးပါ: အမွတ္ Cသည္ ၆၁.၈%ႏွင့္ နီးစပ္သင့္သည္)။ အမွတ္ Dသည္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္၊ BC၏ ဖီဘိုနာခ်ီ ခ်ဲ႕ကားမႈ ၁၂၇.၂%-၁၆၁.၈%တြင္ ျဖစ္သင့္သည္။

Cအမွတ္ရွိ ၇၈.၆% ေျခရာခံမႈသည္ ၁၂၇% အလားအလာကို ဦးတည္မည့္အခ်ိန္တြင္ အမွတ္ C ရွိ ၆၁.၈% ေျခရာခံမႈသည္ BC၏ အလားအလာခန္႕မွန္းေျခ ၁၆၁.၈%တြင္ ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။

AB=CD ပံုစံဟုေခၚတာလဲရွိပါသည္။ ဤတြင္ CD သည္ ABကဲ့သို႕တူညီသည့္ အလ်ားရွိသည္။ တနည္းအားျဖင့္၊ ၎သည္ ေစ်းကြက္အား Aမွ Bသို႕ C မွ D အျဖစ္သို႕ သြားရန္တူညီသည့္အခ်ိန္ၾကာပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ AB ႏွင့္ CDသည္ တူညီသည့္ေထာင့္ရွိသည္။ ABCDပံုစံ၏ ဤအမ်ိဳးအစားသည္ မၾကာခဏျဖစ္ေလ့ရွိျပီး၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအၾကား လူသိမ်ားၾကသည္။

တတိယအမ်ိဳးအစားမွာ CDသည္ AB၏ သက္တမ္းတိုးျခင္း ၁၂၇.၂%-၁၆၁.၈% ျဖစ္သည္။ CDသည္ ABထက္ ၂ဆ (သို႕မဟုတ္ ထုိ႕ထက္ပို)ျပီး ၾကီးႏုိင္ပါသည္။ CDသည္ ABထက္ ပိုၾကာရွည္လိမ့္မည္ဟု သဲလြန္စရႏုိင္သည့္ အခ်က္ျပခ်က္အခ်ိဳ႕ရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႕သည္ အမွတ္ Cျပီးေနာက္ ကြာဟခ်က္ (သို႕) အမွတ္ Cနားရွိ ၾကီးမားသည့္ candlestickမ်ားျဖစ္သည္။

ABCD ပံုစံကို ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္မလဲ

သင္မွတ္ထားသင့္သည့္ အဓိကအရာမွာ ေစ်းႏႈန္းသည္ အမွတ္ Dကို ေရာက္ျပီးမွသာ အေရာင္းအဝယ္ထဲဝင္သင့္သည့္အခ်က္ျဖစ္သည္။

ေစ်းႏႈန္း၏ အျမင့္ႏွင့္ အနိမ့္မ်ားကို ၾကည့္ရင္းဇယားကိုေလ့လာပါ။ ဇယား၏ အေျပာင္းအလဲမ်ားကို မွတ္သားသည့္ ZigZag အညႊန္းကိန္း (ထည့္သြင္းပါ - အညႊန္းကိန္းမ်ား - ကာစတမ္ - ZigZag)ကိုသံုးရန္ အေထာက္အကူျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းမွ AB ႏွင့္ BCျဖစ္ေပၚေစသည့္အတြက္ ၎ကိုၾကည့္ပါ။ အတက္ ABCDတြင္၊ Cသည္ Aထက္ပုိနိမ့္ျပီး၊ Bတြင္ နိမ့္ျပီးေနာက္ အလယ္အလတ္အျမင့္တြင္ ျဖစ္သင့္သည္။ အမွတ္ Dသည္ Bေအာက္ရွိ အနိမ့္အသစ္တြင္ ျဖစ္ရမည္။

D ရွိေနသည့္ အမွတ္တစ္ခုတြင္ ေစ်းကြက္ေရာက္သည့္အခါ၊ အေရာင္းအဝယ္ထဲ အလ်င္စလိုမဝင္ပါနဲ႕။ ေစ်းႏႈန္းသည္ ေျပာင္းျပန္တက္ (သို႕မဟုတ္ အက် ABCDျဖစ္ပါက က်မလား)ဆုိတာ ေသခ်ာေစရန္ အခ်ိဳ႕နည္းစနစ္မ်ားကိုသံုးပါ။ အေကာင္းဆံုးျမင္ကြင္းမွာ ေျပာင္းျပန္ candlestick ပံုစံျဖစ္သည္။ အဝယ္ေအာ္ဒါအား အမွတ္ Dရွိ candle၏အျမင့္တြင္ (သို႕) အထက္တြင္သတ္မွတ္ႏုိင္ပါသည္။

Screenshot_3.png

အျမတ္ယူ (TP)အဆင့္မ်ား

ABCD ပံုစံမ်ားေရာင္းဝယ္ရန္အတြက္ ပစ္မွတ္အဆင့္မ်ား ဒီမွာပါ။

TP1: AD၏ retracement (ေျခရာခံမႈ) ၃၈.၂%

TP2: AD၏ retracement (ေျခရာခံမႈ) ၆၁.၈%

TP3: အမွတ္ A

ဤအဆင့္မ်ားအား ဇယားတြင္ နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္၏ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာကိရိယာမ်ား အသံုးျပဳျပီး သင္ေဖာ္ထုတ္ေသာ support ႏွင့္ resistance တုိ႕ႏွင့္အတူသံုးရန္ အၾကံျပဳပါသည္။ support ႏွင့္ resistance အဆင့္မ်ားကို ရွာေဖြသည့္အခါ စီနီယာအခ်ိန္ကာလမ်ားကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ရန္မေမ့ပါနဲ႕။

ေစ်းႏႈန္းသည္ TP1ကို အျမန္ေရြ႕သြားပါ၊ အလားအလာမွာ ၎သည္ TP2ဆီသို႕ဆက္လက္မည္ျဖစ္သည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္အေနျဖင့္၊ ေစ်းႏႈန္းသည္ TP1ကိုေရာက္ရန္ ေႏွးေနပါက၊ ၎သည္ သင္ရရွိမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ TP အဆင့္ျဖစ္လိမ့္မည္ဟု ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။

AC=CD ပံုစံသည္ အမွတ္ Aကို ေက်ာ္လြန္သြားျပီးေနာက္ ေစ်းကြက္သည္ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားေသာအခါ အေျခအေနအမ်ားၾကီးရွိပါသည္။

Stop Lossအတြက္ေတာ့၊ အထူးအၾကံျပဳခ်က္မ်ား မရွိပါ။ သင့္ဆံုးရွံဳးႏုိင္ေျခ စီမံခန္႕ခြဲမႈစည္းမ်ဥ္းႏွင့္အတူ Stop Lossကို ထားႏုိင္ပါသည္။

ဇယားတြင္ ABCD ပံုစံမ်ား၏ ဥပမာကိုၾကည့္ပါ:

Screenshot_13.png

နိဂံုးခ်ဳပ္

ဇယားတစ္ခုထဲတြင္ ABCD ပံုစံမ်ားစြာ ရွာေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ ယင္းတုိ႕တစ္ခုစီကို ေရာင္းဝယ္ရန္အတြက္ စည္းမ်ဥ္းမ်ားမွာ အထက္တြင္ရွင္းျပထားသည့္အတုိင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ ဖီဘိုနာခ်ီ ကိရိယာမ်ားကို မွန္ကန္စြာ ဘယ္လိုအသံုးခ်ရမလဲဆိုတာ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ျပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုၾကည့္ျပီး ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္း (CPI)အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

USD ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

အေမရိကန္ PPI၏ အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera