Elliott လိႈင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ မိတ္ဆက္

Elliott လိႈင္း ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈ မိတ္ဆက္

Elliott လႈိင္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈဆိုတာ ဘာအေၾကာင္းအလဲ?

သင္သည္ Elliott လိႈင္းမ်ားအေၾကာင္း ၾကားဖူးျခင္း (သို႕) လိႈင္းအေရအတြက္မ်ားကို ျမင္ဖူးျခင္းမ်ားရွိႏုိင္ပါသည္။ အေၾကာင္းမွာ ယေန႕ေခတ္အခါတြင္ Elliott လိႈင္းခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈသည္ Forex ေစ်းကြက္ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းျခင္း၏ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုး နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္လာေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ဘာလို႕လဲ? Elliott လိႈင္းနိယာမသည္ ကၽြန္ေတ္ာတုိ႕အေတြ႕အၾကံဳတြင္ လစဥ္ (သို႕) ႏွစ္စဥ္ဇယားမ်ားကေနေတာင္မွ တစ္-မိနစ္ ေန႕တာအတြင္းကာလအထိ အခ်ိန္ကာလတိုင္းေပၚရွိ ေစ်းႏႈန္းလႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေျဖရွင္းေဖာ္ထုတ္ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာကိရိယာျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ တစ္ေန႕တာအတြင္းဇယားမ်ားတြင္ ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ေပမယ့္၊ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ ပိုၾကီးေသာရုပ္ပံုကားခ်ပ္ရွိႏုိင္ပါသည္။ ရိုးရွင္းစြာထားရပါမူ၊ Elliott လိႈင္းမ်ားသည္ ေစ်းကြက္၏ DNA (မ်ိဳးဗီဇ)ျဖစ္ၾကသည္။ ေအာက္ပါေဆာင္းပါးမ်ားတြင္၊ Elliott လိႈင္းနိယာမမွတဆင့္ လမ္းညႊန္ေပးသြားပါမည္။ စလိုက္ရေအာင္။

စာေရးသူက ဘယ္သူလဲ?ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ စာရင္းကိုင္ႏွင့္ စီးပြားေရးပါရဂူျဖစ္သူ Ralph Nelson Elliott (၁၈၇၁ - ၁၉၄၈) ကို ေက်းဇူးတင္စကားမ်ားစြာ ေျပာသင့္ပါသည္။ ၁၉၃၈တြင္၊ 'လိႈင္းနိယာမ (The Wave Principle' ကို ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး၊ သူ၏ ဒုတိယစာအုပ္ 'ဓမၼတာတရား - စၾကဝဠာ၏ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ (Nature's Law - The Secret of the Universe)' အား ၁၉၄၆တြင္ ပံုႏွိပ္ထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ Elliottသည္ အလြန္ထင္ရွားစြာသတ္မွတ္ထားေသာ စည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ေစ်းကြက္တြင္ ထပ္ခါတလဲလဲျဖစ္ေပၚေနေသာ ပံုစံမ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ပါသည္။

ကၽြန္ေတ္ာတုိ႕သည္ ယေန႕ေခတ္မွာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၏ အေျခခံအရင္းအျမစ္ျဖစ္ေသာ 'Elliott လိႈင္းနိယာမ: ေစ်းကြက္ျပဳမူလုပ္ေဆာင္ပံု' စာအုပ္အတြက္ Robert R. Prechter Jr. ႏွင့္ A.J. Frost တို႕အားလည္း ေက်းဇူးတင္သင့္ပါသည္။ ထို႕အျပင္၊ ၂၀၀၆တြင္ D.V. Voznyမွ 'Elliott၏ ကုဒ္' - ေနာက္ထပ္အထင္ကရ စာအုပ္ၾကီးကိုထုတ္ေဝခဲ့ပါသည္။ ကံဆိုးခ်င္ေတာ့ ကမၻာအရပ္ရပ္ရွိ စာဖတ္သူအေတာ္မ်ားမ်ားအတြက္ ဤစာအုပ္သည္ ရုရွားဘာသာျဖစ္ေနပါသည္။

ခရီးစဥ္စတင္ျခင္း

ေဆာင္းပါးမ်ား၏ အခန္းဆက္သည္ စာအုပ္ႏွစ္အုပ္ေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ မည့္သည့္ေဆာင္းပါးပါ မည္သည့္စည္းမ်ဥ္း (သို႕) လမ္းညႊန္မဆို ဤထုတ္ေဝမႈပါ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ကိုက္ညီပါသည္။ ျပီးေတာ့ စိတ္ခ်ပါ၊ ကၽြန္ေတာ္က စာအုပ္ကို ျပန္ေျပာင္းေျပာျပမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ကၽြန္ေတာ္ တကယ္လုပ္မဲ့အရာကေတာ့ သင့္ကို Elliott လိႈင္းနိယာမကို သင္ေပးျပီး၊ ကၽြန္ေတာ့္အေတြ႕အၾကံဳကို မွ်ေဝေပးမွာျဖစ္ပါတယ္။ သာဓကအမ်ားဆံုးကေတာ့ တကယ့္ေစ်းကြက္မွျဖစ္ပါလိမ့္မည္။ စာအုပ္ထဲမွာမေဖာ္ျပထားေပမယ့္၊ ဇယားေတြမွာရွာေတြႏိုင္မည့္ အေျခအေနတစ္ခ်ိဳ႕ကိုလည္းျဖတ္သန္းရပါလိမ့္မည္။

ေစ်းကြက္၏ LEGO

Elliott လိႈင္းနိယာမတြင္ အဓိကအေၾကာင္းရာႏွစ္ခုရွိသည္: တြန္းအား (impulses) (လိႈင္း-၅ခု ေစ်းႏႈန္းေရြ႕လွ်ားမႈ) ႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ (corrections) (လိႈင္း-၃ခု ေစ်းႏႈန္းေရြ႕လွ်ားမႈ)။ ဤအေၾကာင္းအရာအား ေနာက္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္ျပန္ေျပာမည္ျဖစ္သည့္အတြက္ သင္သည္ တြန္းအား(impulse)ျဖစ္သည့္ အဓိက LEGO အတံုးတစ္ခုသာရွိေၾကာင္း သင္ျမင္ရလိမ့္မည္။ အခုေတာ့၊ ဤႏွစ္ခုသူမ်ားအေပၚ အာရံုစိုက္ရေအာင္။

ေအာက္ပါဇယားကို ၾကည့္ပါ။ သင္သည္ တြန္းအားလိႈင္းျဖစ္သည့္ - လိႈင္း-၅ခု က်ဆင္းမႈကိုျမင္ႏုိင္ပါသည္ (လိႈင္း-၅ခု ျပင္ဆင္ခ်က္ရွိႏိုင္သည့္အေျခအေနမ်ားလည္းရွိတတ္ေပမယ့္၊ ယင္းအေၾကာင္းအရာကို ေနာက္မွေဖာ္ျပေပးပါမယ္)။ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခုဟု ယူဆႏုိင္သည့္ လိႈင္း-၃ခုရွိပါသည္။ ေကာင္းျပီ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ တြန္းအားႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ကိုေတြ႕ျပီးျပီျဖစ္သည့္အတြက္ နည္းနည္းပိုၾကီးတဲ့ရုပ္ပံုေတြကို ၾကည့္ဖို႕အခ်ိန္တန္ပါျပီ။

E1.png 

ေနာက္ထပ္ဇယားသည္ ကၽြန္ေတာ့္၏ ခြဲျခမ္းစိတ္ျဖာမႈတြင္ ပို႕စ္တင္ထားခဲ့သည့္ စစ္မွန္ေသာလႈိင္းအေရအတြက္သာ ျဖစ္သည္။ အထက္သို႕ရုတ္တရက္ခုန္တက္ျခင္းသည္ ၎၏ စတုတၳေျမာက္လိႈင္းတြင္ျဖစ္စဥ္၊ က်ဆင္းမႈသည္ အက်တြန္းအား၏ တတိယလိႈင္းတြင္ ျဖစ္ဟန္တူသည္။

E2.png 

ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေအာက္ပါအတုိင္း နိဂံုးခ်ဳပ္ႏုိင္ပါသည္: အျခားအရာမ်ားကေန ကင္းကြာေနႏုိင္သည့္ လိႈင္းရယ္လို႕မရွိပါဘူး။ Elliott လိႈင္းနိယာမသည္ အစံုလိုက္ထပ္ထားရေသာ ရုရွားမိန္းမလွအရုပ္ (Matryoshka)ႏွင့္တူသည္။ လိႈင္းတစ္ခုစီသည္ အျခားလိႈင္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ေပမယ့္၊ လိႈင္းတစ္ခုစီတြင္ ပိုေသးေသာလိႈင္းမ်ားပါေနတတ္သည္။ ဤဇာတ္လမ္းသည္ ပိုၾကာရာမွ ပိုတုိေတာင္းတဲ့အခ်ိန္ကာလမ်ားဆီမွာ ျဖစ္ပ်က္တတ္သည္။

ထိုအရာကပဲ Elliott လိႈင္းနိယာမအား အျခားနည္းပညာဆုိင္ရာ ေစ်းကြက္သံုးသပ္မႈမ်ားကေန ကြဲထြက္ေစျခင္းျဖစ္သည္။ နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္ လုပ္နည္းကိုင္နည္းအမ်ားစုမွာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခုဝင္မစြက္ဖက္(မပါဝင္)သည့္ ပံုစံႏွင့္ အခ်က္ျပခ်က္မ်ားအေပၚတြင္ အာရံုစိုက္ထားပါသည္။ EWP၏ ပါဝါမွာ သီးသန္႕တည္ေဆာက္ထားတာကို မဟုတ္ဘဲ၊ ပိုၾကီးေသာရုပ္ပံုမ်ားကို ၾကည့္ရန္တတ္ႏိုင္စြမ္းျဖစ္သည္။

အခြင့္အလမ္းမ်ား ေတြးေတာျခင္း

အေရာင္းအဝယ္မွာ EWPကိုအသံုးျပဳမည္ဆုိပါက၊ တစ္ခုထက္ပိုေသာ လိႈင္းအေရအတြက္မ်ားကို နားလည္လာမည္ဟု ၾကားဖူးမွာပါ။ မ်ားေသာအားျဖင့္၊ သင့္တြင္ တစ္ခါတစ္ရံ ဝိေရာဓိျဖစ္ႏိုင္သည့္၊ အနည္းငယ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အေျခအေနမ်ားရွိပါသည္။ ဒါဟာ ခ်က္စ္(chess) ကစားေနရသလိုပဲ EWPအေၾကာင္း စိတ္လႈပ္ရွားစရာအေကာင္းဆံုးျဖစ္သည္။

အခ်ိဳ႕ရွားပါး အညႊန္းကိန္းမ်ားမွ သင့္အား ဝယ္ရန္(သို႕) ေရာင္းရန္ေျပာပါက၊ တစ္ခုခုသာမွားသြားပါက သင္ဘာလုပ္ရမလဲဆိုတာကို ေတြးေတာမွာမဟုတ္ပါဘူး။ EWPႏွင့္ဆုိရင္၊ ဘယ္လိႈင္းအေရအတြက္သည္ ေနရာမွာရွိေနလဲဆုိသည့္အေပၚမူတည္ျပီး အေရာင္းအဝယ္လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို အေျဖရွာရန္သင္ၾကိဳးစားမွာပါ။ ဒါဟာေအာင္ျမင္ေသာ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦး၏ အဓိကအရည္အေသြးပါပဲ။

စစ္မွန္ေသာ သာဓကမ်ား

တကယ့္ဇာတ္ေၾကာင္းအခ်ိဳ႕ကိုသြားလိုက္ရေအာင္။ ပထမသာဓက ကေတာ့ DJI အညႊန္းကိန္းပါ။ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၆တြင္၊ အညႊန္းကိန္းသည္ ရာဇဝင္တြင္သည့္အျမင့္ကို ေရာက္ရွိခဲ့ျပီး၊ ကၽြန္ေတ္ာသည္ အေတာ္ေလး အတက္လိႈင္းအေရအတြက္ကို တင္ခဲ့ပါသည္။ ပဥၥမေျမာက္လိႈင္းသည္ ေက်ာ္လြန္ျပီးအေဝးၾကီးျဖစ္ေနသည့္အတြက္ ကၽြန္ေတာ္သည္ ေစ်းကြက္ကို ပိုျမင့္တက္ဖို႕ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့သည္။

E3.png

လအနည္းငယ္ၾကာျပီးေနာက္၊ ေစ်းကြက္သည္ ပိုျပီးေတာင္ အျမင့္ကိုတက္ခဲ့ေပမယ့္ ကၽြန္ေတာ္ကေတာ့ အတက္ (bullish) ျဖစ္ေနဆဲပါပဲ။ ဒီေမွ်ာ္မွန္းခ်က္မ်ိဳးသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မၾကာခင္ေလ့လာမည့္ EWP ရွိအခ်ိဳ႕အရာေပၚတြင္ အေျခခံေနပါသည္၊ ခုအတြက္ေတာ့၊ ဒါဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲဆုိတာ သင္ေတြ႕ရပါမည္။

E4.png 

ထို႕ေၾကာင့္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းသစ္သည္ အတက္ျဖစ္ေနဆဲျဖစ္ျပီး၊ ေအာက္တြင္ေဖာ္ျပထားေသာ လက္ရွိလႈိင္းအေရအတြက္ကို ျမင္ႏုိင္ပါသည္။

E5.png 

ဒုတိယဇတ္ေၾကာင္းကေတာ့ USD/TRY ျဖစ္သည္။ ေအာက္တုိဘာ ၂၀၁၆တြင္၊ စတုထၱလိႈင္းသည္ ၾတိဂံအေနအထားျဖင့္ အျပီးသတ္သြားပံုရသည့္အတြက္ ေနာက္လအနည္းငယ္အတြင္းမွာ ဖြံ႕ျဖိဳးတိုးတက္ခဲ့သည့္ ေနာက္ထပ္အတက္တြန္းအားကို ေမွ်ာ္လင့္ခဲ့ပါသည္။

E6.png 

အက်ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ေနာက္ဆံုးအဆံုးသတ္သြားခဲ့ျပီး၊ အတက္ေစ်းလမ္းေၾကာင္းသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည့္အတုိင္း ဆက္တက္ခဲ့သည့္ ဇာတ္ေၾကာင္းအရွည္ၾကီးရွိခဲ့ပါသည္။

E7.png 

ေနာက္ဆံုးေတာ့၊ ဧျပီ ၂၀၁၈တြင္ လိႈင္း ၄ အဆံုးသတ္ႏုိင္ေျခရွိသည့္အတြက္ ေနာက္ထပ္အတက္အခ်ိန္ကာလရွိခဲ့ပါေတာ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္သည္ ပိုျပီး္ေတာင္ျမင့္တက္သြားခဲ့သည္။

E8.png 

ေအာက္ေျခမ်ဥ္း

ဆိုးရြားတဲ့သာဓကမ်ားလည္း ရွိပါေသးသည္။ မည္သို႕ပင္ဆုိေစကာမူ၊ အေရာင္းအဝယ္အေၾကာင္း ေျပာပါက၊ သင့္လိႈင္းအေရအတြက္အရ ေစ်းကြက္သည္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းအတိုင္း လိုက္ေရြ႕လွ်ားေနသည့္အခါ သင္ဘာလုပ္ေနလဲဆုိတာ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ EWPကို ေစ်းကြက္တြင္ အခြင့္အလမ္းမ်ားရွာရန္ ၾကီးမားသည့္ကိရိယာအေနျဖင့္ အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။

ထပ္ေလာင္းဆုိရေသာ္၊ သင္ေလဘယ္လ္တပ္ထားသည့္ (သို႕) ဝဘ္ဆိုဒ္တြင္ျမင္သည့္ မည္သည့္လိႈင္းကိုမဆုိေရာင္းဝယ္ရန္ သင့္အတြက္တာဝန္မရွိပါဘူး။ အေရာင္းအဝယ္ဖြင့္ရန္အခ်ိန္ေကာင္းရွိသည့္အခါ အေကာင္းဆံုးအေရအတြက္မ်ားကိုသာ ေရာင္းဝယ္သင့္ပါသည္။ တနည္းဆုိရေသာ္ ေတာထဲမွာ မုဆုိးတစ္ဦးလို အခ်ိန္ခါေကာင္းကို ေစာင့္ဆုိင္းသင့္ပါသည္။ အခြင့္အလမ္းကိုေတြ႕ျပီဆုိရင္ေတာ့၊ ၎ကိုအေအာင္ျမင္ဆံုး ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ရန္အေကာင္းဆံုးလုပ္ပါ။

ဒါဟာ အစပဲရွိပါေသးတယ္။ ေနာက္ထပ္ေဆာင္းပါးမ်ားတြင္၊ EWP၏ ပိုတိက်တဲ့ စည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ားအေၾကာင္းသြားပါမည္။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုၾကည့္ျပီး ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္း (CPI)အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

USD ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

အေမရိကန္ PPI၏ အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera