Gartley

Gartley

Gartley ပံုစံသည္ အေဟာင္းဆံုး အသိအမွတ္ျပဳခံ လိုက္ဖက္ေသာပံုစံျဖစ္သည္။ ၎အား H.M. Gartleyကိုယ္တုိင္မွ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ျပီး၊ အမည္ေပးခဲ့တာျဖစ္ပါသည္။ သို႕ေသာ္ ပံုစံအတြက္ Gartleyမွ ဖီဘိုနာခ်ီအခ်ိဳးမ်ားကို မေထာက္ျပထားပါ။ ဖီဘိုနာခ်ီအဆင့္မ်ားအား Scott Carney ႏွင့္ Larry Pesaventoမွ ေနာက္ပိုင္းမွေပါင္းထည့္ထားျခင္းျဖစ္သည္။

Gartley ပံုစံတြင္ သိသာထင္ရွားေသာ အျမင့္ (သို႕) အနိမ့္မွဦးေဆာင္သည့္ အေျခခံABCDပံုစံပါဝင္ပါသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ Gartley ပံုစံသည္ ေစ်းႏႈန္း၏ အတက္အက် ၄(swings)ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ အတက္Gartleyပံုစံသည္ M စာလံုးႏွင့္ဆင္ျပီး၊ အက်ပံုစံသည္ Wကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ Gartley ပံုစံကို ဇယားတြင္အတည္ျပဳမွတ္သားရန္ စာလံုးမ်ားမွာ XABCD ျဖစ္ၾကသည္။ XA မ်ဥ္းသည္ ပံုစံ၏ အရွည္ဆံုးမ်ဥ္းျဖစ္သင့္သည္။

အတက္ Gartleyပံုစံကို ေလ့လာရေအာင္ (အက်ပံုစံသည္ ၎၏ ေယာင္ျပန္ျဖစ္သည္)။

Screenshot_1.png

အားလံုးသည္ ပိုၾကာသည့္အခ်ိန္ကာလတြင္ ရွာေတြ႕ႏုိင္သည့္ Xအမွတ္တြင္စတင္ျပီး၊ ပိုၾကီးသည့္ေစ်းလမ္းေၾကာင္း၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ အလြန္ထင္ရွားသည့္ အနိမ့္/အျမင့္ျဖစ္ျပီး၊ ဇယားတြင္ရွာေဖြေနသည့္လူတုိင္းအတြက္ သက္ေသျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းသည္ ထုိ႕ေနာက္ X မွ Aသို႕ လႊဲေျပာင္းသြားျပီး၊ Aမွာ ျပန္ကန္က်သြားပါသည္။ ေျခေထာက္ XAသည္ ပံုစံ၏အတိုင္းအတာကို ကန္႕သတ္ျပီး၊ အျခားေျခေထာက္မ်ားသည္ ဤအမွတ္မ်ားအတြင္းဖြံ႕ျဖိဳးလာသင့္ပါသည္။

ပံုတြင္ျပထားသည့္ ဖြဲ႕စည္းပံုႏွင့္ပံုစံတစ္ခုသည္ ေအာက္ပါစည္းမ်ဥ္းမ်ားႏွင့္ ကိုက္ညီပါက Gartley ပံုစံဟုေခၚႏုိင္ပါသည္:

- အမွတ္ Bသည္ XA၏ ၆၁.၈% retracement မွာျဖစ္သည္။ ယင္းသည္အေရးၾကီးဆံုး အေျခအေနျဖစ္သည္။

- အမွတ္ Cသည္ AB၏ ၃၈.၂%-၈၈.၆% retracement မွာျဖစ္ႏုိင္သည္။

- အမွတ္ Dအား AB၏ ၁၂၇.၂%-၁၆၁.၈% ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္း extension (သို႕) XA၏ ၇၈.၆% retracement တြင္ရွာေတြ႕ႏုိင္သည္။

ဘယ္လို ေရာင္းဝယ္ရမလဲ?

အမွတ္ Dသည္ အတက္ Gartleyပံုစံမွာ ဝယ္ရန္ခလုတ္ျဖစ္သည္။ အမွတ္ Dသည္ အလားအလာရွိေသာ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သြားသည့္ဇုန္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ဧရိယာရွိ တကယ့္ေစ်းေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈတစ္ခု၏ အတည္ျပဳခ်က္လိုပါလိမ့္မည္။ အတည္ျပဳခ်က္သည္ ေျပာင္းျပန္ျဖစ္သည့္ candlestick ပံုစံအေနအထားျဖင့္ (သို႕) နည္းပညာအညႊန္းကိန္းမ်ား၏ ဖတ္ရွဳျခင္းအျဖစ္ လာႏုိင္ပါသည္။

Take Profit နဲ႕ Stop Loss

အျမတ္ယူ (TP) ေအာ္ဒါအတြက္ ေရြးခ်ယ္မႈမ်ားဒီမွာပါ။

TP1: CD၏ ၆၁.၈%

TP2: Dမွ စီမံထားသည့္ XA၏ အရြယ္အစား

Stop Loss တစ္ခုအား သင့္အႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈစည္းမ်ဥ္းအရ အတက္ Gartleyအတြက္ Xေအာက္တြင္(အက် Gartleyအတြက္ X အထက္တြင္)ထားႏုိင္သည္။

တကယ့္လက္ေတြ႕ဘဝမွာေတာ့၊ ဇယားတြင္သင္ရွာေတြ႕သည့္ ပံုစံမ်ားသည္ အထက္တြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ အခ်ိဳးမ်ားႏွင့္ မၾကာခဏဆုိသလို ျပည့္စံုစြာမကိုက္ညီတတ္ပါ။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ပိုၾကီးတာသည္ စာအုပ္ Gartley ပံုစံႏွင့္ သင္ေရာင္းဝယ္ခ်င္သည့္ ပံုစံၾကားမွ ကြာျခားခ်က္ျဖစ္သည္၊ အမွားအယြင္း၏ ျမင့္မားသည့္အႏၱရာယ္ကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။

Gartleyပံုစံအား ဇယားတြင္ျမင္ရပံုပါ။ အမွတ္ Bသည္ XA၏ ၆၁.၈% retracementေလာက္မွာ ျဖစ္သည္။ အမွတ္ Cသည္ AB၏ ၆၁.၈% retracementမွာျဖစ္သည္။ အမွတ္ Dသည္ XA၏ ၈၈.၆% retracement မွာျဖစ္သည္။ ပံုစံသည္ စာအုပ္မွာျပထားသည့္အတုိင္းျပည့္စံုတာမဟုတ္ေသာ္လည္း၊ နီးစပ္ပါသည္။

Screenshot_12.png

နိဂံုးခ်ဳပ္

မွန္ကန္စြာ ေဖာ္ထုတ္ထားေသာ Gartley ပံုစံသည္ အႏၱရာယ္အနိမ့္အဆင့္ျဖင့္ အေရာင္းအဝယ္ကိုကမ္းလွမ္းေပးပါသည္။ အေျခအေနအေတာ္မ်ားမ်ားတြင္ Gartleyပံုစံမ်ားသည္ ေစ်းကြက္၏ ထိပ္/ေအာက္ေျခအနီးတြင္ ျဖစ္ေပၚျပီး၊ ေစ်းေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈ ေရွ႕ေျပးျဖစ္သည္။ အခ်ိန္ကာလအားလံုးတြင္ Gartleyပံုစံမ်ားကို ရွာေတြ႕ျပီး၊ ေရာင္းဝယ္ႏုိင္သည္။

ေနာက္ဆံုးရ သတင္းမ်ား

ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေဒတာကိုၾကည့္ျပီး ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္စားသံုးသူ ေစ်းႏႈန္းအညႊန္းကိန္း (CPI)အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၆၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

USD ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

အေမရိကန္ PPI၏ အဆင့္အား ဇန္နဝါရီ ၁၅၊ ၁၅:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ ထုတ္ျပန္ပါမည္။

စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းမ်ားတြင္ ျဗိတိန္ေပါင္ေရာင္းဝယ္ပါ

ျဗိတိန္ GDP အဆင့္မ်ားႏွင့္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈထုတ္ကုန္မ်ားအား ဇန္နဝါရီ ၁၁၊ ၁၁:၃၀ MTအခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္ပါမည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera