ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား? FBS ေျဖၾကားသည္မွာ: ဟုတ္ကဲ့၊ ျဖစ္ႏို္င္ပါတယ္! မ်ားစြာေသာအၾကံေပးခ်က္မ်ားကို စိတ္ထဲတြင္မွတ္ထားရန္လိုျပီး၊ အျခားသူမ်ားနားေနခ်ိန္တြင္ သင္ေငြရွာႏုိင္ပါသည္။

shutterstock_1209180940.png

အၾကံျပဳခ်က္ #၁ - "ႏွစ္ကုန္" အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈအား ေလွ်ာ့မတြက္ပါႏွင့္

ကာလရွည္ၾကာေရာင္းဝယ္ပါက၊ ေငြေၾကးသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုအတြင္း က်ဆင္းျပီး၊ အျခားတစ္ခုအတြင္း ျမင့္တက္ေလ့ရွိေၾကာင္း သတိျပဳမိျပီးျဖစ္မည္။ ၎အား ရာသီအလိုက္ Forex ယိမ္းယိုင္မႈဟုေခၚသည္။ သံုးသပ္သူအခ်ိဳ႕သည္ "ႏွစ္ကုန္" သက္ေရာက္မႈအား သင္ဂရုစိုက္သင့္သည့္ အဓိက ရာသီအလိုက္ပံုစံအျဖစ္ ေျပာၾကသည္။ ႏွစ္ကုန္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ၏ သာဓကေကာင္းမွာ ဒီဇင္ဘာႏွင့္ ဇန္နဝါရီတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာေစ်းႏႈန္း အေျပာင္းအလဲျဖစ္သည္။ USDသည္ ႏွစ္ကုန္ပိုင္းတြင္ က်ေလ့ရွိျပီး၊ ဇန္နဝါရီ-ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ျပန္နာလန္ထူေလ့ရွိသည္။ ဒီဇင္ဘာလသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အခြန္ေကာက္ခံျခင္းႏွင့္ အစီရင္ခံစာတင္ျခင္းတုိ႕အတြက္ အဓိကလျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ရွံဳးေနေသာအေနအထားမ်ားကို ကိုင္ထားသူမ်ားသည္ ယင္းတုိ႕အား ဒီဇင္ဘာမတုိင္မီ ပိတ္ရန္ၾကိဳးစားၾကျပီး၊ ဇန္နဝါရီအစတြင္ အသစ္ျပန္ဖြင့္ၾကသည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးပတ္မ်ားတြင္ သင့္အေရာင္းအဝယ္မ်ားစီစဥ္ရာတြင္ ဤယိမ္းယိုင္မႈမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ႏွင့္ သင့္ေငြႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ဂရုစိုက္ရန္ အၾကံျပဳလိုပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္ #၂ - stop-lossမ်ား ႏွင့္ take-profitမ်ားကို ျပန္လည္အကဲျဖတ္ရန္

ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈသည္ ခရစၥမတ္ႏွင့္ ႏွစ္ကူးပိတ္ရက္မ်ားအတြင္း အလြန္နည္းေလ့ရွိသည့္အတြက္ သင့္ stop loss ႏွင့္ take profit သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားကို ျပန္လည္ခ်ိန္ဆရန္လိုအပ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ take profitကို သင့္ေအာ္ဒါကေန ၁၀၀ pipအကြာတြင္ ပံုမွန္ထားပါက၊ ၇၀ ကေန ၈၀ pipမ်ားပစ္မွတ္ကိုေရြးတာပိုေကာင္းပါလိမ့္မည္။

အၾကံျပဳခ်က္ #၃ - ကေနဒါေဒၚလာေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးယူပါ

သံုးသပ္သူအခ်ိဳ႕အရ၊ USD/CAD သည္ ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း အျခားေငြေၾကးအတြဲမ်ားႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ ပိုျပီးေစ်းလႈတ္ၾကမ္းေလ့ရွိသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ၎သည္ ေရာင္းဝယ္ရန္အခြင့္အေရးမ်ား ယူေဆာင္ေပးႏုိင္ပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္ #၄ - Scalp, ျဖစ္ႏုိင္ပါက

ခရစၥမတ္ႏွင့္ ႏွစ္ကူးအားလပ္ရက္မ်ားသည္ ရွည္သကဲ့သုိ႕၊ Forexတြင္ေရာင္းဝယ္ျခင္းသည္ အလြန္ကန္႕သတ္ပါလိမ့္မည္။ ၎သည္ ေရတိုေရာင္းဝယ္သူမ်ားအာ ေရာင္းဝယ္ရန္ပံုမွန္ ပတ္ဝန္းက်င္တစ္ခုေပးႏုိင္သည္။

အၾကံျပဳခ်က္ #၅ - ျပကၡဒိန္ကို စစ္ေဆးပါ

ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေနာက္ဆံုးအပတ္မ်ားအတြင္း၊ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ ျဖစ္ရပ္မ်ား အမ်ားအျပားမရွိပါ။ ထို႕အျပင္၊ Forex ေစ်းကြက္သည္ ဒီဇင္ဘာ ၂၅ႏွင့္ ဇန္နဝါရီ ၁တြင္ ပိတ္ပါသည္။ အႏၱရာယ္မ်ားေလွ်ာ့ခ်ရန္၊ ဤရက္မ်ားတြင္ သင့္အေရာင္းအဝယ္မ်ား ပိတ္ထားတာ ပိုေကာင္းပါမည္။ ဆိုဒ္ရွိ "ကုမၸဏီသတင္းမ်ား"က႑တြင္ Forex ေစ်းကြက္ႏွင့္ FBS၏ ပိုမိုခိုင္လံုေသာ အလုပ္ခ်ိန္ကိုရွာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အဆံုးသည္ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ အရမ္းဆြဲေဆာင္မႈမရွိဘူးဆုိတာကို သင္ၾကားရမွာပါ။ သို႕ေသာ္ သင္သည္ ဤအခ်ိန္ကာလအတြင္း တိက်ေသခ်ာေသာ လကၡဏာရပ္မ်ားကို ပိုျပီးဂရုစိုက္ အေလးထားပါက၊ သင္ေသခ်ာေပါက္ ေအာင္ျမင္ပါလိမ့္မည္။

တူညီေသာ

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

အေရာင္းအဝယ္ အညႊန္းကိန္းမ်ား မိတ္ဆက္

Dow Jones, FTSE, DAX... ဤအရာမ်ားသည္ သတင္းစာမ်က္ႏွာတြင္ သင္ေန႕စဥ္ေတြ႕ရမည့္ ေမွာ္စကားလံုးမ်ားျဖစ္သည္၊ ယင္းတုိ႕တန္ဖိုးအေျပာင္းအလဲသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ ႏွလံုးရုတ္တရက္ပိတ္ဆုိ႕မႈကို ဖန္တီးေပးျပီး၊ မူဝါဒခ်မွတ္သူမ်ားအား သူတို႕၏ စီးပြားေရးတြင္ အေျပာင္းအလဲမ်ားအသံုးခ်မႈကို ျဖစ္ေစသည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera