စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားအေၾကာင္းဆုိသည္ႏွင့္ လူမ်ားသည္ Wall Street၊ ေရးၾကီးခြင္က်ယ္ကိစၥမ်ားႏွင့္ စေတာ့ရွယ္ယာအိတ္ခ်ိန္းမ်ား၊ အက်ိဳးအျမတ္ခံစားရရန္ ၾကိဳးစားေနသည့္ ေအာ္ေနၾကသည့္ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာကို ျမင္ေယာင္မိတတ္ၾကသည္။ သင္လည္းတူတူပဲဆုိတာ ဝန္ခံလိုက္ပါ! ဒါေပမယ့္ တကယ္တမ္း အဲ့လိုဟုတ္ရဲ႕လား? စေတာ့ရွယ္ယာေတြနဲ႕ အလုပ္လုပ္ရန္ေနာက္ထပ္ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိပါသလား? ရွိပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ဤေဆာင္းပါးမွာ၊ အခက္အခဲႏွင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားမရွိဘဲ စေတာ့ရွယ္ယာ ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္ရမလဲ ေျပာျပသြားပါမည္။

စစ္မွန္ေသာ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား။

ေရြးခ်ယ္ခြင့္ႏွစ္ခုရွိသည္: တကယ့္စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားကို ဝယ္မလား (သို႕) ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲကို ေရာင္းဝယ္မလား။

တကယ့္စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားဝယ္ယူျခင္းသည္ အေတာ္ေလးခက္ခဲသည့္ အေပးအယူျဖစ္သည္။ ေရွးဦးစြာ၊ ေငြေျမာက္မ်ားစြာရွိရန္ လိုအပ္သည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးမွာ သင့္ကိုကူညီျပီး၊ သင့္အတြက္လုပ္ေပးမည့္ ကိုယ္စားလွယ္တစ္ဦးရွိရန္လိုပါသည္။ ဒါမွမဟုတ္ တကယ့္အေပးအယူမ်ားတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရမွာႏွင့္ ေကာင္းမြန္တဲ့ေစ်းႏႈန္းမွာ စေတာ့ရွယ္ယာကို ဖမ္းဆုပ္မိရန္ ၾကိဳးစားရင္းစိတ္ဖိစီးျခင္း ဘယ္ဟာက ပိုျပီးစိတ္ဖိစီးသလဲ။

အခုဆုိ သင့္မွာ ေမးခြန္းရွိလာပါျပီ: အကယ္၍ကၽြန္ေတာ္သာ ဒီအခက္အခဲေတြအားလံုးကို ကိုင္တြယ္မေျဖရွင္းခ်င္ဘူး၊ စေတာ့ရွယ္ယာေတြ ဝယ္ဖို႕ဒီေလာက္ေငြအမ်ားၾကီးမရွိဘူးဆိုရင္ ဘယ္လိုလုပ္မလဲ? ဒီအေျခအေနမ်ိဳးမွာ သင့္မွာ အခြင့္အေရးၾကီးရွိပါတယ္။

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္မွာ သင္ဟာ တကယ့္ရွယ္ယာအစစ္ေတြရမွာမဟုတ္ေပမယ့္ ေစ်းႏႈန္းေရြ႕လွ်ားမႈအေပၚ ခ်င့္ခ်ိန္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒီနည္းလမ္းအတိုင္း ေရာင္းဝယ္သည့္အခါ၊ သင္ဟာ စေတာ့ရွယ္ယာေတြကို တကယ္ဝယ္တာမဟုတ္ဘဲ၊ အဲ့အစား၊ ေစ်းႏႈန္းကို ခန္႕မွန္းျပီး သင့္ခန္႕မွန္းခ်က္ေပၚ ေရာင္းဝယ္ရန္လိုအပ္သည္။ သင္သည္ ဝယ္ရန္ (သို႕) ေရာင္းရန္ ေအာ္ဒါတစ္ခု ထားမွာျဖစ္ျပီး၊ အက်ိဳးေဆာင္မွ သင့္ကိုယ္စား အေပးအယူလုပ္မွာျဖစ္သည္။

သင္ဟာ ရွယ္ယာေတြပိုင္ဆုိင္ခ်င္မွာျဖစ္ျပီး၊ ခုေတာ့ သင္ဝမ္းနည္းေနရျပီ၊ အဲ့လိုမျဖစ္သင့္ပါ။ ပထမအက်ိဳးေက်းဇူးမွာ စတင္ရန္ ဘတ္ဂ်တ္ၾကီးမလိုအပ္ပါ။ ထို႕အျပင္၊ အက်ိဳးေဆာင္မွ ေကာင္းမြန္ေသာ leverage တစ္ခုကမ္းလွမ္းျခင္းျဖင့္ သင့္အားအျမဲကူညီပါလိမ့္မည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ သင္ဟာ စိတ္ဖိစီးမႈနဲ႕ ကင္းေဝးပါတယ္။ သင့္မွာသံုးသပ္ရန္၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ရရန္ႏွင့္ အေနအထားတစ္ခုဖြင့္ရန္ အခ်ိန္ရွိသည္။ ျပီးေတာ့ ပိုျပီးဆြဲေဆာင္မႈရွိတာက၊ သင္သည္ စေတာ့ရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ား၏ အတက္ႏွင့္ အက်ႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ေငြရွာႏုိင္ျခင္းျဖစ္သည္။

ဘာက စေတာ့ရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ားကို သက္ေရာက္သနည္း။

ေစ်းကြက္တုိင္းတြင္ ၎၏ဦးတည္ရာကို ဆံုးျဖတ္သည့္ ၎ကိုယ္ပိုင္သတ္မွတ္ခ်က္ရွိပါသည္။ စေတာ့ရွယ္ယာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာခန္႕မွန္းရန္အတြက္ သင္လိုက္နာရန္လိုသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းေလးခုရွိသည္။

၁။ ကုမၸဏီဝင္ေငြမ်ား။

ကုမၸဏီမွရရွိသည့္ ေငြပမာဏသည္ ၎၏ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားတန္ဖိုးကို သက္ေရာက္သည္မွာ အံ့ၾသစရာမဟုတ္ပါ။ ဝင္ေငြရရွိမႈသည္ ကုမၸဏီ၏ အျမတ္အစြန္းျဖစ္သည္။ ဤအျမတ္သည္ ၎၏ ဘ႑ာေရးက်မ္းမာမႈကို ဆံုးျဖတ္ေပးသည္။

ဘယ္လိုလိုက္နာရမလဲ။ US တြင္၊ လူသိရွင္ၾကားေရာင္းဝယ္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားသည္ သံုးလတစ္ၾကိမ္ သူတုိ႕၏ဘ႑ာေရးရလဒ္မ်ားကို အစီရင္ခံရန္ ဥပေဒအားျဖင့္လိုအပ္ပါသည္။

ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္ရမလဲ။ ကုမၸဏီမွ ျဖန္႕ခ်ီမႈ မျပဳလုပ္ခင္၊ သံုးသပ္သူမ်ားသည္ ရလဒ္မ်ားကို ၾကိဳမွန္းၾကသည္။ ၾကိဳခန္႕မွန္းခ်က္အားလံုးအား သေဘာတူညီမႈဝင္ေငြခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားတြင္ သုေတသနျပဳကုမၸဏီမ်ားမွ စုေဆာင္းထားၾကသည္။ ခန္႕မွန္းေျခကို ဆန္းစစ္ျပီး၊ တကယ့္ကိန္းဂဏန္းမ်ားကို လိုက္နာပါ။ တကယ့္ေဒတာသည္ ခန္႕မွန္းခ်က္ထက္ သာလြန္ေကာင္းမြန္ပါက၊ ေစ်းႏႈန္းတက္လိမ့္မည္။ အားနည္းေသာ ဝင္ေငြထုတ္ျပန္ခ်က္အေနအထားတြင္၊ ယင္းတုိ႕က်ပါလိမ့္မည္။

၂။ ျပည္တြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ား။

အေရးၾကီးဆံုးအေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ျပည္တြင္းေရးကိစၥရပ္မ်ားျဖစ္သည္။ ကုမၸဏီ၏ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ မေသခ်ာမႈမ်ားသည္ ၎၏ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားတန္ဖိုးကိုလည္း သက္ေရာက္ပါလိမ့္မည္။ CEO အေျပာင္းအလဲ၊ မိန္႕ခြန္းမ်ားႏွင့္ ကုမၸဏီအဖြဲ႕ဝင္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ား၊ ပူးတြဲလုပ္ေဆာင္ျခင္းႏွင့္ လက္လႊဲေျပာင္းျခင္းအလားအလာမ်ားသည္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား၏ ျမင့္မားေသာ ေစ်းလႈပ္ခတ္မႈကို ဖန္တီးေပးလိမ့္မည္။

ဥပမာတစ္ခုကို သံုးသပ္ရေအာင္။ Elon Muskမွ တက္စလာပုဂၢလိကအား $၄၂၀မွာလိုခ်င္တယ္လို႕ tweet လုပ္ခဲ့တာမွတ္မိေသးလား? ထို tweetျပီးေနာက္၊ တက္စလာ၏ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား သိသိသာသာျမင့္တက္သြားျပီး၊ NASDAQမွ တက္စလာစေတာ့ရွယ္ယာမ်ားကို ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ရယ္စရာအေကာင္းဆံုးကေတာ့ ဒါဟာ twitterက မက္ေဆ့တစ္ခုသာျဖစ္ေပမယ့္ ေစ်းကြက္ကို အေတာ္ေလးလႈပ္ခတ္ခဲ့သည္။

ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအား (S/D) အမွတ္သည္ ျပည္တြင္းေရးျပႆနာမ်ား၏ အစိတ္အပိုင္းအျဖစ္ေပါင္းထည့္ႏုိင္ပါသည္။

S/D အေၾကာင္းရင္းသည္ ဘယ္ေစ်းကြက္ကို သူတုိ႕သံုးသပ္ေနပါေစ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားႏွင့္ သံုးသပ္သူမ်ားမွ ထည့္သြင္းစဥ္းစားၾကသည္။ ကုမၸဏီမွ ၎သည္ရွယ္ယာမ်ားကို ျပန္ဝယ္ေနသည္ဟု ေၾကညာပါက၊ စေတာ့တန္ဖိုးမ်ား တက္လာမႈကို အားေပးလိမ့္မည္။ ကုမၸဏီမွ ပိုမ်ားေသာရွယ္ယာမ်ား ကမ္းလွမ္းပါက၊ ေစ်းႏႈန္းက်လိမ့္မည္။

ဘယ္လိုလုိက္နာရမလဲ။ သင္ေရာင္းဝယ္ခ်င္သည့္ ရွယ္ယာမ်ားပိုင္သည့္ ကုမၸဏီႏွႈ့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္သတင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ပါ။

ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္ရမလဲ။ သတင္းမ်ား၏ ထိေရာက္မႈမ်ားကို ခန္႕မွန္းတြက္ခ်က္ပါ၊ ေစ်းကြက္တုန္႕ျပန္မႈကို ေစာင့္ဆုိင္းျပီး၊ ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေနာက္ လိုက္ပါ။

၃။ စက္မႈလုပ္ငန္း သတင္းမ်ား

ကုမၸဏီတစ္ခု၏ အတြင္းေရးပတ္ဝန္းက်င္သာမက၊ အျပင္ပတ္ဝန္းက်င္ကလည္း ၎၏ စေတာ့ရွယ္ယာတန္ဖိုးကို သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ တိက်သည့္က႑ႏွင့္ ပတ္သက္သည့္သတင္းမ်ားသည္ ကုမၸဏီမ်ား၏ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားကို အေတာ္ေလးသက္ေရာက္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းသတင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္ရန္လိုျခင္းျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ Facebook၏ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းဝယ္ခ်င္ပါက၊ သင္သည္ နည္းပညာက႑ရွိ သတင္းမ်ားကို ဆန္းစစ္သင့္ပါသည္။

ဘယ္လိုလိုက္နာရမလဲ။ သင္ေရြးခ်ယ္သည့္ က႑ႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ သတင္းမာ်းကို ဆန္းစစ္ပါ။

ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္ရမလဲ။ သတင္းသည္ အေရးၾကီးသလား၊ မၾကီးသလား၊ ကုမၸဏီေပၚတြင္ ဘယ္အရာက သက္ေရာက္ႏုိင္သလဲဆုိတာ ဆံုးျဖတ္ပါ။ ေစ်းကြက္စိတ္အေျခအေနမ်ားကို လုိက္နာျပီး၊ အေနအထားမ်ားဖြင့္ပါ။

၄။ သံုးသပ္သူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္

သံုးသပ္သူမ်ားသည္ စေတာ့ရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ားကို သက္ေရာက္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားစြာကို ထည့္စဥ္းစားပါသည္။ ထို႕ေနာက္ သူတုိ႕သည္ ဝယ္မလား၊ ေရာင္းမလား၊ (သို႕) ကိုင္ထားမလားဆိုတဲ့အေပၚ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးပါသည္။ တကယ့္စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား မဝယ္ဘူးဆုိရင္ေတာင္မွ၊ ထုိအၾကံျပဳခ်က္မ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းအမ်ိဳးမ်ိဳးတြင္ေရာင္းဝယ္ရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ သင္သည္ ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ကို ဖမ္းဆုပ္ႏုိင္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ဘယ္လိုလုိက္နာရမလဲ။ သင္လုပ္ရန္လိုသည္မွာ ယံုၾကည္စိတ္ခ်သည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားတြင္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား ဆန္းစစ္ရန္ျဖစ္သည္။

ဘယ္လိုသံုးရမလဲ။ သံုးသပ္သူ၏ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားသည္ ျမင့္မားစြာအသံုးဝင္သည့္ အေထာက္အကူမ်ားျဖစ္သည္။ သံုးသပ္သူမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းကို သက္ေရာက္သည့္ အေရးၾကီးအေၾကာင္းရင္းမ်ားကို ေဖာ္ျပထားသည့္ သူတုိ႕ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား၏ နက္ရွိဳင္းေသာရွင္းလင္းခ်က္မ်ားကို ေပးပါသည္၊ ဒါဟာ ကံေကာင္းမႈၾကီးပါ။ ေရွးဦးစြာ၊ သင့္ဘာသာ သုေတသနျပဳရန္မလိုပါ။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ အခ်က္အလက္မ်ားသံုးနုိင္ပါသည္။ ထို႕အျပင္၊ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည့္အတုိင္း၊ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္၊ ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ကို ခန္႕မွန္းႏုိင္ျပီး၊ သင့္စိတ္ၾကိဳက္သံုးႏုိင္မွာျဖစ္သည္။

အၾကံျပဳခ်က္ေလးတစ္ခု: လူသားအေၾကာင္းရင္းအေၾကာင္း အျမဲအမွတ္ရပါ။ ခန္႕မွန္းခ်က္္မ်ားေနာက္ ဆင္ကန္းေတာတိုးမလိုက္ပါနဲ႕။ ကၽြန္ေတ္ာတုိ႕အားလံုး အမွားမ်ားလုပ္တတ္ျပီး၊ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားသည္လည္း မွားႏုိင္ပါသည္။ သံုးသပ္သူမ်ား၏ ၾကိဳမွန္းခ််က္မ်ားကို သင့္ကိုယ္ပိုင္ဟာႏွင့္ ေပါင္းစပ္ရန္ပိုေကာင္းပါသည္။

ေစ်းႏႈန္းကို ဘယ္လိုခန္႕မွန္းမလဲ?

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္သည္ ၎ကိုသက္ေရာက္သည့္ အေၾကာင္းရာမ်ားကြဲျပားေပမယ့္ ေစ်းကြက္ေရြ႕လွ်ားမႈမ်ားအား သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ ခန္႕မွန္းျခင္းနည္းကေတာ့ မကြာျခားပါဘူး။ ေငြေၾကးအတြဲမ်ား (သုိ႕) ကုန္စည္မ်ားေရာင္းဝယ္ရန္ သင္ၾကိဳးစားခဲ့ဖူးပါသလား? အေျခခံသံုးသပ္ခ်က္ (သို႕) နည္းပညာအညႊန္းကိန္းမ်ားကို သံုးဖူးပါသလား? သင္လုပ္ဖူးပါက၊ စေတာ့ရွယ္ယာ ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ မည္သည့္အခက္အခဲမွရွိမည္မဟုတ္ပါ။ သင္အႏွစ္သက္ဆံုး နည္းပညာအညႊန္းကိန္းမ်ားကို ထားျပီး၊ အေျခခံအခ်က္မ်ားကို လိုက္နာပါ။

စေတာ့ရွယ္ယာ ေစ်းကြက္တြင္ သင္ဘာလို႕ျမွဳပ္ႏွံသင့္တာလဲ။

စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားသည္ ျမင့္မားေသာ မတည္ျငိမ္မႈအတြက္ အေၾကာင္းရင္းျဖစ္ျပီး၊ သင့္သေဘာထားအရ သံုးႏုိင္ပါသည္။ ျမင့္မားေသာ မတည္ျငိမ္မႈသည္ ေငြေျမာက္မ်ားစြာ ရွာေဖြရန္ အလားအလာျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္၊ ဤျမင့္မားေသာ မတည္ျငိမ္မႈၾကီးမွ ယူေဆာင္လာႏုိင္သည့္ ၾကီးမားသည့္ဆံုးရွံဳးမႈမ်ားအေၾကာင္းကို မေမ့ပါႏွင့္။ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္၊ ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ကို လိုက္နာရန္၊ ေစ်းႏႈန္းကို သက္ေရာက္ႏုိင္မည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား မလြတ္ေစရန္ အခ်ိန္ႏွင့္တေျပးညီျဖစ္ေနရန္၊ အေရးပါေသာ သတင္းမ်ားကို ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္ တုန္႕ျပန္ရန္ႏွင့္ ဒါေပါ့၊ stop lossေတြကို သံုးရန္သာလိုပါသည္။

စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္သည္ Apple, Amazon, Facebook, Google စသည္တုိ႕ကဲ့သုိ႕ နာမည္ၾကီးမ်ားႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ထိုကဲ့သို႕ေသာ ကုမၸဏီၾကီးမ်ားႏွင့္ နီးကပ္ေနရတာကို ဂုဏ္ယူတယ္လို႕မခံစားရဘူးလား? ဒါေပါ့၊ စေတာ့ရွယ္ယာ အေရာင္းအဝယ္၏ ဂုရုျဖစ္လာရန္ အခြင့္အေရးသည္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိပါသည္၊ ဟုတ္တယ္မလား?

နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္၊ စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ရွိ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈသည္ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ ေရြးပိုင္ခြင့္ျဖစ္သည္ဟု ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေျပာႏုိင္ပါသည္။ ေရွးဦးစြာ၊ ေစ်းႏႈန္းတက္သည္ (သို႕) က်သည္ျဖစ္ေစ သင္အျမဲေငြရွာႏုိင္ပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ သင့္အျမတ္ကို သိသိသာသာအရွိန္ျမွင့္ရန္ အခြင့္အေရးတစ္ခု ေပးသည့္ ေစ်းကြက္သည္ ျမင့္မားစြာလႈပ္ခတ္ပါသည္။ တတိယအေနျဖင့္၊ သင့္အား Wall Streetႏွင့္ ပိုနီးကပ္ေစသည့္ ကမၻာ့ကုမၸဏီၾကီးမ်ား၏ စေတာ့ရွယ္ယာျပည့္ဝေနသည့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည္!

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera