စေန၊ တနဂၤေႏြအလြန္မွာ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို ဆက္ထိန္းထားပါ: သင့္အခြင့္အေရး (သို႕) က်ရွံဳးမႈ?

စေန၊ တနဂၤေႏြအလြန္မွာ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို ဆက္ထိန္းထားပါ: သင့္အခြင့္အေရး (သို႕) က်ရွံဳးမႈ?

ပိတ္ရက္အလြန္မွာ အေရာင္းအဝယ္တစ္ခု ဆက္ဖြင့္ထားသင့္၊ မသင့္ကို ေတြးဖူးပါသလား? ေတြးဖူးပါက၊ ဒီလိုဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ိဳးက သင့္အတြက္ အျမတ္အျမဲရေစလား? မေတြးဖူးပါက၊ သံသယနဲ႕ ေၾကာက္စိတ္ကိုဖယ္ထားျပီး၊ စမ္းၾကည့္မလား?ပိတ္ရက္အလြန္မွာ ဆက္ေရာင္းဝယ္ျခင္းနဲ႕ပတ္သတ္ျပီး သင္သိထားသင့္သည့္ အခ်က္အလက္မ်ားကို စုေဆာင္းထားပါတယ္။

ပိတ္ရက္အလြန္ထိ ေရာင္းဝယ္ျခင္းဟာ ေဘးက်ပ္နံက်ပ္အေျခအေနပါပဲ။ တစ္ဖက္မွာ ပိတ္ရက္မတုိင္ခင္ သင္ထည့္မစဥ္းစားခဲ့သည့္ မေမွ်ာ္လင့္ထားသည့္ သတင္းမ်ား၏ ၊ ေစ်းကြက္ကို လာရိုက္ခတ္မႈေၾကာင့္ အရွံဳးၾကီးၾကီးၾကံဳရႏုိင္ပါတယ္။ အျခားတစ္ဖက္မွာေတာ့ ပိတ္ရက္မတုိင္ခင္ အေရာင္းအဝယ္ပိတ္လိုက္ျပီး၊ အျမတ္ရမည့္အေရာင္းအဝယ္ အခြင့္အလမ္းကို အရွံဳးခံလိုက္တာပဲျဖစ္ပါတယ္။ ပိတ္ရက္ျပီးေနာက္ ေစ်းႏႈန္းမွ သင့္လမ္းအတုိင္း ဆက္ေရြ႕ေနေပမယ့္၊ ဒီအေရာင္းအဝယ္ကို ဝင္ႏုိင္ရန္ အမွတ္မရွိေတာ့ဘဲ၊ အဝင္မွတ္ေကာင္းေကာင္းတစ္ခု ဆံုးရွံဳးသြားျပီဟုပဲ ေတြးၾကည့္လိုက္ပါ။

ဒါဆုိ၊ ပိတ္ရက္အလြန္ထိ အေရာင္းအဝယ္ဖြင့္ထားသင့္သလား? တိက်တဲ့အေျဖကို ေမွ်ာ္လင့္ထားရင္ေတာ့၊ ဒီမွာရွာေတြ႕ႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ အေရာင္းအဝယ္ဆက္ဖြင့္မထားခင္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားရမည့္ အေၾကာင္းအရင္းအမ်ားၾကီးရွိပါတယ္။

1.အခ်ိန္ကာလမ်ား

အကယ္၍ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ အရင္ေဆာင္းပါးကို သင္ဖတ္ထားပါက၊ မတူညီတဲ့အေရာင္းအဝယ္ ကိစၥရပ္တုိင္းအတြက္ အခ်ိန္ကာလမ်ားသည္ အေရးၾကီးက႑ကေနပါဝင္ေၾကာင္း သင္သတိျပဳမိမွာပါ။ ဒီကိစၥဟာလဲ ျခြင္းခ်က္မဟုတ္ပါဘူး။

သင္သည္ ေရရွည္ေရာင္းဝယ္သူျဖစ္ပါက၊ အပတ္စဥ္ႏွင့္ လစဥ္အတြင္း သင့္အေနအထားဖြင့္ထားပါ၊ ဒီျပႆနာက သင့္အတြက္မဟုတ္ပါဘူး။ မည္သည့္ ယာယီေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈမဆုိ သင့္အေရာင္းအဝယ္အေပၚ သက္ေရာက္မႈမရွိပါဘူး။ သင္ဟာ တစ္ေန႕တာ ေရာင္းဝယ္သူျဖစ္ပါက၊ သင့္အေရာင္းအဝယ္မ်ားသည္ မိနစ္မ်ားစြာမွ နာရီေပါင္းမ်ားစြာေလာက္ပဲ ခံမွာျဖစ္ျပီး၊ ဒီေမးခြန္းက သင့္အတြက္လဲမဟုတ္ျပန္ပါဘူး။ အကယ္၍သင္ဟာ အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုကို ရက္ေပါင္းမ်ားစြာထားသည့္ ရက္ပိုင္းအတြင္းေရာင္းဝယ္သူျဖစ္ပါက၊ ပိတ္ရက္ကိုလြန္ျပီး အေရာင္းအဝယ္ဆက္ဖြင့္ထားဖုိ႕ ထည့္စဥ္းစားရပါမည္။

ပိတ္ရက္လြန္ျပီး အေရာင္းအဝယ္ဆက္ထားပါက၊ မွန္ကန္တဲ့အခ်ိန္ကာလမွာ ေရာင္းဝယ္မွာေသခ်ာပါေစ။ H4၊ ေန႕စဥ္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားသည္ ဒီအခြင့္အေရးကို ေထာက္ပံ့ေပးပါလိမ့္မည္။

2.စြန္႕စား/ဆုလဒ္ အခ်ိဳး

စြန္႕စား/ဆုလဒ္ အခ်ိဳး (သင့္အလားအလားရွိတဲ့ အျမတ္နဲ႕ပတ္သတ္ျပီး ဘယ္ေလာက္ဆံုးရွဳံးဖို႕တတ္ႏုိင္လဲ) ဆုိတာကို အျမဲထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ အေျခေနတစ္ခုတြင္ အေကာင္းဆံုးေသာ စြန္႕စား/ဆုလဒ္ အခ်ိဳးမွာ ၁:၃ ျဖစ္သည္။ ဆုိလုိသည္မွာ အလားအလာရွိသည့္ အျမတ္သည္ ျဖစ္ႏုိင္ေခ်ရွိသည့္ အရွံဳးထက္ ၃ဆပိုျမင့္မားျခင္းျဖစ္သည္။ ပိတ္ရက္မ်ားျပီးေနာက္ အေရာင္းအဝယ္သည္ သင္ႏွင့္ဆန္႕က်င္ရာကိုသြားရင္ေတာင္မွ၊ ေနရာမွာ စိတ္ခ်ရတဲ့ နည္းလမ္းေတြရွိေနလိမ့္မည္ဆုိတာ ေသခ်ာပါေစ။

trades over weekend2.jpg

3.သတင္းမ်ား

အေျခခံသံုးသပ္ခ်က္အေပၚ မယံုၾကည္ဘူးဆိုရင္ေတာင္မွ၊ ပိတ္ရက္ေတြမွာျဖစ္ပ်က္တဲ့ ျဖစ္ရပ္ေတြကို စစ္ၾကည့္ဖို႕ေတာ့လိုပါတယ္။ Brexit ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းလို အေရးၾကီးျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ထရမ့္၏ မိန္႕ခြန္းမ်ား၊ NAFTA ေစ့စပ္ေဆြးေႏြးျခင္းမ်ား၊ စသည္တုိ႕သည္ ပိတ္ရက္မ်ားတြင္ စီစဥ္ခဲ့ပါက၊ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို ပိတ္ထားဖုိ႕သင့္ပါသည္။ ဘယ္လိုသတင္းထြက္လာမလဲ၊ ေစ်းကြက္က ဒီအေပၚမွာဘယ္လိုတုန္႕ျပန္မလဲဆုိတာ သင္မသိႏုိင္ဘူးေလ။

4.အေရာင္းအဝယ္ မွတ္တမ္း

ပိတ္ရက္အလြန္တြင္ အေရာင္းအဝယ္ကို ဆက္ဖြင့္ထားရန္ၾကိဳးစားခဲ့ျပီး၊ ရွံဳးသြားတယ္ဆုိပါစို႕။ ဒါဟာ ေနာက္တစ္ၾကိမ္ ထပ္မၾကိဳးစားဖို႕ အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုလား? ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္၊ သင့္အျမတ္ႏွင့္ အရွံဳးမ်ားအားလံုးကို ေျခရာခံႏုိင္မွာျဖစ္ပါတယ္။ ေအာင္ျမင္မႈဆီ ေခၚေဆာင္သြားမည့္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာကို ဖန္တီးတာက သင့္အတြက္ ပိုလြယ္ကူပါလိမ့္မည္။

5.တည္ျငိမ္မႈ

ေစ်းကြက္ကိုသာမက သင့္ကိုယ္ပိုင္အရည္အေသြးနဲ႕ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အေရးၾကီးအခ်က္တစ္ခုရွိပါတယ္။ ပိတ္ရက္လြန္ျပီး အေရာင္းအဝယ္ဖြင့္ထားတယ္ဆုိပါစုိ႕၊ ဘယ္လိုသတင္းမ်ိဳး ထုတ္ျပန္မလဲ၊ တနလၤာေန႕မွာ ေစ်းကြက္က ဘယ္လိုအေျခအေနရွိေနမလဲဆုိတာ သင္မသိရပါဘူး။ ပိတ္ရက္ကိုေက်ာ္ျပီး စိတ္ဖိစီးေနရင္း၊ တနလၤာေန႕အတြက္ ေခၽြးျပန္ေနဖို႕ အသင့္ပဲလား? မဟုတ္ဘူးဆုိရင္၊ ဒူးတုန္မေနဘဲ၊ တနလၤာေန႕မနက္မွာ ေခါင္းရွင္းရွင္းနဲ႕ စတင္ေရာင္းဝယ္ပါ။ သင္ဟာ ကိုယ့္ကိုယ္ကို ယံုၾကည္မႈရွိျပီး၊ စြန္႕စားရဲရင္၊ ပိတ္ရက္လြန္ျပီး ေရာင္းဝယ္ျခင္းဟာ သင့္အတြက္ ေနာက္ထပ္စိတ္ဝင္စားစရာ စိန္ေခၚမႈတစ္ခုပါပဲ။

သင့္ကိုယ္ပိုင္ အရည္အေသြးမ်ားကို စဥ္းစားျပီး၊ ပိတ္ရက္ေတြဟာ သင့္အတြက္ ေၾကာက္စရာမျဖစ္လာဘူးဆုိတာ ေသခ်ာပါေစ။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္၊ ပိတ္ရက္လြန္ျပီး အေရာင္းအဝယ္ဖြင့္ထားျပီး၊ အျမတ္ၾကီးၾကီးကို ေမွ်ာ္လင့္မလား (သို႕) တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္နဲ႕ပဲ အျမတ္ရႏိုင္ေခ်ေတြကို ကန္႕သတ္မလားဆုိတာ သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ပဲလို႕ ေျပာလို႕ရပါတယ္။ သင့္စိတ္ထဲ ဒီေမးခြန္းေပၚလာရင္၊ အထက္မွာေဖာ္ျပခဲ့တဲ့ အခ်က္မ်ားအားလံုးကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ၊ သင့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေတြ ပိုလြယ္ကူလာပါလိမ့္မည္။

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera