တိုေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာ ျပန္မတ္လာမႈႏွင့္အတူ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

တိုေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာ ျပန္မတ္လာမႈႏွင့္အတူ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နိဒါန္း

သင္အႏွစ္သက္ဆံုး ေငြေၾကးအတြဲကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အက်(bear) ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းဝယ္သည္ဟု ေတြးၾကည့္ပါ။ ရုတ္တရက္၊ ေစ်းႏႈန္းစတင္ျပီး အထက္တက္သြားမည္။ သို႕ေသာ္ အရမ္းျမန္ျမန္ၾကီး မရွဳပ္ေထြးသြားပါေစနဲ႕။ တိုေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာ ျပန္မတ္လာမႈႏွင့္ သင္ၾကံဳေနရတာျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ ေနပါဦး၊ မေၾကာက္ပါႏွင့္၊ FBS သည္ တိရိစၦာန္မ်ားႏွင့္ ပတ္ဝန္းက်င္အေၾကာင္း ေဖာ္ျပထားသည္! ၎သည္ ေရတို ျပန္လည္ေျခရာေကာက္မႈ အမည္မ်ားသာျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ၎တုိ႕သည္ သင့္အတြက္ အမွန္တကယ္ "ေသေစႏုိင္ေသာ" အရာျဖစ္ႏုိင္သည္၊ အထူးသျဖင့္ ထိုကဲ့သို႕အေျခအေန အေတာအတြင္း ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္ရမလဲ၊ တကယ့္ေစ်းေျပာင္းျပန္ျဖစ္မႈကေန ထိုခုန္ထြက္မႈေတြကို ဘယ္လိုခြဲမလဲ မသိသည့္အခါမ်ိဳးျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္ တိုေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာျပန္မတ္လာမႈႏွင့္ ဤကဲ့သို႕ေစ်းေျပာင္းျပန္ကာလအတြင္း ေရာင္းဝယ္ရန္ အသံုးျပဳႏိုင္သည့္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာအေၾကာင္း ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ား ထည့္ေပးထားပါသည္။

တိုေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာ ျပန္ခုန္တက္မႈဆုိတာ ဘာလဲ?

ဤစကားရပ္ေနာက္က အဓိပၸါယ္ကေတာ့ ရိုးရွင္းပါတယ္: ႏႈန္းထားသည္ လံုေလာက္ေအာင္လွ်င္ျမန္ေနပါက၊ တိုေတာင္းျပီးမထင္ရွားတာေတာင္မွ ျပန္မတ္ႏိုင္သည္။ "တိုေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာျပန္ခုန္တက္မႈ" ေဝါဟာရအား ၾကာရွည္သည့္ အက်ေရြ႕လွ်ားမႈအတြင္း ေစ်းကြက္ ျပန္ခုန္တက္သည့္အခါ အသံုးျပဳပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုျပန္ခုန္တက္မႈသည္ တစ္ခဏမွ်သာ ခံျပီး၊ အက်မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကို လွ်င္ျမန္စြာျပန္လည္ရယူပါသည္။ ေစ်းကြက္ အထက္တက္လိုက္၊ ေအာက္က်လိုက္ျဖစ္ေနစဥ္၊ မတူညီေသာ retracementမ်ား၏ ပံုစံမ်ားသည္ အျမဲျဖစ္တတ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိဳ႕ေသာ ထက္ျမက္သည့္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားမွ ဝင္ေငြရရန္ ဤအေနအထားကို အသံုးခ်ျခင္းျဖစ္သည္။

အစပိုင္းတြင္ သင္သည္ ထိုကဲ့သုိ႕ ျပန္ကန္ထြက္လာမႈအား တကယ့္ေစ်းလမ္းေၾကာင္း ေျပာင္းလဲမႈမွ ခြဲျခားတတ္ရန္လိုအပ္သည္။ သင္မည္ကဲ့သို႕ လုပ္ႏုိင္မည္ဟူသည့္ ညႊန္ၾကားခ်က္အတိုခ်ဳပ္ ဤမွာပါ။

- လက္ရွိေစ်းလမ္းေၾကာင္းကို သတိျပဳပါ။အားေကာင္းျပီး အက်ဆန္ေသာ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းသည္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာခံပါသည္။ အက်လမ္းေၾကာင္း မည္ကဲ့သုိ႕ သတ္မွတ္ရမလဲ ဒီမွာ သင္ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

- ေစ်းကြက္ရွိ လာမည့္ျဖစ္ရပ္မ်ားကို သိပါ။

ဗဟိုဘဏ္ (ဥပမာ၊ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္)မွ အေရးၾကီးေၾကညာခ်က္ရွိပါက (သို႕) ေစ်းအက်လမ္းေၾကာင္းအတြင္း အေရးပါသည့္သတင္းမ်ားရွိပါက၊ တိုေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာ ျပန္မတ္လာမႈ၏ ရုပ္သြင္ ျဖစ္ႏုိင္ဟန္ရွိသည္။

- နည္းပညာဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို အာရံုစိုက္ပါ။

ေစ်းႏႈန္း၏ လက္ရွိဦးတည္ရာကို ေဖာ္ထုတ္ရာတြင္ ကူညီေပးမည့္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္း အညႊန္းကိန္းမ်ားစြာရွိပါသည္။ ၎တုိ႕တြင္ parabolic SAR, Bollinger bandမ်ား, စံေသြဖည္ျခင္း, ADX ႏွင့္ ပ်မ္းမွ်အေရြ႕ (MA)မ်ားပါဝင္သည္။ ၎တို႕အား မည္ကဲ့သုိ႕မွန္ကန္စြာ အသံုးခ်ရမည္ကို Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ oscillator အညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပန္ျဖစ္မႈကို အခ်က္ျပႏုိင္ပါသည္။ ဥပမာ အေရာင္းလြန္ဇုန္အတြင္းသို႕ RSI က်သြားပါက၊ ေစ်းႏႈန္းအထက္တက္ရန္ ေမွ်ာ္မွန္းႏုိင္ပါသည္။ဤအေျခအေနအခ်ိဳ႕ မဆံုျဖစ္ခဲ့ပါက၊ သင္သည္ တုိေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာျပန္မတ္လာမႈဟု လူသိၾကသည့္ ေစ်းေျပာင္းျပန္ျဖစ္မႈ အတုအေယာင္ႏွင့္ ၾကံဳေနရျခင္းျဖစ္ႏိုင္ပါသည္။

တိုေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာ ျပန္မတ္လာမႈအား ေရာင္းဝယ္ျခင္း

တိုေတာင္းျပီးမထင္ရွားေသာ ျပန္ခုန္တက္မႈကို ေဖာ္ထုတ္ေသာအခါ၊ အတြဲသည္ ထိုခုန္တက္မႈမတုိင္မီ ေနာက္ဆံုးေအာက္ေျခအဆင့္ကို ခ်ိဳးေဖာက္သြားေသာအခါ ေရတိုအေနအထားဖြင့္ရန္လိုပါသည္။ သင္သည္ ေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ အခ်ိန္ကိုက္ကို ေက်ာ္သြားႏုိင္သည့္အတြက္ ေစ်းႏႈန္းေရြ႕လွ်ားမႈအား အာရံုစိုက္ထားရန္ အထူးအေရးၾကီးပါသည္။

ေအာက္တြင္ တုိေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာ ျပန္ခုန္တက္မႈႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းဗ်ဴဟာကို ညႊန္ျပခဲ့ပါသည္။၁။ အားေကာင္းေသာ အက် ေစ်းလမ္းေၾကာင္းကို ေဖာ္ထုတ္ပါ။

၂။ ေစ်းလမ္းေၾကာင္း အညႊန္းကိန္းမားကို ဆန္းစစ္ပါ: parabolic SAR ႏွင့္ Bollinger bandမ်ားသည္ အတြဲအတြက္ အက်ေစ်းလမ္းေၾကာင္းကို ျပပါက၊ ၎ ဆက္သြားႏိုင္သည္။

၃။ ေစ်းႏႈန္းအား ေစ်းလမ္းေၾကာင္းမ်ဥ္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ျပီး၊ တက္သြားရန္ေစာင့္ဆုိင္းပါ။

၄။ အက်ေစ်းလမ္းေၾကာင္းကာလအတြင္း ေစ်းေျပာင္းျပန္ျဖစ္မႈ ျဖစ္ေပၚေပမယ့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားးသည္ အက်ေစ်းကြက္ကို အခ်က္ျပေသာအခါ၊ ေစ်းႏႈန္းက်သြားရန္ ေစာင့္ဆုိင္းပါ။

၅။ တိုေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာ ျပန္ခုန္တက္မႈမျဖစ္ခင္ ေနာက္ဆံုးေအာက္ေျခ၏ အဆင့္ကိုမွတ္သားပါ။

၆။ Candleမွ ေနာက္ဆံုးေအာက္ေျခ ေအာက္နားတြင္ ပိတ္ပါက၊ ၎သည္ တုိေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာ ျပန္ခုန္တက္မႈကို အတည္ျပဳျပီး၊ ေရတိုအေနအထား ဖြင့္ႏုိင္ပါသည္။

၇။ Stop lossမ်ားအေၾကာင္း မေမ့ပါနဲ႕! အတက္(bull)မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကို လႊန္သြားပါက၊ ေစ်းႏႈန္းသည္ ေရွ႕ဆက္ထက္တက္မွာျဖစ္ျပီး၊ သင္ေငြဆံုးရွံဳးႏုိင္သည္။ ၎အား ယခင္အျမင့္အထက္တြင္ ထားပါ။

၈။ အက်ဘက္ ဖိအား ဆက္လက္မျဖစ္ခင္အထိ ေစ်းကြက္တြင္ေနပါ။

ဥပမာ

EUR/USD၏ ၄နာရီ ဇယားကို ၾကည့္ရေအာင္။ ဒီမွာ အက်ေစ်းလမ္းေၾကာင္းျဖစ္ေသာ္လည္း၊ အတြဲအတြက္ ေစ်းႏႈန္းသည္ တက္သြားခဲ့ျပီး၊ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းမ်ဥ္းတန္းကို ခ်ိဳးေဖာက္ခဲ့သည္။ ထို႕အျပင္ parabolic SARသည္ ေစ်းေျပာင္းျပန္သာမက Bollinger bandမ်ားကိုလည္း အခ်က္မျပပါ။ RSIအား ေစ်းလမ္းေၾကာင္း ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚျခင္းဟု အဓိပၸါယ္ဖြင့္ဆုိႏုိင္သည့္ အလည္တြင္ ထားခဲ့ပါသည္။ အတြဲသည္ ၎၏ ေနာက္ဆံုးအနိမ့္အား ၁.၁၄၉၉ ေအာက္က်သြားခဲ့ပါက၊ တုိေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာ ျပန္ခုန္တက္မႈျဖစ္မည္ဟု အတည္ျပဳျပီး၊ ထိုအဆင့္တြင္ ေအာ္ဒါအတိုေလးတစ္ခု ထားႏုိင္သည္။ တျပိဳင္တည္းမွာပင္ ၁.၁၅၄၁တြင္ ေနာက္ဆံုးအျမင့္အထက္တြင္ stop-lossေအာ္ဒါ ထားခဲ့သည္။

EURUSDH4.png

သတိျပဳပါ၊ အမွန္တကယ္ ေစ်းေျပာင္းျပန္ျဖစ္မႈႏွင့္ ၾကံဳရႏုိင္ပါသည္။ AUD/USD ေန႕စဥ္ဇယားေအာက္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းခုန္မႈ ျဖစ္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း သင္ေတြ႕ႏုိင္သည္။ သို႕ေသာ္ အတက္ျပီးေနာက္ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ အက် candlestickႏွင့္ ယခင္ေအာက္ေျခထက္ ပုိနိမ့္ရာကို ဆြဲခဲ့သည့္အတြဲရွိေသာ္လည္း၊ ေစ်းကြက္သည္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းခဲ့သည္။ RSI ကိုၾကည့္ပါက၊ ၎သည္ အေရာင္းလြန္ဇုန္ အနီးသို႕ က်သြားခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ေစ်းကြက္ရွိ သင့္ေရွ႕ဆက္အဆင့္မ်ားအား ပိုျပီးေသခ်ာစြာသံုးသပ္ရန္ အၾကံေပးရျခင္းျဖစ္သည္။ အေနအထားအတိုတစ္ခု ဖြင့္ခဲ့ပါက၊ ၀.၇၀၆၉ရွိ ထိပ္အထက္နားတြင္ ထားခဲ့သည့္ stop lossသည္ ကံမေကာင္းေသာ ရလဒ္မွကာကြယ္ေပးလိမ့္မည္။

audusdd.png

မွတ္စု: "အခ်ိန္သည္ ေငြျဖစ္သည္" ဟူေသာ စကားရပ္သည္ ယခုလိုဗ်ဴဟာအတြက္ အလြန္သင့္ေလ်ာ္သည္။ ေစ်းကြက္အား အခ်ိန္ကိုက္တြင္ မဝင္ေရာက္ပါက၊ သင္သည္ ၾကီးမားသည့္ အေရာင္းအဝယ္ အခြင့္အေရးကို လက္လြတ္သြားလိမ့္မည္ျဖစ္သည္။

 

နိဂံုး

တိုေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာ ျပန္မတ္လာမႈသည္ ပရိယာယ္မ်ားႏုိင္ဟန္ရွိသည့္အတြက္ ဤအေျခအေနအတြင္းမွာ အထူးသတိျပဳျပီး ေရာင္းဝယ္သင့္ပါသည္။ သင္လိုက္နာရမည့္ အဓိကအၾကံေပးခ်က္မွာ စိတ္ရွည္သည္းခံရန္လိုျခင္းႏွင့္ ဇယားတြင္ အတည္ျပဳခ်က္မ်ားစြာအတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းရန္ျဖစ္သည္။

တူညီေသာ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္: "ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ မတူညီေသာ ဇယားပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။

NFP ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ပါ

လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာ (သို႕) NFPအျဖစ္ သိၾကသည့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲ အဆင့္သည္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ တန္ဖိုး-အျမင့္ဆံုး အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera