ပမာဏ(အတြဲ)အညႊန္းကိန္းမ်ားအား အေရာင္းအဝယ္တြင္ ဘယ္လိုသံုးရမလဲ?

ပမာဏ(အတြဲ)အညႊန္းကိန္းမ်ားအား အေရာင္းအဝယ္တြင္ ဘယ္လိုသံုးရမလဲ?

သင္သည္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းဝယ္ပါက၊ စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမ်ားမွ ေထာက္ပံ့ေပးသည့္ အေရာင္းအဝယ္ပမာဏအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ားရရွိပါသည္။ ဤအခ်က္အလက္သည္ ေစ်းကြက္ကစားသူမ်ား ေစ်းႏႈန္းလမ္းေၾကာင္းသစ္ကို ေနာက္ဆုတ္မလား (သို႕) မဆုတ္ဘူးလားဆိုတာ သင့္အားျမင္သာေစပါသည္။ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္၊ အေျခအေနမ်ား မတူညီေသာ္လည္း ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ပမာဏမ်ားမွ အျမင္မ်ားရႏိုင္ပါသည္။

Tick ပမာဏ

Forex ေစ်းကြက္သည္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိသည့္ ေစ်းကြက္ျဖစ္သည့္အတြက္ စာခ်ဳပ္စာတမ္းမ်ားႏွင့္ သူတုိ႕၏ အရြယ္အစားမ်ားအားလံုးကို စေတာ့ရွယ္ယာေစ်းကြက္ေတြမွာ လုပ္သလို ေရတြက္ဖို႕ဆိုတာ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ Forex ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ tick ပမာဏ အညႊန္းကိန္းမ်ားအား အသံုးျပဳၾကသည္။

tick တစ္ခုသည္ ေပါက္ေစ်းအတက္ (သို႕) အက်ရွိ ေျပာင္းလဲမႈ (သို႕) ေရြ႕လွ်ားမႈတစ္ခုစီတုိင္းျဖစ္သည္။ MetaTraderသည္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတည္းအေတာအတြင္းျဖစ္ေပၚေနေသာ tick အေရအတြက္မ်ားကို တုိင္းတာသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သီးျခားအခ်ိန္တိုကာလမ်ားတြင္ ေစ်းကြက္မွ ဘယ္ေလာက္တက္ၾကြ(လႈပ္ရွား)စြာ ေရာင္းဝယ္ခဲ့သည္ကို ျမင္ႏုိင္ရန္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္နည္းဆုိရေသာ္၊ တိက်ေသခ်ာေသာကာလတစ္ခုအတြင္း ေအာ္ဒါေပါင္း ၅၀၀ (သို႕) ၅၀၀,၀၀၀ ရွိသလားဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ မသိေပမယ့္၊ ေစ်းႏႈန္းက tick ဘယ္ႏွစ္ခ််က္ေလာက္ေရြ႕သလဲဆုိတာ သိပါသည္။ ဒါဟာ tick ပမာဏျဖစ္သည္။ ၎၏ သေဘာသဘာဝကို နားလည္ရန္အေရးၾကီးပါသည္။

tick ပမာဏဘယ္လို အေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲ

MetaTraderသည္ tick ပမာဏအညႊန္းကိန္းေပါင္းမ်ားစြာ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ယင္းတုိ႕အား အသံုးခ်ရန္၊ "ထည့္သြင္းပါ(insert)"၊ ထို႕ေနာက္ "အညႊန္းကိန္းမ်ား(indicators)"ကိုႏွိပ္ျပီး၊ "ပမာဏမ်ား(volumes)"ကိုေရြးပါ။ အညႊန္းကိန္းမ်ား ၄ခုရွိပါသည္:

၁။ ပမာဏမ်ား

အညႊန္းကိန္းသည္ ေရြးခ်ယ္ထားေသာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကာလတစ္ခုစီအတြင္း ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲ (ticks) အေရအတြက္မ်ားကို ျပပါသည္။ ပမာဏဘား(Volume bars)မ်ားသည္ ယခင္တစ္ခုထက္ပိုၾကီးပါက အစိမ္းေရာင္ျခယ္ထားျပီး၊ ပမာဏက်ဆင္းသြားပါက၊ အနီေရာင္ျခယ္ထားပါသည္။

၂။ စာရင္းခ်ိန္ညွိမႈ ပမာဏ (OBV)

အညႊန္းကိန္းအား မ်ဥ္းတန္းပံုသ႑ာန္ျဖင့္ ကိုယ္စားျပဳထားပါသည္။ လက္ရွိ candlestick၏ အပိတ္ေစ်းသည္ ယခင္တစ္ခုထက္ပိုျမင့္ပါက၊ လက္ရွိပမာဏအား ယခင္ OBVတြင္ ေပါင္းထည့္မွာျဖစ္ျပီး၊ မ်ဥ္းသည္အထက္တက္သြားပါသည္။ လက္ရွိ candlestick အပိတ္ေစ်းသည္ ယခင္ထက္နိမ့္ပါက၊ လက္ရွိပမာဏသည္ ယခင္ OBVမွ ႏုတ္ယူမည္ျဖစ္ျပီး၊ အညႊန္းကိန္းအားက်ဆင္းသြားေစမည္။ OBV အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲထက္ အရင္လာသည္ဟု ယူဆလုိ႕ရျပီး၊ ၎သည္ အခ်က္ျပခ်က္မ်ား ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ပါသည္။

၃။ ေငြစီးဆင္းမႈ အညႊန္းကိန္း (MFI)

အညႊန္းကိန္းသည္ ပိုက္ဆံအား ပိုင္ဆုိင္မႈတစ္ခုသို႕ပံုေအာလိုက္ျပီးေနာက္ ၎မွထုတ္ယူသည့္ ႏႈန္းထားကိုျပသပါသည္။ ၎အား ပမာဏမ်ားထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ RSI ဗားရွင္းအျဖစ္ သတ္မွတ္ပါသည္။

၄။ စုေဆာင္းျခင္း/ျဖန္႕ေဝျခင္း

ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ပမာဏႏွစ္ခုစလံုးအေပၚ တြက္ခ်က္သည့္ အျခားအညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။ ပမာဏျမင့္ေလ၊ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမွ (ဤအခ်ိန္ကာလအတြက္) အညႊန္းကိန္း၏ တန္ဖိုးကိုျပဳလုပ္မည့္ အေထာက္အပံ့ၾကီးေလျဖစ္သည္။

Screenshot_25.png

နည္းပညာ သံုးသပ္ခ်က္အတြက္ ပမာဏမ်ားအသံုးျပဳျခင္း

ပမာဏအညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ အလြန္အသံုးဝင္ေသာ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ပါသည္:

၁။ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းတစ္ခု၏ အားကိုတုိင္းတာပါ

ေစ်းလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုသည္ ျမင့္တက္လာေသာ ပမာဏအားျဖင့္ အတည္ျပဳသတ္မွတ္ေသာအခါ အားေကာင္းပါသည္ အဘယ္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ထိုေစ်းလမ္းေၾကာင္းရွိ ေစ်းကြက္၏စိတ္ဝင္စားမႈသည္ ျမင့္မားသည္ဟု ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အတက္ေစ်းလမ္းေၾကာင္းတစ္ခုတြင္၊ ေစ်းႏႈန္းတက္လာသည့္အခါ ပမာဏတိုးလာသင့္ျပီး၊ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းသြားသည့္အခါ ပမာဏေလ်ာ့လာသည္၊ ဆန္႕က်င္ဘက္အားျဖင့္ အက်ေစ်းလမ္းေၾကာင္းတြင္ ေစ်းႏႈန္းေအာက္ဆင္းသြားသည့္အခါ တိုးလာသည့္ပမာဏျဖစ္ျပီး၊ ေစ်းႏႈန္းတက္သြားသည့္အခါ ေလ်ာ့သြားေသာ ပမာဏကိုဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။

Screenshot_21.png

အထက္ပါပံုတြင္ အတက္လမ္းေၾကာင္းတစ္ခုရွိ ျပင္ဆင္ခ်က္(corrections)ကာလအတြင္း ပမာဏက်ဆင္းသြားသည္ကို သင္ျမင္ႏုိင္ပါသည္။ ဇယား၏ ေနာက္ဆံုးပိုင္းတြင္၊ အျမင့္အသစ္အား ပမာဏျဖင့္အတည္မျပဳပါ။ ၎သည္ တစ္ဖန္ေျပာင္းျပန္ ျပန္ဆင္းဖြယ္ရွိသည္ဟု ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

၂။ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းလဲမႈကို ေစာေစာသတိထားမိျခင္း

အေစာပိုင္းအဆင့္တြင္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပန္ျဖစ္မႈႏွင့္ ျပင္ဆင္ခ်က္ၾကား ခြဲျခားသိျမင္ရန္ အျမဲခက္ခဲပါသည္။ ပမာဏအညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ေစာေစာသိျမင္ျပီး၊ ေစာႏုိင္သမွ် ေစာေစာ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းအသစ္မွာ ပူးေပါင္းရန္ ကူညီေပးပါသည္။

Screenshot_22.png

ေစ်းႏႈန္းသည္ “Head and Shoulders” ပံုစံျဖစ္ေပၚေစပါသည္။ ထိပ္တြင္ ပမာဏသည္ နိမ့္ျပီး၊ ဒုတိယပုခံုး (shoulder)တြင္ ပိုေတာင္မွ နိမ့္ပါေသးသည္: ေစ်းကြက္တြင္ အထက္တက္ရန္ အားလံုးဝမရွိေတာ့ေၾကာင္း တည္ျပဳခ်က္တစ္ခု။

Screenshot_24.png

ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ ပမာဏအညႊန္းကိန္းၾကား မတူကြဲျပားမႈရွိပါက၊ ၎သည္ လက္ရွိရွိျပီးသား ေစ်းလမ္းေၾကာင္း၏ အလားအလာရွိေသာ ေျပာင္းျပန္လွန္မႈ၏ အခ်က္ျပခ်က္တစ္ခုျဖစ္သည္။

၃။ ရုတ္တရက္ျဖစ္ပြားမႈ (breakout)တစ္ခု အတည္ျပဳပါ

ပမာဏမ်ားသည္ ေပါင္းစည္းသည့္ကာလတစ္ခုအတြင္း အျမဲနိမ့္ပါသည္။ အကြာအေဝးတစ္ခု၏ ထိုးေဖာက္မႈအား ပမာဏရွိ အလႈပ္အခတ္မ်ားလိုက္ပါလာလွ်င္၊ ၎သည္ တကယ့္အစစ္အမွန္ျဖစ္ျပီး၊ အမွား ခ်ိဳးေဖာက္မႈ(breakout) မဟုတ္ႏိုင္သည့္ ျမင့္မားေသာအခြင့္အေရးရွိပါသည္။

Screenshot_23.png

ေစ်းႏႈန္းသည္ resistance အဆင့္အထက္ တက္သြားသည့္အခါ ပမာဏတိုးျမင့္လာသည္။ ၎သည္ ေစ်းႏႈန္းအား ထိုးေဖာက္မႈ (breakthrough) လားရာအတုိင္း ဆက္လက္ေရြ႕လွ်ားရန္ကူညီေပးပါသည္။

၄။ support/resistance၏ အားေကာင္းေသာ ဧရိယာမ်ားကို ခြဲျခားသတ္မွတ္ပါ

ေစ်းႏႈန္းသည္ ျမင့္မားေသာ ပမာဏျဖင့္ေရာင္းဝယ္ေနသည့္ ဧရိယာမ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းသြားရာလမ္းရွိ သိသာထင္ရွားေသာ အတားအဆီးမ်ား၊ အက်ိဳးဆက္အားျဖင့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ ေကာင္းမြန္ေသာ ေစ်းကြက္အဝင္ (entry)ႏွင့္ အထြက္အဆင့္မ်ားကို ကိုယ္စားျပဳႏိုင္ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

MetaTraderရွိ ပမာဏအညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ တသီးတျခား အခ်က္ျပခ်က္မ်ား ပံ့ပိုးေပးသူမ်ားမဟုတ္ေပမယ့္ အတည္ျပဳခ်က္အတြက္ ယင္းတုိ႕ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးေတာ့၊ ပမာဏ၏ ဒိုင္းနမစ္ပညာရပ္သည္ အေရာင္းအဝယ္ ဘယ္ေလာက္လႈပ္ရွားလွ်က္ရွိေၾကာင္း အျခားေသာအရာမ်ားထက္ ေျပာျပေပးပါသည္။ယင္းသည္ အျခားအညႊန္းကိန္းမ်ားမွ မေထာက္ပံ့ေပးေသာ ထူးျခားတဲ့အသိပညာျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ပမာဏ၏ အညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ သင့္အေရာင္းအဝယ္စနစ္ထံ ၾကီးမားေသာအကူအညီ ေသခ်ာေပါက္ျဖစ္ေစသည္။

တူညီေသာ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္: "ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ မတူညီေသာ ဇယားပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။

NFP ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ပါ

လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာ (သို႕) NFPအျဖစ္ သိၾကသည့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲ အဆင့္သည္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ တန္ဖိုး-အျမင့္ဆံုး အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera