ဝင္ေငြ အစီရင္ခံစာအေပၚ ဘယ္လိုအေရာင္းအဝယ္လုပ္မလဲ?

ဝင္ေငြ အစီရင္ခံစာအေပၚ ဘယ္လိုအေရာင္းအဝယ္လုပ္မလဲ?

ဝင္ေငြရရွိမႈ ရာသီမ်ားသည္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ ထူးျခားေသာအခြင့္အေရးမ်ားကို ေပးပါသည္။ ဤကာလသည္ အၾကီးဆံုး အေမရိကန္ကုမၸဏီမ်ားမွ ယခင္သံုးလပတ္ကာလအတြက္ ၎တုိ႕၏ ဝင္ေငြအစီရင္ခံစာမ်ား ထုတ္ျပန္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဤထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားျပီးေနာက္ ေစ်းႏႈန္းသည္ ရာခိုင္ႏႈန္းေသာင္းခ်ီအားျဖင့္ ခုန္တက္ (သို႕) က်ဆင္းသြားႏုိင္သည့္အတြက္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ အလြန္တုိေတာင္းေသာ ကာလအတြင္း အျမတ္ရႏုိင္ၾကပါသည္။

အေကာင္းဆံုးအခ်က္မွာ ဝင္ေငြမ်ားသည္ စေတာ့ရွယ္ယာတန္ဖိုးမ်ားအေပၚ လႊမ္းမုိးရံုသာမက ေငြေၾကးအတြဲမ်ားတြင္လည္း ေစ်းလႈတ္ခတ္မႈျမင့္မားေစသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးလာရာသည္ ေရြ႕လွ်ားမႈျဖစ္ျပီး၊ ဤအခ်ိန္သည္ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ စံျပျဖစ္သည္။

သင္စိတ္ဝင္စာားပါသလား? ေအာက္တြင္ ဝင္ေငြမ်ားအေပၚ ေရာင္းဝယ္ျခင္းအေၾကာင္း အခ်က္အလက္မ်ား ပိုမုိရွာေတြ႕ပါလိမ့္မည္။

သင္သည္ FBSႏွင့္္အတူ ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ကုမၸဏီမ်ား၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ေရာင္းဝယ္ႏိုင္သည္ဆုိတာ သိပါသလား? သင့္ပါစင္နယ္ ဧရိယာတြင္ MT5 အေကာင့္ဖြင့္ပါ၊ အေရာင္းအဝယ္ တာမီနယ္ကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲကာ၊ အေမရိကန္ ဝင္ေငြရရွိမႈ ရာသီမ်ားမွ အက်ိဳးအျမတ္ရယူပါ!

shutterstock_1222079767.png

တစ္ႏွစ္တြင္ ဝင္ေငြရရွိမႈ ရာသီ ၄ခုရွိျပီး၊ တစ္ခုစီသည္ ရက္သတၱပတ္ေပါင္းမ်ားစြာ ၾကာရွည္ခံသည္။ ဝင္ေငြရရွိမႈမ်ားအား သံုးလပတ္ကာလေနာက္လိုက္သည့္ (ဇန္နဝါရီ၊ ဧျပီ၊ ဇူလိုင္ႏွင့္ ေအာက္တုိဘာ)လမ်ားအတြင္း ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိသည္။ ၎သည္ မည္သည့္အခ်ိန္တြင္ ေရာင္းဝယ္ရမလဲေလ့လာရန္ ဝင္ေငြရရွိမႈ ျပကၡဒိန္ကို စစ္ေဆးသင့္သည့္အခ်ိန္ျဖစ္သည္။

အေရာင္းအဝယ္ ကုမၸဏီမ်ား၏ ဝင္ေငြရရွိမႈ သီအိုရီသည္ အလြန္ရိုးရွင္းသည္:

  • ဘ႑ာေရးအစီရင္ခံစာ (သံုးလပတ္ (သို႕) ႏွစ္စဥ္)သည္ ကုမၸဏီမွ အျမတ္ (သို႕) အေရာင္းမ်ားကို ျမွင့္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပပါက၊ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ၎တြင္ စိတ္ဝင္စားၾကသည္။ ကုမၸဏီ၏ စေတာ့အတြက္ ဝယ္လိုအား ျမင့္တက္လာျပီး၊ ၎တုိ႕၏ တန္ဖိုးတက္သြားသည္။
  • ကုမၸဏီမွ ၎၏ အျမတ္သည္ က်ဆင္းသည္ဟု ေၾကညာပါက၊ ၎၏စေတာ့မ်ားသည္ သတင္းအေပၚ က်သြားသည္။

ဝင္ေငြရရွိမႈအေပၚ ေရာင္းဝယ္ျခင္း၏ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္

အေလ့အက်င့္အရ၊ မသိမသာကြဲျပားခ်က္မ်ားရွိသည္။ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြရရွိမႈမ်ားအေပၚ ေရာင္းဝယ္ျခင္းႏွင့္ Forex စီးပြားေရးျပကၡဒိန္မ်ားမွ သတင္းအေပၚေရာင္းဝယ္ျခင္းၾကားတြင္ တူညီခ်က္မ်ားစြာ ရွာေတြ႕ႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

သံုးသပ္သူမ်ားသည္ ဝင္ေငြရရွိမႈရာသီမတုိင္မီ ရက္သတၱပတ္မ်ားစြာအလိုကပင္ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရေသာ နံပါတ္မ်ားအေၾကာင္း ၾကိဳတ္ငခန္႕မွန္းထားၾကသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္၊ သူတုိ႕သည္ ရွယ္ယာ (EPS)ႏွင့္ အခြန္ဘ႑ာတစ္ခုခ်င္းစီအလိုက္ ဝင္ေငြမ်ားကို ခန္႕မွန္းၾကသည္။ ဤအခ်က္အလက္အား ဝင္ေငြရရွိမႈ မထုတ္ျပန္ခင္ကတည္းက FBS ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ ရရွိႏုိင္သည္။ ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား ထုတ္ျပန္ျပီးပါက၊ တန္ဖိုးမ်ားသည္ ဤတြက္ခ်က္မႈမ်ား၏ အေျခခံႏွင့္ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေပၚ လႈပ္ရွားၾကသည္။ ခန္႕မွန္းခ်က္ေကာင္းပါက၊ စေတာ့တန္းဖိုး တက္မည္။ ခန္႕မွန္းခ်က္ဆိုးပါက၊ တန္ဖိုးက်မည္။

Screenshot_5.png

အၾကံျပဳခ်က္ ၁. သင့္အျမတ္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခကို ျမွင့္တင္ရန္ ကုမၸဏီ၏အစီရင္ခံစာကို နက္ရွိဳင္းစြာသံုးသပ္လိုပါက၊ သင္ေရာင္းဝယ္ခ်င္သည့္ စေတာ့ရွယ္ယာ၏ ကုမၸဏီဝဘ္ဆုိဒ္ကို စစ္ၾကည့္ပါ။ ျမန္ဆန္စြာရႏုိင္ရန္၊ "[ကုမၸဏီအမည္] ျမွဳပ္ႏွံသူ ပတ္သတ္မႈ" ကို ဂူဂဲေခါက္လိုက္ပါ၊ ဝင္ေငြထုတ္ျပန္ခ်က္၏ အခ်ိန္အတိအက်၊ ယခင္အစီရင္ခံစာမ်ားႏွင့္၊ ၎ထြက္လာသည္ႏွင့္ တကယ့္အစီရင္ခံစာ အျပည့္အစံုကို ရပါလိမ့္မည္။

ဝင္ေငြအစီရင္ခံစာ ထုတ္ျပန္ျပီးသည္ႏွင့္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အေကာင္းဆံုး အရာမ်ားစတင္ပါျပီ။ အံ့ၾသဖြယ္ရာမွာ အလြန္အေရးၾကီးသည္: တကယ့္ထြက္ရွိခ်က္ႏွင့္ ခန္႕မွန္းခ်က္ၾကားမွ ကြာျခားခ်က္ၾကီးေလ၊ ေစ်းကြက္လႈပ္ရွားမႈ ၾကီးေလျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ "ေကာလဟာလေတြကို ဝယ္ျပီး၊ အမွန္တရားကို ေရာင္းခ်ပါ" ဟူသည့္ျမင္ကြင္း ျဖစ္ႏုိင္သည္: ေစ်းကြက္သည္ ရလဒ္ေကာင္းတြင္ တန္ဖိုးျဖတ္ျပီးျဖစ္ေနကာ၊ ထုတ္ျပန္ခ်က္မတုိင္မီ စေတာ့မ်ားဝယ္ခဲ့သည့္ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ထို႕ေနာက္ေရာင္းခ်ေနပါက ကိန္းဂဏန္းမ်ားအားေကာင္းေသာ္လည္း ေစ်းႏႈန္း က်ဆင္းႏုိင္သည္။

Facebook.png  

ဝင္ေငြအစီရင္ခံစာအေပၚ ေစ်းႏႈန္းမည္ကဲ့သို႕ ေရြ႕လွ်ားသနည္း သာဓကဒီမွာပါ။ Facebook စေတာ့မ်ားသည္ ဇူလုိင္ ၂၅၊ ၂၀၁၈တြင္ ၂၅% ရုတ္တရက္ထိုးဆင္းခဲ့သည္။ ကုမၸဏီ၏ ဝင္ေငြသည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ (Thomson Reuters သေဘာတူခန္႕မွန္းခ်က္ တစ္ခုစီအေပၚ $၁၃.၂၃ ဘီလ်ံ vs. $၁၃.၃၆ ဘီလ်ံ)ျဖစ္ခဲ့ျပီး၊ ကမၻာတစ္ဝွမ္းေန႕စဥ္ အသံုးျပဳလွ်က္ရွိသူဦးေရသည္ ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္ထက္ (StreetAccountႏွင့္ FactSet ခန္႕မွန္းခ်က္အရ ၁.၄၇ ဘီလ်ံ vs. ၁.၄၉ ဘီလ်ံ) နိမ့္က်ခဲ့သည္။ စေတာ့ရွယ္ယာသည္ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထက္ေစာျပီး အဆက္မျပတ္တက္ေနကာ၊ အဝယ္လြန္ျဖစ္ခဲ့ေၾကာင္း သတိျပဳပါ။

ပါးနပ္ေသာ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ကုမၸဏီ၏ EPSႏွင့္ ဝင္ေငြအေပၚ အာရံုစိုက္ရံုသာမက၊ ပိုၾကီးေသာပံုရိပ္အတြက္လည္း သံုးသပ္ၾကသည္။ ဝင္ေငြရရွိမႈအေပၚ ေအာင္ျမင္စြာေရာင္းဝယ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ အထူးစြမ္းရည္မ်ား ဒီမွာပါ။

  1. ျပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္အနည္းငယ္အတြင္း စေတာ့မ်ား မည္ကဲ့သို႕ေရာင္းဝယ္ခဲ့သလဲ ၾကည့္ပါ။ တန္ဖိုး၏ ဒိုင္းနမစ္အား ဝင္ေငြရရွိမႈ ျပကၡဒိန္ရွိ သံုးသပ္သူမ်ား၏ ခန္႕မွန္းခ်က္ႏွင့္ယွဥ္ၾကည့္ပါ။ တန္ဖိုးသည္ ျမင့္လြန္းပါက၊ သတင္းမ်ားအေပၚ စေတာ့ေရာင္းခ်ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနႏုိင္ပါသည္။ တန္ဖိုး က်လြန္းေနပါက၊ ဝယ္ရန္အတြက္ ျပင္ထားႏိုင္ပါသည္။
  2. ေစ်းကြက္မွ ယခင္ထုတ္ျပန္ခ်က္ျပီးေနာက္ မည္ကဲ့သို႕တုန္႕ျပန္သလဲ စစ္ေဆးၾကည့္ပါ။ စေတာ့ရွယ္ယာတစ္ခုစီတုိင္းတြင္ ၎ကိုယ္ပိုင္ ထူးကဲမႈမ်ားရွိျပီး၊ မွတ္တမ္းကို ေလ့လာျခင္းမွ တန္ဖိုးရွိေသာအျမင္မ်ားရႏုိင္ပါသည္။
  3. RSI ကိုတစ္ခ်က္ၾကည့္ပါ။ ဤနည္းပညာဆုိင္ရာ အညြန္းကိန္းမွ ေစ်းကြက္သည္ အဝယ္လြန္ (သို႕) အေရာင္းလြန္သလား ျပေပးပါသည္။ RSI ျမင့္ေနပါက၊ စေတာ့သည္ အဝယ္လြန္ျဖစ္ျပီး၊ မည္သည့္အေနအထားတြင္မဆုိ က်ဆင္းႏုိင္သည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္မွာ RSIသည္ နည္းလြန္းေနျခင္းျဖစ္သည္။ စေတာ့မ်ား အေရာင္းလြန္ျခင္းအား ဝယ္ရန္အတြက္ အထူးသျဖင့္ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေၾကာင္း ယူဆပါသည္။
  4. မီဒီယာေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ရွဳပါ။ လူတုိင္းသည္ သီးသန္႕ကုမၸစီတစ္ခုထဲမွာ စြဲလမ္းေနျပီး၊ ၾကီးမားသည့္ အျမတ္အစြန္းကို ေမွ်ာ္မွန္းပါက၊ စေတာ့တန္ဖိုးမ်ားသည္ ျမင့္လြန္းဟန္ရွိျပီး၊ ေစ်းနိမ့္ျပီးေရာင္းခ်ရန္ အားနည္းခ်က္ျဖစ္ႏုိင္သည္။ လူတုိင္း ကုမၸဏီတစ္ခုကို ေဝဖန္ေနပါက၊ ၎စေတာ့မ်ားသည္ တန္ဖိုးႏွိမ္ခ်ခံရႏုိင္သည္။

အၾကံျပဳခ်က္ ၂. ကုမၸဏီၾကီးမ်ားမွ သတင္းမ်ားသည္ အေမရိကန္စေတာ့ေစ်းကြက္တစ္ခုလံုးအေပၚ ၾကီးမားသည့္ သက္ေရာက္မႈရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ မိုက္ခရိုေဆာ့ဖ္ (သို႕) အေမဇုန္၏ စေတာ့မ်ား ခုန္ပါက၊ S&P ၅၀၀သည္လည္း တက္ဟန္ရွိသည္။ ထို႕အျပင္ စေတာ့မ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာ လဲလွယ္ႏႈန္းကိုလည္း လႊမ္းမုိးႏုိင္သည္။ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္၏ အတိုးႏႈန္းျမင့္မႈ (သို႕) စြန္႕စားလိုစိတ္ကို အားေပးမႈႏွင့္ AUD ႏွင့္ NZD ကဲ့သို႕ အတိုးမ်ားေသာ ေငြေၾကးမ်ားအတြက္ ဝယ္လိုအားကို ေစာင့္ဆုိင္းသည့္အေလွ်ာက္ စေတာ့မ်ားျမင့္တက္လာျခင္းသည္ ေဒၚလာအတြက္ ဝယ္လိုအားျမင့္ႏိုင္သည္။ Forex ေစ်းကြက္၏ တုန္႕ျပန္ခ်က္သည္ USD၏ မၾကာေသးမီက လမ္းေၾကာင္းေပၚမူတည္လိမ့္မည္။

ျခံဳေျပာပါမူ၊ ဝင္ေငြခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား အမွန္တကယ္ျဖစ္လာပါက၊ စေတာ့တန္ဖိုးမ်ားသည္ ယခင္ႏွစ္ပတ္အတြင္း ၎၏ ဒိုင္းနမစ္ႏွင့္ ယွဥ္ျပီး ဆန္႕က်င္ဘက္လားရာမွာ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းမည့္ဟန္ရွိသည္။ ဖတ္ရွဳျခင္းသည္ ၾကီးမားသည့္စေကးေပၚ ခန္႕မွန္းခ်က္ကို ပစ္မွတ္ေက်ာ္လြန္ျခင္း/ပစ္မွတ္ေအာက္ေရာက္ျခင္း ျဖစ္ပါက၊ အဝယ္လြန္/အေရာင္းလြန္ေစ်းကြက္သည္ အံ့အားသင့္မႈသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ပါက အမွန္တက္သြားမည္ (သို႕) ေဒတာသည္ စိတ္ပ်က္ဖြယ္ျဖစ္ပါက က်သြားမည္။

၂၀၁၉ခုႏွစ္၏ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္အေကာင္းဆံုး ဝင္ေငြအစီရင္ခံစာမ်ား၏ အခ်က္အလက္အခ်ိဳ႕:

Amazon.com Inc. - ဇန္နဝါရီ ၃၁၊ ဇူလိုင္ ၂၇၊ ေအာက္တုိဘာ ၁၀

Facebook Inc. - ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ဇူလိုင္ ၂၄၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၀

Alphabet Inc. - ေဖေဖာ္ဝါရီ ၄၊ ဇူလိုင္ ၂၄၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၆

Pfizer Inc. - ဇန္နဝါရီ ၂၉၊ ဇူလိုင္ ၃၀၊ ေအာက္တုိဘာ ၂၉

Visa Inc. - ဇန္နဝါရီ ၃၀၊ ဇူလိုင္ ၂၆၊ ေအာက္တုိဘာ ၃၁

ခုဆုိရင္ သင္သည္ ဝင္ေငြရရွိမႈမ်ားအေပၚ ေငြရွာရန္အသင့္ျဖစ္ေနပါျပီ! MT5 တပ္ဆင္ျပီးတာ ေသခ်ာေအာင္လုပ္ျပီး၊ သင့္အေရာင္းအဝယ္မ်ား စတင္ပါ!

 

တူညီေသာ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္: "ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ မတူညီေသာ ဇယားပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။

NFP ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ပါ

လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာ (သို႕) NFPအျဖစ္ သိၾကသည့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲ အဆင့္သည္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ တန္ဖိုး-အျမင့္ဆံုး အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera