အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး

အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး

ေရွးေခတ္ထဲကပင္ ေရႊ၊ ေရႊျဖဴႏွင့္ ေငြကဲ့သုိ႕ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားသည္ လူအမ်ားအတြက္ အထူးသျဖင့္ မေသခ်ာေသာကာလမ်ားအတြင္း၊ ေငြေၾကးတည္ျငိမ္မႈအရင္းျမစ္အျဖစ္ က်န္ရွိေနသည္။ စစ္ပြဲမ်ား စတင္သည္၊ ျပီးဆံုးသည္၊ ရာစုႏွစ္မ်ားေျပာင္းလာသည္၊ သတၱဳမ်ားကေတာ့ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွရန္ အေကာင္းဆံုး ခိုမီွရာပိုင္ဆိုင္မႈအျဖစ္ က်န္ရစ္သည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံသူမ်ားၾကားတြင္ ယင္းတုိ႕ကိုဘာလို႕မွတ္မိလြယ္ၾကတာလဲ? ရွာၾကည့္ရေအာင္။

ေရႊ (XAU)

ေရႊတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္စီစဥ္ပါက၊ သင္သည္ ေရႊတံုးေတြ ဝယ္ရန္(သို႕) ေရာင္းရန္မေတြးပါနဲ႕။ ဒီ့အစား ေရႊ၏ ေငြသားေစ်းႏႈန္းႏွင့္သာ ျပဳလုပ္ပါ။ ၎အား အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာအေၾကာင္းရင္းမ်ား၏ ထိန္းခ်ဳပ္ျခင္းခံရျပီး၊ ေစ်းကြက္ကုိျဖတ္ျပီး ကမၻာလံုးဆိုင္ရာအေျပာင္းအလဲကို ေရာင္ျပန္ဟပ္သည္။ ေရႊကိုေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ သင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈဗ်ဴဟာအတြက္ ဘာလို႕ေကာင္းလဲဆုိတာကို ရွာၾကည့္ရေအာင္။

"အဝါေရာင္သတၱဳ"သည္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္တြင္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာပါဝင္ပါသည္။ ယခင္ေခတ္ကာလမွာေတာ့၊ ၎ကို fiat ေငြေၾကးမ်ားကို ေထာက္ပံ့ရန္ေတာင္မွ သံုးခဲ့ပါေသးသည္။ ေရႊစံႏႈန္းကာလအတြင္း ေငြစကၠဴသည္ ယင္းတုိ႕၏အရံအေနျဖင့္ ေရႊႏွင့္တူညီေသာ ပမာဏအားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ခံခဲ့ရသည္။

၁၉၈၀-ခုႏွစ္မ်ားမွ ၂၀၀၀ခုႏွစ္မ်ားအထိ၊ ျမင့္တက္လာေသာ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ ခိုင္မာျပီး၊ တည္ျငိမ္သည့္ စီးပြားေရးတုိးတက္လာမႈေၾကာင့္ အဖိုးတန္သတၱဳကို စိတ္ဝင္စားမႈသည္အလြန္နိမ့္ပါးလာသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ထိုအခ်ိန္ကာလအတြင္း ေစ်းႏႈန္းသည္ ပ်မ္းမွ် $၃၀၀ ႏွင့္ $၅၀၀ၾကားအတြင္းျဖစ္ေပၚလွ်က္ရွိသည္။ ေရႊတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံျခင္းအတြက္ စိတ္ဝင္စားမႈသည္ ၂၀၀၈ခုႏွစ္ ေငြေၾကးပဋိပကၡျပီးေနာက္ တိုးလာခဲ့သည္။ ေစ်းႏႈန္းသည္ ၂၀၁၁ ၾသဂုတ္လတြင္ $၁,၉၀၇ ေတာင္ေရာက္ခဲ့သည္။ နာလန္ျပန္ထူလာသည့္ အေမရိကန္စီးပြားေရးႏွင့္ ဗဟိုအစိုးရအတိုးႏႈန္းျမင့္တက္လာမႈသည္လည္း ၂၀၁၃မွစျပီး ေရႊကိုဆုတ္ယုတ္ေစခဲ့ေသာ္လည္း၊ အဖိုးတန္သတၱဳမ်ားသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အာရံုကိုဆက္လက္ဆြဲေဆာင္လွ်က္ရွိသည္။

Xauusd.png

ဒါဆို ဘာလို႕ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူေတြဟာ ေရႊကိုေရြးၾကတာလဲ?

- ၎သည္ မေသခ်ာေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေစ်းကြက္အပါအဝင္၊ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာအေၾကြးျမီအလြန္ျမင့္မားျခင္း၊ ဆုတ္ယုတ္ေသာ ေငြေၾကး၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျမင့္မားျခင္း၊ စစ္ပြဲႏွင့္ လူမႈေရးမတည္ျငိမ္မႈမ်ားအတြင္း တည္ျငိမ္လွ်က္က်န္ရစ္သည္;

- ေရႊစံႏႈန္းမွတ္တမ္းသည္ ေရႊပိုင္ဆိုင္မႈအား ကုန္စည္မ်ားထက္ ပိုျပီးေငြေၾကးဆန္ေစသည္;

- ေရႊသည္ ေစ်းကစားျခင္း၏ အေၾကာင္းကိစၥအျဖစ္ျပဳမူသည္;

- ေရႊသည္ ကမၻာတစ္ဝွမ္းလံုးႏွင့္ဆုိင္သည္: ၎သည္ ၾကာရွည္ခံသည္၊ သယ္ရလြယ္ျပီး၊ က်ယ္ျပန္႕စြာလက္ခံၾကသည္။

ေရႊတန္ဖိုးကို လႊမ္းမုိးသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ား

အခရာက်သည့္ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္မတူဘဲ၊ ေရႊသည္ အလုပ္အကိုင္၊ ထုတ္လုပ္ေရးႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အံုတို႕၏ အဆင့္မ်ားျဖင့္ ေထာက္ပံ့ထားျခင္းမဟုတ္ပါ။ ၎တြင္ ရုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ထူးျခားသည့္လကၡဏာမ်ားရွိသည့္အတြက္ ၎အား ေရနံ (သို႕) ေျပာင္းကဲ့သို႕ အျခားပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားႏွင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ႏိုင္ပါသည္။ သို႕ေသာ္၊ ေရႊေစ်းသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ၎၏ စက္မႈဇုန္ ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားမ်ားမွ သီးျခားေဆာင္ရြက္ေလ့ရွိသည္။ ေအာက္တြင္ ေရႊေစ်း၏ ျဖစ္ပ်က္မႈ အေရးၾကီးဆံုးအခ်က္ကို ရွင္းျပထားပါသည္။

 1. ၁။ ဗဟိုဘဏ္ အစိုးရ။ ဗဟိုဘဏ္မ်ားသည္ အဝါေရာင္သတၱဳကို အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ ကိုင္ထားပါ။ ေရႊကို အေရးေပၚ ေငြျဖစ္လြယ္မႈ (သို႕) ေငြေၾကးၾကားဝင္ျခင္းကို ေငြေၾကးေထာက္ပံ့ရန္ အသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ထပ္ေလာင္းရေသာ္၊ ဗဟိုဘဏ္မ်ားသည္ ေရႊကိုဝယ္ရန္ (သို႕) ေရာင္းရန္ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို အာရံုစိုက္ပါသည္။ ဥပမာအားျဖင့္၊ ဗဟိုဘဏ္သည္ ၎၏ေငြေၾကးထိန္းသိမ္းမႈ ခြဲျခားရန္ဆံုးျဖတ္ပါက၊ ေရႊတန္ဖိုး ျမင့္တက္သည္။

  ၂။ စြန္႕စားမႈကိုမႏွစ္သက္ျခင္း။ ရွယ္ယာေစ်းကြက္ရွိ စိတ္ခံစားမႈသည္လည္း အဝါေရာင္သတၱဳ၏ ေစ်းႏႈန္းတြင္ အေရးပါေသာက႑မွ ပါဝင္ေနပါသည္။ စြန္႕စားမႈ-ေလွ်ာ့ခ်သည့္ ဒိုင္းနမစ္တိုးလာပါက၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းခ်ရန္ ပိုႏွစ္သက္ျပီး၊ လံုျခံဳျပီးပိုတည္ျငိမ္ေသာ ေရႊဘက္သို႕လွည့္ၾကပါသည္။

  ၃။ ဗဟိုဘဏ္မ်ား၏ အတိုးႏႈန္း။ ယင္းသည္ ေရႊေစ်းႏႈန္းကို သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ သမုိင္းဝင္အေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ တကယ့္အတိုးႏႈန္းမ်ားကို နိမ့္ေသာအဆင့္တြင္ သတ္မွတ္ပါက၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအျခားနည္းလမ္းမ်ားသည္ နိမ့္ေသာ (သို႕) အႏုတ္ျပေသာ အျမတ္ကို ေထာက္ပံ့ေပးႏုိင္ျပီး၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ေရႊဆီသို႕တြန္းပို႕ေပးပါသည္။ အတိုးႏႈန္းမ်ားသည္ ျမင့္ပါက၊ ခိုမွီရာ ပိုင္ဆုိင္မႈ၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ဆြဲေဆာင္မႈမ်ားသည္ က်ဆင္းလာသည္။

  ၄။ USD ဒိုင္းနမစ္။ ေရႊအား အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ တန္ဖိုးျဖတ္သည့္အေလွ်ာက္၊ ၾကီးမားတဲ့ေျပာင္းျပန္ ဆက္စပ္မႈရွိပါတယ္၊ ဆုိလိုသည္မွာ၊ ယင္းတုိ႕သည္ ဆန္႕က်င္ဘက္လားရာကို ေရြ႕လွ်ားၾကသည္။ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားမွ ေဒၚလာကို ေစ်းကြက္သို႕ေရာင္းခ်ပါက၊ ေရႊသည္ ပိုျပီးဆြဲေဆာင္မႈရွိလာျပီး၊ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ပိုေစ်းၾကီးလာသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ အားေကာင္းလာပါက၊ ေရႊေစ်းက်လာသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုကဲ့သို႕ အေျခအေနအားလံုးတြင္ ျဖစ္ပ်က္ေနသည္မဟုတ္ဘဲ၊ ပဋိပကၡႏွင့္ စီးပြားေရးရွိ ၾကီးမားသည့္မေသခ်ာမႈကာလမ်ားအတြင္းသာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေလ့ရွိေၾကာင္း သင္သိသင့္ပါသည္။

  ၅။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ။ စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း အညႊန္းကိန္းသည္ ေရႊေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲမ်ားႏွင့္ တုိက္ရိုက္ဆက္ႏြယ္ေနသည္။ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ျမင့္လာပါက၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ ပိုျပီး "မာေၾကာ" ျပီး စိတ္ခ်ရသည့္ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားကို ရွာေဖြတတ္ၾကျပီး၊ ေရႊတြင္ရင္းႏီွးျမွဳပ္ႏွံရန္ ေရြးၾကပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္၊ စီးပြားေရးအေျခအေနမ်ား ေကာင္းပါက၊ ေရႊဝယ္လိုအား က်ဆင္းျပီး၊ ပိုင္ဆုိင္မႈသည္ ေစ်းပိုေပါလာသည္။

  ၆။ ေရႊထုတ္သည့္ ႏုိင္ငံမ်ား။ ေရႊထုတ္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရး မေသခ်ာမေရရာမႈမ်ား၊ ယင္းတုိ႕တြင္ အသံုးခ်သည့္ ပိတ္ဆုိ႕မႈမ်ားသည္ ေရႊထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားကို သက္ေရာက္ႏိုင္ျပီး၊ ထို႕ေၾကာင့္ ၎ေစ်းႏႈန္းကို တက္ေစသည္။ သို႕ေသာ္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားထံ ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္ကို ကိုယ္စားျပဳသည့္ လူသိမ်ားသည့္ တရားဝင္အေထာက္အထားမရွိသည့္အေလွ်ာက္၊ ဤအေၾကာင္းရင္းသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ အနည္းဆံုးသိေကာင္းစရာျဖစ္သည္။

ေငြ (XAG)

Xagusd.png

ေငြသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားၾကားတြင္ ဒုတိယလူၾကိဳက္မ်ားေသာ သတၱဳျဖစ္သည္။ ၎၏ အဝါေရာင္ညီကို (ေရႊ)ကဲ့သို႕ပင္၊ ၎အား ေငြေၾကးတစ္ခုအျဖစ္ အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ဥပမာ၊ ျဗိတိန္ေပါင္အား ေငြ၏ ေပါင္ႏွင့္တူေသာေၾကာင့္ ေပါင္ဟုေခၚခဲ့ၾကသည္။ ပိုင္ဆုိင္မႈ၏ တန္ဖိုးကို သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းအမ်ားစုမွာ ေရႊႏွင့္ဆိုင္သည့္အရာမ်ားႏွင့္ ဆင္တူပါသည္၊ သို႕ေသာ္၊ ေစ်းလႈတ္ခတ္မႈတြင္ အနည္းငယ္ကြာျခားမႈရွိသည္။ ေစ်းႏႈန္းေရြ႕လ်ားအား(dynamic)မ်ားသည္ ဆင္တူၾကေသာ္လည္း၊ ေငြသည္ ေရႊထက္ လႈတ္ခတ္မႈနည္းပါသည္။

ေရႊျဖဴ

pl.png

ေရႊျဖဴသည္ ေငြေၾကးရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ အသံုးျပဳသည့္ အရွားပါးဆံုးသတၱဳျဖစ္သည္။ ၎၏ေစ်းႏႈန္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ စက္မႈလုပ္ငန္းဆုိင္ရာ ဝယ္လိုအားႏွင့္ သတၱဳတူးေဖာ္ေရးလုပ္ငန္းစဥ္မ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းခံရသည္။ ထုတ္လုပ္မႈအား ေရႊထုတ္လုပ္မႈထက္ ပိုနည္းေသာႏုိင္ငံမ်ားတြင္သာ ေဇာက္ခ်လုပ္ကိုင္သည့္အတြက္၊ ေရႊျဖဴေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈသည္ အျခားေသာ သတၱဳေစ်းကြက္မ်ားထက္ ပိုျမင့္ပါသည္။ ထို႕အျပင္၊ ၎သည္ အျခားသတၱဳမ်ားထက္ ကမၻာ့ေရးရာမေသခ်ာမႈမ်ား၏ အက်ိဳးသက္ေရာက္ျခင္းပိုခံရေလ့ရွိသည္။

အခ်ဳပ္ဆုိရေသာ္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ သတၱဳ(ရတနာ)မ်ားအား မတည္ျငိမ္သည့္ကာလမ်ားအတြင္း လံုျခံဳသည့္ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ၾကသည္။ သူတို႕သည္ ပိုတည္ျငိမ္ေသာ အက်ိဳးအျမတ္ရေစႏုိင္ျပီး၊ ေစ်းကြက္ရွိအေျပာင္းအလဲမ်ားေၾကာင့္ ထိခိုက္နစ္နာမႈနည္းသည္။

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera