အေရာင္းအဝယ္အတြက္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား ဘယ္လုိေရြးမလဲ

အေရာင္းအဝယ္အတြက္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား ဘယ္လုိေရြးမလဲ

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အင္တာနက္မွသင္ၾကားေဆြးေႏြးျခင္းတြင္ အေမးအမ်ားဆံုးထဲမွ တစ္ခုမွာ "အေရာင္းအဝယ္အတြက္ အခ်ိန္ကာလအပိုင္းအျခား ဘယ္လုိေရြးမလဲ"ဆိုတာပဲ ျဖစ္သည္။ ဤေဆာင္းပါးမွာ ေျဖရွင္းၾကည့္ရေအာင္!

ပထမဦးစြာ၊ "အျမင့္" ႏွင့္ "အနိမ့္"လို႕ေခၚၾကတဲ့ အခ်ိန္ကာလႏွစ္ခုၾကား ခြဲျခားမႈတစ္ခုလုပ္သင့္ပါသည္။ သူတုိ႕ႏွစ္ခုၾကားမွ ေဘာင္ေလးသည္ ၁-နာရီ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား(H1) ကို ျဖတ္သြားသည္။ ပိုတိုေတာင္းသည့္ကာလမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားကို နိမ့္သည့္ (သို႕) ေသးငယ္သည့္ (၃၀-၊ ၁၅-၊ ၅-မိနစ္) အေနျဖင့္ယူဆစဥ္၊ ပိုၾကာတဲ့ကာလမ်ားႏွင့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားသည္ ျမင့္သည့္၊ က်ယ္ျပန္႕သည့္ (သို႕) ၾကီးမားသည့္ (၄-နာရီ၊ ေန႕စဥ္၊ အပတ္စဥ္၊ လစဥ္) အေနျဖင့္ သတ္မွတ္ခံရပါသည္။

ေရြးခ်ယ္မႈ၏ အေၾကာင္းအရင္းမ်ား

အေရာင္းအဝယ္အတြက္ သင့္မွာရွိသည့္အခ်ိန္။ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ သင္အသံုးျပဳရန္ဆႏၵရွိသည့္အခ်ိန္သည္ အဓိကအေၾကာင္းအရင္းျဖစ္သည္။ တစ္ေန႕တာအတြင္း အေရာင္းအဝယ္မ်ားမ်ားျပဳလုပ္လိုပါက၊ ပိုတိုတဲ့အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားကိုေရြးျပီး၊ scalper တစ္ဦး (သို႕) ေန႕စားေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးျဖစ္လာပါ။ အခ်ိန္ျပည့္ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးမျဖစ္ႏုိင္ဘဲ၊ တစ္ပတ္လွ်င္ ၁-၃ၾကိမ္အေရာင္းအဝယ္ထက္ မပိုဘူးဟု စီစဥ္ထားလွ်င္ေတာ့၊ ပိုၾကာတဲ့အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားကို အေလးထားျပီး ဆံုးျဖတ္ပါ။ ရိုးရွင္းပါသလား? သင္ေလာင္းလိုက္ပါ!

အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအစံုတိုင္းမွာ သူတုိ႕ရဲ႕ေကာင္းက်ိဳးမ်ား ရွိၾကပါတယ္။ ပိုၾကာတဲ့အခ်ိန္အပိုင္းအျခားသည္ "ေစ်းကြက္ ဆူပူမႈ"ကို ဖယ္ထုတ္ေစႏုိင္ျပီး၊ ၾကီးမားျပီး၊ "ခမ္းနားေသာ" ေစ်းႏႈန္း အတက္အက်မ်ားကိုဖမ္းမိေစႏိုင္ပါသည္။ တခ်ိန္တည္းမွာပဲ၊ ပိုတုိေတာင္းတဲ့ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားမွာ ပိုမ်ားတဲ့အေရာင္းအဝယ္ေတြကို လုပ္ေကာင္းလုပ္ႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ အတိုးအတာျဖင့္ သင့္အားေငြရျခင္း ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္: သင္အေရာင္းအဝယ္မ်ားမ်ား ဖြင့္ေလ၊ ေကာင္းမြန္တဲ့အေရာင္းအဝယ္မ်ား သင္ရဖို႕ အခြင့္အေရးမ်ားေလပါပဲ။

timeframes1.png

သင့္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြး။ ေရာင္းဝယ္သည့္အခါ၊ သင္သက္ေသာင့္သက္သာ ျဖစ္ေနဖုိ႕ ေသခ်ာပါေစ။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အားသာခ်က္ႏွင့္ အားနည္းခ်က္ကို သံုးသပ္ျပီး၊ သင့္အက်ိဳးအျမတ္အတြက္ ႏွစ္ခုလံုးကိုအသံုးခ်ပါ။

ပိုျမင့္တဲ့ စိတ္ဖိစီးမႈႏွင့္ ဖိအားကို ရင္ဆုိင္ဖုိ႕အသင့္ျဖစ္ျပီး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ျမန္ျမန္ခ်ႏုိင္ျပီဆုိရင္၊ ပိုတုိတဲ့အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ရန္ ေရြးခ်ယ္ႏုိင္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္ဆံုးရွံဳးခဲ့ပါက၊ ေခါင္းေအးေအးထားႏိုင္ရန္၊ အရွံဳးေတြကေနျမန္ျမန္ ျပန္ထႏုိင္ျပီး၊ ေစ်းကြက္ကို လက္စားေခ်ခ်င္တဲ့ေဒါသကို ခံႏုိင္ရည္ရွိတဲ့ အရည္အေသြးေတြ လိုအပ္မွာျဖစ္ပါတယ္။ တနည္းဆုိရေသာ္၊ သင္အျမတ္ၾကီးရတဲ့အခါ အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုထဲကို အလြန္အကၽြံေလာင္းခ်လိုက္တာမ်ိဳးမျဖစ္ေအာင္ သင့္စိတ္ခံႏိုင္ရည္ရွိဖို႕လည္း လိုအပ္ပါတယ္။ ပိုတိုတ့ဲအခ်ိန္အပိုင္းအျခားမွာ လုပ္တဲ့ ေရတိုအေရာင္းအဝယ္သည္ ေစ်းကြက္ခံစားသိရွိမႈကို ခံစားေစမွာျဖစ္ျပီး၊ အလြန္တက္ၾကြတဲ့ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးျဖစ္ေစမွာပါ။

shutterstock_633272297.jpg

တစ္ျပိဳင္တည္းမွာပဲ၊ ေလးေလးနက္နက္ေတြးဖို႕ သင့္မွာသည္းခံႏိုင္မႈႏွင့္ အလားအလာရွိသည္ဆုိပါက၊ ပိုၾကာတဲ့အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ဒီမွာေတာ့ အခ်က္ျပေကာင္းတစ္ခုေပၚမလာခင္ထိ အရင္ေစာင့္ရမွာျဖစ္ျပီး၊ ဒီ့ေနာက္ ေစ်းႏႈန္းက သင့္ပစ္မွတ္ကိုေရာက္တဲ့ထိေစာင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ အကယ္၍ သင္အလ်င္မလိုဘဲ၊ အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုစီတုိင္းႏွင့္ ရလဒ္ေတြကို သံုးသပ္ဖို႕အခ်ိန္ယူခ်င္တယ္ဆုိရင္ေတာ့၊ ဒါဟာအေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းပါပဲ။

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္။ ဒါတကယ့္အေၾကာင္းအရင္း တစ္ရပ္လား? ဇယားႏွစ္ခုျပထားပါက၊ ဘယ္ဟာက ပိုၾကာတဲ့အခ်ိန္လဲ၊ ဘယ္ဟာက ပိုတုိလဲဆုိတာ သင္ေျပာႏုိင္မွာမဟုတ္ပါဘူး။ MACD ႏွင့္ moving averagesလို အညႊန္းကိန္းမ်ား၏ စည္းမ်ဥ္းမ်ား၊ Head and Shoulders(ေခါင္းႏွင့္ ပုခံုး) (သို႕) Double Top(ႏွစ္ထပ္ထိပ္တန္း)လို ပံုစံမ်ားႏွင့္ support ႏွင့္ resistance လိုအရာမ်ိဳးေတြဟာ ဘယ္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမွာပဲ ေရာင္းဝယ္ပါေစ တူတူပင္ျဖစ္ၾကသည္။ တူညီတဲ့ကိရိယာေတြကို မတူညီတဲ့အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမွာအသံုးျပဳျခင္းသည္ မတူညီတဲ့ရလဒ္မ်ားကို ရေစသည္ဟုထင္ရေသာ္လည္း၊ တကယ္တမ္းက ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးႏွင့္ သူ/သူမ၏ အရည္အေသြးေပၚမွာပဲ မူတည္ပါတယ္။

တစ္ေန႕တာအတြင္း မတည္ျငိမ္မႈ။ M30 ႏွင့္ D1 အခ်ိန္အပိုင္းအျခားၾကားက ကြာျခားခ်က္သည္ ေနာက္ပိုင္းထက္ ေရွ႕ပိုင္းမွာ နည္းပညာပံုသ႑ာန္ကိုျဖစေ္ပၚေစပါလိမ့္မည္။ ျဖည့္စြက္ရေသာ္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္ကို အျမဲဆန္းစစ္ျပီး၊ ျဖစ္ရပ္မ်ားကာလတြင္ အေရာင္းအဝယ္ေရွာင္ရန္ရွိ၊မရွိ ဆံုးျဖတ္ခ်က္တစ္ခုခ်ရန္၊ ဆန္႕က်င္ဘက္အေနျဖင့္ သတင္းမ်ားအေပၚ ေရာင္းဝယ္ရန္ၾကိဳးစားၾကည့္ႏိုင္ေသာ္လည္း ပိုတုိတဲ့အခ်ိန္အပိုင္းအျခားရွိ အေရာင္းအဝယ္မ်ားသည္ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားအေပၚ ပိုျပီးအကဲဆတ္ေလ့ရွိသည္။

ေၾကးအဟ။ ပိုတိုတဲ့အခ်ိန္အပိုင္းအျခားေပၚမွာ ေရာင္းဝယ္မည္ဆိုပါက ေၾကးအဟအေၾကာင္းထည့္စဥ္းစားမည္မွာ ပံုမွန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင္သည္ ပိုမ်ားတဲ့အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို ဖြင့္ျပီး၊ ပိတ္ပါလိမ့္မည္။ ေရတိုအေရာင္းအဝယ္တစ္ခုမွ ရတဲ့အျမတ္သည္ ေရရွည္အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုမွရသည့္ အျမတ္ထက္နည္းပါးလိမ့္မည္ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေၾကးအဟသည္ ၎၏ၾကီးမားသည့္တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည္။ ဒါကိုသတိထားျပီး၊ ပိုတုိတဲ့အခ်ိန္ကာလ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ေၾကးအဟနည္းမည့္ ပစၥည္းမ်ားကိုေရြးခ်ယ္ပါ။

timeframes2.png

အခ်ိန္အပိုင္းအျခားဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ေရြးရမလဲ?

မတူညီတဲ့အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားမွာ ေစ်းကြက္ကိုၾကည့္ရတာ အလြန္ကြဲျပားပါသည္။ W1မွာ အက်လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ႏိုင္ျပီး၊ H4တြင္ အတက္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္ႏုိင္သည္။

တခ်ိဳ႕ေရာင္းဝယ္သူေတြသည္ တစ္ခုတည္းေသာစံထားစရာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကို ရွာေဖြတတ္ၾကသည္။ အျခားသူေတြကေတာ့ အေရာင္းအဝယ္တုိင္းအတြက္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအားလံုးကို ၾကည့္ရန္ၾကိဳးပမ္းတတ္ၾကသည္။ M5တြင္ အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုကိုခ်ိန္ညွိဖို႕ၾကိဳးစားၾကေပမယ့္ ထိုမွာအေျခအေနမ်ားသည္ ဆက္တုိက္ အျမန္ေျပာင္းလဲေနျပီး၊ ေန႕စဥ္ဇယားမွ ဘယ္လိုအၾကံဥာဏ္မ်ားသူတုိ႕ရလဲဆုိတာ ေမ့သြားၾကပါတယ္။

အခ်ိန္အပိုင္းအျခား ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကိုအသံုးျပဳျခင္းသည္ ပံုတစ္ခုလံုးကို ျခံဳငံုျမင္ေစႏုိင္ပါသည္။ ဒါကို "မ်ားစြာေသာ အခ်ိန္အပိုင္းအျခား သံုးသပ္ခ်က္"ဟု ေခၚသည္။ သင္ဘယ္အခ်ိန္အပိုင္းျခား (ပိုၾကာ (သို႕) ပိုတို)ေပၚမွာ အာရံုစိုက္ထားလဲဆိုတာကို ဆံုးျဖတ္သည့္အခါ၊ သင္သံုးမည့္ ၂-၃ခုကိုေရြးပါ။ ဥပမာ၊ သင္သည္ swing (အခ်ိန္တိုအတြင္း) ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးျဖစ္ႏုိင္ျပီး၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားခ်ရန္ ေန႕စဥ္ဇယားကိုအသံုးျပဳပါ။ H1မွ ေရတုိ-လမ္းေၾကာင္းကို ျပေနစဥ္အတြင္း၊ အပတ္စဥ္ဇယားသည္ အဓိကလမ္းေၾကာင္းကို သတ္မွတ္ရန္ကူညီေပးပါသည္။ ဒီအေျခအေနတြင္၊ M5ကို ဆင္းသြားစရာအေၾကာင္း မလိုပါဘူး။

မ်ားစြာေသာ-အခ်ိန္အပိုင္းအျခားသံုးသပ္မႈ၏ အဓိကစိတ္ကူးမွာ အရင္ဆံုးပိုၾကာတဲ့အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကို သံုးသပ္ျပီးမွ ပိုတုိတဲ့တစ္ခုဆီ ေရႊ႕ရန္ျဖစ္သည္။ ဒီနည္းျဖင့္ ပိုၾကီးတဲ့ရုပ္ပံုၾကီးတစ္ခုရမွာျဖစ္ျပီး၊ သင့္ေအာ္ဒါအတြက္ အေကာင္းဆံုးေနရာကို ရွာေတြ႕မွာျဖစ္ပါတယ္။ မ်ားစြာေသာအခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ား အသံုးျပဳျခင္းအေၾကာင္း ပိုသိလိုပါက၊ စခရင္ သံုးခုအေရာင္းအဝယ္ စနစ္ အေၾကာင္းေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရွဳပါ။

နိဂံုး

သင္ျမင္သည့္အတုိင္း အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္အပိုင္းအျခားကိုေရြးရန္ မွန္ကန္သည့္နည္းလမ္းမရွိေသာ္လည္း၊ ေရာင္းဝယ္ရန္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားအစုတစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ရန္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားရွိပါသည္။ သင္ႏွင့္အကိုက္ညီဆံုး အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကိုရွာရန္ ဤအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကိုအသံုးျပဳပါ။သင့္အေရာင္းအဝယ္ ကံေကာင္းပါေစ!

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera