အႏိုင္ရေစမည့္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားဆီ ဦးတည္ေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ား

အႏိုင္ရေစမည့္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားဆီ ဦးတည္ေစမည့္ ေမးခြန္းမ်ား

လူတစ္ဦး ေစ်းကြက္တစ္ခုထဲဝင္လာေသာအခါ၊ သူ/သူမမွာ ေမးခြန္းေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္: အေရာင္းအဝယ္ ဘယ္လိုစတင္မလဲ၊ အေကာင့္တစ္ခု ဘယ္လိုဖြင့္မလဲ၊ ဘယ္ဗ်ဴဟာကို ေရြးရမလဲ၊ ဘယ္အညႊန္းကိန္းေတြကို သံုးရမလဲ ႏွင့္မ်ားစြာ။ သင့္မွာလဲ တူညီတဲ့ေမးခြန္းမ်ားရွိခဲ့ (သို႕) ရွိေနတုန္းပဲဆိုတာ ေသခ်ာပါတယ္။ လူသစ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ အေျခခံအခ်က္အလက္မ်ားကို ဒီမွာ ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါတယ္။

ဒါေပမယ့္ သင္ဟာဘယ္လို ေရာင္းဝယ္သူမ်ိဳးလဲ၊ ဘယ္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားက သင္နဲ႕ပိုသင့္ေတာ္လဲ၊ ဘယ္ေစ်းကြက္က သင့္အတြက္ အေတာ္လဲဆုိတဲ့ အေရးၾကီးတဲ့ေမးခြန္းမ်ိဳးေတြကို ေတြးဖူးပါသလား။ မေတြးဖူးဘူး? ဒါေတြဟာ သင့္ကိုယ္သင္ေမးျပီး၊ အေျဖရွာသင့္တဲ့ ပထမဆံုးေမးခြန္းေတြပဲျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အေရာင္းအဝယ္ အရည္အေသြး၊ သင့္အမူအက်င့္၊ ႏွင့္ သင့္အေရာင္းအဝယ္စတုိင္အေၾကာင္း ေသခ်ာတဲ့စိတ္ကူးမရွိတဲ့အတြက္ အရွံဳးေတြရင္ဆုိင္ရႏိုင္ေၾကာင္း မေတြးမိဘူးလား?

သင္ႏွစ္သက္သလို ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ေအာင္ သင့္ဘာသာ ေျဖၾကည့္သင့္တဲ့ အေရးၾကီးေမးခြန္း ၄ခုကို မိတ္ဆက္ေပးခ်င္ပါတယ္။ 

1. ၁။ ငါဟာ ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္သူမ်ိဳးလဲ?

ဒီေမးခြန္းေျဖရာမွာ၊ သင့္ကိုယ္ပိုင္ အရည္အေသြးကို စဥ္းစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ စည္းမ်ဥ္းေတြကို လိုက္နာေလ့ရွိတယ္ဆိုရင္၊ စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ ဖိအားႏွင့္ မကိုင္တြယ္ႏိုင္ဘူး အလိုလုိသိစိတ္ေပၚလည္း မမွီခိုဘူးဆိုရင္၊ သင္ဟာ စနစ္တက် ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးပါ။

စနစ္ အေရာင္းအဝယ္ဆုိသည္မွာ စည္းမ်ဥ္း-အေျခခံ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္သည္။ ဒီလိုေရာင္းဝယ္သူမွာ တိက်တဲ့ဗ်ဴဟာတစ္ခု ရွိပါတယ္။ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ဆံုသည့္အခါ၊ အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုဖြင့္ရန္ အခ်ိန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ေရာင္းဝယ္သူသည္ ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္တစ္ခု (သို႕) ေစ်းကြက္ရွိ လက္ရွိအေျခအေနကို ထည့္သြင္းမစဥ္းစားပါဘူး။ စနစ္မွ ဝယ္ရန္အခ်က္ျပခ်က္တစ္ခု ေပးပါက၊ သူ/သူမသည္ သံသယမရွိဘဲ ဝယ္ပါလိမ့္မည္။

စနစ္ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦး ျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိက အက်ိဳးေက်းဇူးမွာ စခရင္ေရွ႕မွာ အခ်ိန္ျဖဳန္းမႈနည္းပါးျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္အတြက္ ဖြင့္ေပး၊ ပိတ္ေပးမည့္ အလိုေလ်ာက္စနစ္တစ္ခုကိုေတာင္ ဖန္တီးႏိုင္ပါသည္။ သင္လုပ္ရမွာကေတာ့ သင့္အေရာင္းအဝယ္၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို သတ္မွတ္ရန္ပဲျဖစ္ပါတယ္။ ျဖည့္စြက္ရေသာ္၊ ဒီလိုစနစ္က သင့္စိတ္ခံစားခ်က္ပါဝင္မႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျပီး၊ သင့္အတြက္ အေရာင္းအဝယ္ကို ဖိစီးမႈနည္းေစပါတယ္။

သို႕ေသာ္လည္း၊ အားနည္းခ်က္တစ္ခုကို ဖံုးကြယ္ထားပါတယ္။ စနစ္ ေရာင္းဝယ္သူေရာ၊ စနစ္ေရာ ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားမႈကို မတုန္႕ျပန္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္ အေရးပါေသာ သတင္းသည္ ၾကီးမားသည္ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈကို ျဖစ္ေစျပီး၊ ဒီလိုအေျခအေနမ်ိဳးမွာ ဗ်ဴဟာကအလုပ္မျဖစ္ပါဘူး။

အလိုလိုသိမႈအေပၚမွာ မီွခိုပါက၊ လက္ရွိအေျခအေနကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ ပိုအားသန္ပါက၊ ေစ်းကြက္အေျပာင္းအလဲမ်ားကို အလြယ္တကူအသားက်ပါက၊ အျခားေရာင္းဝယ္သူအမ်ိဳးအစား- တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ျပီးေရာင္းဝယ္သူမ်ိဳးျဖစ္ပါသည္။

တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ျပီးေရာင္းဝယ္သူသည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္-အေျခခံသည့္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္သည္။ တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ျပီးေရာင္းဝယ္သူမွာ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာတစ္ခုလည္းရွိပါတယ္။ မတူတာကေတာ့ သူ/သူမသည္ ေစ်းကြက္အေျခအေနေပၚမူတည္ျပီး ဗ်ဴဟာကို အသံုးခ်ျခင္းပဲျဖစ္တယ္။ အေရးပါမႈအားလံုးဆံုတာကို ျမင္တာေတာင္မွ၊ ေစ်းကြက္လႈပ္ရွားမႈကို သက္ေရာက္ေစမည့္ အေၾကာင္းမ်ားရွိေနပါက၊ အေရာင္းအဝယ္ကို ခ်ိန္ဆရန္ (သို႕) ေစ်းကြက္ကေန ဖယ္ေနတာမ်ိဳးေတာင္ဆံုးျဖတ္ႏိုင္ပါတယ္။

တစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ျပီးေရာင္းဝယ္သူျဖစ္ရျခင္း၏ အဓိက အားသာခ်က္ကေတာ့ အလိုက္အထိုက္ေနတတ္မႈပါပဲ။ သူ/သူမသည္ ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားမႈကို လိုက္နာပါသည္။ သို႕ေသာ္၊ သင္သည္ ဆံုးျဖတ္ျပီးေသာအခါ မေျပာင္းလဲဘဲ၊ ဒုတိယအၾကိမ္-ခန္႕မွန္းတာမ်ိဳးထပ္မလုပ္ဘူးဆုိတာ ေသခ်ာရပါမည္။ သင့္ကိုယ္သင္ ယံုၾကည္မႈရွိပါက၊ သင္ဟာတစ္ဦးတည္းဆံုးျဖတ္ျပီး ေရာင္းဝယ္သူျဖစ္ပါသည္။

shutterstock_1120904123.jpg

2. ဘယ္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားက ငါနဲ႕သင့္ေတာ္မလဲ?

ေရာင္းဝယ္သူေတာ္ေတာ္မာ်းမ်ားက အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ဘယ္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားက ပိုေကာင္းမလဲဆိုတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကို ေမးပါတယ္။ သို႕ေသာ္ လူတုိင္းအတြက္ ဘံုအေျဖေတာ့မရွိပါဘူး။

သင့္လူေနမႈဘဝက အဓိကက႑မွ ပါဝင္ေနပါတယ္။

သင္သည္ ေျပာင္းလဲေနသူတစ္ဦးျဖစ္ဦး၊ လႈပ္ရွားမႈမ်ားကို ႏွစ္သက္ပါက၊ M15, M30 ႏွင့္ H1တို႕လို႕ ကာလတုိမွာ ေရာင္းဝယ္သင့္ပါတယ္။ အျမတ္ ျမန္ျမန္ရမွာျဖစ္ျပီး၊ အႏၱရာယ္ကိုလည္း အမွတ္ရသင့္ပါတယ္။ ၾကီးမားေသာ အေျပာင္းအလဲပမာဏႏွင့္ ေငြ႕ေလ်ာ့ပါးလာမႈနဲ႕ ဆက္ႏြယ္ရႏိုင္ပါတယ္။ ၾကာရွည္သည့္အခ်ိန္မ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္စဥ္၊ အေျပာင္းအလဲအခ်ိဳ႕သည္ အေရးမပါဘဲ၊ တုိေတာင္းတဲ့အခ်ိန္မ်ားမွာဆုိရင္ေတာ့ အေရးပါပါတယ္။ ေငြျမန္ျမန္ရရန္ ဖိစီးမႈအတြက္ အသင့္ျဖစ္ပါက၊ တုိေတာင္းသည့္အခ်ိန္မ်ားသည္ သင့္အတြက္ျဖစ္သည္။

သို႕ေသာ္၊ ဖိစီးတာကို မၾကိဳက္ဘဲ၊ သင့္စိတ္ကူးမ်ားကို ေတြးေတာျပီး၊ သက္ေသျပရတာကို ပိုႏွစ္သက္ပါက၊ ပိုၾကာတဲ့အခ်ိန္မ်ားက သင့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဒီမွာေတာ့ အားနည္းခ်က္ကို အမွတ္ရသင့္ပါတယ္။ ဖိစီးမႈအဆင့္ကို ေလွ်ာ့ခ်မွာျဖစ္ျပီး၊ ေစ်းကြက္က သင့္ပစ္မွတ္ကိုမထိမျခင္း ပိုၾကာတဲ့အခ်ိန္ကို ေစာင့္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ သင္က စိတ္ရွည္တဲ့သူလား? ဒါဆုိရင္၊ ေန႕စဥ္၊ အပတ္စဥ္ႏွင့္ လစဥ္ အခ်ိန္ကာလမ်ားကို ေရြးပါ။

3. ဘယ္ေစ်းကြက္က ငါ့ကိုပိုမ်ားတဲ့ အျမတ္ေပးမလဲ?

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားေတာင္မွ ဘယ္ေစ်းကြက္က သူတို႕ကို ပိုေကာင္းတဲ့အခြင့္အေရးေပးမလဲဆုိတာ မသိၾကပါဘူး။ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈအားျဖင့္ ေစ်းကြက္ေတြခြဲျခားထားေၾကာင္း သိပါသလား? ေရရွည္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းမွာ ေရာင္းဝယ္ႏုိင္တဲ့ ေစ်းကြက္ေတြရွိသလို၊ ေရတုိအဟုန္မွာ အျမတ္ရရန္ ပိုဖမ္းထားသင့္သည့္ ေစ်းကြက္မ်ားလည္းရွိတယ္ဆုိတာ သိပါသလား?

လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးအတြဲဆိုျပီး ၾကားထားတဲ့အျပင္၊ ခိုင္မာတဲ့အျမတ္ေပးႏိုင္မည္ဟု ေသခ်ာသည့္အတြက္ EUR/USD ကိုသာေရာင္းဝယ္ပါက၊ သင္အရူးလုပ္ခံရႏိုင္ပါတယ္။

EUR/USD ကိုေရာင္းဝယ္ရင္း အျမတ္ၾကီးရပါက၊ အဆင္ေျပပါတယ္၊ ဘာမွမေျပာင္းပါနဲ႕။ သုိ႕ေသာ္၊ သင္ရွံဳးသါားပါက၊ အျခားေစ်းကြက္ကို စဥ္းစားရမည့္အခ်ိန္ပါပဲ။ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈၾကီးနဲ႕ ေရနံသည္ သင့္ေအာင္ျမင္မႈျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္ (သို႕) ေရရွည္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္း ႏွင့္ AUD/JPY သည္ သင့္အခြင့္အေရးျဖစ္ႏုိင္သည္။ FBSမွ ေထာက္ပံ့ေပးထားသည့္ အေရာင္းအဝယ္ အတြဲမ်ား ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

4. ဘယ္လိုသံုးသပ္မႈမ်ိဳးက ပိုျပီးယံုၾကည္အားထားရတဲ့ အခ်က္အလက္ကို ေပးမွာလဲ?

သင့္အား အျမတ္ရေစမည့္ အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ႏုိင္ေစရန္ ကူညီေပးမည့္ ၾကီးမားသည့္ အခ်က္အလက္ပမာဏကို ေစ်းကြက္မွ ကမ္းလွမ္းေပးပါတယ္။ အားလံုးကို အမိဖမ္းဖို႕ေတာ့ ရွဳပ္ေထြးပါလိမ့္မည္... ဟုတ္ခ်င္မွလဲ ဟုတ္မွာပါ?

ဒီမွာလဲ သင့္ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးကသာ အဓိကက႑မွပါဝင္ျပန္ပါတယ္။

သတင္းမ်ားဖတ္ျခင္းႏွင့္ စီးပြားေရးေဒတာမ်ား စစ္ေဆးရတာကို ပိုျပီးသက္ေသာင့္သက္သာရွိတယ္လို႕ ခံစားရပါသလား? အေျခခံသံုးသပ္ခ်က္သည္ သင့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

နည္းပညာဆုိင္ရာ အတြဲမ်ားကို ယံုၾကည္သလား၊ နည္းပညာဆုိင္ရာ အညြန္းကိန္းမ်ားသည္ ပိုျပီးစိတ္ခ်ရတယ္လို႕ ထင္ပါသလား? နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္သည္ သင့္အတြက္ ျဖစ္ပါသည္။

သင္သည္ ၾကီးမားတဲ့ အခ်က္အလက္ပမာဏကို သံုးသပ္ႏိုင္တာ ေသခ်ာပါသလား? ဟုတ္ကဲ့လို႕ သင္ေျဖမည္ဆုိပါက၊ သံုးသပ္မႈႏွစ္ခုစလံုးကို သင္သံုးႏုိင္ပါတယ္။ အခ်က္အလက္ ပမာဏ အျပည့္အဝကို ျခံဳငံုႏုိင္ျပီး၊ မွန္ကန္တဲ့ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ႏိုင္ေၾကာင္း ေသခ်ာပါေစ။

မေသခ်ာေသးပါက၊ >ေစ်းကြက္ သံုးသပ္ခ်က္ ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ျပီး၊ သင့္အတြက္ ဘာက ပိုသင့္ေတာ္မလဲဆုိတာ ရွာၾကည့္ပါ။

ဒီေမးခြန္းေတြအားလံုးကို ေျဖျပီးပါျပီလား? ေျဖျပီးပါက၊ သင့္အေရာင္းအဝယ္ အရည္အေသြးကို ရွာေတြ႕ျပီလားဆုိတာ ဆန္းစစ္ရမည့္အခ်ိန္ပါပဲ။

တူညီေသာ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္: "ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ မတူညီေသာ ဇယားပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။

NFP ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ပါ

လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာ (သို႕) NFPအျဖစ္ သိၾကသည့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲ အဆင့္သည္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ တန္ဖိုး-အျမင့္ဆံုး အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera