ေငြေၾကးေစ်းကြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး။ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသလား?

ေငြေၾကးေစ်းကြက္ႏွင့္ ႏိုင္ငံေရး။ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသလား?

ေစ်းကြက္ကို ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ားက စီးပြားေရးေဒတာထက္ ပိုျပီးသက္ေရာက္မႈရွိလဲဆုိတာ သတိထားမိပါသလား? ဘာလို႕ဒီလိုျဖစ္တာလဲ၊ ဘယ္လိုႏုိင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ိဳးကို ေရာင္းဝယ္သူမ်ားက ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္သလဲ?

ႏိုင္ငံေရးက ေငြေၾကးႏႈန္းအေပၚသက္ေရာက္မႈရွိတာလဲ?

အေျဖကရိုးရိုးေလးပါ: ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ သူတုိ႕ေငြကို စီးပြားေရးေတာင့္တင္းျပီး တည္ျငိမ္တဲ့ႏိုင္ငံႏွင့္ တည္ျငိမ္တဲ့ ႏိုင္ငံေရးစနစ္မွာ ျမွဳပ္ႏွံၾကပါသည္။ မည္သည့္ႏိုင္ငံေရး မေရရာမ်ားမ်ိဳးမဆိုသည္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးကို က်ဆင္းေစပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ားသည္ သူတို႕ပိုင္ဆိုင္မႈမ်ားကို ထုတ္ယူျပီး၊ အားေကာင္းသည့္ ေငြေၾကးမွာ ျမွဳပ္နွံၾကပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဒီအရာအားလံုးသည္ စီးပြားေရး ဆင္းရဲဒုကၡႏွင့္ ေငြေၾကးက်ဆင္းမႈၾကီးကို ျဖစ္ေစပါသည္။

သို႕ေသာ္၊ ႏုိင္ငံေရးအႏၱရာယ္မ်ားသည္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည္ဟု ဆိုလိုျခင္းမဟုတ္ပါ။ အေရာင္းအဝယ္၏ အက်ိဳးေက်းဇူးၾကီးမွာ အားေကာင္းသည့္ေငြေၾကးတြင္သာမက၊ အားနည္းသည့္ေငြေၾကးေပၚမွာလည္း သင္အျမတ္ရႏုိင္ျခင္း ျဖစ္သည္။ အေရးၾကီးဆုံးအခ်က္မွာ ေငြေၾကးအေပၚ ႏုိင္ငံေရးက ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲဆိုတာ တိက်တဲ့ခန္႕မွန္းမႈထုတ္ရန္ျဖစ္သည္။

ဘယ္ႏုိင္ငံေရး ျဖစ္ရပ္က ေစ်းကြက္ကို သက္ေရာက္မႈရွိလဲ?

ေစ်းကြက္ရွိ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ သူတုိ႕သက္ေရာက္မႈမ်ားကို ၾကည့္ရန္အခ်ိန္က်ပါျပီ။

၁။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ား။ ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားသည္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးကို သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံႏွင့္ ေငြေၾကးအေပၚ အာဏာရွိသူမ်ားက ဘာေတြပဲယူေဆာင္လာပါေစ၊ ေစ်းကြက္က ေရြးေကာက္ပြဲကို အႏၱရာယ္တစ္ရပ္ ထည့္စဥ္းစားပါသည္။ ေရြးေကာက္ပြဲရွိ မည္သည့္ေႏွာင့္ေႏွးမႈမဆုိ ေငြေၾကးက်ဆင္းေစပါသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ ေႏွာင့္ေႏွးမႈဆုိသည္မွာ မေရရာမႈျဖစ္သည္။ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ရလဒ္မ်ားသည္ ေစ်းကြက္မွ ေစ်းလႈပ္ခတ္မႈၾကီးဖန္တီးျခင္းအေပၚ ၾကီးမားတဲ့လႊမ္းမိုးမႈျဖစ္ေစပါသည္။

ဥပမာ၊ ယခုိ၊ အေမရိကန္သမၼတ မစၥတာထရမ့္သည္ ကမၻာေပၚရွိအေရးၾကီးဆံုး ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒါသည္ သူ႕ေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ မစၥတာထရမ့္၏ ေအာင္ပြဲေၾကျငာျပီးေနာက္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ျပိဳလဲခဲ့သည္။ ပထမဆံုးအေနျဖင့္၊ မစၥတာထရမ့္သည္ သမၼတျဖစ္လာလိမ့္မည္ဟု လူနည္းစုကယံုၾကည္ခဲ့ၾကသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ေစ်းကြက္မွ ႏုိင္ငံေရးတြင္ စီးပြားေရးသမားမ်ားထံမွ ဘာေမွ်ာ္လင့္ရမလဲမသိဘူး ျဖစ္ခဲ့သည္။

၂။ လူမႈေရး မတည္ျငိမ္မႈ။ ေဒသခံမ်ားသည္ အစိုးရအေပၚ ေက်နပ္ျခင္းမရွိသည့္အခါ၊ အာဏာဆန္႕က်င္မႈမ်ားျဖစ္လာေစျပီး၊ ရလဒ္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈေလွ်ာ့ခ်ျခင္းျဖစ္လာသည္။ ျမိဳ႕ေတာ္မ်ားအေနျဖင့္ လူမႈေရးျပိဳကြဲမႈမ်ားကို ေၾကာက္ရြံ႕ၾကပါသည္။

၃။ ေတာျဖတ္ေျပးျပိဳင္ပြဲ ျငင္းခံုမႈမ်ားသည္ ေနာက္ထပ္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္ကို ကိုယ္စားျပဳသည္။ ၎သည္ အနညး္ဆံုး ေငြေၾကးႏွစ္ခုကိုသက္ေရာက္မႈရွိေသာေၾကာင့္ ေစ်းကြက္အတြက္ အႏၱရာယ္အရွိဆံုးျဖစ္ရပ္မ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။

ဥပမာ။ ေတာျဖတ္ေျပးျပိဳင္ပြဲ ျငင္းခံုမႈ၏ အဆိုးရြားဆံုးအဆင့္မွာ ခြင့္ျပဳမိန္႕မ်ားျဖစ္သည္။ သာဓကမ်ားထဲမွ တစ္ခုမွာ ရုရွားရူဘယ္ထိုးက်ေစမည့္ ရုရွားအေပၚ အေမရိကန္ ခြင့္ျပဳမိန္႕ျဖစ္သည္။

ေနာက္ထပ္သာဓကမွာ လူ႕အခြင့္အေရး သေဘာထားကြဲလြဲမႈျပီးေနာက္ ေဆာဒီအာေရဗ်ႏွင့္ ကေနဒါၾကား သံတမန္ဆက္ဆံေရး က်ိဳးပ်က္မႈျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ေဆာဒီအာေရဗ်မွ ကေနဒါသံအမတ္ၾကီးကို ဖယ္ထုတ္ခဲ့ျပီး၊ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ေက်ာင္းသားမ်ားႏွင့္ ေဆးလူနာမ်ားကို ကေနဒါမွဆြဲထုတ္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ကာ၊ ေဆာဒီျပည္နယ္ ေလေၾကာင္းလိုင္း တိုရြန္တိုျမိဳ႕သို႕ပ်ံသန္းျခင္း ရပ္ဆုိင္းခဲ့သည္။ ကေနဒါေဒၚလာသည္ ယင္းအႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္သတင္းမ်ားေၾကာင့္ အေနအထားေပ်ာက္ခဲ့သည္။

866_article.jpg

၄။ ဆႏၵခံယူပြဲမ်ား။ တစ္စံုတစ္ရာမွ ႏိုင္ငံညီညႊတ္ေရး (သို႕) ႏိုင္ငံေရး အုပ္စုကို ျခိမ္းေျခာက္လာသည့္အခါ၊ ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကို သက္ေရာက္မႈရွိမည္ဟု သံသယျဖစ္စရာမလိုပါဘူး။

ဥပမာ၊ စက္တင္ဘာ ၂၀၁၄တြင္၊ စေကာ့တလန္သည္ ျဗိတိသွ်ႏိုင္ငံမွထြက္ခြာရန္ ဆႏၵခံယူပြဲျပဳလုပ္ရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည္။ ဆႏၵခံယူပြဲမက်င္းပခင္ ကာလတစ္ေလွ်ာက္လံုး ျဗိတိန္ေပါင္မွ ဖိအားၾကီးေအာက္က်ေရာက္ခဲ့သည္။ ဆႏၵခံယူပြဲ၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာရလဒ္မ်ားအေပၚသတင္းမ်ားသည္ ေပါင္ကို အတက္အက်ျဖစ္ေစခဲ့သည္။

ယေန႕ထိ၊ Brexit သေဘာတူညီမႈသည္ အျခားစီးပြားေရးေဒတာထက္ ျဗိတိန္ေပါင္ကို သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အေရးၾကီးျဖစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဆႏၵခံယူပြဲသည္ ၂ႏွစ္ၾကာမွ ျဖစ္ပြားခဲ့ေသာ္လည္း၊ GBPေပၚတြင္ သက္ေရာက္မႈၾကီးရွိေနပါေသးသည္။ ျဗိတိန္ႏွင့္ ဥေရာပၾကား သေဘာတူညီခ်က္အေပၚ မေရရာမႈမ်ားက GBP က်ဆင္းေစသည္။

၅။ ႏိုင္ငံတကာ ထိပ္သီးအစည္းအေဝးမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ဆံုပြဲမ်ား။

မတူညီတဲ့ႏိုင္ငံမ်ားမွ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ အျမဲသိသာထင္ရွားပါသည္။ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ႏုိင္ငံမ်ားအၾကားႏွင့္ တစ္ကမၻာလံုး အေျခအေနၾကားကပါ ဆက္ဆံေရးအေပၚ သဲလြန္စရႏိုင္ပါသည္။ ဂရိအေရးေတာ္ပံု (သို႕) ဥေရာပတြင္ အီတလီ၏ အျခားပါဝင္မႈကဲ့သို႕ အေရးၾကီးေသာျပႆနာမ်ားအေပၚ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားသည္ ေစ်းကြက္ကို သက္ေရာက္မႈအရွိဆံုးျဖစ္သည္။

ဥပမာ၊ ဥေရာပမွ အီတလီထြက္ခြာမည့္ ထင္ျမင္ခ်က္သည္ ယူရိုအတြက္ အလတ္စား-သက္တမ္းရွိ အက်လမ္းေၾကာင္းကို ျဖစ္ေစသည္။

၆။ ႏိုင္ငံေရးဆိုင္ရာ တာဝန္ရွိသူမ်ား၏ မိန္႕ခြန္းမ်ားႏွင့္ မွတ္ခ်က္မ်ား။

ေစ်းကြက္အေနျဖင့္ တာဝန္ရွိသူမ်ား ေပးတဲ့ မွတ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ မိန္႕ခြန္းမ်ားကို နီးစပ္စြာလိုက္နာပါသည္။ တစ္ခါတစ္ရံ ေစ်းကြက္၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အားလံုးကို ဒီမွတ္ခ်က္မ်ားက ေျပာင္းျပန္လွန္ပစ္ႏုိင္ပါသည္။

ဥပမာ၊ ဇန္နဝါရီတြင္ USD အားနည္းေနျပီးျဖစ္ျပီး၊ ေစ်းကြက္သည္ ဗဟိုဘဏ္မွ ၎အားေထာက္ပံ့ေပးမည့္ ေျခလွမ္းမ်ားကို ေမွ်ာ္လင့္ထားခဲ့သည့္အခါ၊ ဘ႑ာေရးအတြင္းဝန္ Steven Mnuchinမွ အားနည္းသည့္ေဒၚလာသည္ အေမရိကန္အတြက္ ေကာင္းသည္ဟုေျပာခဲ့ပါသည္။ ဒီမွတ္ခ်က္ျပီးေနာက္၊ USD က်ဆင္းျပီး၊ အနိမ့္ကိုထိခဲ့ပါသည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္၊ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ားသည္ ေငြေၾကးေစ်းကြက္၏ လမ္းေၾကာင္းေကာင္းမ်ားျဖစ္သည္။ အေတြ႕အၾကံဳရွိသည့္ ေရာင္းဝယ္သူသည္ မည္သည့္ျဖစ္ရပ္မွာမဆုိ: အျပဳသေဘာ (သို႕) အႏုတ္သေဘာေဆာင္သည့္အေပၚ အက်ိဳးေက်းဇူးရယူႏုိင္ပါသည္။ ျဖစ္ရပ္မွ ေငြေၾကးေပၚက်ေရာက္မည့္ မွန္ကန္သည့္ခန္႕မွန္းခ်က္ခ်ႏုိင္ရန္ fbs.comတြင္ သတင္းမ်ားကို လိုက္နာပါ။

မွတ္ခ်က္: အေရးၾကီးျဖစ္ရပ္ကာလအတြင္း ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္ရန္ မၾကာခဏ အၾကံျပဳခ်က္ေပးျခင္းမ်ားမရွိပါဘူး။ အေကာင္းဆံုးဗ်ဴဟာကေတာ့ ေစ်းကြက္ေမွ်ာ္မွန္းခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္ကဘာကို ေမွ်ာ္မွန္းလဲဆိုတာ ဆန္းစစ္ျပီး၊ ဒီဦးတည္ရာအတုိင္း ေရာင္းဝယ္ပါ!

 

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera