ေရနံေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ

ေရနံေစ်းကြက္တြင္ ေအာင္ျမင္ေအာင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ

သင့္ပိုက္ဆံအား ဘယ္မွာရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရမလဲမသိပါက၊ ေရနံေစ်းကြက္သည္ သင့္အတြက္ ၾကီးမားသည့္ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေရနံသည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အာရံုကိုဖမ္းစားထားသည္။ ဤေဆာင္းပါးတြင္၊ ဘာလို႕ဒီလိုျဖစ္ရသလဲဆုိတာႏွင့္ ေရနံေစ်းကြက္တြင္ သင့္ဝင္ေငြကို ဘယ္လိုအရွိန္ျမွင့္ရမလဲဆိုတာ ေျပာျပသြားပါမည္။

ေမွာ္စကားလံုး CFD

ေရနံေစ်းကြက္အတြင္း ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအား ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက၊ ေမွာ္ဆန္တဲ့ အကၡရာ ၃လံုး CFDကို ျမင္ရပါလိမ့္မည္။

CFDသည္ ျခားနားခ်က္အတြက္ စာခ်ဳပ္၏ အတိုေကာက္ျဖစ္သည္။ ေရနံကို စည္အျဖစ္ေရတြက္မွန္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သိျပီးျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ေရနံေစ်းကြက္အတြင္း ဝင္သြားသည့္အခါ ကြန္တိန္နာထဲတြင္ တကယ့္ေရနံအစစ္ကို ရမည္မဟုတ္ေၾကာင္း သင္နားလည္ထားသင့္သည္။ ဒါေပမဲ့ ဘာရမွာလဲ? သေဘာသဘာဝမွာ အက်ိဳးအျမတ္တန္ဖိုးကို ခန္႕မွန္းရန္ႏွင့္ မွန္ကန္ေသာ ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ ေအာင္ႏုိင္ရန္ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ေစ်းကြက္ထဲေရာက္လာသည့္အခါ၊ သင္သည္ေငြဝင္ေပမဲ့ ကုန္ပစၥည္းေတြကို မဝယ္ယူပါ။

CFD ေစ်းႏႈန္းဘယ္လိုျဖစ္ေပၚသလဲ? ေစ်းႏႈန္းသည္ ကမၻာအႏွံ႕ရွိ ေယဘုယ်မွည့္ေခၚေသာ ၾကိဳေရာင္း၊ ၾကိဳဝယ္သည့္ကုန္ပစၥည္းအစုရွယ္ယာမ်ားႏွင့္ နယူးေယာက္ကုန္သည္အိတ္ခ်ိန္းမ်ား၏ ေစ်းႏႈန္းႏွင့္ကိုက္ညီသည္။

Brent ႏွင့္ WTI

ေရနံေစ်းကြက္၏ တစ္ခုတည္းေသာဇယားကို ရွာေတြ႕မွာမဟုတ္ဘူးဆုိတာ သင္သိပါသလား? သင္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံႏိုင္သည့္ အဓိက ေရနံရည္ညႊန္းမွတ္ႏွစ္ခုရွိပါသည္။ ယင္းတုိ႕မွာ Brent ႏွင့္ WTI>ျဖစ္သည္။

Brent သည္ ဥေရာပႏွင့္ အာရွေစ်းကြက္အတြက္ စံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒီရည္ညႊန္းအမွတ္သည္ Brent, Ekofisk, Oseberg, ႏွင့္ Forties ၏ ေနာ္ဝိန္းဂ်ီးယမ္းႏွင့္ စေကာ့တလန္ ကမ္းလြန္ေရတိမ္ပိုင္း လုပ္ကြက္တြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ေရနံအမွတ္မ်ား ၁၅ခုထက္မက ပါဝင္ပါသည္။

WTIသည္ အေနာက္တုိင္းစက္ဝိုင္းျခမ္း၏ အမွတ္အသားျဖစ္သည္။ ၎အား အေမရိကန္ ေရနံနယ္ပယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တကၠဆက္၊ လူဝစ္စီယားနားႏွင့္ ေျမာက္ဒါကိုတာတို႕တြင္ ထုတ္လုပ္သည္။

ဤရည္ညႊန္းမွတ္မ်ားၾကားတြင္ ကြာျခားခ်က္ႏွစ္ခုရွိသည္။ ပထမတစ္ခုမွာ တည္ေနရာျဖစ္ျပီး၊ ဒုတိယမွာ ဓာတုေဗဒေဖာ္ျမဴလာ ျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယင္းတုိ႕သည္ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားျခင္းျဖစ္သည္။ WTI သည္ Brent ထက္ေစ်းပိုနည္းသည္။ သို႕ေသာ္ ယင္းတုိ႕၏ဇယားကိုၾကည့္ပါက၊ ယင္းတုိ႕ေရြ႕လွ်ားမႈတြင္ သိသိသာသာကြဲျပားမႈ ေတြ႕ရမည္မဟုတ္ပါ။

ေစ်းကြက္ေပၚ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိသည့္အခ်က္မ်ား

ေရနံရည္ညႊန္း(စံ)အမွတ္မ်ားၾကားတြင္ ကြာျခားမႈမ်ားရွိေသာ္လည္း၊ ယင္းတုိ႕ကို သက္ေရာက္မႈရွိသည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားတြင္ ကြဲျပားမႈမရွိပါ။

ဝယ္လိုအား/ေရာင္းလိုအား

ေစ်းကြက္တုိင္းကို သက္ေရာက္သည့္အေၾကာင္းရင္းမွာ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားျဖစ္သည္။ ရိုးရွင္းတဲ့စည္းမ်ဥ္းတစ္ခုကိုသာ မွတ္ထားပါ: ေရာင္းလိုအားက်ဆင္းသည့္အခါ - ေစ်းတက္ျပီး၊ ေရာင္းလိုအားတက္သည့္အခါ - ေစ်းက်ပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္၊ ဝယ္လိုအားက်ဆင္းသည့္အခါ - ေစ်းက်ျပီး၊ ဝယ္လိုအားတက္သည့္အခါ - ေစ်းတက္ပါသည္။

ဝယ္လိုအား/ေရာင္းလိုအား ဘာလို႕ေျပာင္းလဲႏုိင္တာလဲ? ဝယ္လိုအား က်ဆင္းလာမႈသည္ အၾကီးဆံုးေရနံတင္သြင္းသူမ်ား၏ စီးပြားေရး ဆုတ္ယုတ္လာမႈေၾကာင့္ျဖစ္သည္။

ေရာင္းလိုအား က်ဆင္းမႈသည္ ပဋိပကၡမ်ား၊ ပိတ္ဆို႕မႈမ်ားႏွင့္ ေရနံတူးေဖာ္ တူးစင္ႏွင့္ပတ္သတ္သည့္ ျပႆနာမ်ားေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။ ေထာက္ပံ့ေရးျမင့္တက္လာမႈသည္ ေရနံတင္ပို႕သူမ်ား ထုတ္လုပ္မႈတုိးျမွင့္မည့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ေပၚမူတည္ပါသည္။

ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားသည္ အဓိကအေျခခံ အေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္ျပီး၊ အျခားအရာမ်ားသည္ ယင္းတုိ႕အေပၚတြင္ အေျခခံေနပါသည္။

ႏိုင္ငံေရး ျဖစ္ရပ္မ်ား

အၾကီးဆံုး ေရနံထုတ္လုပ္သူမ်ားႏွင့္ သက္ဆိုင္သည့္ မေသခ်ာျခင္းမ်ား၊ ပဋိပကၡမ်ား၊ ပိတ္ဆုိ႕မႈမ်ားသည္ ေရနံေစ်းႏႈန္းအား အျမဲတမ္း အေသအခ်ာသက္ေရာက္မႈရွိသည္။ သေဘာကေတာ့ ရွင္းပါတယ္: ပဋိပကၡမ်ားသည္ ေထာက္ပံ့ေရးျဖတ္ေတာက္မႈကို ဦးတည္ေစျပီး၊ ေထာက္ပံ့ေရးက်ဆင္းမႈသည္ ေရနံေစ်းႏႈန္းကို အရွိန္တက္ေစသည္။ သင္လုပ္ရန္လိုအပ္သည္ကေတာ့ သတင္းမ်ားေနာက္ကို အခိ်န္ႏွင့္တေျပးညီ လိုက္ေနရန္ျဖစ္သည္။

ေစ်းကြက္ စိတ္ခံစားမႈ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားမႈသည္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ားထံမွ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္သည္။ ေရနံေစ်းကြက္၏ အဂၤါရပ္မွာ ေစ်းႏႈန္းအေျပာင္းအလဲသည္ အခ်က္အလက္ေပၚမဟုတ္ဘဲ၊ သတင္းေပၚမွာ မူတည္ပါသည္။ ဥပမာ၊ အနာဂတ္ေထာက္ပံ့ေရး (supply)ႏွင့္ပတ္သတ္ျပီး ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ ျပႆမ်ားအေပၚ သတင္းမ်ားထြက္လာလာခ်င္း၊ ေစ်းႏႈန္းခ်က္တင္း တက္လာသည္။ ေစ်းကြက္ေတာင္မွ ေထာက္ပံ့ေရးက်ဆင္းမႈအေပၚ အခ်က္အလက္အတည္ျပဳခ်က္မလိုပါဘူး။

ေရနံေစ်းကြက္သည္ ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္၏ သက္ေရာက္မႈခံရသည့္အတြက္၊ ေရနံထုတ္လုပ္သူမ်ားသည္ သူတုိ႕ဆႏၵအေလွ်ာက္အသံုးျပဳၾကသည္။ေရနံတြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံပါက၊ ဒီအခ်က္ကို အျမဲမွတ္ထားသင့္ပါသည္။ ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေနာက္လိုက္ျခင္းသည္ ေရနံရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ အေကာင္းဆံုးဗ်ဴဟာျဖစ္သည္။

Brent_Oil.png

ေစ်းကြက္ေရြ႕လွ်ားမႈမ်ားကို ဘယ္လိုၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းမလဲ

သတင္းမ်ား။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပထားခဲ့သလို၊ ေစ်းႏငန္းသည္ ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္အေပၚမူတည္သည္။ ဤစိတ္ခံစားခ်က္ကို ဖမ္းမိ၇န္၊ သတင္းကို ဖတ္ရန္၊ အေမရိကန္၊ OPEC ႏွင့္ ရုရွားကဲ့သို႕ ၎၏ non-OPEC မဟာမိတ္မ်ား၏ မွတ္ခ်က္မ်ားကို လိုက္နာရန္လိုအပ္သည္။

အစီရင္ခံစာ။ ဝယ္လိုအား/ေရာင္းလိုအား ျပႆနာအေၾကာင္း ပိုမုိေလ့လာရန္၊ အေမရိကန္ စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာ သတင္းအခ်က္အလက္ျပန္ၾကားအုပ္ခ်ဳပ္ေရး၏ အစီရင္ခံစာကို လိုက္နာသင့္သည္။ ဤေနရာတြင္ အပတ္တိုင္းထုတ္ေဝသည့္ ေရနံစိမ္းသိုေလွာင္မႈေဒတာ(စီးပြားေရးျပကၡဒိန္ကို ဆန္းစစ္ပါ)ႏွင့္၊ ၎ဝဘ္ဆုိဒ္တြင္ရွာေတြ႕ႏုိင္သည့္ ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားေပၚမတူညီေသာၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းခ်က္အားလံုးကို ထည့္စဥ္းစားသင့္ပါသည္။ ဒါေပါ့၊ OPECအေၾကာင္းလဲ အမွတ္ထားပါ။ အဖြဲ႕အစည္းမွ အစီရင္ခံစာမ်ားကိုလည္း ျဖန္႕ေဝေပးပါတယ္။

ေရနံေစ်းကြက္မွ သင့္အားမည္သည့္အခြင့္အေရးမ်ား ေပးသနည္း

ေစ်းလႈတ္ခတ္မႈသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွသူမ်ား၏ အာရံုကိုဆြဲေဆာင္သည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္သည္။ ၾကီးမားသည့္ ေန႕စဥ္ေရြ႕လွ်ားမႈႏွင့္အတူ၊ သင့္ဝင္ေငြအရွိန္ျမွင့္တင္ရန္ ၾကီးမားသည့္အခြင့္အေရးမ်ားကို ေစ်းကြက္မွေပးပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း၊ တခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ ျမင့္မားေသာ ေစ်းကြက္လႈတ္ခတ္မႈသည္ အရွံဳးမ်ားျဖစ္ေစတတ္ေၾကာင္း အမွတ္ရသင့္ပါသည္။ မေကာင္းေသာရလဒ္မ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္၊ ဆံုးရွံဳးႏုိင္ေျခမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္းအေၾကာင္းကို မွတ္ထားသင့္ပါသည္။ ဘာထပ္ရွိေသးလဲ၊ ေစ်းကြက္သည္ ေလာင္းကစားသမားမ်ားအတြက္ စိတ္ဝင္စားဖြယ္အလြန္ေကာင္းပါသည္။ ေရနံေစ်းကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရတာ သင္ဘယ္ေတာ့မွ ပ်င္းမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သတင္းမ်ား၊ အစီရင္ခံစာမ်ားသည္ ေန႕စဥ္လာျပီး၊ ေစ်းႏႈန္းသည္ အထက္၊ေအာက္ ခုန္ေနပါသည္။ သင္သည္ ဂိမ္းမ်ား၏လႊမ္းမုိးျခင္းခံေနရပါက၊ ေရနံေစ်းကြက္တြင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္နွံျခင္းသည္ ေသခ်ာေပါက္သင့္အတြက္ျဖစ္သည္။

အတိုခ်ဳပ္ရေသာ္

• Brent ႏွင့္ WTI သည္ ကမၻာေပၚရွိ အေရာင္းဝယ္ဆံုး ရည္ညႊန္းမွတ္မ်ားထဲမွ ျဖစ္ၾကသည္။

• ေရာင္းလိုအားႏွင့္ ဝယ္လိုအားသည္ ေစ်းကြက္လားရာကို ဆံုးျဖတ္ေပးမည့္ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမ်ားျဖစ္သည္။

• အေမရိကန္စြမ္းအင္ဝန္ၾကီးဌာန သတင္းအခ်က္အလက္ျပန္ၾကားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးႏွင့္ OPEC ထံမွ အစီရင္ခံစာမ်ားအေၾကာင္း အမွတ္ရပါ။

• ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေနာက္လိုက္ျခင္းသည္ ၾကီးမားသည့္အက်ိဳးျမတ္အတြက္ အဓိကေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။

• ျမင့္မားေသာ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈတြင္ ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္ရမလဲ ေလ့လာပါ။

 

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera