ေရာင္းဝယ္ရန္ သင္ယူေလ့လာျခင္း: လူသစ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္

ေရာင္းဝယ္ရန္ သင္ယူေလ့လာျခင္း: လူသစ္မ်ားအတြက္ လမ္းညႊန္

FBSမွာ အေကာင့္ဖြင့္ျပီး၊ ဘာဆက္လုပ္ရမလဲ မသိျဖစ္ေနပါသလား? ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးျဖစ္လာဖို႕ ဘာေတြသင္ယူရမလဲလို႕ စူးစမ္းေနပါသလား? အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ Forex ပညာရွင္တစ္ဦးျဖစ္လာေစမည့္ အၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတ္ာတုိ႕ စုစည္းေပးထားပါျပီ!

ေရာင္းဝယ္ရာတြင္ လိုအပ္ခ်က္မ်ား

Forex ေရာင္းဝယ္ျခင္းဆုိသည္မွာ ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကို ဝယ္ရန္ (သို႕) ေရာင္းရန္ႏွင့္ ၎တို႕၏ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းအေျပာင္းအလဲၾကားမွာ အျမတ္ရယူျခင္းျဖစ္သည္။ ဤစီးပြားေရးလုပ္ငန္းတြင္ အေရးၾကီးတဲ့ လုပ္ငန္းမ်ား အမ်ားၾကီးပါဝင္ပါသည္။
အေရာင္းအဝယ္
လုပ္ငန္းစဥ္အရ အေရာင္းအဝယ္ဆိုသည္မွာ Metatraderလို႕ေခၚတဲ့ အေရာင္းအဝယ္ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္တြင္ ေအာ္ဒါမ်ား ဖြင့္ျခင္း၊ ပိတ္ျခင္းမ်ား ပါဝင္ပါသည္။ ေအာ္ဒါဆုိသည္မွာ ေငြေၾကးအတြဲတစ္ခုကို ဝယ္ရန္(သို႕) ေရာင္းရန္ ညႊန္ၾကားခ်က္ျဖစ္သည္။ ဘယ္လိုဖြင့္မလဲ၊ ျပဳျပင္မြမ္းမံမလဲ ႏွင့္ MTမွာ ေအာ္ဒါေတြဘယ္လိုပိတ္မလဲ၊ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္၏ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အမ်ိဳးမ်ိဳးႏွင့္ အဂၤါရပ္မ်ားကို ဘယ္လိုသံုးမလဲ၊ ဇယားမ်ားကို စိတ္ၾကိဳက္ဘယ္လိုလုပ္မလဲစတဲ့ အေျခခံဗဟုသုတေတြ သိထားသင့္ပါသည္။ ဒီကၽြမ္းက်င္မႈေတြကို ဘယ္လိုရယူမလဲဆုိတဲ့ အေသးစိတ္ညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ စီးရီး Metatraderအေၾကာင္း ဗီဒီယိုမ်ားမွာ ရွာေဖြရယူႏိုင္ပါသည္။
ေစ်းကြက္ သံုးသပ္ခ်က္
အေရာင္းအဝယ္လုပ္ရန္ ဘာလုပ္ရမလဲသိထားဖို႕လိုပါသည္။ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားသည္ မည္သည့္ေငြေၾကးကို ေရာင္းဝယ္ရမလဲ၊ ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္ရမလဲဆုိတာ ဆံုးျဖတ္ရန္ကူညီေပးပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ေစ်းကြက္ဝင္ေရာက္ရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ကို ရွာေဖြခြင့္လည္းရေစပါသည္။
အဓိက သံုးသပ္ခ်က္ ၂မ်ိဳးရွိပါသည္။ ပထမဦးစြာ ဇယားကိုသံုးသပ္ျခင္း - ေစ်းလမ္းေၾကာင္းဦးတည္ရာခြဲျခားျခင္း၊ ေစ်းျပန္ဆုတ္မည့္ (သို႕) အရွိန္ျမင့္မည့္ အေရးၾကီးတဲ့အဆင့္ေတြကို ရွာေဖြျခင္းစတာေတြကို သင္ယူေလ့လာရန္လိုအပ္ပါသည္။ ဒုတိယအေနျဖင့္ Forex ေစ်းကြက္ကို စီးပြားေရးအျဖစ္အပ်က္မ်ားက ဘယ္ေလာက္ေတာင္ လႊမ္းမိုးမႈရွိသလဲဆုိတာ နားလည္ထားသင့္ပါသည္။ စီးပြားေရး ျပကၡဒိန္ - ကမၻာ့အဓိက ႏိုင္ငံၾကီးမ်ား၏ စီးပြားေရးထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားကို ေလ့လာရန္လိုပါသည္။ ဤအကူအညီျဖင့္ အက်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ သတင္းေတြမွာလည္း ေရာင္းဝယ္ႏိုင္သလို သင့္အေရာင္းအဝယ္ကို ထိခိုက္ေစမည့္ မလိုလားအပ္သည့္ ျဖစ္ရပ္မ်ားကိုလည္း ေရွာင္ရွားႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။
[ေစ်းကြက္ သံုးသပ္ခ်က္အေၾကာင္း စာသင္ခန္းစာမွ အၾကံဥာဏ္ရယူျပီး၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဝဘ္ဆုိဒ္ရွိ [ေန႕စဥ္ ေစ်းကြက္စိစစ္ခ်က္ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ အၾကံဥာဏ္မ်ားကို လိုက္နာပါ။
ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္း
ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္းသည္ မေကာင္းတဲ့ရလဒ္မ်ားကို ဆန္႕က်င္ရန္ သင့္အားေသခ်ာေစျပီး၊ ေစ်းကြက္မွာ ၾကာၾကာေနႏိုင္မည့္ ေငြေၾကးကိုစုစည္းျပီး ေရာင္းဝယ္ရန္ အခြင့္အေရးအေျမာက္အမ်ားရွိေအာင္ ကူညီေပးပါသည္။ ဒါဟာ သင့္အေရာင္းအဝယ္အတြက္ မရွိမျဖစ္လုိအပ္ခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ အရွံဳးေတြကို ကန္႕သတ္ျပီး၊ အႏိုင္ရေခ်ကို ပိုမ်ားေအာင္ ကူညီေပးမည့္ ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၏ အဓိကစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို သိေအာင္လုပ္ပါ။
စိတ္ပညာ
သင့္ပထမအေရာင္းအဝယ္ကို စလုပ္ျပီးျပီဆုိတာနဲ႕ ဤလုပ္ငန္းစဥ္ဟာ ဖိစီးမႈမ်ားျပီး ေအာင္ျမင္တဲ့အေရာင္းအဝယ္အတြက္ မွန္ကန္တဲ့ အေတြးအေခၚရွိဖို႕လိုအပ္တယ္ဆုိတာ နားလည္လာပါလိမ့္မည္။ ထင္တာထက္ ပိုရွဳပ္ေထြးႏိုင္ေပမည့္ မစိုးရိမ္ပါနဲ႕: အေတြ႕အၾကံဳရွိတဲ့ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားဆီမွ စိတ္ပညာဆုိင္ရာ နည္းလမ္းမ်ားကို ဤ [ေဆာင္းပါးတြင္ စုစည္းေပးထားပါသည္။

pic_1.jpg

အသံုးဝင္ေသာ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား

FBSမွ သင့္ေလ့လာသင္ယူျခင္း လုပ္ငန္းစဥ္ ပိုမို ျမန္ဆန္လြယ္ကူျပီး ေပ်ာ္စရာေကာင္းေအာင္ သင္ေထာက္ကူပစၥည္းမ်ား အေျမာက္အမ်ား ေပးထားပါသည္။
ဗီဒီယို သင္ခန္းစာမ်ား ၾကည့္ရွဳျပီးေနာက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္မွ စာသင္ခန္းစာမ်ားမွတဆင့္ နားလည္မႈပိုမိုေလးနက္ေအာင္ လုုပ္ႏိုင္ပါသည္။
ပိုမိုေလ့လာရန္အတြက္ Kathy Lien၏ "Daily Trading & Swing Trading the Currency Market" ႏွင့္ Alexander Elder၏ "Trading for a Living: Psychology, Trading Tactics, Money Management" တို႕၏ စာအုပ္မ်ားကို ေလ့လာပါလို႕ အၾကံျပဳအပ္ပါသည္။
FBSမွလည္း Forex စတင္မည့္သူမ်ားႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိျပီးသားသူမ်ားအတြက္ပါ တိုက္ရိုက္ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ားႏွင့္၊ သံုးသပ္ေလ့လာတဲ့ အင္တာနက္မွသင္ၾကာေဆြးေႏြးျခင္းမ်ားျဖင့္ ပံ့ပိုးေပးထားပါသည္။ ဤသင္ခန္းစာမ်ားတြင္ သင္သိလိုသမွ်ကို ကၽြမ္းက်င္သံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္ပညာရွင္မ်ားကို ေမးျမန္းႏိုင္ပါသည္။ ဘယ္လုိသင္ၾကားေရးေတြ လာဖို႕ရွိလဲဆုိတာၾကည့္ရွဳရန္ အင္တာနက္မွသင္ၾကားေဆြးေႏြးျခင္း အခ်ိန္ဇယားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။
အေရာင္းအဝယ္ ကံေကာင္းျပီး၊ အက်ိဳးအျမတ္မ်ားမ်ားရပါေစလို႕ ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းလိုက္ပါတယ္!

အခုပဲ ေရာင္း၀ယ္လိုက္ပါ  

 

 

တူညီေသာ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္: "ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ မတူညီေသာ ဇယားပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။

NFP ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ပါ

လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာ (သို႕) NFPအျဖစ္ သိၾကသည့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲ အဆင့္သည္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ တန္ဖိုး-အျမင့္ဆံုး အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera