ေရာင္းဝယ္သူတုိင္း သိထားသင့္သည့္ စကားလံုးမ်ား

ေရာင္းဝယ္သူတုိင္း သိထားသင့္သည့္ စကားလံုးမ်ား

အေရာင္းအဝယ္ ေလာကၾကီးဟာ ခက္ခဲမႈေတြႏွင့္ နားမလည္ႏိုင္ေသာ စကားလံုးေတြႏွင့္ ျပည့္ႏွက္ေနပါသည္။ လူသစ္ေလးမ်ား ထိုစကားလံုးမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရသည့္အခါ၊ အေရာင္းအဝယ္သည္ သူတုိ႕အတြက္မဟုတ္ဘူးဟု ထင္သြားတတ္ၾကျပီး၊ Forex မွာ ေငြအေျမာက္အမ်ား ရွာႏုိင္မည့္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ ေပ်ာက္ဆံုးသြားတတ္ၾကပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း၊ ဒါဟာ ၾကီးမားတဲ့ အမွားၾကီးတစ္ခုပါပဲ! ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ အျမတ္အမ်ားၾကီးရႏိုင္မည့္ သင့္စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ားႏွင့္ ပိုနီးစပ္လာေအာင္ အကူအညီျဖစ္ေစရန္ သံုးအမ်ားဆံုး အေရာင္းအဝယ္ စကားလံုးမ်ားႏွင့္ ယင္းတုိ႕၏ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကို စုစည္းေပးထားခဲ့ပါသည္။

ဝက္ဝံ (သို႕) က်ေစ်းႏွင့္ျပန္ဝယ္ရန္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားေရာင္းသူ

“ဝက္ဝံ” ဆုိတာ ေငြေၾကးအတြဲတစ္ခု၏ တန္ဖိုးသည္ ေအာက္သို႕ေရႊ႕လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးျဖစ္သည္။ ဒီလိုေရာင္းဝယ္သူ၏ ဗ်ဴဟာသည္ ဤအတြဲကို ေရာင္းရန္ျဖစ္သည္။ ဘာလို႕ အက်လဲ? ေစ်းႏႈန္းဇယားအေပၚမွာ မွီတြယ္ေနသည့္ စိတ္ဆိုးေနသည့္ ဝက္ဝံတစ္ေကာင္သည္ ယင္း၏ လက္သည္းမ်ားႏွင့္ ေအာက္သို႕ဆြဲခ်သည္ ဆိုပါစို႕။ အဆိုပါ နာမဝိေသသန “အက်”သည္ က်ဆင္းေနသည့္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းကို ရည္ညႊန္းႏိုင္ပါသည္။

ႏြားသိုး (သို႕) အတက္ေစ်း

“ႏြားသိုး” ဆိုသည္မွာ ဝက္ဝံ၏ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ဒါသည္ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခု၏ ေစ်းႏႈန္းျမင့္တက္လိမ့္မည္ဟု ယံုၾကည္သည့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၏ အမည္ေျပာင္ျဖစ္သည္။ ေဝါဟာရသည္ ႏြားသိုးတစ္ေကာင္မွ ယင္း၏ ဦးခ်ိဳျဖင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈတစ္ခုကို ျမွင့္တင္လိုက္သည့္ စိတ္ကူးအေပၚ အေျခခံထားပါသည္။ “ႏြားသိုးႏွင့္တူေသာ” ဆုိသည့္စကားလံုးလဲရွိျပီး: အတက္ေစ်းလမ္းေၾကာင္းသည္ ႏြားသိုးႏွင့္တူေသာ လမ္းေၾကာင္းဟုေခၚသည္။

ဘရက္တန္ ဝုဒ္ စနစ္

ဒါသည္ ဘရက္တန္ ဝုဒ္လို႕ေခၚသည့္အရပ္တြင္ ၁၉၄၄ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့သည့္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးစနစ္ျဖစ္သည္။ ေရႊစံအေပၚ အေျခခံျပီး ယခင္ ဘ႑ာေရး စနစ္ကို အစားထိုးထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဘရက္တန္ဝုဒ္ စနစ္၏ အဓိက စိတ္ကူးမွာ အေမရိကန္ေဒၚလာသည္ ကမၻာ့ဘ႑ာေရးတြင္ အဓိကအခန္းက႑မွ ပါဝင္ေနသည့္အတြက္ျဖစ္သည္။ ဒါကို တစ္ေအာင္စလွ်င္ ၃၅ေဒၚလာ ပံုေသႏႈန္းတြင္ ေရႊအျဖစ္ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။ အျခားႏိုင္ငံ ေငြေၾကးမ်ားသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာသို႕ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ကို ဤစနစ္အားထိန္းခ်ဳပ္ရန္ စတင္ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ “ဘရက္တန္ ဝုဒ္” ဆုိသည့္နာမည္ကို ေငြေၾကးမ်ားအေၾကာင္း ေဆာင္းပါးမ်ား ဖတ္ရွဳသည့္အခါတုိင္း ေတြ႕ျမင္ေနႏိုင္ပါေသးသည္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ ဗိုလ္က်စိုးမုိးျခင္း၏ အဓိပၸါယ္တူစကားလံုးျဖစ္သည္ဟု ရိုးရိုးေလးပဲ သတိရမွတ္သားထားပါ။

ဗဟိုဘဏ္

ဗဟိုဘဏ္သည္ ႏိုင္ငံတစ္ႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကး၊ ပိုက္ဆံေထာက္ပံ့ေရး ႏွင့္ အတိုးႏႈန္းအေပၚ တာဝန္ရွိသည့္ လြတ္လပ္ေသာ အမ်ိဳးသားေရး အာဏာပိုင္တစ္ခုျဖစ္သည္။ ဤအဖြဲ႕အစည္းသည္ ေငြေၾကးမူဝါဒကို စီမံခန္႕ခြဲျခင္း၊ စီးပြားျဖစ္ဘဏ္မ်ားကို စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းျဖင့္ထိန္းသိမ္းျခင္းႏွင့္ ဘ႑ာေရးဝန္ေဆာင္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးျခင္းတုိ႕ကို လုပ္ေဆာင္ပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ အဓိက ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားကေတာ့ ျပည္တြင္းေငြေၾကးကို တည္ျငိမ္ေအာင္လုပ္ျပီး၊ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏႈန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးဖို႕ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္ ၾကားဝင္ျခင္း

တစ္ခါတစ္ရံမွာ ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ ေငြေၾကးမ်ားကို ဝယ္ယူျခင္း(သို႕) ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းကို လႊမ္းမိုးရန္ လိုအပ္ပါသည္။ မ်ားေသာအားျဖင့္ ယင္းႏုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးသည္ ေစ်းအလြန္ျမင့္တက္ျခင္း ႏွင့္ ျမန္ဆန္ျခင္း (သို႕) ဆန္႕က်င္ဘက္အားျဖင့္၊ ျပိဳလဲပ်က္စီးတဲ့အခါမ်ိဳးမွာ ျဖစ္ေလ့ရွိပါသည္။

ၾကားဝင္ျခင္း ႏွစ္မ်ိဳးရွိပါသည္ :

• ဗဟိုဘဏ္မွ ႏိုင္ငံျခားေငြေၾကး ဝယ္ယူျခင္းအားျဖင့္ ျပည္တြင္း ေငြေၾကး အားနည္းေစရန္ၾကိဳးစားသည္။ ဤနည္းလမ္းကို ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ တင္ပို႕ကုန္မ်ားကို ေထာက္ပံ့ေပးလိုသည့္အခါ အသံုးျပဳပါသည္။

• ဗဟိုဘဏ္မွ ေစ်းကြက္ထဲတြင္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးအား ေရာင္းခ်ျခင္းျဖင့္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးကို အားေကာင္းေစခ်င္သည့္အခါ ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ျပည္တြင္း သံုးစြဲသူမ်ားသည္ တင္သြင္းကုန္မ်ားအတြက္ အနည္းငယ္သာ ေပးေခ်ရမည္ျဖစ္သည္။

ဗဟိုဘဏ္မွ ၾကားဝင္သည့္အခါ၊ Forex ေစ်းကြက္ မ်ားေသာအားျဖင့္ ရိုက္ခတ္မႈၾကီးအေနျဖင့္ တုန္႕ျပန္ပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအေနျဖင့္ ဗဟိုဘဏ္၏ ေငြေၾကး ၾကားဝင္ျခင္းမ်ားႏွင့္စပ္လ်ဥ္း၍ ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခမ်ားကို သတိျပဳသင့္ပါသည္။

ေစ်းေပါသည့္ ပိုက္ဆံ

ဗဟိုဘဏ္မွ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်သည့္အခ်ိန္ ေငြေၾကးမူဝါဒ၏ အမည္ျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ အေၾကြးစာရင္းမ်ား ပိုသက္သာလာျပီး၊ စီးပြားေရးအတြက္ ေခ်းငွားျခင္းသည္ ပုိလြယ္ကူလာသည္။ ဒါဟာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈႏွင့္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈ တုိးခ်ဲ႕ျခင္းကို လႈ႔ံေဆာ္ေပးသည္။ အလယ္အလတ္ အသံုးအႏႈန္းမွာေတာ့ ေစ်းေပါသည့္ပိုက္ဆံသည္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈကို အားေပးႏိုင္ပါသည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ၊ ဗဟိုဘဏ္မွ ယင္းေငြေၾကးမူဝါဒကို အခ်ိန္ၾကာၾကာထိန္းထားပါက၊ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈအတြက္ ဆူးေျငာင့္ခလုတ္ျဖစ္လာႏုိင္ေျခရွိပါသည္။

ဆန္႕က်င္ဘက္ ႏႈန္း

အေမရိကန္ေဒၚလာ မပါဝင္ေသာ ေငြလဲလွယ္ႏႈန္းျဖစ္သည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္ႏႈန္းတြက္ခ်က္မႈအား တတိယေငြေၾကးကို ဆန္႕က်င္ျပီး ေငြေၾကးႏွစ္မ်ိဳးခ်င္း တစ္ခုစီ၏ အခ်ိဳးမွတဆင့္ လုပ္ေဆာင္ျခင္းျဖစ္သည္ - စည္းမ်ဥ္းအရ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ။ ဥပမာ EUR/USD ႏွင့္ USD/JPY တို႕ကို EUR/JPY ၏ ဆန္႕က်င္ဘက္ႏႈန္းအေနျဖင့္ တြက္ခ်က္ေလ့ရွိပါသည္။ အရံေငြေၾကးအတြဲတစ္ခုတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာမပါဝင္သည့္အခါ၊ ယင္းအေပၚတြင္ သြယ္ဝိုက္ျပီး သက္ေရာက္မႈရွိပါသည္။ ဥပမာမ်ား: EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, GBP/JPY, GBP/CHF, ႏွင့္ AUD/NZD.

ေငြေၾကး ျခင္းေတာင္း

ေငြေၾကးမ်ားပါဝင္သည့္ အစုတစ္ခုကို ေတာင္းထဲတြင္ ပါဝင္ေသာ အျခားေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ပတ္သတ္ျပီး ႏိုင္ငံ၏ေငြေၾကး တန္ဖိုးကို တည္ေဆာက္ရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ ဥပမာ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ အညႊန္းကိန္းသည္ အေမရိကတုိက္၏ မိတ္ဖက္ေရာင္းဝယ္သူ ၆ဦးတုိ႕၏ ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ ဆန္႕က်င္ျပီး အေမရိကန္ေဒၚလာ၏ ဒိုင္းနမစ္ကို ေျခရာခံပါသည္။

Dovish

ငွက္အမ်ိဳးအစား “ခို” ဟူသည့္ စကားလံုးမွလာသည္။ “Dovish”သည္ ဗဟိုဘဏ္မွ အတုိးႏႈန္းအေပၚ ထားရွိသည့္ သေဘာထားကို ရည္ညႊန္းသည္။ “dovish” ဟူသည့္ စကားလံုးကို သင္ၾကားသည့္အခါ၊ ဗဟိုဘဏ္မွ စီးပြားေရးတိုးတက္မႈကို အားေပးရန္ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့နည္းျခင္းကို ရည္ရြယ္ေၾကာင္းဆိုလိုျခင္း ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္မွ ယင္း၏ အစီရင္ခံစာတြင္ dovish ျဖစ္ေနသည္ဟု ၾကားသိရပါက၊ အနာဂတ္တြင္ အတိုးႏႈန္းကို ျမင့္တင္ေပးမည္မဟုတ္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ျပည္တြင္းေငြေၾကး က်ဆင္းလိမ့္မည္။

Hawkish

“hawkish” သည္ “သိမ္းငွက္”ဟူသည့္ စကားလံုးမွလာသည္။ “dovish” ၏ ဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္မွ hawkish ျဖစ္သည့္အသံၾကားရပါက၊ ဆန္႕က်င္-ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ရပ္တည္ခ်က္ရွိျပီး၊ အတိုးႏႈန္း အျမင့္ကိုရည္ရြယ္ေၾကာင္း ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ေရႊစံႏႈန္း

ေရႊစံႏႈန္းသည္ ေငြစကၠဴႏွင့္ ဒဂၤါးျပားတုိ႕၏ တန္ဖိုးကို ေသခ်ာေသာ အာမခံ ေရႊပမာဏႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ေငြေၾကးစနစ္ျဖစ္သည္။ ယေန႕ေခတ္မွာ ေရႊစံစနစ္ကို အသံုးမျပဳေတာ့ပါ။ အစိုးရမွ အမိန္႕ေပးထားသည့္ ေငြေပးေခ်ရန္အတြက္ လက္ခံထားသည့္ fiat(အမိန္႕ျပန္တမ္း) ေငြျဖင့္ အစားထိုးခံခဲ့ရပါသည္။ ဥပမာ lira သည္ တူရကီရွိ fiat ေငြျဖစ္သည္။

Pump and Dump

အမွားအယြင္း၊ အထင္ျမင္မွားမႈ (သို႕) ၾကီးမားတဲ့ အလြန္ပံုၾကီးခ်ဲ႕ထားသည့္ ထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ားေၾကာင့္ ပိုင္ဆုိင္မႈတစ္ခု၏ ေစ်းႏႈန္းသည္ ျမင့္တက္လာေသာအခါ၊ လိမ္လည္မႈတစ္ရပ္ျဖစ္သည္။ ဒီလိုလုပ္ရတဲ့သူေတြရဲ႕ ရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ ေစ်းကြက္ပူလာေအာင္လုပ္ျပီး ပိုင္ဆုိင္မႈေတြကို အျမင့္ေစ်းမွာေရာင္းခ်ဖို႕ပဲ ျဖစ္ပါတယ္။ ဤအေလ့အထသည္ တရားမဝင္ပါ။

အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္း

အေရအတြက္ ေလွ်ာ့ခ်ျခင္းသည္ (QE) ဗဟိုဘဏ္မွ အတိုးႏႈန္းေလွ်ာ့ခ်ျပီး၊ ေငြေထာက္ပံ့မႈ တုိးခ်င္တဲ့အခါျဖစ္လာေသာ ေငြေၾကးမူဝါဒ၏ ထူးျခားတဲ့အမ်ိဳးအစားျဖစ္ပါသည္။ ဒီလုိလုုပ္ဖို႕ဆုိလွ်င္ ေစ်းကြက္မွ ပိုင္ဆုိင္မႈေတြကိုဝယ္ပါသည္။ ဒီလိုလုပ္ျခင္းအားျဖင့္ အပိုေဆာင္းဝင္ေငြ ဖန္တီးေပးသည္။ တိုးလာေသာ ေငြေထာက္ပံ့မႈသည္ ႏုိင္ငံေငြေၾကးအား ယင္းတန္ဖုိးကို ဆံုးရွံဳးေလ်ာ့က်ေစသည္။

တင္းက်ပ္ေသာ ေငြေၾကးမူဝါဒ

ဒါသည္ ေငြေၾကးမူဝါဒ အမ်ိဳးအစားတစ္ခုျဖစ္သည္။ ယင္း၏ အဓိက လကၡဏာရပ္မွာ ဗဟိုဘဏ္မွ ေငြလိုအပ္ခ်က္ေလွ်ာ့ခ်ျပီး၊ စီးပြားေရးခ်ဲ႕ထြင္မႈ လမ္းကန္႕သတ္ျခင္းျဖစ္သည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ အတိုးႏႈန္းကို ျမင့္တင္ပါသည္။ ႏုိင္ငံေငြေၾကး တုိးလာသည္။

သင္ျမင္တဲ့အတုိင္း၊ ဤဖြင့္ဆိုခ်က္မ်ားသည္ မရွဳပ္ေထြးဘဲ၊ မွတ္ရလြယ္ကူပါသည္။ သင့္ဗဟုသုတကို ေလ့က်င့္ရန္ အခ်ိန္ေကာင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ FBSအားျဖင့္ အေျခခံ သံုးသပ္ခ်က္ ကိုဖတ္ရွဳျပီး၊ သင္ေလ့လာထားသည့္ စကားလံုးမ်ားကို ရွာေဖြလိုက္ပါ။ 

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ Forex အတိုေကာက္ အဘိဓာန္ တြင္ ပိုမိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းေသာ ဖြင့္ဆုိခ်က္မ်ားကို ရွာေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ 

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera