ေရာင္း၀ယ္ရန္ အေရးအၾကီးဆံုး ျဖစ္ရပ္မ်ား

ေရာင္း၀ယ္ရန္ အေရးအၾကီးဆံုး ျဖစ္ရပ္မ်ား

ေရာင္းဝယ္သူတုိင္း စီးပြားေရးေဒတာဟာ Forex ေစ်းကြက္မွာ ၾကီးမားတဲ့သက္ေရာက္မႈရွိတယ္ဆိုတာ သိပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးျဖစ္လာရန္ စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းေတြနဲ႕ Forex သတင္းေတြကို လိုက္နာရန္လိုအပ္ပါတယ္။ ဒီနည္းနဲ႕ မၾကာေသးခင္က ျဖစ္ရပ္ေတြနဲ႕ ဆက္လက္ေစာင့္ၾကည့္ေနႏိုင္ျပီး၊ ေငြေၾကးေတြရဲ႕ ေရြ႕လွ်ားမႈကို သဲလြန္စရႏိုင္ပါတယ္။
စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ စီးပြားေရးေဒတာ ထုတ္ျပန္ခ်က္အားလံု စုစည္းထားပါတယ္။ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ စီးပြားေရးအညႊန္းကိန္းေတြရွိျပီး၊ သင္သည္ ေရာင္းဝယ္သူအသစ္ဆုိရင္ ဘယ္ကိုစၾကည့္ရမလဲ သိမွာမဟုတ္ပါဘူး။ ဒါေပမယ့္မပူပါနဲ႕! ေငြေၾကးအတြဲေတြရဲ႕ အျပဳအမူကို ခန္႕မွန္းရန္ သင္က်ိမ္းေသလိုက္နာရမည့္ သိသာထင္ရွာဆံုး ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေရြးခ်ယ္ထားပါတယ္။
ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဗဟိုဘဏ္အစည္းအေဝးေတြနဲ႕စတင္ရန္ ေပးထားပါတယ္။ အစည္းအေဝးေတြဟာ ဗဟိုဘဏ္က အတိုးႏႈန္းေၾကျငာေသာေၾကာင့္ အေရးၾကီးရံုသာမက၊ အနာဂတ္ ေငြေၾကးမူဝါဒအေပၚ သဲလြန္စလည္းေပးပါတယ္။
အတိုးႏႈန္း တုိးလာျခင္းသည္ ေငြေၾကးလဲ တက္လာမည္ဟုယူဆလို႕ရသည္။ တစ္နည္းအားျဖင့္ က်ဆင္းလာမႈသည္အက်၊ ဆုိလုိသည္မွာ မေကာင္းတဲ့သေကၤတျဖစ္သည္။ ဗဟိုဘဏ္က အတုိးႏႈန္းမေျပာင္းဘူးဆုိရင္ ေစ်းကြက္ခန္႕မွန္းေျခေပၚမူတည္ျပီး အတက္ေကာ၊ အက်ေကာ ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။
အစည္းအေဝးတြင္၊ ဗဟိုဘဏ္မွ ယင္း၏ လက္ရွိႏွင့္ အနာဂတ္ သံုးသပ္ခ်က္ကို မၾကာခဏေဖာ္ျပတတ္ပါတယ္။ အကယ္၍ ဘဏ္က ဒါေတြဟာ အားေပးေနတယ္လို႕ထင္ရင္ ေရာင္းဝယ္သူေတြသည္ အနာဂတ္ေစ်းႏႈန္းျမင့္ျပီး၊ ရလဒ္အေနနဲ႕ အားေကာင္းတဲ့ေငြေၾကးျဖစ္မည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ပါသည္။ အျပန္အလွန္အေနျဖင့္ အားနည္းတဲ့ စီးပြားေရးသံုးသပ္ခ်က္သည္ ေရာင္းဝယ္သူကို ေငြေၾကးေရာင္းခ်ေစပါလိမ့္မည္။ ဒါ့အျပင္ အတိုးႏႈန္းႏွင့္ စီးပြားေရးသံုးသပ္ခ်က္ႏွစ္ခုလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ပါသည္။
ဗဟိုဘဏ္၏ အစည္းအေဝးႏွင့္ ေငြေၾကး၏ ေရြ႕လွ်ားမႈၾကားက ဆက္ႏြယ္မႈ သာဓကတစ္ခုကို ၾကည့္လိုက္ရေအာင္။
ေမ ၁၀၊ ၂၀၁၈တြင္ နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ္သည္ အတိုးႏႈန္းကို ထိန္းထားပါသည္။ ယင္း၏ ဆံုးျဖတ္ခ်က္သည္ ေငြေၾကးကို ေစ်းကြက္က အဆင္သင့္ျဖစ္ေနတာေလာက္ သက္ေရာက္မႈမရွိခဲ့ပါဘူး။ သို႕ေသာ္လည္း ဗဟိုဘဏ္၏ မိန္႕ခြန္းကေတာ့ - ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ပစ္မွတ္သည္ က်လာခဲ့ျပီး လက္ရွိေဖာင္းပြမႈသံုးသပ္ခ်က္သည္ အႏုတ္သေဘာေဆာင္ေနပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ နယူးဇီလန္ ေဒၚလာသည္ USDကို ဆန္႕က်င္ျပီး အေတာ္က်သြားခဲ့သည္။

img800x500.jpg

စီးပြားေရး အညႊန္းကိန္းေတြအေၾကာင္း သြားရေအာင္။
GDP ။ GDP (သို႕) စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္ကို တုိင္းျပည္၏ စီးပြားေရးအေျခအေန၏ အေရးအၾကီးဆံုးအညႊန္းကိန္းႏွင့္ စီးပြားေရးလႈပ္ရွားမႈ၏ အက်ယ္ျပန္႕ဆံုး အတုိင္းအတာလို႕ေခၚႏုိင္ပါသည္။ အဆင့္ျမင့္စီးပြားေရးမ်ားစြာတြင္ GDP ထုတ္ျပန္မႈ၏ - အဆင့္ျမင့္၊ အစမ္း ႏွင့္ ေနာက္ဆံုးဆိုျပီး အသြင္သံုးမ်ိဳးရွိတယ္ဆုိတာ ဘာမွမထိုက္တန္ပါဘူး။ အဆင့္ျမင့္ GDPက ေစ်းကြက္ကို အလႈပ္ဆံုးပါပဲ။
GDP ၾကီးထြားမႈ တုိးလာျခင္းသည္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္း တုးိျမင့္မႈကို ဦးတည္ေစပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ GDP ေဒတာသည္ ၾကိဳတင္မွန္းထားတာထက္ အားနည္းေနရင္၊ ေငြေၾကးက်ဆင္းပါမည္။
CPI။ CPI (သို႕) စားသံုးသူေစ်းႏႈန္း အညႊန္းကိန္းသည္ ေစ်းကြက္ကုန္စည္မ်ားအတြက္ စားသံုးသူမ်ားမွေပးေခ်တဲ့ ပ်မ္းမွ်ေစ်းႏႈန္းကို ကိုယ္စားျပဳပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ဤအညႊန္းကိန္းေျပာင္းလဲမႈသည္ ေဖာင္းပြမႈႏွင့္ ေဖာင္းပြမႈေလ်ာ့နည္းလာမႈ ကာလေတြကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။ ဒါ့အျပင္ ေဒတာသည္ အစိုးရ၏ စီးပြားေရးမူဝါဒ ဘယ္ေလာက္ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိလဲဆုိတာ ေဖာ္ျပပါသည္။ CPI ႏွစ္မ်ိဳး: တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ ထုတ္ေဝတဲ့ CPI ႏွင့္ အခ်က္အခ်ာ CPI (မတည္ျငိမ္ေသာ စြမ္းအင္ႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာေစ်းႏႈန္းမ်ား ခ်န္လွပ္ထားသည္)ဆိုျပီး ရွိပါတယ္။ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ CPI ေဒတာကို အထူးအာရံုစိုက္ၾကသည္။
ဗဟိုဘဏ္၏ အတိုးႏႈန္းသည္ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈေပၚမူတည္ေနတာ သိျပီးျဖစ္သည္။ ဒါဟာ ဗဟိုဘဏ္က CPI ထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြကို အထူးအာရံုစိုက္ရျခင္းအေၾကာင္းျဖစ္သည္။ CPI တုိးတက္လာမႈသည္ နုိင္ငံ၏ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ ပစ္မွတ္ (သို႕) ပိုျမင့္ေသာ၊ ဗဟိုဘဏ္သည္ ယင္း၏ ႏႈန္းကို ျမင့္သေယာင္ရွိျပီး၊ ေငြေၾကးလည္း တက္လာပါလိမ့္မည္။ တနည္းအားျဖင့္ ေငြေၾကးတန္ဖိုးေလ်ာ့က်လာမည္။
PMI။ GDP အေၾကာင္းေျပာခဲ့သလိုပဲ PMI ကိုလဲေဖာ္ျပရတာတန္ပါသည္။ PMI (သို႕) ဝယ္ယူမႈဆုိင္ရာ အညႊန္းကိန္းသည္ ထုတ္လုပ္ေရးက႑၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို တုိင္းတာတဲ့ဟာျဖစ္ပါသည္။ အညႊန္းကိန္း၏ ရည္ရြယ္ခ်က္သည္ သံုးသပ္သူမ်ား၊ ဝယ္ယူေရး မန္ေနဂ်ာမ်ား၊ ဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်သူမ်ား ကို လက္ရွိစီးပြားေရး အေျခအေနမ်ားအေၾကာင္း သတင္းအခ်က္လက္ေပးျခင္းပဲျဖစ္ပါသည္။ ထို႕အျပင္ ဒါကို GDP တိုးတက္မႈ (သို႕) က်ဆင္းမႈ၏ ဦးေဆင္တဲ့ အညႊန္းကိန္းအေနနဲ႕သံုးပါသည္။ ျပီးေတာ့ ဗဟိုဘဏ္မ်ားက ေငြေၾကးမူဝါဒ တြက္ခ်က္ရာတြင္ ဤေဒတာမ်ားကို အသံုးျပဳပါသည္။
ေပးထားတဲ့ႏုိင္ငံမွာ PMI က်ဆင္းသြားရင္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားက ဗဟိုဘဏ္၏ dovish ခံစားခ်က္ကို ေမွ်ာ္လင့္ပါမည္။ ဒါ့အျပင္ ႏိုင္ငံ၏ ရွယ္ယာေစ်းကြက္ကုိ သူတုိ႕၏ေဖာ္ထုတ္မႈေလွ်ာ့ခ်ျပီး၊ PMI ဖတ္ျခင္းနဲ႕အတူ တျခားႏုိင္ငံမ်ား၏ ရွယ္ယာတန္ဖိုး ကို ျမင့္တင္ပါသည္။
NFP။ NFP (သို႕) လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာသည္ ျပီးခဲ့တဲ့လမ်ားအတြင္း အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စုမွာ အလုပ္ခန္႕တဲ့ဦးေရးအေျပာင္းအလဲကို ေဖာ္ျပထားေသာ စီးပြာေးရးအညႊန္းကိန္းျဖစ္ေပမယ့္ စက္မႈလယ္ယာက႑ကို ဖယ္ထားခဲ့သည္။ အညႊန္းကိန္းသည္ စီးပြားေရး လႈပ္ရွားမႈအားလံုး၏ အဓိကကို တြက္ခ်က္ေပးတဲ့ စားသံုးသူ သံုးဆြဲမႈအေပၚ သဲလြန္စေပးတဲ့အတြက္ အေရးၾကီးပါသည္။ ျမင့္လာတဲ့ NFP သေကၤတမ်ားသည္ ပိုေကာင္းမြန္ျပီး ပိုေကာင္းတဲံ စီးပြားေရးတုိးတက္မႈျဖစ္သည္။ နိမ့္လာတဲ့ NFP အမွတ္မ်ားသည္ အားနည္းတဲ့စီးပြားေရးမွာျဖစ္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာ က်ဆင္းမည္။ လတစ္လ၏ ပထမဆံုး ေသာၾကာေန႕မွာ ထုတ္ျပန္ခဲ့ျပီး၊ USDသည္ လူၾကိဳက္မ်ားတဲံ ေငြေၾကးအတြဲမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းျဖစ္သည့္အတြက္ Forexေစ်းကြက္မွာ ၾကီးမားတဲ့လႈပ္ရွားမႈကို ျဖစ္ေစသည္။
လစာစာရင္း၏ အမွန္တကယ္ကိန္းဂဏန္းသည္ မွန္းထားခဲ့တာႏွင့္တူရင္ USD ေရြ႕လွ်ားမႈသည္ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္းႏွင့္ ပ်မ္းမွ်အခ်ိန္အလိုက္ ဝင္ေငြမ်ားကဲ့သို အပိုေဆာင္းေဒတာေတြေပၚမူတည္ပါလိမ့္မည္။ ေနာက္ပိုင္းက ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈတုိင္းတာခ်က္ျဖစ္ျပီး အေမရိကန္ဗဟိုဘဏ္၏ မူဝါဒကို သက္ေရာက္မႈၾကီးရွိေသာေၾကာင့္ ယင္းအခန္းက႑သည္ ပိုပိုျပီး အေရးၾကီးလာပါသည္။
သင့္အျမတ္ကို ျမွင့္တင္မည့္အခြင့္အေရးကို ေပးမည့္ အေရးၾကီးဆံုးျဖစ္ရပ္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ့ျပီးျဖစ္သည္။ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္၏ ျဖစ္ရပ္မ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေရြ႕လွ်ားမႈမ်ား ကိုလိုက္နာျပီး၊ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားေပၚ အေျခခံကာ ကိုယ္ပိုင္အေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာတည္ေဆာက္ျပီး ဝင္ေငြမ်ားရွာပါ!

 

တူညီေသာ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္: "ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ မတူညီေသာ ဇယားပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။

NFP ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ပါ

လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာ (သို႕) NFPအျဖစ္ သိၾကသည့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲ အဆင့္သည္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ တန္ဖိုး-အျမင့္ဆံုး အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera