ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။ သို႕ေသာ္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္တြင္ ေအာင္ျမင္ရန္အသံုးခ်ႏုိင္မည့္ အျခားလူသိမ်ားသည့္ ဗ်ဴဟာမ်ားလည္းရွိပါသည္။

သတင္း အေရာင္းအဝယ္

ပံုမွန္စာရင္းဇယားအျပင္၊ ေရႊသည္ ႏုိင္ငံေရးႏွင့္ စီးပြားေရးအေၾကာင္းအခ်က္မ်ား၊ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ေဘးအႏၱရာယ္၊ အၾကမ္းဖက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ အက်ပ္အတည္းမ်ား၏ သက္ေရာက္ျခင္းခံရသည္။ အေၾကာင္းရင္းမွာ ေရႊသည္ မတူညီေသာေစ်းကြက္မ်ား: ရွယ္ယာတန္ဖိုး (သို႕) ကုန္ၾကမ္းပစၥည္းႏွင့္ ျမဲျမံေသာခ်ိတ္ဆက္မႈရွိပါသည္။ေရႊတန္ဖိုး၏ ဒိုင္းနမစ္သည္ ခါတိုင္းအေျခခံတြက္ခ်က္မႈစနစ္နာက္ မလိုက္နာပါ။ သတင္းေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းသည္ အဓိကထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား (သို႕) ျဖစ္ရပ္မ်ားျပီးေနာက္မွသာ ေအာင္ျမင္ႏိုင္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းဘယ္ကိုဦးတည္မလဲဆုိတာ မသိႏိုင္သည့္အတြက္၊ ျဖစ္ရပ္ျပီးျပီးျခင္း အေရာင္းအဝယ္မဖြင့္ရန္ ၾကီးစြာအၾကံျပဳထားပါသည္။ ဥပမာ၊ ရွယ္ယာေစ်းကြက္တြင္ ရုတ္တရက္ထုိးက်မႈသည္ ေရႊေစ်းႏႈန္းတက္မႈတြင္ အက်ိဳးဆက္ျဖစ္ႏိုင္သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ သင္သည္ ေရရွည္အေရာင္းအဝယ္ ျပဳလုပ္ႏိုင္ပါသည္။

အေျခခံက်ေသာ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ: ဆက္ႏြယ္ျခင္းမ်ား

ေရႊသည္ အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ အားေကာင္းသည့္မေကာင္းေသာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္ဆုိတာ လွ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္မဟုတ္ပါ။ ဆုိလိုသည္မွာ၊ ေရႊႏွင့္ အေမရိကန္ေဒၚလာသည္ ဆန္႕က်င္ဘက္လားရာကို ေရြ႕လွ်ားၾကသည္။ ေရႊအတြက္ အဝယ္အခ်က္ျပခ်က္ဆုိသည္မွာ USDအတြက္ အေရာင္းအခ်က္ျပခ်က္ျဖစ္ျပီး၊ အျပန္အလွန္ပါပဲ။ သိထားရန္ေကာင္းသည့္အရာတစ္ခုကေတာ့ ၎တုိ႕အနက္မွ တစ္ခုသည္ အျခားတစ္ခုထက္ အရင္ျဖစ္ေပၚျပီး၊ အျမတ္ရရန္ အခြင့္အေရးယူႏုိင္ပါသည္။

• ေရွးဦးစြာ ေရႊေစ်းႏႈန္းဇယားဖြင့္ျပီး၊ တျပိဳင္တည္းမွာ သင့္ပလက္ေဖာင္းရွိ USD ပါသည့္ေငြေၾကးအတြဲ (ဥပမာ၊ USD/JPY)ကိုဖြင့္ပါ။ ဇယားႏွစ္ခုစလံုးအား တူညီသည့္ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုတည္း (ဥပမာ H1)တြင္ သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

• ဒုတိယအေနျဖင့္၊ ဇယားမ်ား ႏွစ္ခုစလံုးရွိ အဓိကေသာ့ခ်က္ support ႏွင့္ resistance အဆင့္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ျပီး၊ ခ်ိဳးေဖာက္မည္ကို ေစာင့္ဆုိင္းပါ။ ထို႕အျပင္၊ ေစ်းႏႈန္း၏ အလားလာရွိေသာ ေနာက္ထပ္လားရာကို ရွာေဖြေဖာ္ထုတ္ရန္ candlestick၏ ပံုစံမ်ားကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ပါ။

မွတ္သားထားပါ၊ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ သင္သည္ USD/JPY ဇယားတြင္ resistance မ်ဥ္းရွာေတြ႕ႏုိင္ေပမယ့္ ေရႊဇယားတြင္ ျမင္သာေသာ မည္သည့္ supportကိုမွ မဆံုးျဖတ္ႏုိင္ပါ။ သို႕ေသာ္၊ USD/JPY ဇယားရွိ resistance၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈသည္ ေရႊဇယားရွိ အေရာင္းအခ်က္ျပခ်က္အားျဖင့္ လိုက္လာပါမည္။ USD/JPYတြင္ USD အားေကာင္းပါက၊ ေရႊ အေရာင္းအခ်က္ျပခ်က္ ျဖစ္လိမ့္မည္။

1-1.jpg

1-2.jpg

USD/JPY ဇယား၏ H1တြင္၊ အက် candlestick ျဖစ္ေပၚခဲ့သည္။ ၎သည္ ေရႊဝယ္ရန္ အားေကာင္းေသာအခ်က္ျပခ်က္ကို ေပးသည္။ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဤအခြင့္အေရးကိုယူပါက၊ ေရႊ၏ ျမင့္တက္လာမည့္ေစ်းႏႈန္းတြင္ အျမတ္ေကာင္းေကာင္း ရႏိုင္ပါသည္။

သို႕ေသာ္ျငားလည္း၊ ေရႊသည္ AUD/USDႏွင့္ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆက္ႏြယ္မႈရွိသည္။ ၾသစေၾတးလ်သည္ ကမၻာေပၚရွိ အၾကီးဆံုးေရႊထုတ္လုပ္သူမ်ားအနက္မွ တစ္ခုျဖစ္သည္ဟု လူသိမ်ားသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၾသစေၾတးလ် ဗဟိုဘဏ္အေနျဖင့္ ၎၏ ေရႊလက္ဝယ္ထားရွိမႈကို မွ်တေအာင္ထိန္းထားသင့္ျခင္းျဖစ္သည္။ ေရႊသည္ ၾသစေၾတးလ်ႏုိင္ငံ အေျခခံက်ေသာအခ်က္အလက္ (သို႕) ၾသစေၾတးလ်ဗဟိုဘဏ္မွ ျပဳလုပ္သည့္ ေငြေၾကးမူဝါဒအေျပာင္းအလဲေပၚ တုန္႕ျပန္ပါသည္။ ေအာက္ပါပံုတြင္၊ ၂၀၁၆တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ အတိုးႏႈန္းျဖတ္ေတာက္မႈသည္ ေရႊအေရာင္းကို သက္ေရာက္ခဲ့သည္။

2.jpg

ရာသီအလိုက္ အေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာ

 3.jpg

ေရႊ၏ေစ်းႏႈန္းေရြ႕လွ်ားမႈမ်ားသည္ ၎၏ ရာသီအလိုက္ပံုစံႏွင့္ ဆက္ႏြယ္ေနပါသည္။ ေရႊသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ေသခ်ာေသာအခ်ိန္ကာလမ်ားအတြင္း အားပိုေကာင္းႏုိင္ျပီး၊ အျခားအခ်ိန္တြင္ အားပိုေလ်ာ့ႏိုင္သည္။ ထုိ႕အျပင္၊ ဤကာလမ်ားသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ တူညီေသာအပိုင္းမ်ားအတြင္း သူတို႕ဘာသာ ထပ္ခါတလဲလဲ ျဖစ္တတ္ပါသည္။ ေရႊသည္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ ပထမသံုးလပတ္တြင္လည္းေကာင္း၊ ေနာက္ဆံုးလမ်ားတြင္လည္းေကာင္း အထက္သို႕ တက္ႏုိင္ေျခရွိသည္။

  • ပထမအဆင့္မွာ ေရႊေစ်းႏႈန္း တက္မည့္အေနအထားရွိသည့္ လမ်ားတြင္ ေရႊဝယ္ရန္ျဖစ္သည္။ တစ္ႏွစ္တာ၏ အစပိုင္း (ဇန္နဝါရီႏွင့္ ေဖေဖာ္ဝါရီ) တြင္ ျဖစ္ေလ့ရွိသည္။
  • နည္းပညာဆုိင္ရာ ကိန္းဂဏန္းမ်ား၊ oscillators (MACD, RSI) ႏွင့္ အလားလာရွိေသာ ေစ်းေျပာင္းျပန္ candlesticks ပံုစံမ်ားေပၚ အေျခခံသည့္ အျခားအတည္ျပဳခ်က္မ်ားကို ေစာင့္ဆုိင္းပါ။
  • ေရႊသည္ ဇန္နဝါရီလတြင္ ၎၏ရာသီအလိုက္ ပံုစံေနာက္လိုက္ပါက၊ ေရရွည္အေရာင္းအဝယ္ျပဳလုပ္ပါ။
  • ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္မတုိင္ခင္ အျမတ္မ်ားရယူပါ။ သတိရပါ၊ ေရႊသည္ ပထမလမ်ားတြင္ ၎၏ ရာသီအလိုက္ပံုစံမ်ားေနာက္ လိုက္ပါက၊ ရာသီအလုိက္စက္ဝန္းသည္ ဆက္သြားဟန္ရွိသည္။ ရာသီအလုိက္ပံုစံအရ၊ မတ္လသည္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္အတြက္ အဆိုးဆံုးလျဖစ္သည္၊ ထုိ႕ေၾကာင့္ ၎မတိုင္ခင္ အေရာင္းအဝယ္ပိတ္တာ ပိုေကာင္းပါသည္။

အၾကံျပဳခ်က္: ဇယားတြင္ေဖာ္ျပထားသည့္ ေရႊအတြက္ ေစ်းႏႈန္းျဖစ္ရာသည္ ေရႊစက္မႈဇုန္ရွိ အဓိကကစားသူမ်ားျပဳလုပ္သည့္ မတူညီေသာ ေလလံပြဲျပီးေနာက္ ၁၀:၃၀ ႏွင့္ ၁၅:၀၀ GMT ဝန္းက်င္တြင္ သတ္မွတ္ပါသည္။ ေရာင္းဝယ္သူအမ်ားစုသည္ ဤကာလအတြင္း သူတုိ႕၏အေရာင္းအဝယ္ကို ဖြင့္ (သို႕) ပိတ္ၾကသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ဤအခ်ိန္ကန္႕သတ္ခ်က္အတြင္း ေရႊေရာင္းဝယ္ရန္ အၾကံျပဳထားျခင္းျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

ေရႊ၏ တိက်ေသခ်ာေသာ သေဘာသဘာဝသည္ အသံုးျပဳရန္ အထူးအေရာင္းအဝယ္ နည္းပညာမ်ားကိုေတာင္းပါသည္။ ဆက္ႏြယ္ခ်က္ ဗ်ဴဟာ (သို႕) ရာသီအလိုက္ အေျပာင္းအလဲ၏ ဗ်ဴဟာ တစ္ခုမဟုတ္ တစ္ခုကို အသံုးျပဳႏိုင္ပါသည္။ ဒါေပမယ့္ ေရႊကိုလႊမ္းမိုးမည့္ အလားအလာရွိႏိုင္သည့္ အေၾကာင္းရင္းမ်ားအားလံုးကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားရန္ သတိရပါ။ ဤအရာသည္ သင့္အား အႏၱရာယ္မ်ားမွကာကြယ္ေပးမည္ျဖစ္ျပီး၊ သင့္အေရာင္းအဝယ္အား ပိုအျမတ္ရေစပါမည္။

တူညီေသာ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္: "ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ မတူညီေသာ ဇယားပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။

NFP ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ပါ

လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာ (သို႕) NFPအျဖစ္ သိၾကသည့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲ အဆင့္သည္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ တန္ဖိုး-အျမင့္ဆံုး အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera