ေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းအ၀ယ္သမား၁ဦး၏ အရည္အေသြး ၈ခ်က္

ေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းအ၀ယ္သမား၁ဦး၏ အရည္အေသြး ၈ခ်က္

ေရာင္းဝယ္သူေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက အျမတ္ရႏိုင္တဲ့ဗ်ဴဟာမ်ားက သူတုိ႕ကိုေအာင္ျမင္မႈရေစလိမ့္မည္လို႕ယူဆၾကတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း အေရာင္းအဝယ္ရဲ႕အဓိကက လူပဲဆုိတာေမ့ေနၾကတယ္။ ဘာလို႕ တူညီတဲ့ဗ်ဴဟာသံုးတဲ့သူေတြမွာ ရလဒ္ေတြကြဲၾကတာလဲ? အားလံုးကသူတုိ႕ရဲ႕ အျပဳအမူနဲ႕ သေဘာထားေပၚမူတည္ေနၾကပါတယ္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၏ အသံုးအဝင္ဆံုး အရည္အေသြးမ်ားကို စုစည္းေပးထားပါတယ္။
 
ယံုၾကည္မႈရွိပါ
သင့္ဗ်ဴဟာက အထူးအျမတ္အစြန္းရေစႏိုင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ကိုယ့္လႈပ္ရွားမႈအေပၚကိုယ္မေသခ်ာရင္ ေသခ်ာေပါက္ရွံဳးပါလိမ့္မည္။ ဘာပဲျဖစ္ျဖစ္ သင့္နည္းပရိယာယ္ကိုလိုက္နာပါ။ အေရာင္းအဝယ္က အျမတ္မရဘူးလို႕ထင္ရင္လည္း သင့္ပစ္မွတ္ကို မေျပာင္းလုိက္ပါနဲ႕။ ကိုယ့္အေရာင္းအဝယ္စနစ္ကိုေသခ်ာတယ္ဆုိရင္ ဘယ္ဟာမွသင့္ကို မေႏွာင့္ယွက္ႏိုင္ပါဘူး။ ယံုၾကည္စိတ္ဆုိတာ အဆက္မျပတ္ေလ့က်င့္မႈကေန လာတယ္ဆုိတာ မွတ္ထားပါ။
 
တည္ျငိမ္ပါ။
ေစ်းကြက္ေရြ႕လွ်ားမႈကို ၁၀၀% အတိအက် ခန္႕မွန္းလို႕မရပါဘူး။ ဘယ္ျဖစ္ႏိုင္ေျခကိုမဆုိ ျပင္ထားသင့္ပါတယ္။ မဟုတ္လွ်င္ ေၾကာက္စိတ္က ဆံုးျဖတ္ခ်က္အမွားေတြ ခ်မိေစလိမ့္မည္။ ေအာင္ျမင္တဲ့ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းဟာ ေစ်းကြက္က သူတုိ႕ထင္တာနဲ႕ဆန္႕က်င္သြားရင္ ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတာ သိတတ္ၾကတယ္။ ေစ်းႏႈန္း၏ ျဖစ္ႏိုင္တဲ့လႈပ္ရွားမႈအားလံုးကို သတိျပဳျပီး၊ စိတ္ျငိမ္ျငိမ္ထားပါ။
 
ဒါဟာရူးႏွမ္းတယ္လို႕ထင္ရေပမယ့္ ေရာင္းဝယ္သူအမ်ားစုက၊ အထူးသျဖင့္ လူသစ္ေတြက ဒီရိုးရွင္းတဲ့အခ်က္ကိုေမ့ေနတတ္ၾကတယ္:  သင္ေနတတ္သလိုေနပါ! 
အေရာင္းအဝယ္ဟာ ေရာင္းဝယ္သူ၏စရိုက္ကို ထင္ဟပ္ေစပါတယ္။ ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းမွာ သူ/သူမ၏ ကိုယ္ပိုင္အေရာင္းအဝယ္ ပန္းတိုင္မ်ားရွိၾကတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႕ ေစ်းကြက္မွာ သူ/သူမ၏အျပဳအမူဟာ ထိုပန္းတုိင္မ်ားေနာက္ကိုလိုက္ပါတယ္။ သူမ်ားရဲ႕ဗ်ဴဟာကို နားမလည္ဘဲ လိုက္လုပ္ရင္၊ ရွံဳးႏိုင္ေျခရွိပါတယ္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ရည္မွန္းခ်က္မွာ အာရံုစိုက္ထားျပီး၊ သင္ဘယ္ေလာက္စြန္႕စားႏိုင္မလဲ ဆံုးျဖတ္ျပီး၊ ဆက္ျပီးေလ့လာသင္ယူပါ။
 
ယခင္ထုတ္ျပန္ခ်က္အတြက္ အပိုေဆာင္းအၾကံဥာဏ္:  မွီခိုျခင္းကင္းပါေစ ။
မီဒီယာက ကၽြနု္ပ္တုိ႕အျမင္မ်ားႏွင့္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ေတာ္ေတာ္လႊမ္းမိုးပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း အေရာင္းအဝယ္လုပ္ေနစဥ္ေတာ့ ဒီဆူညံသံေတြကို လစ္လ်ဴရွဳထားျပီး ကိုယ္ပိုင္ဆံုးျဖတ္ခ်က္သာ စြဲျမဲေနပါေစ။ ျပင္ပလႊမ္းမိုးမႈေတြကို ေရွာင္ရန္၊ ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ပါ: သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္ေတြနဲ႕ ျဖစ္ရပ္ေတြကို ေစ်းကြက္ကဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ ေစာင့္ၾကည့္ျပီး၊ ဘယ္နည္းပညာပံုစံက တကယ္အလုပ္ျဖစ္လဲဆုိတာ ေျခရာခံေလ့လာပါ။ ဤေလ့လာစူးစမ္းမႈမ်ားက ေစ်းကြက္ကိုသံုးသပ္တဲ့ စြမ္းရည္ႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္ျခင္း အစြမ္းကိုေပးပါလိမ့္မည္။

trader.png

ရိုးရွင္းပါ။
 တစ္သီးတစ္ျခားျဖစ္ျခင္းကို အတၱနဲ႕ေတာ့ မေရာေထြးလိုက္ပါနဲ႕။ ဒီျပႆနာက အထူးသျဖင့္ လူသစ္ေတြနဲ႕ပတ္သတ္ေနပါတယ္။ ပထမအျမတ္ရတဲ့ အေရာင္းအဝယ္ျပီးတဲ့အခါ သူတုိ႕ကိုယ္သူတုိ႕ ဂုရုၾကီးေတြ၊ ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္ရမလဲ သိတဲ့သူေတြလို႕ မွတ္ယူတတ္ၾကပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း ဒီလိုထင္ျမင္ခ်က္ေတြက အရွံဳးေတြနဲ႕ၾကံဳရေစႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္ဦးတည္ရာကို မေျပာင္းလဲႏိုင္ဘူးဆိုတာ သင္နားလည္သေဘာေပါက္ဖုိ႕ လိုပါတယ္။ ေစ်းက သင္ယူဆတဲ့လမ္းအတိုင္းမေရြ႕ဘူး၊ အခိုင္အမာ သက္ေသမ်ားက ဦးတည္ရာေစ်းလမ္းေၾကာင္းအသစ္ကို အတည္ျပဳထားတယ္ဆိုရင္၊ သင့္အေရာင္းအဝယ္အၾကံဥာဏ္ကို ေျပာင္းလဲလိုက္ဖို႕ တြန္႕ဆုတ္မေနပါနဲ႕၊ ဒါမွ အရွံဳးေတြမထပ္ေစမွာပါ။
 
စူးစမ္းလိုစိတ္ရွိပါ။
ေအာင္ျမင္တဲ့ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းက အျမဲသူတုိ႕စြမ္းရည္ကိုတိုးတက္ေစပါတယ္: ေလ့လာတာ ဘယ္ေတာ့မွမနားဘူး။ သင့္အေရာင္းအဝယ္စြမ္းရည္ကို တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရန္ အလြယ္ဆံုးနည္းကေတာ့ ယခင္အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို ျပန္သံုးသပ္ျခင္းပါပဲ။ ထို႕အျပင္ ေအာင္ျမင္တဲ့ေရာင္းဝယ္သူမ်ားေရးထားတဲ့ စာအုပ္မ်ားမ်ားဖတ္ျပီး၊ နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္၏ လကၡဏာအသစ္မ်ားကို သင္ယူပါ။
 
မွန္ကန္တိက်ပါ။
ယခင္အၾကံျပဳခဲ့တဲ့အတိုင္းပဲ ယခင္အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို သံုးသပ္ျခင္းျဖင့္ သင့္စြမ္းရည္ကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏိုင္ပါတယ္။ ဒါလုပ္ရန္ မွတ္သားထားပါ။ သင့္လႈပ္ရွားမႈ၊ အျမတ္မ်ားနဲ႕ အရွံဳးမ်ားကို ခ်မွတ္ထားပါ။ ဒါဟာ အနာဂတ္မွာ သင္အမွားေတြေရွာင္ႏိုင္ေအာင္ ကူညီေပးပါလိမ့္မည္။
 
အေကာင္းျမင္စိတ္ထားပါ။
အေကာင္းျမင္တဲ့သေဘာထားနဲ႕သာ ေအာင္ျမင္တဲ့ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးျဖစ္လာႏိုင္ပါတယ္။ အေရာင္းအဝယ္္ဆုိတာ အရွံဳးမရွိဘဲ မျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး။ သင့္အႏႈတ္လကၡဏာျပေနတဲ့ အျမတ္ေတြကို လြန္ကဲစြာတုန္႕ျပန္လွ်င္ သင့္အေရာင္းအဝယ္အတြက္ မလံုျခံဳမႈျဖစ္ေစလိမ့္မည္။ အရွံဳးေတြကို သင္ခန္းစာေကာင္းတစ္ခုအေနနဲ႕သာ ဆင္ျခင္သင့္ျပီး၊ အာရံုစိုက္မထားသင့္ပါဘူး။

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera