ျမင့္မားတဲ့ မတည္ျငိမ္မႈေပၚမွာ သင့္အျမတ္ကို တိုးျမွင့္လိုက္ပါ

ျမင့္မားတဲ့ မတည္ျငိမ္မႈေပၚမွာ သင့္အျမတ္ကို တိုးျမွင့္လိုက္ပါ

ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈအေၾကာင္း ၾကီးမားတဲ့အခ်က္ကေတ့ ဒီအေပၚမွာသင္ေငြ အမ်ားအျပားရွာႏိုင္တာပါပဲ။ ေစ်းႏႈန္းက အားေကာင္းတဲ့ေရြ႕လွ်ားမႈၾကီးျဖစ္ရင္၊ သင့္အျမတ္လည္း သိသိသာသာတိုးလာႏုိင္ပါတယ္။ သို႕ေသာ္လည္း၊ အလကားဆုိတာဘယ္မွာမွ မရွိပါဘူး။ အျမတ္ၾကမ္းၾကမ္းဟာ ဆံုးရွံဳးမႈၾကီးကိုလဲ ျဖစ္ေစတတ္ပါတယ္။ ေထာက္ေခ်ာက္တဲ့က်မဲ့အေရးမွ ေရွာင္ရွားႏုိင္ရန္ကူညီေပးမည့္ အေရးၾကီးဆံုးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို စုစည္းေပးထားပါတယ္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ သရုပ္ျပခ်က္ကို ၂ပိုင္းခြဲထားရန္ ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္: သင္လုပ္သင့္တာႏွင့္ မလုပ္သင့္တာ။ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈျမင့္လာသည့္အခါ သင္လုပ္ရမည့္အရာေတြနဲ႕ စလိုက္ၾကရေအာင္။

အျမတ္ယူ (take profit) / ရပ္ ရွံဳး (stop loss)ကို အက်ယ္ခ်ဲ႕ျခင္း

ေစ်းကြက္အလႈပ္ၾကမ္းမႈ မ်ိဳးစံုရွိပါတယ္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာမ်ားသည္လည္း ကြဲျပားႏုိင္ပါတယ္။ ေရရွည္အေရာင္းအဝယ္လုပ္ခ်င္တယ္ ဆုိပါစို႕။ ဒီကာလအတြင္းမွာ၊ ေစ်းႏႈန္းဟာ အၾကိမ္ေပါင္းမ်ားစြာ အတက္အက်ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ေသးငယ္တဲ့ take profit/stop loss သတ္မွတ္ထားမည္ဆုိပါက၊ အျမန္ေရြ႕လွ်ားေနသည့္ေစ်းတန္းသည္ ၎ကို

ျမန္ျမန္ထိသြားႏုိင္ေျချမင့္မားျပီး၊ အက်ိဳးအျမတ္ၾကီးရျခင္းကေန တားလိုက္သလိုျဖစ္သြားပါမည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ေစ်းကြက္ထဲ ၾကာၾကာတည္ျမဲႏုိင္ရန္ သင့္ take profitႏွင့္ stop loss ေအာ္ဒါမ်ားကို ခ်ဲ႕ထားသင့္ပါတယ္။

မွတ္ခ်က္: ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈ ျမင့္မားေနခ်ိန္အတြင္း၊ သင့္အျမတ္ေတြကို အဖြင့္အေနအထားမွာ ရုတ္တရက္တက္သြား၊ က်သြားတာကို ျမင္ရလိမ့္မည္။ ထိတ္လန္႕မသြားဖို႕အေရးၾကီးျပီး၊ ပစ္မွတ္မ်ားကို ပါးနပ္စြာေရြးခ်ယ္ကာ၊ ေစ်းတန္းအဲ့ကိုထ ေရာက္တဲ့အထိေစာင့္ပါ။

အရွံဳးေတြကို ျဖတ္ခ်ပါ

ေရွ႕စာပိုဒ္တြင္၊ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈျမင့္မားျခင္းမွ ရွင္က်န္ရစ္ႏုိင္ရန္ stops(ရပ္မွတ္မ်ား)ကို က်ယ္က်ယ္ခြာထားရမည္။ သို႕ေသာ္၊ သင့္အေရာင္းအဝယ္ ရည္မွန္းခ်က္ေတြက ကြဲျပားႏုိင္ပါတယ္။

ထေရာက္ေသာေရြ႕လွ်ားမႈမွာ ေစ်းတန္းသြားလိုက္ေပမယ့္ ေရွ႕ဆက္လားရာကို မေသခ်ာဘူးဆိုပါစို႕။ က်သြားျပီး၊ ျပန္တက္ႏိုင္သလို၊ က်သြားျပီး၊ ျပန္မတက္တာလဲျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ရလဒ္အရ၊ သင္ဟာမစြန္႕စားခ်င္ဘူး ဒါေပမယ့္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပဲ အေရာင္းအဝယ္ အခြင့္အေရးၾကီးကိုလည္း လက္လႊတ္မခံခ်င္ျပန္ဘူး။ သင္သည္ တိက်တဲ့ေစ်းတန္းအေျပာင္းအလဲကို အမိဖမ္းခ်င္တယ္ဆုိပါက၊ ေစ်းတန္းနားမွာ stop loss ထားပါ။ သင္သြားမည္ဟုထင္ထားသည့္ လားရာအတုိင္းေစ်းတန္းမသြားခဲ့ပါက၊ သင္ကိုသိပ္ထိခို္က္ေစမွာမဟုတ္ပါဘူး။ သြားခဲ့ရင္လည္း၊ ကံေကာင္းျပီး၊ ေရြ႕လွ်ားမႈကို သင္ဖမ္းမိႏိုင္ကာ ေစ်းကြက္အလႈပ္ၾကမ္းမႈေၾကာင့္ ဝင္ေငြပိုမိုရႏိုင္မွာပါ။

stop loss အက်ယ္ႏွင့္ အက်ဥ္းေနာက္ဆက္တြဲျဖစ္ရပ္ၾကားက ကြာျခားခ်က္ကို သင္ျမင္ျပီလား? သင့္ဗ်ဴဟာက သင့္လုပ္ရပ္ကို သတ္မွတ္ေပးပါတယ္!

အခ်ိဳးေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ျခင္း

Resistanceနဲ႕ support အဆင့္မ်ားသည္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္။ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးဟာ အဝင္၊ ေျပာင္းျပန္ႏွင့္ အထြက္္မွတ္မ်ားကို ဆံုးျဖတ္ရန္ သူတုိ႕ကိုသံုးပါတယ္။ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္ေနခ်ိန္တြင္ သူတို႕အခ်ိဳးသည္ ထိုးေဖာက္မႈ၏ ဦးတည္ရာမွာ အလြန္အမင္းၾကီးမားသည့္ ေစ်းႏႈန္းေရြ႕လွ်ားမႈတစ္ခု ျဖစ္ေစတတ္သည့္အတြက္ ဤအဆင့္မ်ားသည္ ပိုအေရးၾကီးလာပါသည္။

ေစ်းကြက္သည္ ထိတ္လန္႕စရာတစ္ခုေပမယ့္ သင္ကေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ အျခားေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ထိတ္လန္႕ေနတဲ့အခါ သင္သည္အခ်ိဳးကို လိုက္နာႏိုင္ပါသည္။ ဒါကအႏၱရာယ္ရွိႏိုင္တဲ့ အေလာင္းအစားပါ: ပရမ္းပတာေစ်းကြက္အတြင္း အခ်ိဳးသည္ မွားယြင္းႏိုင္ျပီး၊ ေစ်းတန္းျပန္လွည့္သြားတတ္သည္။ သို႕ေသာ္၊ အခ်ိဳးသည္ မမွားပါက၊ အျမတ္ၾကီးရပါလိမ့္မည္။ သင္သည္ အလွမ္းက်ယ္ျပီး၊ အႏၱရာယ္မ်ားတဲ့အေလာင္းအစားကိုျပဳလုပ္ေနသည့္ အခ်က္ကိုထည့္သြင္းစဥ္းစားပါက၊ သင္သည္ ပိုၾကီးတဲ့ take profitရွိရန္ သင့္ကိုယ္ကို ခြင့္ျပဳေပးႏုိင္ပါသည္။ ေစ်းကြက္က သင္ႏွစ္သက္ရာအတိုင္းေရြ႕သည္ႏွင့္၊ သင့္ stop loss ကို အရွံဳးအျမတ္မရွိသည့္ အမွတ္သို႕ေရႊ႕ထားျပီး၊ ေစ်းတန္းေနာက္ကိုလိုက္ပါေစ။

အမ်ိဳးစံုလင္သည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအစု

အျမတ္ရသည့္အေရာင္းအဝယ္အတြက္ ေသာ့ခ်က္သည္ ကြဲျပားျခားနားေစပါသည္။ ေစ်းႏႈန္းအေၾကာင္း ဘယ္ေတာ့မွ မေသခ်ာႏုိင္ပါဘူး။ ထို႕ေၾကာင့္၊ သင့္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ခြဲျခားထားဖို႕တန္ပါသည္။ အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုမွာ တစ္စံုတစ္ရာဆံုးရွံဳးပါက၊ ေနာက္ထပ္တစ္ခုမွာ အျမတ္ရလိမ့္မည္ဟု ျမင့္မားသည့္အလားအလာရွိပါသည္။

ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈျမင့္မားခ်ိန္တြင္၊ မေသခ်ာမေရရာမႈ တိုးျမင့္လာသည္ႏွင့္အမွ် ဤစည္းမ်ဥ္းသည္ အေကာင္းဆံုးအလုပ္ျဖစ္ပါသည္။ ဒါဟာ အတြဲေတြအားလံုးသည္ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာ မယံုႏုိင္ေလာက္ေအာင္ အတက္အက်ၾကမ္းမည္မဟုတ္ပါ။ ဒါေၾကာင့္ မဆက္ႏြယ္ေနတဲ့အတြဲမ်ားကို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံၾကပါ။ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈျမင့္လို႕ အရွံဳးေတြခံစားရပါက၊ အျခားအတြဲမ်ားမွာ အျမတ္ႏွင့္ ျပန္ေခ်ာေမြ႕ေအာင္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

volatility.jpg

ခုဆုိ သင္မလုပ္သင့္သည့္ အရာမ်ားကိုတစ္ခ်က္ၾကည့္ရေအာင္။

မလိုလားအပ္သညမ်ားကို ဖယ္ရွားပစ္ပါ

နည္းပညာအညႊန္းကိန္းမ်ားသည္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားကို အေတာ္ေလးကူညီေပးပါသည္။ ေသာ့ခ်က္အဆင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ျပီး၊ ေစ်းႏႈန္း၏ အနာဂတ္ဦးတည္ရာကို ဆံုးျဖတ္ကာ၊ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းအေပၚ အရိပ္အျမြက္ေပးျခင္း၊ စသျဖင့္လုပ္ေပးပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း၊ အေရာင္းအဝယ္သည္ ေခ်ာေမြ႕ေနစဥ္ သူတုိ႕သည္ေကာင္းပါသည္။ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈျမင့္မားေနခိ်န္တြင္၊ သူတုိ႕သည္ သင့္ကိုလွည့္စားႏုိင္ပါသည္။ ေစ်းကြက္သည္ ျဖစ္ရပ္တစ္ခုႏွင့္ ၾကီးမားတဲ့ေရြ႕လွ်ားမႈ ျဖစ္ေပၚလာမႈေၾကာင့္ လႈပ္ခါေသာအခါ၊ ဘယ္အညႊန္းကိန္းကမွ ထိုလႈတ္ခါမႈကို ခ်က္ခ်င္းမတုန္႕ျပန္ႏုိင္ပါဘူး။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ အညႊန္းကိန္းမ်ားမွ သင့္ဇယားကိုရွင္းလင္းဖို႕ ေကာင္းပါသည္။

ေစ်းကြက္လႈတ္ခတ္မႈတြင္ လႈပ္ခတ္မႈကို ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းရန္ကူညီေပးမည့္ အညႊန္းကိန္းတစ္ခုက္ေတာ့ Bollinger bands ျဖစ္သည္။ ဤအညြႊန္းကိန္း၏ စိတ္ကူးမွာ အလြန္ရိုးရွင္းပါသည္။ အညႊန္းကိန္းမ်ား၏ မ်ဥ္းသံုးေၾကာင္း က်ဥ္းေျမာင္းလာသည္ကို ျမင္သည့္အခါ၊ ေစ်းႏႈန္း၏ လာမည့္လႈပ္ခတ္မႈအခ်က္ျပခ်က္ ျဖစ္သည္။

ဤတြင္ ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးအခ်က္တစ္ခု ထပ္ေပါင္းထည့္သင့္သည္။ ဒါကေတာ့ "က်ယ္ျပန္႕စြာ ၾကည့္ရွဳ"ပါျဖစ္သည္။ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈမွာ ေရာင္းဝယ္ေနစဥ္အတြင္း ေသးငယ္သည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားကို ဘယ္ေတာ့မွ ထည့္မစဥ္းစားသင့္ပါ။ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈ ျမင့္ေနခ်ိန္တြင္ ေစ်းကြက္သည္ အရမ္းလႈပ္ရွားလြန္းေနသည္။ ေသးငယ္သည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားရွိ ဦးတည္ရာသည္ တုိေတာင္းသည့္ကာလတြင္ အၾကိမ္မ်ားစြာေျပာင္းလဲႏုိင္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ သင္သည္ ရွဳပ္ေထြးသြားႏုိင္ျပီး၊ အရွံဳးမ်ား၏ အႏၱရာယ္သည္ သိသိသာသာ တုိးလာသည္။ ပိုၾကီးမားသည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားပါ။ ပံုသည္ ပိုရွင္းလင္းလာျပီး၊ အေျခအေနကို ေကာင္းေကာင္းၾကီးပိုနားလည္လာလိမ့္မည္။

အလ်င္မလိုပါႏွင့္

ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈျမင့္ေနခ်ိန္တြင္ ထိတ္လန္႕ျပီး၊ အရူးလိုစလုပ္မိဖို႕ လြယ္ကူပါတယ္။ ဘယ္ေတာ့မွ အဲ့လိုမလုပ္ပါနဲ႕။ထိတ္လန္႕မႈဟာ အေျခအေနကို ပိုပဲဆုိးရြားေစမွာပါ။

အဓိက စည္းမ်ဥ္းကိုမွတ္ထားပါ: ေစ်းတန္းဦးတည္ရာကို ဘယ္ေတာ့မွမလွည့္ေျပာင္းႏုိင္ပါဘူး။ ေစ်းတန္း အလြန္လွ်င္ျမန္စြာ အတက္/အက်ျဖစ္ေနတာ သင္ျမင္ပါက၊ ထိပ္ဆံုးေနရာေတြနဲ႕ ေအာက္ေျခေတြကိုေရြးဖို႕ မၾကိဳးစားပါနဲ႕။ သူတုိ႕ကို အတိအက်ဆံုးျဖတ္ႏုိင္မွာ မဟုတ္ပါဘူး။ သင္လုပ္ရမွာကေတာ့ stop lossesနဲ႕ take profit ေတြကို သေဘာေပါက္နားလည္စြာ သတ္မွတ္ထားဖို႕ပါပဲ။ ရလဒ္အေနနဲ႕၊ သင့္အျမတ္ကို တိုးပြားႏုိင္မွာျဖစ္ျပီး၊ အေရာင္းအဝယ္ မေအာင္ျမင္ရင္ေတာင္မွ သင့္အရွံဳးေတြကို ျဖတ္ခ်ပစ္ႏုိင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္၊ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈ ျမင့္မားခ်ိန္တြင္ ေရာင္းဝယ္ရျခင္းသည္ စိတ္ဝင္းစားဖြယ္ေကာင္းသည့္ အရာျဖစ္သည္။ အျမတ္ၾကီးၾကီးရႏုိင္မည့္ ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္; သို႕ေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ၾကီးကိုလည္း သယ္ေဆာင္ထားျခင္းျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္လည္း အဆင့္ျမင့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသာ ဒါကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီး ေအာင္ျမင္မႈရႏိုင္ပါတယ္။ ေစ်းကြက္လႈပ္ခတ္မႈျမင့္မားခ်ိန္မွာ ေရာင္းဝယ္ခ်င္ပါက၊ သင့္အရည္အေသြးကို အရင္ျမွင့္တင္သင့္ပါတယ္။ ကၽြမ္းက်င္ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦး ျဖစ္လာရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ လမ္းညႊန္စာအုပ္ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ!

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera