Alexander Elder ထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား: သင့္စိတ္ခံစားခ်က္ကို စိုးမိုးပါ

Alexander Elder ထံမွ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား: သင့္စိတ္ခံစားခ်က္ကို စိုးမိုးပါ

စိတ္ပညာရပ္တြင္

၁။ အေရာင္းအဝယ္ကို ေဖ်ာ္ေျဖေရးအျဖစ္ မသတ္မွတ္လိုက္ပါနဲ႕။ အေရာင္းအဝယ္သည္ ကစားပြဲမဟုတ္ပါ။ တကယ့္အက်ိဳးအျမတ္ေအာင္ျမင္ခ်င္လွ်င္ အေလးအနက္ထားပါ။

၂။ စိတ္ခံစားခ်က္မ်ားသည္ အဓိပၸါယ္မရွိေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျဖစ္ေစတတ္သည့္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိပါသည္။ သင့္စိတ္ခံစားခ်က္ ေပါက္ထြက္လာမႈအား ေလွ်ာ့ခ်ျပီး၊ ေခါင္းေအးေအးထားႏိုင္ေအာင္ ၾကိဳးစားပါ။

၃။ အေရာင္းအဝယ္ေပၚကိုသာ အာရံုစိုက္ထားပါ၊ ေငြအေပၚကို အာရံုစိုက္မထားပါနဲ႕။ သင့္အေရာင္းအဝယ္ အေနအထားပြင့္ေနစဥ္အတြင္းမွာ ေငြကိုဘယ္လိုသံုးမလဲဆုိတာ မစဥ္းစားပါနဲ႕။ ဆက္လက္သင္ယူျပီး၊ စမ္းသက္ေလ့လာေနပါ။ သင့္ဗဟုသုတမ်ားတိုးလာျပီး လံုေလာက္တဲ့အေတြ႕အၾကံဳရွိလာသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္၊ ေငြကို လြယ္လြယ္ကူကူပဲ ရလာပါလိမ့္မည္။

"ေအာင္ျမင္ေသာေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦး၏ ပန္းတိုင္မွာ၊ အေကာင္းဆံုးေသာ အေရာင္းအဝယ္မ်ားျပဳလုပ္ရန္ျဖစ္သည္။ ေငြသည္ အဓိကမဟုတ္ပါ။" Alexander Elder

ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခမ်ားကို စီမံခန္႕ခြဲရာတြင္

၁။ အေကာင့္အေတာ္မ်ားမ်ားဟာ စိတ္ဖိစီးေနတဲ့ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးဟာ သူရွံဳးသြားတဲ့ေငြေတြကို ျပန္ကာမိေအာင္ၾကိဳးစားတဲ့အခါ ျဖစ္ေပၚလာတတ္တဲ့ ၾကီးမားတဲ့အရွံဳးနည္းနည္း (သို႕) ေသးငယ္တဲ့အရွံဳးေတြ ဆက္တုိက္ၾကီးၾကံဳရတတ္ပါသည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္အားျဖင့္၊ ဆံုးရွံဳးႏုိင္ေျခကို စီမံခန္႕ခြဲသည့္စည္းမ်ဥ္းမ်ားကို လိုက္နာသည့္သူဟာ ယင္းကဲ့သို႕စိတ္ဓာတ္က်စရာအေျခအေနထဲေရာက္မွာမဟုတ္ပါဘူး။

၂။ ေရာင္းဝယ္သူသည္ အဆိုးထက္ ေကာင္းတဲ့အခ်က္ျပခ်က္မ်ားကိုသာ ထုတ္လုပ္ေပးမည့္ ေကာင္းမြန္သည့္ အေရာင္းအဝယ္စနစ္တစ္ခု လိုအပ္ပါသည္။ ေကာင္းမြန္ေသာ ဆံုးရွံဳးႏုိင္ေျခ စီမံခန္႕ခြဲမႈႏွင့္အတူ၊ ထိုစနစ္သည္ ေရာင္းဝယ္သူအား ေရရွည္တြင္ၾကီးပြားလာေစႏုိင္သည္။ ေကာင္းမြန္သည့္စနစ္တြင္ အေျခခံသေဘာတရားအနည္းငယ္သာရွိပါသည္ (အညႊန္းကိန္းမ်ားမ်ားေပါင္းထည့္ေလ၊ သင္မွားသြားႏုိင္မည့္ အႏၱရာယ္ၾကီးေလျဖစ္သည္)။

၃။ သင့္စနစ္အား မွတ္တမ္းေဟာင္းအခ်က္အလက္တြင္ စစ္ေဆးျပီးေနာက္၊ တကယ္လုပ္ေနတာျဖစ္ေပမယ့္ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတဲ့စမ္းသပ္မႈေအာက္မွာပဲရွိတာ ေသခ်ာပါေစ။ မွတ္တမ္းဟာ မွတ္တမ္းပဲျဖစ္ျပီး၊ ေစ်းကြက္ကေတာ့ အျမဲေျပာင္းလဲေနတာပါ။ သင့္အေရာင္းအဝယ္စနစ္ အလုပ္ျဖစ္တာ ေသခ်ာေစရန္ ဒီမိုအေကာင့္ (သို႕) တိုက္ရိုက္အေကာင့္တြင္ ေငြပမာဏနည္းနည္းနဲ႕ေလ့က်င့္ပါ။

၄။ ေကာင္းမြန္တဲ့အေရာင္းအဝယ္စနစ္ကေန ျပီးျပည့္စံုတဲ့အေရာင္းအဝယ္စနစ္ျဖစ္ေအာင္ မၾကိဳးစားပါနဲ႕။ Leo Tolstoyက အေမွ်ာ္ျမင္ရွိစြာျပဳလုပ္ထားသည့္အတိုင္း "ျပည့္စံုမႈကို ရွာေဖြပါက၊ ဘယ္ေတာ့မွ ေရာင့္ရဲမွာမဟုတ္ပါဘူး"။ ဘာပိုဦးမလဲ၊ သင့္မွာရွိတဲ့ ေကာင္းမြန္တဲ့အရာကို ဖ်က္စီးပစ္ႏုိင္ပါတယ္။ ရလဒ္အေနနဲ႕၊ အသစ္လိုခ်င္ပါက၊ အလုပ္ျဖစ္ျပီးသား အေရာင္းအဝယ္စနစ္ကို သြားမရွဳပ္ေထြးေစပဲ၊ အျခားကိစၥတစ္ခုမွာ ဥပမာ၊ ဒုတိယအေရာင္းအဝယ္စနစ္ ဖန္တီးတာမ်ိဳးမွာ သင့္စြမ္းအားကို အသံုးခ်လုိက္ပါ။

၅။ သင့္အေရာင္းအဝယ္အတြက္ အထြက္မွတ္ရွာရန္၊ သင့္စိတ္ခံစားခ်က္ထက္ နည္းပညာဆုိင္ရာအညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ တူရိယာ(ပစၥည္းမ်ား)ကို ၾကည့္ပါ။

၆။ သင္အေရာင္းအဝယ္တစ္ခု ဖြင့္သည့္အခါ Stop Loss ထားပါ။ အခ်ိန္နဲ႕အမွ် Stop Lossကို ျပင္ျပင္သြားရန္ အၾကံျပဳထားျပီး၊ ထိုသို႕လုပ္ရန္ တစ္ခုတည္းေသာနည္းမွာ အေရာင္းအဝယ္ဦးတည္ရာအတုိင္း ေရႊ႕ေရႊ႕သြားဖို႕ (အဝယ္ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ အထက္ႏွင့္ အေရာင္း အေရာင္းအဝယ္အတြက္ အက်) ျဖစ္သည္။ Stop Lossesကို ဘယ္ေတာ့မွ မတိုးပါနဲ႕။

shutterstock_426595519.jpg

ေငြေၾကး စီမံခန္႕ခြဲမႈ

၁။ သင္သည္ ေစ်းကြက္ထဲ၌ အျမဲေနႏိုင္ေအာင္ ေသခ်ာႀကိဳးစားပါ။ အေရာင္းဝယ္တစ္ခု ဆံုးရွံဳး ျခင္သည္ သင္ကို အလုပ္လက္မဲ့ မျဖစ္ေစႏိုင္ပါ။ ဒါေၾကာင့္သင့္ဆံုံုးရွံဳးမႈေတြ ဆက္မျဖစ္ပါေစနဲ႔။ သင့္၏ အေရာင္းဝယ္တစ္ခုခ်င္စီ ကေန ပိုက္ဆံေတြ ဘယ္ေလာက္စြန္႕စားေနတာလဲဆိုတာ သင္ေသခ်ာ သိထားပါ။ သင့္လစဥ္ ဆံုးရွံဳးမႈသည္ ၈ ရာခိုင္ႏႈန္းထက္ပိုမ်ားေနပါက၊ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္ကို ေခတၱရပ္ထားၿပီး၊ အေရာင္းအဝယ္စနစ္ကို ျပန္လည္စစ္ေဆးပါ။ သင့္ကို Stop Losses ရွိေစမည့္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကိုသာေရြးခ်ယ္ပါ။

၂။ သင္ေအာင္ျမင္ရန္ ႀကိဳးစားမူအမ်ားႀကီလိုအပ္ပါလိမ့္မည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ သင္၏ စရံေငြကို အေရာင္းအဝယ္မ်ားစြာ ျပဳလုပ္ႏိုင္ၿပီး၊ အေရာင္းဝယ္မ်ိဳးစံု၏ သေဘာတရားကို နားလည္သေဘာေပါက္ေအာင္ ခြဲျခားထားရန္လိုအပ္ပါသည္။ တနည္းအားျဖင့္၊ အေရာင္းဝယ္တစ္ခုခ်င္းစီရဲ႕ အရြယ္စားကို သင္၏ ႐ွယ္ရာ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ကန္႔သတ္ထားပါ။ Elder က ဒီလို နည္လမ္း ကို "ျဖည္းျဖည္းခ်င္း သူေဌးျဖစ္လာျခင္း" ဟုေခၚဆိုၾကသည္။ သူက "ပံုမွန္အျမတ္ႏွင့္ အေသးစား ေငြေလ်ာ့နည္းလာမႈမ်ားျဖင့္ အေကာင္းဆံုး ေျခရာေကာက္ႏုိင္မည့္ မွတ္တမ္းထူေထာင္ႏိုင္ရန္ ေရာင္းဝယ္ပါ "ဟုေျပာသည္။

" အေပ်ာ္တမ္းသမားကေတာ့ အရက္သမား အရက္ေသာက္သလိုမ်ိဳး အေရာင္းအဝယ္ေပၚ တူညီတဲ့သေဘာထားရွိပါတယ္။ အစပိုင္းေတာ့ အခ်ိန္ေကာင္းပိုင္ဆုိင္သလိုနဲ႕ ေနာက္ဆံုးေတာ့ သူ႕ကိုယ္သူဖ်က္ဆီးျပစ္လိုက္သလိုပါပဲ။" Alexander Elder

၃။ ေရာင္းဝယ္သူသည္ ႐ွိၿပီးသား အေရာင္းဝယ္အေနအထားမွာ ထပ္ထည့္လို႕ရပါသလား? ဟုတ္ကဲ့၊ ၎သည္ break-even (အျမတ္အစြန္းႏွင့္ကုန္က်စရိတ္အခ်ိဳးတူေနသည့္)အဆင့္မွာ ေစ်းလမ္းေၾကာင္း-ေနာက္လိုက္သည့္အေနအထား (သို႕) အျမတ္ရျပီးသားျဖစ္ျပီး၊ ေနာက္ထပ္အေနအထားရွိ အႏၱရာယ္သည္ သင့္႐ွယ္ရာ၏ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္း ထက္မေက်ာ္ပါက ထပ္ထည့္လို႕ရပါသည္။

ဘဏ္ႏွင့္ ေငြေၾကးနယ္ပယ္တြင္ လုပ္ကိုင္ေနသည့္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ပ်မ္းမွ်အားျဖင့္ သီးသန္႕ေရာင္းဝယ္သူမ်ားထက္ ဘာလို႕ပိုေအာင္ျမင္လဲ သင္သိပါသလား? ဘာလို႕ဆုိေတာ့ သူတုိ႕ဟာ ကန္႕သတ္ထားတာထက္ပိုရွံဳးပါက သူတုိ႕အလုပ္ျဖဳတ္ခံရမည္ဆုိတာ သိလို႕ပဲျဖစ္ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ သူတုိ႕သည္ ပိုဂရုထားတတ္ျပီး၊ ဆံုးရွံဳးမႈမ်ားကို ကန္႕သတ္ၾကသည္။ သင့္ကိုယ္ပိုင္ေဘာ့စ္ျဖစ္ျခင္းအားျဖင့္၊ သင့္ကုိယ္သင္ တိက်တင္းက်ပ္ဖို႕မေမ့ပါနဲ႕၊ သင့္အရွံဳးမ်ားကို အထိန္းအကြပ္မဲ့တိုးသြားခြင့္မျပဳပါနဲ႕။

သင္အေရာင္းအဝယ္တစ္ခု ပိတ္လိုက္တဲ့အခါ သင့္အလုပ္မျပီးသြားဘူးဆုိတာ သတိျပဳပါ။ ေငြအလႊဲအေျပာင္းတစ္ခုစီတုိင္းကို သံုးသပ္ရပ္အားစိုက္ထုတ္ပါ။ သင့္ကိုယ္သင္ေမးခြန္းမ်ားမ်ားေမးပါ။ ဘာက ေကာင္း/ဆိုးသြားခဲ့လဲ? သင္လုပ္သင့္တာ အကုန္လုပ္ခဲ့သလား? အေကာင္းဆံုးအဆင့္မ်ားတြင္ Take Profit ႏွင့္ Stop Loss ထားခဲ့ပါသလား? သင့္ကိုယ္ပိုင္အေတြ႕အၾကံဳသည္ သင့္အေကာင္းဆံုးအခ်က္အလက္ အရင္းအျမစ္ျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

ပညာရွိ Alexander Elderအရ၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၏ အဓိကရန္သူမ်ားမွာ လစ္လ်ဴရွဳျခင္းႏွင့္ စိတ္ခံစားခ်က္ျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႕သည္ အားေကာင္းေသာရန္သူမ်ားျဖစ္ေသာ္လည္း သင္ဘာကိုတုိက္ထုတ္ရမည္ဆုိတာကို သိပါက သင္အႏုိင္ယူႏုိင္ပါလိမ့္မည္။ လံု႕လဝီရိယရွိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္၊ အျမဲတမ္း ဘ႑ာေရးေစ်းကြက္ႏွင့္ အေရာင္းအဝယ္အေၾကာင္း ပိုမိုျပီး ေလ့လာေနသင့္ပါသည္။ ထို႕အျပင္၊ မုဆိုးတစ္ဦးကဲ့သုိ႕ စိတ္ရွည္ျခင္းကို ဖြံ႕ျဖိဳးလာေစျပီး၊ သာလြန္ေသာအေရာင္းအဝယ္ အခြင့္အေရးမ်ား သူတုိ႕ဘာသာေပၚလာသည္အထိ ေစာင့္ဆုိင္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera