Brent ႏွင့္ WTI: ျခားနားခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ

Brent ႏွင့္ WTI: ျခားနားခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ

ေရနံေစ်းကြက္အေၾကာင္း ဖတ္ရ(သို႕) ၾကားရသည့္အခါ၊ နားလည္ရန္ခက္ေသာ စကားႏွစ္လံုးနဲ႕ၾကံဳရမွာပါ: Brent ႏွင့္ WTI (အေနာက္တကၠဆက္ အလယ္အလတ္)။ ယင္းတို႕သည္ အဓိက ေရနံ ရည္ညႊန္းအမွတ္ႏွစ္ခု ျဖစ္ေၾကာင္း သိျပီးသားျဖစ္မွာပါ။ ဒါေပမယ့္ ယင္းတို႕ၾကားက ကြဲျပားျခားနားမႈဟာဘာလဲ ႏွင့္ ဘာလို႕မတူတဲ့ ကုန္က်စရိတ္ေတြရွိရတာလဲဆုိတာ သိပါသလား?

Brent ႏွင့္ WTI အေပၚတြင္ အျမတ္ဘယ္လိုရွာရမလဲဆိုတာ သင္သိရန္လိုအပ္သည့္ ယင္းတုိ႕အေၾကာင္း အေရးအၾကီးဆံုး သတင္းအခ်က္အလက္ကို စုစည္းေပးထားပါသည္။

အေျခခံကစေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။ ကမၻာေပၚတြင္ ေရနံအမွတ္မ်ားႏွင့္ အမ်ိဳးအစား အမ်ားၾကီးရွိပါသည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေရနံအမွတ္ သံုးခုမွ်သာ ေရနံ ရည္ညႊန္းအမွတ္ျဖစ္လာပါသည္။ ယင္းတို႕မွာ Brent, WTI ႏွင့္ Dubai Crude တုိ႕ျဖစ္သည္။ Brentႏွင့္ WTI အေၾကာင္းေျပာၾကရေအာင္။ သူတုိ႕သည္ ဓာတ္ဆီသန္႕ရာတြင္ စံျပအျဖစ္ မၾကာခဏအသံုးျပဳခံရဆံုးျဖစ္သည္။

ရည္ညႊန္းအမွတ္မ်ားကို ဘာလို႕ဖန္တီးခဲ့သလဲ?

OPEC ( ကမၻာ့အၾကီးဆံုး ေရနံတင္ပို႕သည့္အဖြဲ႕အစည္း) မွ ေရာင္းဝယ္သူ၏ စိတ္အလိုအရေပၚမူတည္ျပီး ေစ်းႏႈန္းျပဳလုပ္ျခင္းအေပၚ ေစ်းႏႈန္းစည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္ရန္ ျငင္းဆန္ခဲ့သည့္ ၁၉၈၀ခုႏွစ္ အကုန္ေလာက္တြင္ ျဖစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ သင့္ေလ်ာ္သည့္ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခု သတ္မွတ္ရန္၊ တင္ပို႕သူမ်ားသည္ orienting (အေရွ႕တုိင္း) အမွတ္လိုအပ္ခဲ့ပါသည္။ Brentႏွင့္ WTIတို႕သည္ ထိုရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ ဖန္တီးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ယေန႕ေခတ္တြင္ ေရနံထုတ္လုပ္သူတုိင္းသည္ ရည္ညႊန္းအမွတ္နဲ႕ ဘယ္ေလာက္ အေပးအယူမွ်လဲေပၚမူတည္ျပီး သူထုတ္လုပ္ေနေသာ ေရနံအတြက္ ေစ်းႏႈန္းကို သတ္မွတ္ၾကပါသည္။

Brent (သို႕) WITသည္ ေရနံအမွတ္မ်ားထဲက တစ္ခုမွ်သာလို႕သင္ထင္လိုက္မယ္ဆုိရင္ မွားပါလိမ့္မည္! သူတုိ႕သည္ တူညီတဲ့ ဝိေသသလကၡဏာမ်ားရွိသည့္ မတူညီတဲ့အမွတ္မ်ားအတြက္ ဘံုအမည္သာျဖစ္ပါသည္။

ဤဝိေသသမ်ားကို အနီးကပ္ေလ့လာၾကည့္ရေအာင္။

ပထမတစ္ခုသည္ တည္ေနရာျဖစ္သည္။Brent သည္ ဥေရာပႏွင့္ အာရွေစ်းကြက္အတြက္ စံတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒီရည္ညႊန္းအမွတ္သည္ Brent, Ekofisk, Oseberg, ႏွင့္ Forties ၏ ေနာ္ဝိန္းဂ်ီးယမ္းႏွင့္ စေကာ့တလန္ ကမ္းလြန္ေရတိမ္ပိုင္း လုပ္ကြက္တြင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ေရနံအမွတ္မ်ား ၁၅ခုထက္မက ပါဝင္ပါသည္။

WTIသည္ အေနာက္တုိင္းစက္ဝိုင္းျခမ္း၏ အမွတ္ျဖစ္သည္။ WTI သည္ အေမရိကန္ ေရနံနယ္ပယ္မ်ား၊ အထူးသျဖင့္ တကၠဆက္၊ လူဝစ္စီယားနားႏွင့္ ေျမာက္ဒါကိုတာတို႕မွ ရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။

ဒုတိယ ဝိေသသလကၡဏာသည္ ဓာတုေဖာ္ျမဴလာျဖစ္သည္။ပထမဦးစြာ၊ တူညီတဲ့ ေရနံအမွတ္မ်ား လံုးဝနီးပါးမရွိဘူးဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ Brent ႏွင့္ WTI ပါဝင္သည့္ အမွတ္မ်ားသည္ပင္ မတူညီတဲ့ဖြဲ႕စည္းပံုရွိၾကသည္။

Brent သည္ ေပါ့ပါးသည့္ အနိမ့္-ဆာလဖာ ေရနံအမ်ိဳးစားျဖစ္သည္။ WTIသည္ သိပ္သည္းသည့္ ေရနံမွတ္ျဖစ္သည္။ WIT၏ အရည္အေသြးသည္ Brentထက္ ပိုျမင့္မားပါသည္။

shutterstock_311246522.jpg

ဘာေၾကာင့္ Brentႏွင့္ WTIတုိ႕တြင္ မတူညီတဲ့ ေစ်းႏႈန္းမ်ားရွိရသနည္း?

၈၀ခုႏွစ္ အလယ္ေလာက္ထဲက WTI ႏွင့္ Brentသည္ တူညီတဲ့ေစ််းႏႈန္းမွာ ေရာင္းဝယ္ခဲ့ၾကသည္။ Brent ထက္ WTIက ပိုေစ်းၾကီးသည့္အခါမ်ားလည္း ရွိခဲ့သည္။ သို႕ေသာ္လည္း လက္ရွိအရ၊ WTI သည္ Brent ထက္ေစ်းနိမ့္ေနသည္။ ေစ်းႏႈန္းကြာျခားမႈသည္ ဘာရယ္တစ္ခုလွ်င္ ေဒၚလာ ၁၀-ေဒၚလာ ၂၀ၾကားေျပာင္းလဲေနပါသည္။

အမ်ားအားျဖင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ ထုတ္လုပ္မႈႏွင့္ သယ္ယူပို႕ေဆာင္မႈ၏ ကုန္က်စရိတ္ေပၚမူတည္ပါသည္။

Brent သည္ ပင္လယ္နားမွ ထုတ္တာျဖစ္သျဖင့္၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ခသည္ သိသိသာသာ နည္းပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္၊ WTI သည္ ကုန္းပတ္လည္ဝိုင္းရံလွ်က္ရွိေသာ ေျမေနရာမ်ားတြင္ ထုတ္ယူရသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ ေျမာက္အေမရိက ထုတ္လုပ္မႈကို ေစ်းကြက္အတြင္း ထိုးေဖာက္ႏိုင္ရန္ ခက္ခဲေစႏိုင္သည့္ ဖြဲ႕စည္းတည္ေဆာက္မႈ ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ သယ္ယူပို႕ေဆာင္စရိတ္သည္ ပိုၾကီးလာပါသည္။

အေစာကေျပာခဲ့သလို၊ Brent သည္ WTI ထက္အရည္အေသြးနိမ့္သည္။ သို႕ေသာ္လည္း ေရနံရည္ညႊန္းအမွတ္တစ္ခုျဖစ္လာျပီး၊ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရတဲ့ တင္ပို႕မႈမ်ားေၾကာင့္ ပိုျမင့္မားတဲ့ ေစ်းႏႈန္းရွိပါသည္။

ေျမပထဝီဝင္ ျပႆနာအေနအထားသည္ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ အေရးၾကီးသည့္ အျခားတစ္ခ်က္ျဖစ္သည္။ အေရွ႕အလယ္ပိုင္း တင္းမာမႈမ်ားသည္ ေရနံအေပၚ၊ အထူးသျဖင့္ Brent အေပၚ ဖိအားျဖစ္ေစသည္။ တင္းမာမႈမ်ားသည္ ပံ့ပိုးမႈက်ဆင္းမႈကို ဦးတည္ေစသည္။ ပိုင္ဆိုင္မႈတစ္ခုခု၏ ေထာက္ပံ့မႈက်ဆင္းလာတဲ့အခါ၊ ေစ်းတက္သြားတတ္တယ္ဆုိတာ သင္သိထားသင့္ပါသည္။ အေနာက္တကၠဆက္ အလယ္အလတ္သည္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု ကုန္းတြင္းပိတ္ေဒသမ်ားတြင္ အေျခခံထားသည့္အတြက္ သက္ေရာက္မႈနည္းပါးပါသည္။

WTI ေစ်းႏႈန္းသည္ ေရနံစိမ္းသိုေလွာင္မႈျဖင့္ ဖြဲ႕စည္းထားပါသည္။ ပမာဏတိုးလာေလ WTI က်ဆင္းေလျဖစ္သည္။ သိုေလွာင္မႈပမာဏ က်ဆင္းေလ၊ WTI ျမင့္တက္လာသည္။ ဒီေနရာတြင္ ပံ့ပိုးမႈျပႆနာအေၾကာင္းကို သိထားသင့္ပါသည္။ ပံ့ပိုးမႈအားေကာင္းသည့္အခါ၊ ေစ်းႏႈန္းက်ဆင္းလာသည္။

ထို႕ေၾကာင့္ သင္ျမင္သည့္အတုိင္း အဓိက ေရနံရည္ညႊန္းအမွတ္မ်ားသည္ မတူညီတဲ့ျဖစ္ရပ္မ်ားေၾကာင့္ သက္ေရာက္ျခင္းခံရသည္။ သို႕ေသာ္လည္း သူတုိ႕လမ္းေၾကာင္းသည္ အမ်ားအားျဖင့္ တူညီၾကပါသည္။ Brent တက္လာလွ်င္ WTI သည္ ျမင့္မားတဲ့ျဖစ္ႏိုင္ေျခႏွင့္အတူ ထိုးတက္သြားလိမ့္မည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္ Brent ႏွင့္ WTI သည္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရေသာ ေရနံ ရည္ညႊန္းမွတ္မ်ားအျဖစ္ က်န္ေနလိမ့္မည္ဟု ေျပာႏိုင္ပါသည္။ ေရနံေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းဝယ္လိုပါက၊ ယင္းတို႕ထဲမွ တစ္ခုကိုေရြးပါ။ သို႕ေသာ္လည္း၊ ေရနံရည္ညႊန္းမွတ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ျခင္းသည္ ယင္းေစ်းႏႈန္းမ်ားကို သက္ေရာက္ေၾကာင္း အမွတ္ရထားပါ။ ဒီအတြက္ အနာဂတ္ေစ်းႏႈန္းကို ပိုတိက်ေအာင္ ခန္႕မွန္းႏိုင္မွာျဖစ္ျပီး၊ သင့္အေရာင္းအဝယ္သည္ ပိုအျမတ္ရမွာျဖစ္သည္။

                                                                                                  အခုပဲ ေရာင္း၀ယ္လိုက္ပါ

တူညီေသာ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္: "ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ မတူညီေသာ ဇယားပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။

NFP ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ပါ

လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာ (သို႕) NFPအျဖစ္ သိၾကသည့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲ အဆင့္သည္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ တန္ဖိုး-အျမင့္ဆံုး အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera