Forex မွတ္တမ္း

Forex မွတ္တမ္း

Forex ေစ်းကြက္ ခုလို ဘယ္လိုျဖစ္လာလဲဆုိတာ စူးစမ္းဖူးပါသလား? ဤေယဘုယ်ဗဟုသုတသည္ သင့္စက္ဝန္းကို ခ်ဲ႕ထြင္ေစျပီး၊ ေစ်းကြက္ကို အျမင္အသစ္နဲ႕ ျမင္ေစမွာပါ။

Forex ေစ်းကြက္ အလုပ္လုပ္ပံု နားလည္ရန္၊ ေရွ႕ဦးစြာ"ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးစနစ္"ကို သတ္မွတ္ရန္လိုအပ္ပါသည္။

ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးစနစ္သည္ ႏုိင္ငံတကာစီးပြားေရးအတြင္း ေငြေၾကးဆက္ႏြယ္ခ်က္မ်ား ဘယ္လိုစုစည္းထားလဲဆုိတာ ေဖာ္ျပတဲ့ ႏုိင္ငံတကာ သေဘာတူညီခ်က္စည္းမ်ဥ္းမ်ား အစုပဲျဖစ္ပါသည္။ ဤတြင္ ေျခာက္ပိုင္းပါဝင္ပါသည္။ ၎တုိ႕မွာ:• ႏိုင္ငံတကာ ေငြေပးေခ် စနစ္မ်ား။

• ေငြလဲႏႈန္း ထူေထာင္၊ ထိန္းသိမ္းျခင္းအတြက္ ယႏၱရား။

• ႏိုင္ငံတကာ ေငြေပးေခ်မႈ ဟန္ခ်က္ညီရန္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္း။

• ေငြေၾကး လဲလွယ္ႏိုင္မႈ စည္းမ်ဥ္းမ်ား။

• ႏိုင္ငံျခားေငြလဲလွယ္မႈႏွင့္ ေရႊေစ်းကြက္ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ နည္းလမ္း။

• ေငြေၾကးဆက္ႏြယ္မႈကို ထိန္းသိမ္းသည့္ အစိုးရမ်ားၾကား အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၏ အခြင့္အေရးႏွင့္ တာဝန္မ်ား။

၁၉ရာစု အထိ၊ အဓိက ကမၻာလံုးဆုိင္ရာစီးပြားေရးမ်ား၊ တရားဝင္ေငြေၾကးစနစ္မ်ားမရွိခဲ့ပါ (ထုိအခ်ိန္က ယင္းတုိ႕သည္ ဥေရာပ၊ အေမရိက၊ တရုတ္ႏွင့္ အိႏၵိယ)။ အထက္တြင္ေဖာ္ျပခဲ့သည့္ - စနစ္ ေျခာက္ပိုင္းမွာ - မတည္ရွိခဲ့ေသးပါ။ တရားဝင္ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးစနစ္ဖြံ႕ျဖိဳးမႈမွာ ၁၈၆၇တြင္ စတင္ခဲ့ပါသည္။ ထုိႏွစ္တြင္ ပထမဆံုး ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးညီလာခံအား ပဲရစ္ျမိဳ႕တြင္က်င္းပခဲ့ပါသည္။

    ၁။ "ေရႊ စံႏႈန္း"

ေရႊသည္ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးစနစ္တြင္ အဓိကက႑မွပါဝင္ခဲ့ပါသည္။

ကမၻာ့အဓိက စီးပြားေရးမ်ားမွ တစ္ခုျဖစ္ခဲ့ေသာ ျဗိတိန္အင္ပါယာသည္ ေပါင္လဲလွယ္ႏႈန္းကို ေရႊႏွင့္ပံုေသမွတ္ခဲ့သည္။ အစိုးရသည္ ေရႊတစ္ေအာင္စလွ်င္ ၄.၂၄၇ ေပါင္စတာလင္ ဝယ္ရန္ (သို႕) ေရာင္းရန္ သေဘာတူခဲ့သည္။ ထုိ႕ေနာက္ ေရႊစံႏႈန္းအား USAမွ တည္ေထာင္ခဲ့ျပီး (ေရႊတစ္ေအာင္စလွ်င္ $၂၀.၆၇ႏွင့္ ညီမွ်သည္)၊ အေနာက္ဥေရာပႏွင့္ ရုရွားမွ ၁၈၉၇တြင္ တည္ေထာင္ခဲ့သည္။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

- ႏႈန္းအတက္အက်ၾကမ္းမႈ မရွိျခင္း။

- ေငြေၾကးေဖာင္း္ပြမႈနိမ့္ျခင္း။

အားနည္းခ်က္မ်ား

- လြတ္လပ္ေသာ ႏုိင္ငံေငြေၾကးမူဝါဒ ရွိရန္မစြမ္းႏိုင္ျခင္း။

- ေငြပမာဏႏွင့္ ေရႊထုတ္လုပ္မႈၾကား တင္းက်ပ္ေသာ ဆက္စပ္မႈ (ေရႊထုတ္လုပ္မႈ ျပတ္ေတာက္ျခင္းသည္ လိုေငြျဖစ္ေပၚေစခ်ိန္တြင္ ေရႊအသစ္အပ္ႏွံမႈသည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈျဖစ္ေစသည္)။

- ပထမကမၻာစစ္အစတြင္ အစိုးရအေနျဖင့္ သူတုိ႕၏ ၾကီးမားေသာ စစ္တပ္ကုန္က်စရိတ္မ်ားေထာက္ပံ့ရန္ ေငြစကၠဴမ်ား ပိုထုတ္ဖို႕ဆံုးျဖတ္ခဲ့သည့္အတြက္ ေရႊစံႏႈန္းျပီးဆံုးခဲ့သည္။

gold small.jpg

  II. ကမၻာစစ္ပြဲ ႏွစ္ခုအၾကား

ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးမူဝါဒ၏ ဒုတိယကာလသည္ Genoaတြင္ ၁၉၂၂ခုမွာ စတင္ခဲ့သည္။ ပထမကမၻာစစ္အႏုိင္ရရွိသူမ်ားသည္ သူတုိ႕ႏိုင္ငံေငြေၾကးမ်ားအတြက္ အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ားရခဲ့သည္။

စနစ္အသစ္၏ အေျခခံမွာ ေရႊႏွင့္ အဓိက - ေရႊအျဖစ္ေျပာင္းခဲ့ၾကသည့္ - အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ျဗိတိန္ေငြေၾကးမ်ားျဖစ္သည္။ ႏိုင္ငံေငြေၾကးမ်ားသည္ ေငြေပးေခ်မႈႏွင့္ ခ်န္လွပ္ထားမႈ၏ ႏုိင္ငံတကာၾကားခံမ်ားျဖစ္လာခဲ့သည္။ ၎သည္ သူတုိ႕အား ေရႊစံႏႈန္း ကန္႕သတ္ခ်က္ကိုေက်ာ္လႊားေစႏုိင္ခဲ့သည္။ တစ္ခ်ိန္တည္းမွာပင္၊ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကးစနစ္သည္ ေဖာ္ျပပါႏုိင္ငံမ်ား၏ စီးပြားေရးက်န္းမာမႈအေပၚ မူတည္လာခဲ့သည္။

ေရႊလက္ရွိေပါက္ေစ်းအား ထိန္းထားခဲ့ၾကသည္။ ေရႊအတြက္ ေငြလဲႏႈန္းသည္ တိုက္ရိုက္ေသာ္လည္းေကာင္း (အေမရိကန္၊ ျပင္သစ္ႏွင့္ ဂရိတ္ျဗိတိန္ ေငြေၾကးမ်ား)ႏွင့္ ႏုိင္ငံျခားေငြေၾကးမ်ားမွတဆင့္လည္းေကာင္း၊ ႏွစ္ခုစလံုးျဖင့္လုပ္ႏိုင္ပါသည္။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

- ႏုိင္ငံေငြေၾကးမ်ားအား ႏုိင္ငံတကာ ေငြေပးေခ်မႈ-အရံ အတြဲမ်ားအျဖစ္သံုးခဲ့ၾကသည္။ ေရႊစံႏႈန္းႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ ကန္႕သတ္ခ်က္မ်ားအား ဖယ္ရွားခဲ့သည္။

- လြတ္လပ္စြာ အုပ္ခ်ဳပ္ေသာအခ်ိန္တြင္ ေငြလဲႏႈန္းမ်ား ျပန္လည္နာလန္ထူလာခဲ့သည္။

- ေငြလဲႏႈန္း စည္းမ်ဥ္းသည္ ကမၻာ့ေငြေၾကးစနစ္၏ လိုအပ္ခ်က္အသစ္ျဖစ္လာျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာညီလာခံႏွင့္ အစည္းအေဝးမ်ား၏ ပံုစံအျဖစ္က်င္းပခဲ့သည္။

အားနည္းခ်က္မ်ား

- ႏုိင္ငံတကာ ေငြေၾကးမူဝါဒသည္ ႏုိင္ငံစီးပြားေရးေပၚမူတည္ပါသည္။

- စနစ္သည္ ေငြေၾကးစစ္ပြဲမ်ားႏွင့္ ေငြတန္ဖိုးက်ျခင္းအတြက္ အေျခအေနမ်ား ဖန္တီးခဲ့သည္။

Genoa စနစ္သည္ ၁၉၂၉-၁၉၃၃ခုႏွစ္ ၾကီးမားေသာ စီးပြားပ်က္ကပ္တိုက္စားျခင္းခံခဲ့ရသည္။ ေရွ႕ဦးစြာ၊ အေမရိကန္ေဒၚလာ ထိခိုက္ခဲ့ျပီးေနာက္၊ အေရးအခင္းသည္ အျခားစီးပြားေရးမ်ားထံ ပ်ံ႕ႏွံ႕သြားခဲ့သည္။

  III. ဘရက္တန္ဝုဒ္ စနစ္

သမိုင္းတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ေငြေၾကးမူဝါဒ၏ ေနာက္ထပ္အေရးၾကီးအဆင့္မွာ ဘရက္တန္ဝုဒ္တြင္ ၁၉၄၄မွာစတင္ခဲ့ပါသည္။

ဘရက္တန္ဝုဒ္စနစ္၏ အဓိကစိတ္ကူးမွာ ေငြစကၠဴ၏ ျပဌာန္းခ်က္ႏွစ္သြယ္ - ေဒၚလာႏွင့္ ေရႊတြင္ပါဝင္ခဲ့ပါသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးမ်ားကို အေမရိကန္ေဒၚလာအျဖစ္ ပံုေသသတ္မွတ္ခဲ့သည္။ ေဒၚလာအား ေရႊအျဖစ္ ပံုေသႏႈန္း တစ္ေအာင္စလွ်င္ $၃၅တြင္ ေျပာင္းလဲခဲ့သည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာသည္ အဓိကအရံႏွင့္ ကိုးကားေငြေၾကးျဖစ္ခဲ့သည္။ ပါဝင္သည့္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ ကိန္းေသအဆင့္တြင္ သူတုိ႕ေငြေၾကးႏႈန္းမ်ားအား ေဒၚလာအျဖစ္ကိုင္ထားၾကသည္။ ေသြဖည္မႈသည္ ၁%ထက္မေက်ာ္ခဲ့ပါ။ ႏုိင္ငံတကာေငြေၾကး ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕အား ဤစနစ္ကိုထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ပါသည္။

အက်ိဳးေက်းဇူးမ်ား

- ဤကာလအတြင္း ကမၻာ့စီးပြားေရးသည္ လ်င္ျမန္စြာတိုးတက္ခဲ့သည္။

- ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ နိမ့္ျခင္း။

- အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း က်ဆင္းလာျခင္း။

အားနည္းခ်က္မ်ား

- အေမရိကန္တြင္ အလုပ္သမား ထုတ္လုပ္မႈသည္ ဂ်ပန္ႏွင့္ ဥေရာပထက္နည္းသည္၊ ၎သည္ ဥေရာပႏွင့္ ဂ်ပန္မွ အေမရိကန္သို႕ ပို႕ကုန္မ်ားျမင့္တက္မႈျဖစ္ေစခဲ့သည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္ အေနာက္ဥေရာပတြင္ ေဒၚလာပမာဏၾကီးရွိခဲ့ျပီး၊ ဘဏ္မ်ားမွ ထိုေဒၚလာမ်ားအား အေမရိကန္ ဘ႑ာတုိက္အာမခံတြင္ ျမွဳပ္ႏွံခဲ့သည္။ အေမရိကန္၏ ျပင္ပအေၾကြးျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

- ထို႕အျပင္၊ ဥေရာပဗဟိုဘဏ္အခ်ိဳ႕သည္ ၎တို႕၏ ေဒၚလာမ်ားအား ေရႊအျဖစ္လဲရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့သည့္အတြက္ အေမရိကန္ေရႊအရထားမႈ စတင္က်ဆင္းလာခဲ့သည္။ ေဒၚလာမွ ေရႊလဲလွယ္ျခင္းအား ၁၉၇၁တြင္ တရားဝင္ရပ္ျပစ္ခဲ့သည္။

ေရႊတြင္ပါဝင္သည့္အရာမ်ား ေလွ်ာ့နည္းလာသည့္အတြက္ - အေမရိကန္ေဒၚလာ တန္ဖိုးက်ဆင္းမႈ ႏွစ္ခါ - ၁၉၇၁ ႏွင့္ ၁၉၇၃ တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည္။ ထို႕ေၾကာင္း စနစ္ေသခဲ့သည္။

    IV. ဂ်ေမကန္ စနစ္

စတုတၳကာလသည္ Kingston (ဂ်ေမကာ)တြင္ ၁၉၇၆တြင္ စတင္ခဲ့သည္။ ႏိုင္ငံမ်ားသည္ သူတုိ႕လိုခ်င္သည့္ မည္သည့္ေငြလဲႏႈန္း အုပ္ခ်ဳပ္မႈစနစ္ကိုမဆုိ ေရြးခ်ယ္ရန္အခြင့္အေရးရခဲ့ၾကသည္။ ႏိုင္ငံမ်ားအၾကား ေငြေၾကးဆက္ႏြယ္မႈမ်ားအားသ ႏႈန္းရွင္ေငြလဲႏႈန္းတြင္ ရွာေတြ႕ခဲ့ၾကသည္။ ေငြလဲႏႈန္းမ်ားအား ေစ်းကြက္တြန္းအားမ်ား - ဝယ္လိုအားႏွင့္ ေရာင္းလိုအားျဖင့္ သတ္မွတ္ခဲ့ၾကသည္။

ေငြေၾကးႏႈန္းအတက္အက်သည္ အေၾကာင္းရင္းႏွစ္ရပ္ေပၚ မူတည္သည္:

၁။ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ႏုိင္ငံေငြေၾကးမ်ား၏ ဝယ္လိုအား/ေရာင္းလိုအား

၂။ ႏိုင္ငံတကာေစ်းကြက္တြင္ ျပည္တြင္းေငြေၾကး၏ ဝယ္ယူမႈအား၊ တကယ့္တန္ဖိုးအခ်ိဳးအစားမ်ား

ႏိုင္ငံျခားေငြလိုအပ္ခ်က္သည္ ႏုိင္ငံ၏ သြင္းကုန္၊ ခရီးစြားမ်ား အသံုးစရိတ္ႏွင့္ အပိုေငြေပးေခ်မႈမ်ားေပၚမူတည္ပါသည္။ ႏုိင္ငံျခားေငြပံ့ပိုးမႈ ပမာဏအား ပို႕ကုန္ႏွင့္ လက္ခံရရွိသည့္ အေၾကြးပမာဏျဖင့္သတ္မွတ္ပါသည္။

အေမရိကန္ေဒၚလာႏွင့္ ေရႊပံ့ပိုးမႈ - အဓိက အရံပိုင္ဆုိင္မႈမ်ား - သည္ ကမၻာ့ကုန္သြယ္မႈႏွင့္ ေငြေၾကးအလႊဲအေျပာင္းမ်ား လွ်င္ျမန္စြာၾကီးထြားလာမႈႏွင့္ အျမန္မလိုက္ႏုိင္ပါ။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ အရံပိုင္ဆုိင္မႈအသစ္သည္ အထူးဒီဇိုင္းထုတ္ခဲ့ျပီး၊ "အထူးဆြဲအခြင့္အေရးမ်ား" (SDR)ဟု အမည္တြင္ခဲ့သည္။ SDRသည္ အတုအရံျဖစ္ျပီး၊ ႏိုင္ငံတကာေငြေၾကးရန္ပံုေငြအဖြဲ႕မွ ထုတ္ျပန္ထားသည့္ ႏုိင္ငံတကာေငြေပးေခ်မႈ တူရိယာျဖစ္သည္။ အထူး Drawing အခြင့္အေရးမ်ားအား ေငြေၾကးေတာင္း အေျခခံေပၚတန္ဖိုးျဖတ္ခဲ့ၾကသည္။ ေတာင္းတြင္ အေမရိကန္ေဒၚလာ၊ ယူရို၊ ဂ်ပန္ယန္း၊ ေပါင္စတာလင္ႏွင့္ တရုတ္ယြမ္ (၂၀၁၆မွစျပီး) ပါဝင္သည္။ IMFသည္ SDRsကို အတြင္းပိုင္း စာရင္းရည္ရြယ္ခ်က္မ်ားအတြက္ သံုးသည္။ အဆိုပါရန္ပံုေငြအဖြဲ႕သည္ အဖြဲ႕ဝင္ျပည္နယ္မ်ား SDRs သတ္မွတ္ရန္ႏွင့္၊ သူတုိ႕အစိုးရ အျပည့္အဝယံုၾကည္မႈႏွင့္ အေၾကြးဝယ္ျခင္းျဖင့္ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳၾကသည္။

currency basket.jpg

နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္၊ Forexသည္ သမိုင္းအရွည္ၾကီးျဖစ္တည္ခဲ့သည္ဟု ေျပာႏုိင္ပါသည္။ အခ်ိဳ႕သိပၸံပညာရွင္မ်ားမွ ေငြေၾကးလဲလွယ္မႈမွာ ၁၇၀၀၀-၉၀၀၀ BCကာလမ်ားထဲမွ စတင္ခဲ့သည့္ဟု ယူဆၾကေသာ္လည္း၊ ပိုရွဳပ္ေထြးေသာ ႏုိ္င္ငံတကာေငြေၾကးစနစ္သည္ ၁၈၆၇ထဲက တည္ရွိခဲ့သည္။ Forex သမုိင္းတြင္ အဓိက ကာလေလးခုရွိခဲ့သည္: "ေရႊစံႏႈန္း"၊ "ေရႊလဲလွယ္မႈစံႏႈန္း"၊ "ဘရက္တန္ဝုဒ္ စနစ္"ႏွင့္ "ဂ်ေမကန္ စနစ္" ျဖစ္သည္။ နည္းပညာဆုိင္ရာတိုးတက္မႈႏွင့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ားတိုးခ်ဲ႕လာမႈသည္ စနစ္မ်ားကို မၾကာခင္ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera