Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

နိဒါန္း

နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္တြင္၊ ေစ်းႏႈန္းအတြက္ ေရွ႕ဆက္လားရာကိုဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ မတူညီေသာ ဇယားပံုစံမ်ားရွိၾကပါသည္။ က်ယ္ျပန္႕ေသာအသိတြင္၊ ဤပံုစံမ်ားအားလံုးအား ၾကီးမားသည့္အုပ္စုႏွစ္ခု ခြဲထားပါသည္: ေစ်းေျပာင္းျပန္ႏွင့္ ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေနေသာဇယား ပံုစံမ်ား။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္တြင္ ယင္းတုိ႕အား မည္ကဲ့သုိ႕ဖြင့္ဆုိရမလဲ ေလ့လာႏုိင္ပါသည္။ ယေန႕၊ အသိအမ်ားဆံုးပံုစံမ်ားထဲမွ တစ္ခုအတြက္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာကို တင္ဆက္ေပးသြားမည္ျဖစ္သည္။ ဟုတ္ပါတယ္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံမ်ားကိုေျပာေနတာပါ။

Untitled-3.jpg

“Head and Shoulders”ဆိုတာကို ၾကားတာနဲ႕ သင့္စိတ္ထဲဘာေျပးျမင္လဲ? သင္အႏွစ္သက္ဆံုး ေခါင္းေလွ်ာ္ရည္နံ႕လို႕ထင္ရင္ေတာ့၊ သင္ေသခ်ာမေရာင္းဝယ္ရေသးပါဘူး။ ကၽြမ္းက်င္ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦး၏ စိတ္ထဲေရာက္လာသည့္ ပထမအရာမွာ၊ နာမည္ေက်ာ္ေစ်းေျပာင္းျပန္ပံုစံျဖစ္သည္။

“Headႏွင့္ Shoulders" ပံုစံသည္ အတက္ေစ်းလမ္းေၾကာင္း အဆံုးတြင္ျဖစ္ေပၚေလ့ရွိသည္။ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္မဆုိ အလြယ္တကူေတြ႕ရႏုိင္သည္။ ၎အား အျမင့္ဆံုးတစ္ခု (ပထမ shoulder)၊ ပိုျမင့္ေသာ အျမင့္မွတ္ (head) ႏွင့္ ပိုနိမ့္ေသာ အျမင့္မွတ္ (ဒုတိယ shoulder)ျဖင့္ဖြဲ႕စည္းထားသည္။ ဘယ္ဘက္ shoulder ႏွင့္ head၏ အနိမ့္ဆံုးခ်င္းဆက္ခ်င္းအားျဖင့္ "လည္တုိင္"တစ္ခု ဆြဲႏိုင္သည္။ လည္တုိင္သည္ ေရျပင္ညီမ်ဥ္းမျဖစ္သင့္ပါ။ ၎၏ေလွ်ာသည္ အထက္(သုိ႕) အက်ျဖစ္ႏုိင္သည္။ ေလွ်ာက်ဆင္းပါက၊ ပံုစံသည္ ပိုစိတ္ခ်ရသည့္ အေရာင္းအခ်က္ျပခ်က္ကို ေပးသည္။

အက်ေစ်းလမ္းေၾကာင္းအတြင္း ေရာင္းဝယ္ပါက၊ ဇယားတြင္ ေစ်းေျပာင္းျပန္ Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံအတြက္ ၾကည့္ရန္လိုအပ္သည္။ ဤပံုစံသည္ ေရွး Head ႏွင့္ Shoulders ပံုစံႏွင့္ လံုးဝဆန္႕က်င္ဘက္ျဖစ္ျပီး၊ အတက္ေစ်းေျပာင္းျပန္ျဖစ္မႈကို အခ်က္ျပႏုိင္သည္။

ပံုစံ ဘယ္လိုျဖစ္ေပၚသလဲ?

- ေစ်းႏႈန္းသည္ လက္ရွိေစ်းကြက္အေျခအေနအတြက္ မခံမရပ္ႏုိင္ေလာက္ေအာင္ ျမင့္လာသည့္အေလ်ာက္ အတက္မ်ားသည္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းတြင္ လိုက္ပါရတာပင္ပန္းလာသည့္အခါ၊ အက်မ်ားတစ္လွည့္ကစားလာျပီး၊ ေစ်းႏႈန္းကိုဆြဲခ်ရန္ၾကိဳးစားၾကသည္။ ေစ်းႏငန္းသည္ အဆင္းဘက္ကို စမ္းသပ္ျပီး၊ ျပန္ခုန္ထြက္လာပါက၊ ၎သည္ ပံုစံ၏ ဘယ္ဘက္ shoulderကို ဖန္တီးေပးသည္။

- ထို႕ေနာက္ အတက္(bull)မ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းကိုပိုျမင့္ေအာင္ တြန္းရန္ေနာက္ဆံုးၾကိဳးပမ္းမႈလုပ္ၾကသည္။ ၎သည္ ပံုစံ၏ "head" ျဖစ္ေပၚလာျခင္းျဖစ္သည္။

-သို႕ေသာ္ အတက္မ်ားသည္ ထိုအျမင့္အဆင့္တြင္ ေစ်းႏႈန္းကို မထိန္းထားႏုိင္ဘဲ၊ အက်(bear)မ်ားသည္ လည္တုိင္ဆက္လက္ျဖစ္ေပၚေစရန္ ေစ်းႏႈန္းအား ျပန္က်ေစသည္။

-"ေကာင္းျပီ၊ ခုဆုိ ဒီခ်ိဳနဲ႕သတၱဝါေတြဟာ လံုးဝအရွံဳးေပးလိုက္ၾကျပီ" ဟု - သင္ေတြးခဲ့မည္။ သင္မွားပါတယ္။ ဝယ္သူမ်ားသည္ သူတုိ႕၏ ပိုအားနည္းေသာအင္အားႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းအား အျမင့္အသစ္ကိုတြန္းရန္ထပ္ၾကိဳးစားၾကသည္။ သို႕ေသာ္ ဒီအျမင့္သည္ "head"ထက္ ပိုနိမ့္ျပီးထြက္လာခဲ့သည္။ ၎သည္ ပံုစံ၏ ညာဘက္ shoulderျဖစ္သည္။

- ထို႕ေနာက္ အက်(bear)မ်ားသည္ ျပန္ေနရာယူျပီး၊ ေစ်းႏႈန္းကိုပိုနိမ့္ေအာင္ ဆြဲျပန္သည္။ သူတုိ႕၏ ဖိအားသည္ အားအရမ္းေကာင္းျပီး လည္တုိင္ကိုခ်ိဳးေဖာက္ရန္ စီမံၾကသည္။

- တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေစ်းႏႈန္းသည္ ပုိနိမ့္ေသာပမာဏႏွင့္ ထပ္မံတက္သြားႏုိင္ျပီး၊ လည္တုိင္ကို ျပန္စမ္းသပ္ႏိုင္ပါသည္။ ဤအေသးစားျမင့္တက္မႈသည္ လည္တုိင္အထက္တြင္ stop lossထားျပီး ေရတုိေအာ္ဒါေလးတစ္ခုဖြင့္ရန္ အခြင့္အေရးေပးပါသည္။ သို႕ေသာ္ ထိုအေနအထားသည္ Head ႏွင့္ Shoulders ျဖစ္ေပၚတုိင္း ျဖစ္ေပၚတတ္သည္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

- အက်(bear)မ်ားသည္ ေစ်းႏႈန္းကို ပိုေဝးေဝးဆြဲခ်ပါသည္။

ဤပံုစံကို ဘယ္လိုေရာင္းဝယ္ရမလဲ

Heads ႏွင့္ Shouldersပံုစံကို ေရာင္းဝယ္ရန္ ေျမာက္မ်ားစြာေသာဗ်ဴဟာမ်ားရွိပါသည္။ အလြယ္ဆံုးတစ္ခုႏွင့္ မိတ္ဆက္ေပးပါမည္။ ေအာက္တြင္စာရင္းျပဳစုထားေသာ ဗ်ဴဟာမ်ားသည္ အားလံုးႏွင့္ပတ္သတ္ပါသည္: ယင္းတုိ႕အား မည္သည့္ေငြေၾကးအတြဲ၊ စေတာ့ (သို႕) ကုန္စည္မ်ားအတြက္ မည္သည့္အခ်ိန္ကာလတြင္မဆုိ အသံုးျပဳ၍ရျပီး၊ ယင္းတုိ႕အတြက္ ထပ္ေလာင္းအညႊန္းကိန္းမ်ား မလိုအပ္ပါ။

၁။ ပံုစံ အေကာင္ထည္ေပၚရန္ ေစာင့္ပါ။ ပံုစံ လံုးဝအျပည့္မျဖစ္ေပၚခင္ထိ မည္သည့္အေရာင္းအဝယ္မွ မယူပါႏွင့္။

၂။ candlestickမွ လည္တုိင္အား အဆင္းဘက္သို႕ ခ်ိဳးေဖာက္သြားရန္ေစာင့္ပါ။

၃။ အေရာင္းေအာ္ဒါအား လည္တုိင္ေအာက္တြင္ အနည္းဆံုး ၃-၅ pipမွာ ထားပါ။

၄။ လည္တိုင္အထက္ ၃-၅ pip stop loss ထားပါ။

၅။ အျမတ္ပစ္မွတ္အား ေခါင္းပိုင္းႏွင့္ လည္တုိင္ေအာက္ေျခၾကားမွ ေစ်ႏႈန္းကြာျခားခ်က္အျဖစ္ သတ္မွတ္ေလ့ရွိသည္။ ထို႕ေနာက္ အဆင္းဘက္ ေစ်းႏႈန္းပစ္မွတ္အား ပံ့ပိုးရန္ ထိုကြာျခားခ်က္အား လည္တုိင္၏ ခ်ိဳးေဖာက္မႈမွ ႏုတ္ထားသည္။

USD/JPYအတြက္ ၄-နာရီ ဇယားကိုၾကည့္ရေအာင္။ Head ႏွင့္ Shouldersပံုစံ အေကာင္ထည္ေပၚခဲ့ေၾကာင္း ျမင္ေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။

usdjpy.png

အတက္(bull)မ်ားသည္ အျမင့္ ၁၁၄.၅၄တြင္ ေစ်းႏႈန္းမထိန္းထားႏုိင္ပဲ၊ အတြဲသည္ ၁၁၃.၅၆ရွိ လည္တုိင္ေအာက္သို႕ က်ဆင္းခဲ့သည္။ ၁၁၃.၅၁ရွိ ၎ေအာက္ ၅pip၊ လည္တုိင္ကိုေဖာက္သြားျပီးေနာက္ အေရာင္းေအာ္ဒါတစ္ခုဖြင့္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ stop loss ၅ pipအား ၁၁၃.၆၆ရွိ လည္တုိင္အထက္တြင္ သတ္မွတ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႕ေနာက္ ေအာက္ပါေဖာ္ျမဴလာကိုအသံုးျပဳျပီး အျမတ္ယူ(tp)အဆင့္ကို ေရတြက္ခဲ့ပါသည္:

၁၁၄.၅၄ ("ေခါင္း" ထိပ္ပိုင္း) – ၁၁၃.၅၆ (လည္တုိင္) = ၀.၉၈

၁၁၃.၆၄၀-၀.၉၈=၁၁၂.၆၆

ေအာင္ျမင္ပါတယ္! သင္ ၁၀၀ pipဝန္းက်င္ေလာက္ ရခဲ့ပါျပီ!

ေျပာင္းျပန္ Head ႏွင့္ Shoulders အတြက္လည္း ဤဗ်ဴဟာကိုအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ ဒီမွာအဆင့္မ်ားပါ:

၁။ ပံုစံအေကာင္ထည္ေပၚရန္ ေစာင့္ပါ။

၂။ အထက္ပိုင္းတြင္ candlestickမွ လည္တုိင္ကိုခ်ိဳးေဖာက္ရန္ေစာင့္ပါ။

၃။ လည္တုိင္အထက္ အနည္းဆံုး ၃-၅ pipတြင္ အဝယ္ေအာ္ဒါထားပါ။

၄။ လည္တုိင္ေအာက္ ၃-၅ pipတြင္ stop loss ထားပါ။

၅။ ေခါင္းပိုင္းႏွင့္ လည္တုိင္ေအာက္ေျခၾကားမွ ကြာျခားခ်က္အျဖစ္ အျမတ္ပစ္မွတ္အား သတ္မွတ္ပါ။

USD/CAD၏ H4ဇယားတြင္ Head ႏွင့္ Shouldersပံုစံကို ျမင္ေတြ႕ႏုိင္ပါသည္။ လည္တုိင္သည္ လံုးဝျပည့္စံုျခင္းမဟုတ္ေပမယ့္ ၎၏ဆင္ေျခေလွ်ာသည္ အထက္တက္သြားေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ျမင္ရပါသည္၊ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းေျပာင္းျပန္ျဖစ္ဟန္ရွိသည္ဟု ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။

USDCAD.png

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ stop lossအား ၁.၂၆၅၃တြင္ထားျပီး၊ လည္တုိင္၏ ခ်ိဳးေဖာက္သြားမႈအတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းပါသည္။ Candlestick ျဖစ္ေပၚလာေသာအခါ၊ ၁.၂၆၆၃တြင္ ေအာ္ဒါအရွည္တစ္ခုဖြင့္ပါသည္။ ကၽြန္္ေတာ္တုိ႕ အျမတ္ယူ (TP)ကို ေရတြက္ပါသည္:

၁.၂၆၅၈ (လည္တုိင္) - ၁.၂၅၂၈ (ဦးေခါင္း) = ၀.၀၁၃၀

၁.၂၆၅၈+၀.၀၁၃=၁.၂၇၈၈။

ဤဗ်ဴဟာကိုအသံုးျပဳျခင္းျဖင့္၊ သင္ ၁၃၀ pipမ်ားရပါသည္။

နိဂံုး

Headႏွင့္ Shoulders ပံုစံသည္ ဇယားတြင္ သိသာျပီး၊ ကန္႕သတ္ထားေသာဆံုးရွံဳးမႈႏွင့္အတူ အျမတ္ရေသာအေရာင္းအဝယ္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းေပးႏုိင္မည္ျဖစ္သည္။

တူညီေသာ

ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားအား ဘယ္လိုသက္ေရာက္မႈရွိလဲ

သံုးသပ္ခ်က္မ်ားကို ဖတ္ရွဳ (သို႕) ေစာင့္ၾကည့္သည့္အခါ ေအာက္ပါေၾကညာခ်က္ႏွင့္ မၾကာခဏၾကံဳရေလ့ရွိပါသည္: "ေစ်းကြက္စိတ္ခံစားခ်က္ေပၚတြင္ ေရာင္းဝယ္ရန္အၾကံျပဳထားပါသည္။

NFP ထုတ္ျပန္ခ်က္အေပၚ ေရာင္းဝယ္ပါ

လယ္ယာမဟုတ္ေသာ လုပ္ခလစာ (သို႕) NFPအျဖစ္ သိၾကသည့္ လယ္ယာမဟုတ္ေသာ အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲ အဆင့္သည္ စီးပြားေရးျပကၡဒိန္တြင္ တန္ဖိုး-အျမင့္ဆံုး အညႊန္းကိန္းတစ္ခုျဖစ္သည္။

တိုေတာင္းျပီး မထင္ရွားေသာ ျပန္မတ္လာမႈႏွင့္အတူ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာ

သင္အႏွစ္သက္ဆံုး ေငြေၾကးအတြဲကို အခ်ိန္ၾကာျမင့္စြာ အက်(bear) ေစ်းကြက္တြင္ ေရာင္းဝယ္သည္ဟု ေတြးၾကည့္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera