Screen သံုးခု အေရာင္းအဝယ္စနစ္

Screen သံုးခု အေရာင္းအဝယ္စနစ္

လူသစ္မ်ားသည္ မၾကာခဏ မ်က္လွည့္ကိရိယာ၊ ေငြအလံုးအရင္းရေစမည့္ တစ္ခုတည္းေသာ အညႊန္းကိန္းကိုရွာေဖြတတ္ၾကသည္။ ခဏတာ ကံေကာင္းၾကရင္ Eldorado ကိုသြားမည့္လမ္းကို ရွာေတြ႕သလိုပဲ ထင္တတ္ၾကပါသည္။ ဒါေပမယ့္ ၾကည္ႏူးဖြယ္ရာေတြ ကုန္ဆံုးသြားျပီး၊ ဒီအေပ်ာ္တမ္းသမားေတြ ေငြစတင္ဆံုးရွဳံးလာသည့္အခါ၊ သူတုိ႕ရဲ႕ အညႊန္းကိန္းအေဟာင္းကို စြန္႕လႊတ္ျပီး၊ ေနာက္ထပ္ေရႊတြင္း ထပ္ရွာၾကျပန္ပါသည္။ ေကာင္းျပီ၊ အေမရိကတုိက္ကိုေတာ့ မရွာပါဘူး၊ ေျပာရမယ္ဆုိရင္ ဒါဟာ အေရာင္းအဝယ္ကို မွားယြင္းတဲ့ခ်ဥ္းကပ္နည္းတစ္ခုပါပဲ။ ေစ်းကြက္မ်ားသည္ တစ္ခုတည္းေသာ အညြန္းကိန္းျဖင့္ သံုးသပ္ရေအာင္ အရမ္းကိုရွဳပ္ေထြးလွပါသည္။ ေနာက္ျပီး ေနာက္လာမည့္ ဝါက်ကိုဖတ္ျပီးျပီးခ်င္း သင္ေျပာမွာကေတာ့: "ေကာင္းျပီ၊ အိုေက၊ မတူညီတဲ့ အညႊန္းကိန္းေတြ သံုးဖို႕ၾကိဳးစားခဲ့ေပမယ့္ သူတုိ႕ကငါ့ကို ဝိေရာဓိ အခ်က္ျပခ်က္ေတြေပးတယ္"။ သင္လံုးဝမွန္ႏုိင္ပါတယ္; အညြႊန္းကိန္းေတြဟာ တစ္ခုႏွင့္တစ္ခု ျငင္းခုန္ေနရာကိုႏွစ္သက္ၾကျပီး၊ ေရာင္းဝယ္သူေတြကို မွားယြင္းတဲ့ အခ်က္ျပခ်က္ေတြေပးပါတယ္။

ဒီရွဳပ္ေထြးလွတဲ့ အေျခအေနကိုခန္႕ခြဲႏုိင္ေအာင္ကူညီေပးရန္၊ Alexander Elder၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၏ လူမႈဝန္းက်င္မွ အေတာ္ဆံုးသူတစ္ဦးမွ၊ စခရင္သံုးခု အေရာင္းအဝယ္စနစ္ကို တီထြင္ခဲ့ပါသည္။ ဒါသည္ oscillatorမ်ားႏွင့္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္း-လိုက္နာသည့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားကို ေပါင္းစည္းေပးျပီး၊ သူတုိ႕၏ အားသာခ်က္မ်ားကို ထိန္းသိမ္းထားစဥ္ သူတုိ႕၏ အားနည္းခ်က္မ်ားကို စစ္ထုတ္ေပးပါသည္။ ဘယ္ေလာက္ေတာင္ ေကာင္းလိုက္တဲ့ ေျဖရွင္းခ်က္လဲ!

ေဆးသိပၸံတြင္ စခရင္သံုးခု သတ္မွတ္သည့္အရာကဲ့သို႕ (ဘ႑ာေရး အေရာင္းအဝယ္တြင္ မပါဝင္ခင္၊ Elder သည္ စိတ္ေရာဂါကုဆရာဝန္အျဖစ္ လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါသည္၊ စကားခ်ပ္) စခရင္သံုးခု အေရာင္းအဝယ္စနစ္သည္ အေရာင္းအဝယ္ဆံုးျဖတ္ခ်က္တုိင္းအတြက္ မ်ားစြာေသာ ထူးျခားသည့္ စမ္းသပ္ခ်က္မ်ား၊ (သို႕) စခရင္မ်ား အသံုးခ်ထားပါသည္။ ဤနည္းျဖင့္ သင့္အႏၱရာယ္ကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျပီး၊ အျမတ္ကို ပိုမိုၾကီးထြားလာေစပါသည္။

ဒီစနစ္ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲ?ပထမဦးစြာ၊ သင္ေရာင္းဝယ္ခ်င္တဲ့ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကို ဆံုးျဖတ္သင့္ပါသည္။ ေစ်းလမ္းေၾကာင္း သံုးခုရွိပါသည္ - ေရရွည္၊ အလယ္အလတ္ႏွင့္ အေသးစား။ ၁၉၃၀ခုႏွစ္မ်ား၏ ထင္ရွားတဲ့ေစ်းကြက္နည္းပညာရွင္ Robert Rhea သည္ ဒီေရ၊ ေရလႈိင္းႏွင့္ ဂယက္ထေနသည့္ အသီးသီးတုိ႕ႏွင့္ ေစ်းကြက္လမ္းေၾကာင္းကို ႏႈိင္းယွဥ္ခဲ့သည္။ ေစ်းကြက္ဒီေရ ဦးတည္ရာလမ္းမွာ (ပထမစခရင္မွာ အတည္ျပဳႏိုင္ခဲ့သည့္၊ ဆိုလိုသည္မွာ ၾကီးမားတဲ့အခ်ိန္ကာလၾကီးမွာ) ေရာင္းဝယ္သင့္မည္ဟု ယံုၾကည္ခဲ့ျပီး၊ ဂယက္ထသည့္ (တတိယစခရင္ေပၚမွာ ေဖာ္ျပထားသည့္ အေသးစားအေရာင္းအဝယ္အခ်က္ျပခ်က္ေတြကိုေတာ့ လစ္လွ်ဴမရွဳပဲ) အေပၚမွာေတာ့ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။

ဥပမာ၊ ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ေရာင္းဝယ္လိုပါက၊ အလယ္အလတ္ အခ်ိန္ကာလသည္ ေန႕စဥ္ဇယားမ်ားျဖင့္ ေဖာ္ျပထားသည္။ အပတ္စဥ္ဇယားသည္ ေရရွည္ေစ်းလမ္းေၾကာင္းမ်ား (ဒီေရမ်ား) ကို ဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးျပီး၊ အခ်ိန္နာရီဇယားမ်ားသည္ သင့္အေရာင္းအဝယ္ဖြင့္ရန္ အေကာင္းဆံုးကာလကို ရွာေဖြေပးပါလိမ့္မည္။ ေအာက္ပါဇယားတြင္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ား၏ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိသည့္ ေပါင္းစပ္မႈမ်ားကို ရွာေတြ႕ပါလိမ့္မည္။

screens.png

ပထမ စခရင္သင့္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားမ်ားကို ေရြးခ်ယ္သည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္၊ အေရာင္းအဝယ္ ပံုသ႑ာန္ေတြကို ေျဖရွင္းရန္ဝင္ေရာက္ႏိုင္ပါျပီ။ သိသာထင္ရွားသည့္ လမ္းေၾကာင္းကို သတ္မွတ္ရန္ ေရရွည္ ဇယားကို သံုးသပ္ျခင္းႏွင့္ စတင္ပါ။ လမ္းေၾကာင္း-လိုက္သည့္ အညႊန္းကိန္းကို အသံုးျပဳပါ - ၁၃- ကာလ exponential moving average ('ထည့္သြင္းပါ' - 'အညႊန္းကိန္း' - 'ေစ်းလမ္းေၾကာင္း' - 'ေရြ႕လွ်ား ပ်မ္းမွ်'ကိုႏွိပ္ပါ)။ မ်ဥ္းက်ဆင္းသြားပါက၊ ေစ်းလမ္းအက်ျဖစ္သည္။ ျမင့္တက္လာပါက၊ အတက္လမ္းေၾကာင္းျဖစ္သည္။ MACD ကိုလဲ ေပါင္းထည့္ျပီး ('ထည့္သြင္းပါ' - 'အညႊန္းကိန္း' - 'Oscillators' - 'MACD') ကို အတည္ျပဳရန္အသံုးျပဳပါ။ MACD-Histogram ဆင္ေျခေလွ်ာကို ၾကည့္ပါ။ တိုင္မ်ားျမင့္တက္လာသည့္အခါ၊ ႏြားသိုး(အတက္) မွ ေစ်းကြက္ကို ထိန္းခ်ဳပ္သည္။ ျပီးေနာက္၊ ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္၊ ဆင္ေျခေလွ်ာက်ဆင္းသည့္အခါ၊ အက်လမ္းေၾကာင္းကို ညႊန္ျပပါသည္။

အေရးၾကီးစည္းမ်ဥ္းကို မွတ္ထားပါ: အတက္လမ္း အေတာအတြင္း၊ အဝယ္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကိုသာ ဖြင့္ျပီး; အက်လမ္း အေတာအတြင္း၊ အေရာင္း အေရာင္းအဝယ္မ်ားကိုသာ ဖြင့္ပါ။

Elder1.png

ဒုတိယ စခရင္ဒုတိယ စခရင္/ ဒုတိယ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားသည္ ဒီေရႏွင့္ဆန္႕က်င္သြားသည့္ လႈိင္းမ်ားကို ေရြးထုတ္ရန္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကိုကူညီေပးပါသည္။ ရိုးရွင္းေသာ စည္းမ်ဥ္းထားရန္၊ အပတ္စဥ္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္း က်သြားပါက၊ ေန႕စဥ္ဇယားေပၚမွာ ျပင္ဆင္ခ်က္တစ္ခုလုပ္ရန္ လိုအပ္ျပီး၊ ျပင္ဆင္ခ်က္ျပီးသည့္အခါ ဒီအခ်ိန္ကို အမိအရဖမ္းယူျပီး၊ ျခံဳငံုထားတဲ့ အက်လမ္းေၾကာင္းအားလံုးကို ျပန္လည္စတင္ပါ။

အပတ္စဥ္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းမွ ေသြဖည္မႈမ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ oscillator မ်ားကို အသံုးျပဳပါ။ သင္လုပ္ရမွာကေတာ့ သိသာထင္ရွားတဲ့ အပတ္စဥ္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္း၏ လားရာကို ညႊန္ျပမည့္ ထိုေန႕စဥ္ အခ်က္ျပခ်က္မ်ားကို ရွာရန္ျဖစ္သည္။

ဥပမာအားျဖင့္၊ အပတ္စဥ္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းသည္ အႏုတ္လကၡဏာျပပါက၊ ေန႕စဥ္ oscillatorမ်ားမွ အေရာင္း အခ်က္ျပခ်က္မ်ားကိုသာ ထည့္သြင္းစဥ္းစားသင့္ျပီး၊ အဝယ္ အခ်က္ျပခ်က္မ်ားကို လစ္လွ်ဴရွဳထားပါ။ ဒါလုပ္ဖို႕ဆုိရင္ Stochastic Oscillator ကိုအသံုးျပဳႏုိင္ပါသည္။ အပတ္စဥ္ ၁၃ EMAႏွင့္ MACD က်ေသာအခါ၊ ေန႕စဥ္ Stochastic Oscillatorမွ အဝယ္လြန္ ဧရိယာကို ခ်န္ခဲ့ျပီး၊ ၇၀ေအာက္ကို စတင္က်ဆင္းလာသည့္အခါ အခ်ိန္ကာလတစ္ခုကိုရွာပါ။ ဒါသည္ အေရာင္း အခ််က္ျပခ်က္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ေျပာင္းျပန္အားျဖင့္၊ အပတ္စဥ္ MACD ျမင့္လာပါက၊ ေန႕စဥ္ Stochastic အေရာင္းလြန္ ဧရိယာမွ ထြက္သြားျပီး၊ ၃၀အထက္တက္လာသည့္အခါ အေနအထားကိုရွာပါ။ ဒါသည္ အဝယ္ အခ်က္ျပခ်က္ျဖစ္လိမ့္မည္။

တတိယ စခရင္တတိယစခရင္ကို အဝင္မွတ္မ်ားကို အတိအက်ေဖာ္ထုတ္ရန္အသံုးျပဳသည္။ တတိယစခရင္တြင္ မည္သည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာ ကိရိယာမွမလိုပါ။ ပထမႏွင့္ ဒုတိယစခရင္မ်ားမွ ဝယ္ရန္ (သို႕) ေရာင္းရန္ အခ်က္ျပခ်က္မ်ားေပးသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ ေစ်းကြက္ကိုဝင္ေရာက္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ သင့္အဝင္ကို တိက်ႏုိင္သမွ် တိက်ေအာင္လုပ္ရန္၊ ေျခရာခံနည္းလမ္းလို႕ေခၚတာကို အသံုးျပဳပါသည္။

အပတ္စဥ္ေစ်းလမ္းေၾကာင္း က်ဆင္းျပီး၊ ေန႕စဥ္လမ္းေၾကာင္းသည္ အတက္လမ္းမွ အက်လမ္းကို ေျပာင္းသြားသည့္အခါ၊ သင့္ တတိယ စခရင္/ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကို သြားပါ။ တတိယဇယားကို ဖြင့္သည့္အခါ၊ ေစ်းကြက္ကို ခ်က္ခ်င္းမဝင္ဘဲ ဆုိင္းငံ့ေအာ္ဒါကို အသံုးျပဳပါ။ ယခင္ candle ၏ အနိမ့္ေအာက္တြင္ Sell Stop ေအာ္ဒါ ၁-၂ pip ထားပါ။ ဒါသည္ သင့္ကို အက်ဘက္ ျဖစ္ပြားမႈကို ဖမ္းမိေစပါလိမ့္မည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႕ အေရာင္းအဝယ္မဖြင့္ခင္ ေစ်းကြက္လားရာ ေျပာင္းလဲပါက၊ ဆိုးရြားတဲ့ ေရာင္းအဝယ္မွ လြတ္ကင္းပါလိမ့္မည္။ အတြဲမွ သင့္ေအာ္ဒါကို မထိဘဲ တက္သြား (အေရာင္းအေနအထား မဖြင့္ခဲ့)ပါက၊ ေနာက္ထပ္ candlestick ေအာက္ ၁-၂ pips သုိ႕ သင့္ Sell Stop ကိုေရႊ႕ထားပါ။ သင့္အေရာင္းအဝယ္ ေနာက္ဆံုးဖြင့္ျပီးတဲ့အခါ၊ Stop Loss ကို ေနာက္ဆံုး candle ၂ခု အထက္ ၁-၂ pips မွာထားပါ။ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္လဲဆုိတာ ေအာက္ကပံုကို ၾကည့္ၾကည့္ပါ။

Elder2.png

သိသာထင္ရွားသည့္ လမ္းေၾကာင္း ျမင့္တက္လာသည့္အခါ တူညီတဲ့နည္းလမ္းျဖစ္ေပမယ့္ ဆန္႕က်င္ဘက္ လႈပ္ရွားမႈရွိတဲ့ ဗ်ဴဟာကို အသံုးျပဳသင့္ပါသည္။ Elder ရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာကိုအသံုးျပဳျပီး သင့္ရဲ႕ေငြေတြဆံုးရွဳံးျခင္းအတြက္ စြန္႔စားရျခင္းမွ ကာကြယ္ေပးနုိင္ပါတယ္ ( အတုအေယာင္ လမ္းေၾကာင္းအခ်က္ျပမႈေတြေၾကာင့္ျဖစ္ေပၚလာမဲ့ စြန္႔စားမႈ) တဆက္တည္းမွာဘဲ သင္အက်ိဳးအျမတ္ေတြ ရရွိနိုင္ပါမယ္ (အညႊန္းကိန္းနဲ႔ oscillator ေတြအကူအညီေၾကာင့္ အျမတ္အစြန္းေတြကို လက္လြတ္မသြားပါဘူး)။

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera