supportႏွင့္ resistance အဆင့္မ်ား ရွာရန္ နည္းလမ္း ၅မ်ိဳး

supportႏွင့္ resistance အဆင့္မ်ား ရွာရန္ နည္းလမ္း ၅မ်ိဳး

ဘယ္ေရာင္းဝယ္သူမွ resistanceႏွင့္ support အဆင့္မ်ားမရွိဘဲ အေရာင္းအဝယ္ဆုိတာကို စိတ္ကူးလို႕ေတာင္မရပါဘူး။ ဤအဆင့္မ်ားသည္ ေငြေၾကးအတြဲတစ္ခုက ဘယ္နယ္နမိတ္အတြင္းမွာ ေရာင္းဝယ္မလဲ၊ ေစ်းႏႈန္း လွ်င္ျမန္စြာေရြ႕လွ်ားမႈ ျဖစ္လိမ့္မလဲဆိုတာကို သတ္မွတ္ေပးပါသည္။

ဒီပဥၥလက္ဆန္တဲ့ စကားႏွစ္လံုးရဲ႕ အေသးစားဖြင့္ဆိုခ်က္ေလးေပးပါရေစ။ Resistance level သည္ အတြဲတစ္ခု ျမင့္တက္လာရန္ အေတာ္ခက္ခဲသည့္ အထက္နားအဆင့္ျဖစ္သည္။ ဒါဟာ အတြဲသည္ resistance ကိုေက်ာ္လြန္ျပီး မတက္သြားႏိုင္ဘူးဟု ဆုိလိုတာမဟုတ္ပါ - ျဖစ္ႏိုင္ပါတယ္၊ ဒါေပမယ့္ ေတာ္ေတာ္အားေကာင္းတဲ့ ေထာက္ပံ့ေပးမည့္ အေၾကာင္းရင္းရွိရပါမည္။ တနည္းဆုိရေသာ္၊ အတြဲ လွည့္သြားလိမ့္မည္။ Support အဆင့္သည္ အတြဲ၏ က်ဆင္းမႈကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ အတြဲအတြက္ေတာ့ အထပ္တစ္မ်ိဳးလိုပါပဲ။ အတြဲသည္ support အဆင့္ေအာက္တြင္လည္း ခ်ိဳးေဖာက္သြားႏိုင္ေပမယ့္ ဒီအဆင့္မွာ အထက္ကို ျပန္လွန္တက္သြားႏိုင္မည့္ ျဖစ္ႏိုင္ေျခကေတာ့ ျမင့္လွပါသည္။

ရလဒ္အေနျဖင့္၊ ဒီအဆင့္မ်ားသည့္ အျမတ္ရရန္ အေရာင္းအဝယ္မ်ားကို ဘယ္အခ်ိန္မွာ ဖြင့္ရ၊ ပိတ္ရမလဲဆုိတာ ဆံုးျဖတ္ရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ဒါေၾကာင့္ သူတုိ႕ကို တိက်ေသခ်ာစြာ ဘယ္လိုျပင္ဆင္ထားရမလဲဆိုတာ အလြန္အေရးၾကီးပါသည္။ သင္ resistanceႏွင့္ support အဆင့္မ်ားကို ရွာရန္ အသံုးျပဳႏိုင္မည့္ အေကာင္းဆံုးနည္းလမ္းမ်ားကို ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ စုစည္းေပးထားပါသည္။

•Swing အျမင့္ႏွင့္ အနိမ့္မ်ား

"swing အျမင့္ႏွင့္ အနိမ့္မ်ား" ရဲ႕ အေသးစားဖြင့္ဆုိခ်က္ႏွင့္ စလိုက္ရေအာင္။ Swing အျမင့္သည္ ေစ်းႏႈန္းေရြ႕လွ်ားမႈအတြင္း အျမင့္ေစ်းျဖစ္သည္။ အထက္ (သို႕) ေအာက္ကို ေရြ႕လွ်ားေနစဥ္အတြင္း၊ ေစ်းႏႈန္းသည္ လႈိင္းထဲမွာပဲ ျဖစ္တာျဖစ္သည့္အတြက္၊ ျပန္မက်ခင္ swing အျမင့္သည္ လႈိင္းမ်ားအတြင္းအျမင့္ေစ်းကို ရည္ညႊန္းပါသည္။ ဆန္႕က်င္ဘက္အေနျဖင့္ swing အနိမ့္သည္ ျပန္မတက္ခင္ လႈိင္းမ်ားအတြင္း အနိမ့္ေစ်းကို ရည္ညႊန္းတာျဖစ္ပါသည္။

ဒါသည္ အရိုးရွင္းဆံုး နည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည္။ ေစ်းႏႈန္းဇယားတြင္ အားလံုးရွာေတြ႕မွာျဖစ္ျပီး၊ မည္သည့္ ကိရိယာ (သို႕) အညႊန္းကိန္းမွ မလိုပါ။ သင္လုပ္ရမွာကေတာ့ ျပီးခဲ့သည့္ အနီးစပ္ဆံုး အျမင့္ႏွင့္ အနိမ့္ကို မွတ္သားရန္ျဖစ္သည္။ သဘာဝအာားျဖင့္ လက္ရွိေပါက္ေစ်းႏွင့္ နီးစပ္သည့္ အျမင့္ႏွင့္ အနိမ့္မ်ားကို ရွာသင့္ပါသည္။ ေစ်းႏႈန္း မခ်ိဳးေဖာက္ႏုိင္ဘဲ၊ ရလဒ္အေနျဖင့္ ျပန္ကန္တက္မည့္ သိသာထင္ရွားသည့္ အဆင့္မ်ားကို ေရြးထုတ္ပါ။ ဒီအဆင့္ကေန ေစ်းႏႈန္းျပန္ကန္တက္တဲ့ အၾကိမ္ေရမ်ားေလ၊ ဒီအဆင့္အားေကာင္းေလျဖစ္သည္။ ေစ်တန္းသည္ တိက်တဲ့အလားတူ အဆင့္မွာ မရပ္ဘဲ၊ ပိုျမင့္ (သို႕) ပိုနိမ့္တဲ့ pip အမ်ားၾကီးမွာျဖစ္မည့္အတြက္ တိက်တဲ့အဆင့္ျဖစ္ဖို႕မလိုပါဘူး။ သင္ရွာေတြ႕တဲ့ အဆင့္ကို မွတ္ထားရန္၊ ေရျပင္ညီမ်ဥ္းတစ္ေၾကာင္း ဆြဲပါ။

ဇယားကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ပါ။ ၁.၁၅ အဆင့္သည္ EUR/USD အတြက္ အားေကာင္းသည့္ support အေနျဖင့္ ေပၚလာခဲ့သည္။ အတြဲသည္ ထိုမွ ႏွစ္ၾကိမ္: ေမလကုန္ပိုင္းႏွင့္ ဇြန္လလယ္ေလာက္တြင္ ေစ်းတန္းထိျပီး ျပန္ခုန္ခဲ့သည္။

EURUSDDaily article.png

• စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္မ်ား

စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာ အဆင့္သည္ ၎၏ ေစ်းႏႈန္းကိုးကားခ်က္ ၀ႏွင့္ဆံုးသည့္အခါ ျဖစ္ေပၚလာသည္ (အဆင့္တြင္ သုညမ်ား ပိုမ်ားေလ၊ ပိုအေရးၾကီးေလျဖစ္သည္)။ ဥပမာ၊ ၁.၅၀၊ ၉၅.၀၀ စသျဖင့္။ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အဆင့္သည္ လူ႕သဘာဝေၾကာင့္ ျဖစ္ေပၚလာသည္။ ဥပမာ၊ လူတစ္ေယာက္ကို GBP/USD အတြဲ၏ အနာဂတ္ေစ်းႏႈန္းအေပၚ သူ/သူမ၏ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေၾကာင္းေမးပါမူ၊ ထိုသူမွ ၁.၃၀၂၈ - ၁.၄၁၂၃ လို႕မေျပာေလာက္ပါဘူး။ ပိုျပီးျဖစ္ႏိုင္တာကေတာ့ သူ/သူမသည္ ၁.၃၀ - ၁.၄၀ ဟုပဲခန္႕မွန္းပါလိမ့္မည္။ ဤနိယာမအရ၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား ေအာ္ဒါဖြင့္သည့္အခါ၊ သူတုိ႕သည္ "စံု" ဂဏန္းမ်ားကိုသာေရြးၾကျပီး၊ ရလဒ္အေနျဖင့္ အတြဲကို ဤဂဏန္းမ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ၾကပါသည္။

ဇယားကိုတစ္ခ်က္ၾကည့္ရေအာင္။ အေမရိကန္ေဒၚလာ အညႊန္းကိန္းသည္ အခ််ိန္အေတာ္ၾကာ ၉၅ေဒၚလာကို မခ်ိဳးႏိုင္ခဲ့ပါဘူး။ အဆင့္ကိုေက်ာ္သည့္အခါမွာလည္း၊ ေျခကုပ္ရဖို႕ မျဖစ္ႏုိင္ပါဘူး။

usd статья.png

Parity (ကြာျခားမႈႏႈန္း) အဆင့္ (၁.၀၀၀၀)သည္ အေရးၾကီးဆံုး စိတ္ပိုင္းဆိုင္ရာအဆင့္ ျဖစ္သည္။ ဥပမာ၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ EUR/USD သည္ ၂၀၁၅-၂၉၁၇တြင္ ကာလတန္ဖိုး(ကြာျခားမႈ parity)ကိုထိမလား၊ မထိဘူးလားဆိုတာကို တက္ၾကြစြာစိတ္ဝင္စားေနခဲ့ၾကပါသည္။ အဲ့တုန္းကေတာ့၊ ယူရို၏ က်ဆင္းမႈသည္ ၁.၀၃၅၀တြင္ ရပ္သြားခဲ့သည္။

• ေစ်းဦးတည္ရာမ်ဥ္း

သင္အျမဲမွတ္ထားရမွာက ေစ်းဦးတည္ရာလမ္းသည္ သင့္မိတ္ေဆြျဖစ္ျပီး၊ မတူညီတဲ့ အေရာင္းအဝယ္ အေနအထားမ်ားမွာ အေထာက္အကူျဖစ္ေစပါသည္။ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းကို ဆံုးျဖတ္ရန္ မခက္ခဲပါဘူး။ ဇယားကိုတစ္ခ်က္ၾကည့္ပါ။ ေစ်းႏႈန္းတစ္ခုက အခ်ိန္အေတာ္ၾကာ အထက္ (သို႕) ေအာက္ကို ဆက္ေရြ႕လွ်ားေနလွ်င္၊ ဒါဟာ ေစ်းဦးတည္ရာလမ္းပါပဲ။ ပိုျမင့္တဲ့ အျမင့္ႏွင့္ ပိုျမင့္တဲ့ အနိမ့္မ်ားသည္ အတက္လမ္းေၾကာင္း ေစ်းကြက္ကို ေဖာ္ျပသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္၊ ပိုနိမ့္တဲ့ အျမင့္ႏွင့္ ပုိနိမ့္တဲ့ အနိမ့္မ်ားသည္ အက်လမ္းေၾကာင္း ေစ်းကြက္ကို ဆံုးျဖတ္ပါသည္။

ေစ်းဦးတည္ရာကို ရွာၾကည့္သည့္အခါ၊ မ်ဥ္းသည္ အလ်ားလိုက္ျဖစ္မေနဘဲ၊ အနည္းဆံုး အမွတ္ ၂ခု (အျမင့္ ၂ (သို႕) အနိမ့္ ၂) ကို ဆက္ထားသင့္ေၾကာင္း အမွတ္ထားပါ။ ထို႕အျပင္၊ သင္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းျဖတ္ျပီး ဆြဲလိုက္တဲ့ ဒုတိယအမွတ္သည္ ပထမတစ္ခုႏွင့္ ၂၀-၃၀ candles အကြာအေဝးမွာရွိသင့္ပါသည္။

ေစ်းလမ္းေၾကာင္းကို ေစ်းတန္းထိတဲ့အၾကိမ္ေရ ပိုမ်ားေလ၊ ေစ်းလမ္းေၾကာင္း ပိုအားေကာင္းေလျဖစ္သည္။

NZD/USD ဇယားကို ၾကည့္ရေအာင္။ အတက္လမ္းေၾကာင္းကို ျမင္ရလိမ့္မည္။ သင္လုပ္ရမွာကေတာ့ ထိပ္တစ္ခုစီတုိင္းမွာ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းဆြဲဖို႕ပါပဲ။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ မ်ဥ္းသည္ အတြဲအတြက္ resistance ျဖစ္လိမ့္မည္။ အနိမ့္ကို ျဖတ္ျပီး မ်ဥ္းဆြဲႏိုင္သလို၊ support အဆင့္ရလိမ့္မည္။အလားတူ နည္းလမ္းသည္ အက်လမ္းေၾကာင္းအတြက္လဲ အလုပ္ျဖစ္လိမ့္မည္။

NZDUSDH4 статья.png

• ဆံုလည္အမွတ္ (Pivot point အညႊန္းကိန္း)

အညႊန္းကိန္းကို အေကာင္ထည္ေဖာ္သည့္အခါ၊ resistance အဆင့္၃ခု၊ support အဆင့္ ၃ခုႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း ေနာက္ထပ္ေရြ႕လွ်ားမႈကို ဆံုးျဖတ္မည့္ စည္းျဖစ္သည့္ pivot အမွတ္ တစ္ခုကို ျမင္ရပါလိမ့္မည္။ အကယ္၍ pivot အမွတ္အထက္တြင္ ေရာင္းဝယ္ပါက၊ ေရြ႕လွ်ားမႈသည္ အတက္ျဖစ္ျပီး၊ တနည္းဆုိိရေသာ္ အက်အေရြ႕ကို ၾကိဳတင္မွန္းထားရပါမည္။

Resistanceႏွင့္ support အဆင့္မ်ားသည္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားေပၚမူတည္ျပီး ပိုင္ဆိုင္မႈ၏ တိက်တဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္ကို ျပပါသည္။ pivot အမွတ္ အညႊန္းကိန္း၏ အားသာခ်က္တစ္ခုသည္ သင္ေရြးခ်ယ္ထားသည့္ အခ်ိန္အပိုင္းအျခားတစ္ခု၏ ကာလျပီးဆံုးတုိင္း အဆင့္ေျပာင္းလဲျခင္းျဖစ္သည္။

မွတ္သားပါ: မည္သည့္အခ်ိန္အပိုင္းအျခားကိုမဆို ေရြးႏုိင္ေသာ္လည္း၊ အပတ္စဥ္တစ္ခုကိုသာ အသံုးျပဳရန္ အၾကံေပးပါသည္။ အညႊန္းကိန္းမွ အတြဲအတြက္ အပတ္စဥ္ ရာထားခ်က္ကို ျပသမွာျဖစ္သည့္အတြက္၊ ေရရွည္ အေရာင္းအဝယ္ အစီအစဥ္ကို ျပဳလုပ္ႏိုင္မွာျဖစ္ပါသည္။

ဇယားကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ပါ၊ ရက္သတၱပတ္၏အဆံုးတြင္ အတြဲမွ ကို ၀.၆၉တြင္ ခ်ိဳးေဖာက္သြားတာ သင္ျမင္ရမွာပါ။ သို႕ေသာ္လည္း၊ ဒါဟာ ေနာက္တစ္ခု ၀.၆၈၅၀ ကို ထပ္ခ်ိဳးမွာမဟုတ္သည့္အတြက္၊ ထိျပီးျပန္ခုန္တက္မွာျဖစ္ပါသည္။

NZDUSD статья.png

MetaTraderမွာ အညႊန္းကိန္းကို ဘယ္လိုအေကာင္အထည္ေဖာ္မလဲဆုိတာ ေလ့လာရန္၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ေဆာင္းပါး ကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ႏိုင္ပါသည္။

• ဖီဘိုနာခ်ီ retracements

ဒီကိရိယာကို resistanceႏွင့္ supportအဆင့္မ်ားကို သတ္မွတ္ရန္ (သို႕) ေစ်းႏႈန္းေရြ႕လွ်ားမႈ၏ အလားအလာရွိေသာနယ္ပယ္ကို ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းရန္ အသံုးျပဳပါသည္။ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္ကေတာ့ အဓိကလမ္းေၾကာင္းကို ဆန္႕က်င္ေနတဲ့ ျဖစ္ႏိုင္ေျခရွိေသာ ျပင္ဆင္ခ်က္ကိုရွာရန္ျဖစ္သည္။ ဖီဘိုနာခ်ီ ေျခရာေကာက္ခ်က္မ်ား၏ အခ်က္အခ်ာက်တဲ့ အဆင့္မ်ားမွာ ၃၈.၂%၊ ၅၀% ႏွင့္ ၆၁.၈% တို႕ျဖစ္သည္၊ ေစ်းႏႈန္းလားရာေပၚမူတည္ျပီး သူတို႕သည္ အားအေကာင္းဆံုး support (သို႕) resistance မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ကိရိယာကို အေကာင္ထည္ေဖာ္ရာမွာ အခက္အခဲမရွိပါဘူး။ အျမင့္ႏွင့္ အနိမ့္ၾကားတြင္ ေစ်းလမ္းေၾကာင္း ဆြဲပါ။ အညႊန္းကိန္းကို ဘယ္လိုအေကာင္ထည္ေဖာ္မလဲဆိုတာ စနစ္တက်ေလ့လာခ်င္တယ္ဆုိရင္၊ ဒီမွာ ပိုေလ့လာႏုိင္ပါသည္။

EUR/USD ဇယားကို ၾကည့္ရေအာင္။ ဖီဘို အဆင့္ ၃၈.၂ ကိုထိကာ ျပန္ခုန္တက္ျပီး၊ ၅၀.၀ကို ေရြ႕ေနသည့္အတြဲကို ျမင္ႏုိင္မွာျဖစ္ပါသည္။ ၅၀.၀ သည္ EUR/USD အတြက္ support ျဖစ္လိမ့္မည္။

EURUSDWeekly статья.png

အၾကံျပဳခ်က္ အေသးစား: သင္သည္ ဤနည္းလမ္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုကိုသာ အသံုးျပဳရန္မလိုပါ။ သူတို႕ကိုေပါင္းစပ္လိုက္ပါ၊ ပိုတိက်တဲ့ ရည္မွန္းခ်က္ကို ရပါလိမ့္မည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္ရေသာ္၊ resistanceႏွင့္ support အဆင့္မ်ားသည္ အျမတ္ရမည့္ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ သင့္အဓိက ေသာ့ခ်က္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာလို႕ရပါသည္။ တစ္ခုတည္းသံုးႏုိင္သလို၊ ေပါင္းစပ္ျပီးလဲသံုးႏုိင္ေပမယ့္၊ ဆံုးရွံဳးႏိုင္ေျခကို ေလွ်ာ့ခ်ျပီး၊ သင့္အျမတ္ေတြကို အရွိန္ျမွင့္ေအာင္လုပ္ရန္ သူတို႕ကို ေသခ်ာေပါက္ အသံုးျပဳရမည္။

တူညီေသာ

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ားအတြင္း ေရာင္းဝယ္ျခင္း

ခရစၥမတ္အားလပ္ရက္မ်ား နီးကပ္လာျပီျဖစ္သျဖင့္၊ အဓိကေမးခြန္း ေရာင္းဝယ္သူတုိင္းထံတြင္ ရွိလာပါျပီ: ဒီလိုအားလပ္ရက္ရွညမ်ားမွာ ေရာင္းဝယ္ဖုိ႕ျဖစ္ႏုိင္သလား?

ေရႊအေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အဝါေရာင္သတၱဳသည္ Forex ေစ်းကြက္ရွိ အျခားကုန္စည္မ်ား (သို႕) ေငြေၾကးအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ တူရာကိုေရြ႕လွ်ားတတ္ျခင္းမဟုတ္ေသာေၾကာင့္ ေရႊအေရာင္းအဝယ္သည္ အလြန္လြယ္ကူေသာ ေခါင္းစဥ္ေတာ့မဟုတ္ပါ။

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera