17.12.2018

ေငြေၾကးဇာတာခြင္ ၂၀၁၉

၂၀၁၉အတြက္ ေငြေၾကးဇာတာခြင္ကို ဆန္းစစ္ပါ! ကန္႕လန္ကာေနာက္ကြယ္ကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ျပီး၊ ဘယ္ျဂိဳလ္သားစြမ္းအားက သင့္အတြက္ျပင္ထားလဲၾကည့္လိုက္ပါ

Cover_Blog.jpg

၂၀၁၉မွာ သင့္ဘ႑ာေရးအေျခအေန ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ? ပိုေကာင္းေအာင္ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ? ျဂိဳလ္မ်ားမွ အေျဖေပးျပီးပါျပီ။ သင့္ေငြေၾကးခ်င့္ခ်ိန္မႈအတြက္ လာမည့္ႏွစ္ကဘယ္လိုျဖစ္မလဲ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

2_Aries.jpg

မိႆရာသီဖြား

၂၀၁၉သည္ တည္ျငိမ္မႈ၏ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္လိမ့္မည္။ ႏွစ္၏ ပထမ ၄လတြင္၊ ဖိအားမ်ားစြာဖယ္ရွာေပးျပီး၊ အစီစဥ္ၾကီးမ်ားျပဳလုပ္ရန္ ကူညီေပးမည့္ သင့္ဘ႑ာေရးကိစၥရပ္မ်ား တုိးတက္လာမည္။ က်န္ႏွစ္ဝက္မွာ ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားျပဳလုပ္ရန္ႏွင့္ ဝင္ေငြရင္းျမစ္အသစ္ စမ္းၾကည့္ရန္အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္သည္။ ဂရုတစုိက္ႏွင့္ သတိၾကီးၾကီးျဖင့္ အခြင့္အေရးတုိင္းကိုသံုးပါ၊ သင္အဆင္ေျပပါလိမ့္မည္။

2_Taurus.jpg

ျပိႆရာသီဖြား

ဒီႏွစ္သင့္ေငြေၾကး သိသိသာသာေျပာင္းလဲဖုိ႕မရွိေပမယ့္၊ သတင္းေကာင္းမွာ ဆံုးရွံဳးမႈကေန ေဘးကင္းပါလိမ့္မည္။ ျဂိဳလ္မ်ားသည္ သင့္ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားကို ကာကြယ္ရန္တန္းစီေနျပီး၊ အေျခအေနအား ေဘးကင္းလံုျခံဳရန္ ဆက္ထိန္းထားသည္။ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ ဘ႑ာေရးအစီအစဥ္သည္ သင့္ေငြမ်ားကိုဥာဏ္ရွိစြာ စီမံရန္ကူညီပါလိမ့္မည္။

2_Gemini.jpg

ေမထုန္ရာသီဖြား

၂၀၁၉သည္ ေမထုန္မ််ား၏ ပိုက္ဆံအိတ္အတြက္ေတာ့ ေတာက္ပတဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္ပါပဲ။ သင္ကံေကာင္းပါတယ္ - သင့္ေငြမ်ားတုိးပြားလာမွာျဖစ္ေပမယ့္၊ ၾကိဳစားအားထုတ္မႈဟာ ပိုေကာင္းေစတယ္ဆုိတာ မွတ္ထားပါ။ သင့္္ေငြေၾကးအေျခအေနတိုးျမွင့္ရန္ စိုက္ထုတ္သမွ်အား အားလံုးဟာအလုပ္ျဖစ္မွာမွန္ေပမယ့္၊ ဤအားထုတ္မႈကို ယူရန္လိုပါတယ္။

2_Cancer.jpg

ကရကဋ္ရာသီဖြား

ႏွစ္သစ္ဟာ ေတာက္ပေသာ ဘ႑ာေရးေအာင္ပြဲမ်ားယူေဆာင္လာမွာျဖစ္ေပမယ့္ ဆံုးရွံဳးရန္လည္း အားနည္းခ်က္ျဖစ္ေစမွာပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ သင့္ေငြေၾကးအေျခအေနဟာ ေကာင္းပါလိမ့္မည္၊ အႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈကိုေတာ့ မွတ္ထားရန္လိုျပီး၊ အစီအစဥ္အမ်ားအျပား ခ်မွတ္ပါ။ ဤအေနအထားတြင္၊ ၂၀၁၉သည္ ေငြေၾကးေရးရာမွာ သင့္အတြက္ ခမ္းနားေသာႏွစ္တစ္ႏွစ္ျဖစ္လိမ့္မည္။

2_Leo.jpg

သိဟ္ရာသီဖြား

လာမည့္ႏွစ္သည္ ေငြေၾကးတည္ျငိမ္မႈကို ယူေဆာင္လာပါမည္။ သင္လတ္တေလာ လိုအပ္သည့္အရာမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ေငြမရွိဘူးဆိုတဲ့ ခံစားခ်က္နဲ႕ရုန္းကန္ေနခဲ့ရပါက၊ ၂၀၁၉မွာ ျပီးဆံုးေတာ့မွာပါ။ မတ္ေစာက္ေသာ အတက္၊အက်မ်ား ရွိမွာမဟုတ္ဘဲ၊ သင့္အေျခအေနကို ေျဖးေျဖးခ်င္းတုိးျမွင့္ရမည္ - ျဖစ္ႏုိင္တာကေတာ့ ဝင္ေငြအရင္းျမစ္ ေျမာက္မ်ားစြာကေနတစ္ဆင့္ေပါ့။

2_Virgo.jpg

ကန္ရာသီဖြား

သင္ဟာ အမ်ားအျပားျဖဳန္းမိေနမွာျဖစ္ျပီး၊ နဂိုသံုးေနၾကထက္ကို ေက်ာ္ျပီးသံုးမိေနမွာပါ။ ျခံဳေျပာရေသာ္၊ သင့္ေငြေၾကးေရးရာဟာ ၂၀၁၉မွာ အေတာ္ေလးေကာင္းမြန္မွာျဖစ္ျပီး၊ သင္ကိုယ္တုိင္ ဘယ္လိုထိန္းခ်ဳပ္ရမလဲ၊ သင့္ေငြေၾကးကို ဘယ္လိုစီမံရမလဲ ေလ့လာပါက၊ ႏွစ္ကုန္မွာ ခိုင္မာတဲ့ေငြေၾကးတိုးတက္မႈကို သင္ေမွ်ာ္မိမွာပါ။

2_Libra.jpg

တူရာသီဖြား

တူရာသီဖြားမ်ားသည္ ဘဝေရးရာအမ်ားစုမွာ အလြန္ဟန္ခ်က္ညီတဲ့လူမ်ားျဖစ္ၾကသည္၊ သူတုိ႕ဘ႑ာေရး အေျခအေနမ်ားသည္ တည္ျငိမ္မွာျဖစ္ျပီး၊ လာမည့္ႏွစ္တြင္ ေဘးကင္းပါမည္။ သင့္ေငြစီးဆင္းမႈကို ဘယ္ဟာကမွျခိမ္းေျခာက္မွာမဟုတ္ဘဲ၊ ေသခ်ာတဲ့အားစိုက္ထုတ္မႈနဲ႕ဆို သင္ဟာ အလားအလာေကာင္းေသာ ဝင္ေငြရင္းျမစ္သစ္ကို ရွာေဖြႏိုင္ပါသည္။ အေစာပိုင္းကျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားမွ အျမတ္လည္းရပါလိမ့္မည္။

2_Scorpio.jpg

ၿဗိစၧာရာသီဖြား

၂၀၁၉မွာ ေငြေၾကးအေျခအေနသည္ ၿဗိစၧာရာသီဖြားမ်ားအတြက္ ေကာင္းပါလိမ့္မည္။ အခ်ိဳ႕ေငြေၾကးဝန္ထုပ္ဝန္ပိုးမ်ားကို ႏွစ္လယ္ေလာက္မွာ ဖယ္ရွားပစ္မွာျဖစ္ျပီး၊ သင့္အစီအစဥ္စြမ္းရည္မ်ားသည္ ေကာင္းမြန္ေသာအေျပာင္းအလဲကို တကယ္ခံစားရရန္ ကူညီပါလိမ့္မည္။ သင့္လူေနမႈဘဝကို ပိုေတာက္ပေစမည္၊ သင့္လူမႈေအာင္ျမင္ေရးကို ခ်ဲ႕ထြင္ျပီး၊ ထင္ျမင္ခ်က္သစ္မ်ားကို ေသခ်ာေပါက္ယူေဆာင္ေပးပါမည္။

2_Sagittarius.jpg

ဓနုရာသီဖြား

သင့္အဝင္ႏွင့္ အထြက္ေငြမ်ားကို ဘယ္လိုဟန္ခ်က္ညွိရမလဲ သင္သိပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၉ဟာ ေငြေၾကးတည္ျငိမ္တဲ့ႏွစ္တစ္ႏွစ္အျဖစ္ ပံုေဖာ္ပါမည္။ အေတြ႕အၾကံဳမ်ားအတြက္လည္း ေကာင္းပါတယ္၊ ဒါေၾကာင့္ ေငြေၾကးပစၥည္းအသစ္စမ္းၾကည့္ရန္ (သို႕) တိက်ေသခ်ာေသာ ျမွဳပ္ႏွံမႈျပဳလုပ္ရန္ေတြးေနပါက၊ ၂၀၁၉၏ ပထမလမ်ားသည္ အခ်ိန္ေကာင္းျဖစ္ပါလိမ့္မည္။

2_Capricorn.jpg

မကာရရာသီဖြား

ေယဘုယ်အားျဖင့္၊ လာမည့္ႏွစ္သည္ ေငြေၾကးအရသင့္အတြက္ ေကာင္းပါလိမ့္မည္၊ သို႕ေသာ္ ေဆာင္းဦး/ေဆာင္းရာသီ အခ်ိန္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာအသံုးစရိတ္မ်ား ယူေဆာင္လာပါမည္။ ႏွစ္တစ္ႏွစ္၏ အစသည္ အလြန္ေကာင္းမြန္သည့္အက်ိဳးေက်းဇူးရလိမ့္မည္၊ မိုးရြာေသာေန႕အတြက္ ေငြစုမိရန္ႏွင့္ စိတ္လိုက္မာန္ပါဝယ္ယူမႈမ်ား ေရွာင္ၾကဥ္ရန္ အေျမာ္ျမင္ရွိပါလိမ့္မည္။

2_Aquarius.jpg

ကံုရာသီဖြား

ႏွစ္သစ္သည္ ျမင့္မားသည့္ကုန္က်မႈမ်ားျဖစ္ေစမည့္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား ျပည့္ဝေနပါမည္။ သင့္ကုန္က်စရိတ္မ်ား ကာမိရန္ အျခားရင္းျမစ္မ်ားရွာေဖြေနေကာင္းပါမည္။ ျဂိဳလ္မ်ားသည္ ေငြရွာရန္နည္းလမ္းသစ္ရွာေဖြရန္ ကူညီမွာျဖစ္ေပမယ့္၊ ကိစၥသစ္မ်ားကို ေလ့လာရန္ အသင့္ျဖစ္သင့္ျပီး၊ မည္သည့္အခြင့္အေရးကိုမဆုိ အသံုးျပဳပါ။

2_Pisces.jpg

မိန္ရာသီဖြား

မိန္ရာသီဖြားသည္ ၾကြယ္ဝခ်မ္းသာျပီး ေအာင္ျမင္မည့္ႏွစ္ကို ခံစားရပါလိမ့္မည္။ သင့္လက္ရွိေငြကုန္က်မႈမ်ားအတြက္ လံုေလာက္သည့္ေငြေၾကးရွိမွာျဖစ္ျပီး၊ သင္ျမွဳပ္ႏွံရန္ဆံုးျဖတ္သည့္အေနအထားတြင္ သင့္ဝင္ေငြကိုအရွိန္ျမွင့္ရန္ အခြင့္အေရးေကာင္းမ်ား ရွိပါလိမ့္မည္။ အသိေပးခ်က္: သင့္ေငြယိုေပါက္ကို သံုးသပ္ျပီး၊ ရပ္ပစ္ပါ။

  • 718
  • 0
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera