18.12.2018

Bitcoin ေနာက္ေၾကာင္းျပန္ႏွင့္ အနာဂတ္သို႕ တစ္ခ်က္ၾကည့္ျခင္း

၂၀၁၈ဟာ bitcoin အျပဳအမူအလံုးစံု၏ စံနမူနာႏွင့္တူသည္ - ခန္႕မွန္းရခက္၊ လႈပ္ခတ္မႈၾကမ္း၊ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးမ်ားေပးျပီး၊ တစ္ရက္အတြင္း ျပန္လည္ခိုးယူသြားသည္။ ေငြေၾကးသည္ ၂၀၁၈အား ခရစ္တုိေငြေၾကး၏ ဖန္တီးမႈျပီးကတည္းက ၎ေစ်းႏႈန္းအား အထြဋ္အထိပ္မွာကိုင္ထားသည့္ ခမ္းနားေသာအဝင္ႏွင့္စတင္ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္၊ ျပီးခဲ့ေသာ ေဖေဖာ္ဝါရီ bitcoin ေစ်းကြက္သည္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ ၄၀%နီးပါးက်ဆင္းျပီးေနာက္ တည္ျငိမ္ရန္အတြက္ ေတာင္းပန္ခဲ့ရသည္။ အက်ဆန္ေသာေစ်းလမ္းေၾကာင္း ဂိတ္တံခါးမ်ားကို ဖြင့္ခဲ့ပံုျဖစ္သည္။ ကံမေကာင္းစြာ၊ တစ္ႏွစ္တာလံုးအတြက္ ပံုစံကိုခ်ိဳးေဖာက္ရန္ မစီမံခဲ့ပါဘူး။ ေဖေဖာ္ဝါရီႏွင့္ ဧျပီလကုန္တြင္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ ဒိုင္းနမစ္ရွိခဲ့ေပမယ့္ ထိုကဲ့သို႕ေသာ အခ်ိန္ကာလမ်ားေတာင္မွ စနစ္တက်အနီေရာင္ႏွင့္ အဆံုးသတ္ခဲ့သည္။

1_bitcion_640x360.jpg

ဒီဇင္ဘာ ၄တြင္ Bitcoin တန္ဖိုး $၄,၀၀၀ေအာက္က်သြားခဲ့သည့္ အရိပ္အေရာင္ေၾကာင့္ အမ်ားစုမွ အတက္ဆန္ေသာခ်ိဳးေဖာက္မႈသည္ သပိတ္ေမွာက္ခဲ့သည္ဟု ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။ အဆိုးျမင္သမားမ်ားမွ Santaကို မေမွ်ာ္လင့္ဘဲ၊ ပိုင္ဆုိင္မႈမ်ားဖယ္ရွားေနစဥ္၊ အေကာင္းျမင္သမားမ်ားမွ ျပီးခဲ့သည့္ေႏြရာသီႏွင့္ ပိုျပီးႏႈိင္းယွဥ္ေနတုန္းပါ။

ဘယ္သူမွ အစဥ္အဆက္ bitcoinေပၚ ျဖစ္ပ်က္လာသည့္ စိတ္ပ်က္စရာအေကာင္းဆံုးအရာမ်ားျဖစ္သည့္ မည္သည့္အာမခံခ်က္မဆုိ မေပးပါ။ မည္သို႕ပင္ဆုိေစကာမူ၊ ထိတ္လန္႕မသြားခင္၊ တန္ျပန္မႈအတြက္ ေျမကြက္အခ်ိဳ႕ကို ရွာရေအာင္။

Bitcoinကို ဘယ္အရာလႊမ္းမုိးသလဲ

  • လူထုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ဘ႑ာေရးၾသဇာလႊမ္းမိုးသူမ်ား

Bitcoinကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ခရစ္တုိကမၻာ၏ အဓိကအက်ိဳးေက်းဇူးမွာ ပထဝီႏိုင္ငံေရးႏွင့္ မိုက္ခရိုစီးပြားေရး အေၾကာင္းရင္းမ်ားမွ ၎၏လြတ္လပ္မႈျဖစ္သည္ဟု ဆုိခဲ့ၾကသည္။ မည္သို႕ပင္ဆုိေစကာမူ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ကမၻာ၏ အစိတ္အပိုင္းအေနျဖင့္၊ bitcoinသည္ အခ်က္အလက္တုိက္ခိုက္မႈမ်ားႏွင့္ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား၊ ဘ႑ာေရးသံုးသပ္သူမ်ားႏွင့္ နည္းပညာႏွင့္အေရာင္းအဝယ္ကမၻာရွိ အျခားေလးစားဖြယ္ ကိုယ္ရည္ကိုယ္ေသြးမ်ား၏ ၾကီးမားစြာလႊမ္းမိုးျခင္းခံရသည္။

Forbes မဂၢဇင္း (သို႕) Bloomberg ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားထံမွ အႏုတ္လကၡဏာထုတ္ျပန္ခ်က္မ်ား bitcoinအား က်ဆင္းေစရံုသာမက၊ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ အာရွရွိ ခရစ္တုိေငြေၾကးမ်ား၏ တားျမစ္ခ်က္အားလည္း အမ်ားဆံုးလုပ္ဖြယ္ရွိသည္။ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြသည္ အားေပ်ာ့ျပီး၊ အားနည္းခ်က္ျဖစ္သြားသည္အထိ လက္ရွိမီဒီယာစစ္ေျမျပင္ေပၚတြင္ လတ္ဆတ္ေသာေလေကာင္းအခ်ိဳ႕လိုအပ္ပါသည္။

  • ဟက္ခ္ တိုက္ခိုက္မႈမ်ား

Bitcoin၏ နည္းပညာဆုိင္ရာအေျခခံသည္ လံုျခံဳေရးႏွင့္ တည္ျငိမ္မႈအား သက္ေသျပမထားသည့္အတြက္ အတက္လမ္းေၾကာင္းသို႕ ျပန္လာရန္မျဖစ္ႏုိင္ပါ။ ၂၀၁၈တြင္ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ဗ်ာမ်ားေစမည့္ ရိုးရွင္းေသာနံပါတ္မ်ား: CoinCheck - ဂ်ပန္တြင္ ဟက္ခ္ခံရမႈေၾကာင့္ ေဒၚလာ သန္း၅၀၀ ဆံုးရွံဳးခဲ့သည္; Coinrail - ေတာင္ကိုရီးယားတြင္ ေဒၚလာ သန္း၄၀။

ေငြဆံုးရွံဳးခဲ့ျပီး၊ ႏွိပ္စက္ေသာ "ဘာေၾကာင့္လဲ" ဟူသည့္ေမးခြန္းအတြက္ တစ္ခုတည္းေသာအေျဖကေတာ့ ပင္ကိုယ္စြမ္းရည္ႏွင့္ အေတြ႕အၾကံဳရွိေသာ တီထြင္သူမ်ားမရွိျခင္းျဖစ္သည္။ ယင္းတုိ႕သည္ CoinCheck၏ စကားလံုးမ်ား၊ ဂ်ပန္ရွိ အၾကီးဆံုးခရစ္တိုေငြေၾကးလဲလွယ္သူကိုယ္စားလွယ္မ်ား ျဖစ္သည္ဟု ေတြးၾကည့္ပါ၊ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားၾကား နာက်ည္းမႈမွာ အေတာ္ေလးယုတၱိတန္ေသာ တုန္႕ျပန္မႈျဖစ္ခဲ့သည္။

သို႕ေသာ္၊ မေတာ္တဆျဖစ္ျပီးေနာက္၊ လံုျခံဳေရးသည္ အဓိကစိုးရိမ္စရာအျဖစ္ ေျပာဆုိထားခဲ့ၾကသည္။ ကမၻာတစ္ဝွမ္းရွိ ခရစ္တုိ လဲလွယ္သည့္ကုမၸဏီမ်ားသည္ တင္းက်ပ္ေသာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမူဝါဒမ်ား အေကာင္ထည္ေဖာ္ျပီး၊ ေစာင့္ၾကပ္ၾကည့္ရွဳေနသည့္ တသမတ္တည္းစနစ္ကို ဖန္တီးရန္စတင္ခဲ့သည္။

  •  ေရာင္းဝယ္သူမ်ား စိတ္ဝင္စားမႈ

ေစ်းႏႈန္းျမင့္ေလ၊ ပိုဂုဏ္သတင္းၾကီးေလ၊ bitcoinမွ ဝယ္လက္မ်ားထံ ျဖစ္ႏုိင္ေသာအျမတ္အစြန္း ကတိေပးေလျဖစ္သည္။ ခရစ္တိုေငြေၾကးေစ်းကြက္သည္ ရပ္တန္႕မႈထဲ ထိုးဆင္းသြားေလ၊ စိတ္ဝင္စားမႈႏွင့္ ေစ်းႏႈန္းမ်ား ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အဆိုးျမင္အဆင့္မ်ားအားလံုးကို ရိုက္ခတ္မႈနည္းေလျဖစ္သည္။

ေနာက္တစ္ခုက ဘာလဲ?

အားေကာင္းသည့္ ႏြားသိုးေျပးတာ ေမွ်ာ္လင့္သင့္သလား၊ bitcoin ေစ်းကြက္ရင့္က်က္ဖို႕အခ်ိန္ေပးသင့္လား (သို႕) ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္အေပၚ လက္ေလွ်ာ့သင့္လား?

2_bitcion_640x360.jpg

ခရစ္တုိကၽြမ္းက်င္သူမ်ားသည္ ေခါင္းမာျပီး၊ ယံုၾကည္ခ်က္အျပည့္ရွိၾကသူမ်ားျဖစ္သည္။ သူတုိ႕သည္ bitcoinႏွင့္ altcoin၏ ခမ္းနားေသာအနာဂတ္တြင္ သူတုိ႕၏ယံုၾကည္မႈအားေရာင္းခ်ထားၾကသည္။ မၾကာေသးမီက က်ဆင္းျပီးေနာက္၊ သူတုိ႕သည္ bitcoin အား ၂၀၁၉တြင္ $၂၀,၀၀၀ဝန္းက်င္တြင္ ၾကိဳမွန္းျပီး ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးၾကီးထားထားသည္။ သူတုိ႕သည္ ဤခန္႕မွန္းခ်က္အား Bitcoin EFTဖန္တီးမႈအားႏွင့္ အေမရိကန္ျပည္ေထာင္စု လံုျခံဳေရးႏွင့္ ေငြလဲလွယ္ေရး ေကာ္မရွင္ (SEC)၏ ရွည္လ်ားစြာ ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည့္ လက္ခံမႈျဖင့္ ရွင္းျပၾကပါသည္။

ETF သည္ bitcoinအား ၎၏ အဓိကပိုင္ဆုိင္မႈအျဖစ္သံုးမည့္ ေငြလဲလွယ္ေရး-ကုန္သြယ္ရန္ပံုေငြအဖြဲ႕ျဖစ္သည္။ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ သူတုိ႕ေငြအား စိတ္ခ်ရေသာကာကြယ္မႈေပးမည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြႏွင့္ တိုက္ရိုက္ဆက္သြယ္ခ်က္ရွိမည္မဟုတ္ပါ။ ETFသည္ သံုးစြဲသူမ်ား၏ အာမခံအတြက္ တာဝန္အျပည့္ယူရန္ကတိေပးထားသည္။ ၎သည္ ခရစ္တုိေငြေၾကးမ်ားအား အဖြဲ႕အစည္းအတြက္ ပိုမုိစိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျပီး၊ ဆြဲေဆာင္မႈရွိေအာင္ ေသခ်ာေပါက္လုပ္ေပးမည္ျဖစ္သည္။

ETF ခြင့္ျပဳခ်က္မ်ားအတြက္ ေနာက္ဆံုးေန႕မွာ ေဖေဖာ္ဝါရီလကုန္ျဖစ္သည္။ ETF ေထာက္ခံအားေပးသူမ်ားသည္ အေကာင္းျမင္ေနရန္ သတိၾကီးၾကီးထားေနေသာ္လည္း၊ SECႏွင့္ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ ေကာ္မရွင္အဖြဲ႕ဝင္မွ လူအမ်ားအား ခြင့္ျပဳခ်က္လုပ္ငန္းစဥ္သည္ အခ်ိန္အနည္းငယ္ၾကာႏိုင္သည္ဟု သတိေပးထားသည္။ သို႕ေသာ္၊ သူမသည္ ခရစ္တုိ၏ ခိုင္မာသည့္အဖြဲ႕အစည္းသည္ မလႊဲမေရွာင္သာေပၚေပါက္လိမ့္မည္ဟု စိတ္ဖိစီးေနသည္။

ခရစ္တိုကမၻာအတြက္ ေနာက္ထပ္ေကာင္းတဲ့လကၡဏာမွာ "ေျမထဲပင္လယ္ ခုႏွစ္ခု"၏ ဖန္တီးမႈ - ဘေလာ့ခ်ိန္းနည္းပညာ အသံုးျပဳမႈကို အားေပးရန္ႏွင့္ ျမွင့္တင္ရန္သေဘာတူခဲ့သည့္ EU ၇ႏိုင္ငံပါသည့္ အဖြဲ႕တစ္ခုျဖစ္သည္။ အဆုိပါအသင္းအဖြဲ႕၏ ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွာ ျပင္သစ္ႏွင့္ ေမာ္လ္တာတုိ႕ျဖစ္သည္။ ဒုတိယတစ္ခုမွာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ားႏွင့္ သူတုိ႕၏ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ ဘေလာ့ခ်ိန္းစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ အေတြးအေခၚသစ္ကို လက္ခံႏုိင္ျပီး၊ ေတြးေတာတတ္ဆံုး ႏုိင္ငံျဖစ္ရန္စဥ္းစားထားသည္။

ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားမွ ေမာ္လ္တာ၏ ပါဝင္ပတ္သတ္မႈႏွင့္ ၎၏အခြင့္အာဏာ လက္ခံမႈသည္ ဥေရာပရွိ ခရစ္တုိစီးပြားေရး၏ အနာဂတ္အတြက္ အမ်ားၾကီးအဓိပၸါယ္ရွိသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ ၎သည္ စတင္ဖို႕ ျမင္သာေသာ ဘေလာ့ခ်ိန္းေဂဟစနစ္ႏွင့္ ေဖာ္ေရြေသာပတ္ဝန္းက်င္၏ အာမခံသူအျဖစ္ေဆာင္ရြက္ပါလိမ့္မည္။

ဒစ္ဂ်စတယ္ေငြေၾကးမ်ားအတြက္ တန္းတူျဖစ္ရပ္မွာ မၾကာေသးမီက G20 ျဖစ္သည္။ ကမၻာ့့ေခါင္းေဆာင္းမ်ားႏွင့္ ဗဟိုဘဏ္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးမ်ားသည္ ခရစ္တုိက႑ကို ထိန္းညွိရန္ဘံုအလိုဆႏၵကို မိတ္ဆက္ေပးသည့္ ေၾကညာခ်က္အေပၚ သေဘာတူညီခဲ့ၾကသည္။ ပထမဆံုးတစ္ခ်က္မွာ ၎သည္ ကန္႕သတ္ခ်က္တစ္ခုႏွင့္တူပံုေပၚေသာ္လည္း၊ ဒုတိယံမိေတြးၾကည့္ပါက၊ အတူတကြပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈႏွင့္အတူ ႏူးညံ့ေသာစည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားသည္ ခရစ္တုိေငြေၾကးမ်ားအား ေကာင္းေအာင္သာ လုပ္ေပးႏုိင္သည္။ ၎သည္ ပိုမိုယံုၾကည္စိတ္ခ်ရသည့္ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားကို ဆြဲေဆာင္မွာျဖစ္ျပီး၊ ပိုလံုျခံဳကာ၊ ၾကီးမားေသား စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားျဖင့္ ဘေလာ့ခ်ိန္းနည္းပညာေမြးစားမႈကို ဦးေဆာင္ေစမည္။

ခရစ္တုိ ေစ်းကြက္ Zen

"ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေရႊ"ေစ်းကြက္သည္ ဆႏၵေစာျပီး၊ စိတ္ဓာတ္က်တတ္ေသာ လူမ်ိဳးမ်ားအတြက္ က်ိမ္းေသမဟုတ္ပါ။ အျမတ္ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားအတြက္ လႈပ္ရွားထၾကြေသာေစ်းႏႈန္းမ်ား၊ ယံုမွားသံသယရွိဖြယ္ သံုးသပ္ခ်က္ႏွင့္ စိတ္မခ်ရေသာ ရင္းျမစ္မ်ားႏွင့္ဆို၊ အေရာင္းအဝယ္သည္ အသင့္အျပင္ထားေသာသူမ်ားအတြက္ အိပ္မက္ဆုိးျဖစ္လာႏုိင္သည္။

ျပိဳင္ပြဲမွာ ပါျပီးသားျဖစ္ပါက၊ စိတ္ဖိစီးမႈကို ဘယ္လိုေရွာင္ရမလဲအေပၚ အၾကံေပးခ်က္အခ်ိဳ႕ဒီမွာပါ။

3_bitcion_640x360.jpg

ေစ်းႏႈန္းလႈပ္ရွားမႈတုိင္းမွာ၊ လားရာသည္ ေအာက္က်ေနရင္ေတာင္မွ သင့္ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ဆန္းစစ္ေနတာ ရပ္လိုက္ပါ။ ပိုၾကီးေသာရုပ္ပံုမ်ားကို လက္မလြတ္ပါေစနဲ႕။ အစထဲက ျပိဳင္ပြဲမွာပါဝင္သူမ်ားသည္ bitcoin ၁ေဒၚလာမွ ေဒၚလာ၁၀၀၀ထိ သြားခဲ့ျပီး၊ ေဒၚလာ၂၀၀သို႕ ျပန္လာကာ၊ ထို႕ေနာက္ ေဒၚလာ၁၆,၀၀၀ထိသြားခဲ့တာကို ျမင္ခဲ့ျပီးပါျပီ။ SEI ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈတြင္ အၾကြင္းမဲ့ျပန္လာေရးဗ်ဴဟာ၏ CIO, Jim Smigielမွ: "တစ္ခ်ိန္လံုး ေစ်းလႈပ္ခတ္မႈၾကမ္းသည့္ အရာတစ္ခုကို ၾကည့္ရျခင္းသည္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ စိတ္က်န္းမာေရးကို အေထာက္အကူမျဖစ္ေစပါဘူး"ဟု ေျပာသည္။ ထိုကဲ့သုိ႕တုန္လႈပ္ေနေသာ ေစ်းကြက္တြင္ ဆက္လက္ေရာင္းဝယ္ခ်င္ပါက၊ သင့္အာရုံေၾကာမ်ားကို ထိန္းညွိေပးမည့္ ဗီတာမင္မ်ားဝယ္ျပီး၊ ဗ်ဴဟာက်က်ေတြးၾကည့္ရန္ ၾကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ခရစ္တုိျမွဳပ္ႏွံမႈ၏ စမ္းသပ္ကာလမွာေနထုိင္ေနသည္ဆုိတာ အျမဲအမွတ္ရပါ။ "ႏ်ဴကလီးယား ေဆာင္းတြင္း"၏ ကာလမ်ားသည္ သံသရာအလိုက္ျဖစ္ေနျပီး၊ လက္ရွိေစ်းလမ္းေၾကာင္းသည္ ေနာက္ဆံုးေတာ့ အဆံုးသတ္မွာျဖစ္သည္။

လူၾကိဳက္မ်ားသည့္ တြစ္တာ bitcoin အေျမာ္ျမင္ရွိသူတစ္ဦးအေနျဖင့္၊ ခရစ္တုိ Dog ေျပာသည္မွာ:

Bitcoinအား ေအာက္ေျခမွ အထက္ေစ်းကြက္သို႕ လ်င္ျမန္စြာျပန္ဝင္ေရာက္လာဖို႕ ေမွ်ာ္လင့္ရန္အေၾကာင္းျပခ်က္မရွိပါ၊ ၎သည္ အခ်ိန္ယူပါလိမ့္မည္။ ဒီတစ္ၾကိမ္ေတာ့ ေနာက္လာမည့္ အတက္စက္ဝန္းအတြက္ အေနအထားတစ္ခုအျဖစ္ပ်မ္းမွ်စတင္ရန္ မယံုႏုိင္ဖြယ္အခြင့္အေရး တင္ျပေပးပါသည္။

  • 349
  • 0
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera