14.12.2018

အရာအားလံုး ေျပာင္းလဲေစမည့္ ၂၀၁၉အတြက္ 'ငန္းနက္' ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား

ႏွစ္တုိင္း၊ Saxo ဘဏ္သည္ "ငန္းနက္မ်ား" (တကယ္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္မည့္ အလြန္အမင္း မျဖစ္ႏုိင္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား) စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္။ ဤခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားသည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အာရံုကို ဖမ္းစားျပီး၊ သူတုိ႕ဗ်ဴဟာေတြကို စီစဥ္သည့္အခါ ပံုမွန္ထဲကခြဲထြက္ျပီး စိတ္ကူးသစ္မ်ားကိုေတြးေတာရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ဥပမာ၊ ၂၀၁၈ ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ Saxo ဘဏ္သည္ Bitcoin က်ဆံုးမႈကို ၾကိဳျမင္ခဲ့သည္။၂၀၁၉မွ ယူေဆာင္လာမည့္ မခံမရပ္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ားက ဘာလဲဆုိတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

Head.png

အက္ပဲလ္မွ ကားမ်ားစတင္ျပဳလုပ္ျပီး၊ တက္စလာကို ေက်ာ္ပါလိမ့္မည္

1-apple copy.png

ထရီလီယံေဒၚလာေပါင္းမ်ားစြာ တန္ဖိုးရွိသည့္ နည္းပညာေစ်းကြက္ဦးေဆာင္သူတစ္ဦးျဖစ္ရျခင္းသည္၊ Appleမွ ေအာင္ႏိုင္ရန္ စက္မႈလုပ္ငန္းသစ္မ်ားိကု စတင္ရွာေဖြပါလိမ့္မည္။ ေမာ္ေတာ္ယာဥ္ေစ်းကြက္သည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္နည္းပညာမ်ားကို လွ်င္ျမန္စြာခံယူႏုိင္ေၾကာင္း စဥ္းစားျပီး၊ ၎သည္ တစ္ခုအပါအဝင္ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ Appleမွ တက္စလာ၏ ရွယ္ယာမ်ားကို ရွယ္ယာတစ္ခုလွ်င္ $၅၂၀ေစ်းႏႈန္းတြင္ ဝယ္ပါလိမ့္မည္။

ေနာက္ဆံုးေတာ့၊ အီလြန္မက္စ္သည္ ေတာက္ပေသာ အနာဂတ္စိတ္ကူးမ်ားဖန္တီးရန္ႏွင့္ နည္းပညာၾကိဳးကိုင္သူမ်ားႏွင့္ စြမ္းအားျပည့္ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ေသခ်ာေပါက္ Apple Inc. လိုမ်ိဳးအတြက္ ခ်န္ထားခဲ့ရန္ေျပာဆုိေနခ်ိန္တြင္၊ စတိဗ္ ေဂ်ာ့၏ စိတ္ကူးသည္ နည္းပညာေရာက္ႏုိင္သမွ် ေဝးေဝးခ်ဲ႕ထြင္ရန္ျဖစ္ခဲ့သည္။

IMF ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္သည္ GDP တုိင္းတာမႈရပ္တန္႕လိမ့္မည္

2-IMF.png

၂၀၁၉၏ ေႏြဦးအစည္းအေဝးကာလအတြင္း၊ IMF ႏွင့္ ကမၻာ့ဘဏ္မွ စုစုေပါင္းျပည္တြင္းထုတ္ကုန္အား စီးပြားေရးတုိးတက္မႈ၏ အဓိကအတုိင္းအတာအျဖစ္ အသံုးျပဳေတာ့မည္မဟုတ္ေၾကာင္း ေၾကညာပါလိမ့္မည္။ ထိုအစား၊ အာရံုထားမႈသည္ အေထြေထြကုန္ထုတ္လုပ္မႈအေပၚ ေျပာင္းသြားပါမည္။

အဆုိပါအခ်က္မွာ GDPသည္ တန္ဖိုးနည္း၊ နည္းပညာ-အေျခခံ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ မ်ားစြာေသာအျခားဆံုးျဖတ္မႈမ်ားၾကာၾကာ တကယ့္သက္ေရာက္မႈမ်ားအေပၚ တုန္႕ျပန္ေတာ့မည္မဟုတ္ပါ။ ဤေျပာင္းလဲမႈသည္ ဗဟိုဘဏ္ေခတ္၏ အဆံုးျဖစ္လာျပီး၊ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ စီးပြားေရးလုပ္ငန္း လည္ပတ္မႈနည္းလမ္းကို တိုက္ရိုက္ေျပာင္းလဲပါလိမ့္မည္။

GBP ႏႈန္းထားသည္ ပထမဆံုးအၾကိမ္ USDႏွင့္ တူညီလာပါလိမ့္မည္

3-GBR.png

မဆံုးျဖတ္ရေသးေသာ Brexit ျပႆနာသည္ လုပ္သားအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ Jeremy Corbynကို Theresa Mayအား ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ေနရာတြင္ အစားထိုးရန္ ရေစပါလိမ့္မည္။ သူသည္ အသံုးဝင္ျခင္း၏ တဖန္-ႏုိင္ငံပိုင္ျပဳလုပ္ျခင္း၊ ရထားလမ္းကြန္ယက္မ်ားႏွင့္ လူခ်မ္းသာမ်ား၏ ဘဝမ်ားပိုမိုခက္ခဲလာေစမည့္ အိမ္ျခံေျမအခြန္အသစ္မွတဆင့္ ျဗိတိန္၏ စုစုေပါင္းမမွ်တမႈမ်ားထဲမွပင္ ဆိုရွယ္လစ္-ဆန္ေသာၾကိဳးပမ္းမႈအေကာင္ထည္ေဖာ္ပါလိမ့္မည္။

၎သည္ ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ၊ စီးပြားရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ က်ဆင္းမႈ၊ ႏွင့္ ခ်မ္းသာေသာႏုိင္ငံျခားေနထုိင္သူမ်ား၏ မ်ားျပားေသာ တုိင္းတပါးသို႕ေျပာင္းေရႊ႕ေနထုိင္မႈကို ျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္။ ၎သည္ GBP က်ဆင္းျပီး သမုိင္းတြင္ပထမဆံုး တစ္ေဒၚလာႏွင့္ ညီမွ်လာရျခင္းျဖစ္သည္။

ေနသည္ မေလ်ာ္ကန္ဘဲ၊ $၂ထရီလီယံ အပ်က္အစီးျဖစ္ေစပါလိမ့္မည္

4-sun.png

အာကာသကိုယ္ထည္မ်ားသည္ စက္ဝန္းတြင္ လုပ္ေဆာင္ျပီး၊ ၂၀၁၉သည္ ေနာက္ထပ္ၾကီးမားသည့္ ေနေရာင္ျခည္စြမ္းအင္ ေပါက္ကြဲမႈ - Coronal Mass Ejection (သို႕) CME ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္လိမ့္မည္။ ကမၻာေျမၾကီး၏ သံလိုက္စက္ဝန္း: ေရဒီယိုႏွင့္ ျဂိဳလ္တုဆက္သြယ္ေရးႏွင့္ ေျမျပင္-အေျခစိုက္ စြမ္းအင္ထုတ္လႊင့္ျခင္း အေဆာက္အဦးကိုလည္း ေႏွာက္ယွက္မည့္ ပထဝီသံလုိက္မုန္တုိင္း ျဖစ္ေပၚေစလိမ့္မည္။ ၂၀၁၉တြင္၊ ေနေရာင္ျခည္မုန္တုိင္းသည္ အေနာက္မိုးကုတ္စက္ဝန္းကို ရိုက္ခတ္လိမ့္မည္၊ ျဂိဳလ္တုမ်ားကို အမ်ားဆံုးျဖိဳျပီး၊ GPS-အားထားေသာ ေလထုႏွင့္ မ်က္ႏွာျပင္ခရီးသြား/ေထာက္ပံ့ပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ လွ်ပ္စစ္စြမ္းအင္ အေျခခံဖြဲ႕စည္းပံုကို ပ်က္စီးေစမည္။ ၎သည္ လူသားမ်ိဳးႏြယ္အား $၂ ထရီလီယံဆံုးရွံဳးေစလိမ့္မည္။

ဂ်ာမနီ စီးပြားေရးက်ဆင္းမႈထဲ ဝင္လာမည္

5-Germany.png

ေမာ္ေတာ္ယာဥ္လုပ္ငန္းက႑သည္ အက်ပ္အတည္း၏ အစြန္းမွာျဖစ္သည္: လူမ်ားသည္ လွ်ပ္စစ္ကားမ်ားႏွင့္ ထိပ္တန္း-နည္းပညာလွ်ပ္စစ္ပစၥည္းမ်ားတြင္ ပိုမုိစိတ္ဝင္စားလာၾကသည္။ ကားမာ်းသည္ ဂ်ာမနီ၏ ဦးေဆာင္ေနေသာ စက္မႈလုပ္ငန္းမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ ၎ဟာ ေခတ္မမီေတာ့ပါ။ ဤအေတာအတြင္း၊ ဆန္႕က်င္-ကမၻာအႏွံ႕ျဖစ္စဥ္ႏွင့္ သဘာဝပတ္ဝန္းက်င္-ေဖာ္ေရြမႈစိတ္ခံစားခ်က္မ်ား ျမင့္တက္လာသည္။ ၎သည္ ဂ်ာမနီအား ၂၀၁၉အကုန္တြင္ စီးပြားေရးက်ဆင္းေစႏုိင္သည္။

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ သယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးအခြန္သည္ ေစ်းႏႈန္းတက္ေစလိမ့္မည္

6-tax.png

ရာသီဥတုအေျပာင္းအလဲသည္ ေလေၾကာင္းသယ္ယူပို႕ေဆာင္ေရးႏွင့္ ကုန္တင္ အခြန္ေကာက္ျခင္းလမ္းသစ္တစ္ခုအား ဆိုလိုသည့္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ သယ္ယူပို႕ောဆင္ေရးအသစ္ ေရြးခ်ယ္ျခင္းကို အရွိန္ျမွင့္ေစပါသည္။ ဤအေျခအေနတြင္၊ ေစ်းႏႈန္းသည္ ကာဗြန္ထုတ္လႊတ္မႈေျခရာမ်ားႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မွာျဖစ္ျပီး၊ ၂၀၁၈၏ $၁၅/တန္ ႏိႈင္းယွဥ္လွ်င္ CO2 ထုတ္လႊတ္မႈ $၅၀/တန္ ကဲ့သို႕ျမင့္သြားပါမည္။

  • 4211
  • 0
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera