21.01.2019

Forex ရိုေဘာ့မ်ား: ဘယ္သူလဲ၊ ဘယ္လိုလဲ၊ ဘာအတြက္လဲ?

banner.jpg

စက္ပစၥည္းေခတ္ လာပါျပီ။ ၎သည္ စက္ပစၥည္းျမင့္တက္လာမည့္ အေျခအေနမ်ိဳးမဟုတ္ေသးေပမယ့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ က႑တုိင္းတြင္ ကုဒ္မ်ား၏ မ်ဥ္းအမ်ားအျပားသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ဘဝကို ၾကီးမားသည့္သက္ေရာက္မႈရွိေနျပီးျဖစ္သည္။ Forexသည္ ျခြင္းခ်က္မဟုတ္ပါ။ သင့္အေရာင္းအဝယ္ကို တုပထားသည့္ဥာဏ္ရည္ျဖင့္ မည္ကဲ့သို႕ေျပာင္းလဲႏုိင္မည္ကို ရွာေဖြရန္အသင့္ျဖစ္ေနျပီလား? Forex ရိုေဘာ့မ်ားအေၾကာင္း ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေဆာင္းပါးတြင္ ရွင္းျပထားသည္။

Forex ရိုေဘာ့ဆုိတာ တကယ္တမ္းကဘာလဲ?

မစိုးရိမ္ပါနဲ႕။ သင့္လက္ေတာ့ေရွ႕မွာ တာမီေနတာေတြ ထိုင္ေနမွာမဟုတ္ပါဘူး။ Forex ရိုေဘာ့သည္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာအတြက္ အထူးေရးသားထားသည့္ ပရိုဂရမ္တစ္ခု၊ ကုဒ္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္။ ေရာင္းဝယ္သူမွ ႏွစ္ျခိဳက္စြာအိပ္ေနစဥ္အတြင္း အေရာင္းအဝယ္မ်ားအတြင္း ဝင္ေရာက္ရန္ နည္းပညာဆုိင္ရာ အခ်က္ျပခ်က္မ်ားကို သံုးထားပါသည္။ သီးသန္႕အညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ ကနဦးဆက္တင္ေပၚ မူတည္ျပီး၊ ဤပရိုဂရမ္သည္ ေရာင္းဝယ္သူအား ေစ်းကြက္တြင္ လုပ္ေဆာင္ရန္ကူညီေပးျခင္း (သို႕) အလိုအေလ်ာက္ အျပည့္အဝေရာင္းဝယ္ျခင္းမ်ား လုပ္ႏုိင္သည္။

pic1_20px.jpg

အလိုအေလ်ာက္ ေရာင္းဝယ္တယ္? သင္ဘာမွ လုပ္စရာမလိုသလိုလား?

အမွန္ေတာ့၊ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအေနျဖင့္ေရာ၊ အျပည့္အဝ အလိုအေလ်ာက္ေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက္ေရာ ရိုေဘာ့ကိုသံုးႏုိင္ပါသည္။ ေရြးခ်ယ္မႈႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ေကာင္းက်ိဳးမ်ားရွိၾကပါသည္။ ပါးနပ္ေသာရိုေဘာ့မ်ားသည္ ေစ်းကြက္ပံုစံမ်ားႏွင့္ ျဖစ္ႏုိင္ေျခရွိေသာ အလွည့္အေျပာင္းမ်ားကို သံုးသပ္ျခင္း၊ အခ်က္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ သီးသန္႕အညႊန္းကိန္းမ်ားဖတ္ျခင္း - ေရာင္းဝယ္သူအခ်ိဳ႕သည္ အေရာင္းအဝယ္ျဖစ္စဥ္ၾကီးတစ္ခုလံုးအား ကြန္ပ်ဴတာကုဒ္အေပၚ ႏွစ္သက္ရာဆက္တင္ခ်ိန္ထားျပီး ပံုအပ္ထားၾကသည္။ ေရာင္းဝယ္သူအခ်ိဳ႕ကေတာ့ အေရာင္းအဝယ္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္ ပါဝင္ေနေသးရန္ လိုလားျပီး၊ ရိုေဘာ့ႏွင့္ ေစ်းကြက္လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းကိုသာ စိတ္ခ်ထားသည္။ ရိုေဘာ့သည္ ပါးနပ္ေသာ္လည္း ကုဒ္တစ္ခုမွ်သာျဖစ္သည့္အေလွ်ာက္၊ ေရာင္းဝယ္သူအခ်ိဳ႕သည္ ၎အား ၾကီးၾကပ္ေနလိုစိတ္ရွိၾကသည္။

pic2_20px.jpg

ေကာင္းျပီ၊ ရိုေဘာ့မ်ားသံုးရျခင္းရဲ႕ အားသာခ်က္က ဘာေတြလဲ?

Forex ရိုေဘာ့အသံုးျပဳျခင္း၏ သိသာေသာအက်ိဳးေက်းဇူးမွာ ေရာင္းဝယ္သူအေနျဖင့္ ရရွိလာသည့္ "လြတ္လပ္ေသာ"အခ်ိန္ပမာဏျဖစ္သည္။ ရိုေဘာသည့္ ေစ်းကြက္အား သံုးသပ္ျပီး၊ ေအာ္ဒါမ်ား ၂၄နာရီဖြင့္ေပးသည္။ ရိုေဘာ့သည္ ေအာ္ဒါမ်ားအား မယံုႏုိင္စရာ အခ်ိန္တုိအတြင္းမွာ ဖြင့္ျခင္း (သို႕) ပိတ္ျခင္းမ်ားျပဳလုပ္ရန္အတြက္ အခ်က္ျပခ်က္မ်ားကို စနစ္တက်လုပ္ေဆာင္သည္။ အေရးပါသည္မွာ ရိုေဘာ့ေကာင္းမ်ားတြင္ သူတုိ႕၏ ကနဦးကုဒ္တြင္ ထည့္သြင္းထားသည့္ အႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈရွိျခင္းျဖစ္သည့္အတြက္ ရိုေဘာ့ႏွင့္ေရာင္းဝယ္ေသာအခါ၊ စိတ္ခံစားခ်က္ေၾကာင့္ ျဖစ္လာသည့္ အရင္းအႏွီးဆံုးရွံဳးမႈမ်ားမွ ပိုျပီးကာကြယ္ႏုိင္သည္။ ရိုေဘာ့မ်ား၏ အက်ိဳးေက်းဇူးၾကီးမွာ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ ဖိအားမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ကူညီေပးသည္: ေရာင္းဝယ္သူမွ ဇယားအတက္အက်ကို ၾကည့္တာမဟုတ္ေတာ့ဘဲ၊ စက္ကသာ ၾကည့္သြားျခင္းျဖစ္သည္။

pic3_20px.jpg

ဒါဆုိ ရိုေဘာက အျမဲမွန္တာလား? အားနည္းခ်က္ေတြက ဘာေတြလဲ?

ရိုေဘာ့မ်ားသည္ သီးသန္႕စည္းမ်ဥ္းမ်ားျဖင့္ အလုပ္လုပ္သည္။ သူတုိ႕ကိုယ္ပုိင္ ဆက္တင္မ်ားႏွင့္ သူတို႕အား ေရးသားထားသည့္ အညႊန္းကိန္းမ်ားအရ သူတုိ႕သည္ အျမဲမွန္သည္။ သို႕ေသာ္ သူတုိ႕သည္ ေစ်းကြက္တြင္ျဖစ္ေပၚလာသည့္ အေနအထားမ်ား လွ်င္ျမန္စြာေျပာင္းလဲျခင္းအား ကိုယ္တုိင္ကိုယ္က် မခ်ိန္ဆႏုိင္ပါ။ ရိုေဘာ့မ်ားသည္ ထက္ျမက္သည္ သို႕ေသာ္ သူတုိ႕သည္ ျပန္လည္သတ္မွတ္ျပီး၊ အခ်ိန္နဲ႕အမွ် ဗားရွင္းျမွင့္ေနရန္လိုသည့္ ပရိုဂရမ္မ်ားသာျဖစ္သည္။ ရိုေဘာ့၏ ကနဦးဆက္တင္မ်ား၏ ေဘာင္ကို ေက်ာ္လြန္ျပီး ေစ်းကြက္ေျပာင္းလဲသည့္အခါတုိင္း၊ ေရာင္းဝယ္သူမွ ပရိုဂရမ္အား ျပင္ဆင္ရန္ႏွင့္၊ တစ္ခါတစ္ရံ ျပန္ေရးျခင္း (သို႕) ကနဦးကုဒ္ထံ ထပ္ေပါင္းျခင္းမ်ားလုပ္ရန္ လိုပါသည္။ ေစ်းကြက္အေနအထားကိုလိုက္၍ ရိုေဘာ့မ်ားကို ဗားရွင္းျမွင့္ရန္လိုသည့္အခ်က္သည္ အခ်ိဳ႕ေသာသူမ်ားအတြက္ အားနည္းခ်က္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ပါသည္။

pic4_20px.jpg

ရိုေဘာ့ေတြကို ၾကည့္ရတာ အသံုးဝင္ပံုပဲ၊ ဒါေပမယ့္ ၎တုိ႕က အရမ္းကြဲျပားပါတယ္!

မွန္ပါသည္။ အျခားေဆာ့ဖ္ဝဲမ်ားကဲ့သို႕ ရိုေဘာ့မ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္းသည္ မတူညီသည့္ဖြဲ႕စည္းပံုျဖင့္ ေရာင္းခ်ႏုိင္ပါသည္။ ရိုေဘာ့ဝယ္သည့္အခါ လက္စြဲ (သို႕) ၎အားတပ္ဆင္ရန္ အျခားညႊန္ၾကားခ်က္မ်ားရသည္ ေသခ်ာပါေစ - သို႕မဟုတ္ပါက ၎သည္ ကုဒ္ၾကိဳးအမ်ားအျပားကလြဲျပီး၊ ဘာမွအသံုးဝင္မည္မဟုတ္ပါ။ ရိုေဘာ့အတြက္ လက္စြဲႏွင့္ ကိုယ္ပိုင္ဆက္တင္ရွိထားေလ၊ ပိုေကာင္းေလျဖစ္သည္ - အတြင္းပိုင္းကို ေသခ်ာၾကည့္လို႕ရမွာျဖစ္ျပီး၊ သင့္ရည္ရြယ္အခ်က္အတြက္ သတ္မွတ္ခ်က္မ်ားလုပ္ရန္ အခြင့္အေရးရွိမည္ဟု ဆုိလုိျခင္းျဖစ္သည္။ ထို႕အျပင္ ထို႕ထက္ပိုသြားလိုပါက၊ သင့္ကိုယ္ပိုင္ ရိုေဘာ့ေရးႏုိင္သည္: ထို႕ေနာက္ ၎အား ျပည့္စံုစြာ စိတ္ၾကိဳက္ျပဳျပင္ျပီး၊ သင့္အေရာင္းအဝယ္ ရည္မွန္းခ်က္အတြက္ ျပည့္စံုႏုိင္သမွ် ျပည့္စံုေအာင္ လုပ္ႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

pic5_20px.jpg

သိပါျပီ၊ ဒါဆို ရိုေဘာ့ေကာင္းတစ္ခုကို ဘယ္လိုေရြးမလဲ?

မွန္ကန္သည့္ အေရာင္းအဝယ္ရိုေဘာ့ေရြးခ်ယ္ရန္၊ အလုပ္လုပ္ေနသည့္ဗ်ဴဟာေပၚ ဦးဆံုးဆံုးျဖတ္ခ်က္ခ်ျပီး၊ မွတ္သားထားရန္လိုသည္။ လ်င္ျမန္ျပီး ၾကီးမားသည့္အျမတ္ ရာခိုင္ႏႈန္းမ်ား၏ လွည့္စားျခင္းမခံပါႏွင့္ - ၎သည္ ရိုေဘာ့၏ အလိုရမၼက္ၾကီးေသာ ဆက္တင္၏ ရလဒ္မ်ိဳးျဖစ္သြားေစျပီး၊ အနာဂတ္တြင္ သင့္အရင္းအႏွီးကို မလံုျခံဳမႈ ျဖစ္ေစႏိုင္သည္။ သင္ယံုၾကည္ရသည့္ အေရာင္းအဝယ္ဗ်ဴဟာကို လိုက္နာပါ၊ တနည္းဆုိရေသာ္ ရိုေဘာ့တစ္ခုသည္ သင့္ကိုအလြယ္တကူ ႏွိမ့္ခ်ႏုိင္သည္။ "တစ္ခု" ကိုေရြးခ်ယ္သည့္အေပၚ မတူညီသည့္ အၾကံေပးခ်က္ရွိေပမယ့္၊ မွတ္ထားပါ - ရိုေဘာ့ မွန္မွန္ကန္ကန္ အလုပ္လုပ္ေနလားဆုိတာကို ျမင္ႏုိင္သည့္ တစ္ခုတည္းေသာ နည္းလမ္းမွာ၊ စမ္းသပ္ျခင္းျဖစ္သည္။

pic6_20px.jpg

စမ္းသပ္ျခင္း? ဘာကိုဆုိလိုတာလဲ?

ရိုေဘာ့အား အနည္းႏွင့္ အမ်ားသတ္မွတ္ျပီးပါက၊ ၎အား စမ္းသပ္သင့္ပါသည္။ လူအေတာ္မ်ားမ်ားသည္ သူတုိ႕၏ ရိုေဘာ့မ်ားကို ဒီမိုအေကာင့္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္ေပမယ့္ ထိုကဲ့သို႕မလုပ္ရန္ ျပင္းထန္သည့္အေၾကာင္းျပခ်က္တစ္ခုရွိပါသည္။ ဒီမုိအေကာင့္မ်ားသည္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၏ ပုခံုးေပၚမွ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာဖိအားမ်ားကို ထမ္းပိုးထားေပးသည္၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္၊ သင္သည္ တကယ့္ပိုက္ဆံကို လည္ပတ္ေနျခင္းမဟုတ္ဟု သိထားျခင္းသည္ ပိုခက္ခဲသည့္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ဦးတည္ေစသည္။ ရိုေဘာ့ကို သင္စမ္းသပ္ေနပါက၊ တကယ့္ေစ်းကြက္ ဖိအား၏ စိတ္ပိုင္းဆုိင္ရာ အေၾကာင္းရာကိုလည္း ထည့္သြင္းတြက္ခ်က္သင့္သည္။ တကယ့္အေကာင့္မ်ားတြင္ စမ္းသပ္သင့္သည့္ ဒုတိယအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ ဒီမိုအေကာင့္မ်ားတြင္ ေၾကးအဟကဲ့သို႕ေသာ အရာမ်ားမပါဝင္ဘဲ၊ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ျပႆနာမ်ားလည္း မရွိကာ၊ ေစ်းကြက္ေထာင္ေခ်ာက္မ်ားကို ေရွာင္လႊဲရန္ ရိုေဘာ့ကိုသင္ေပးရန္ အျပစ္ဆုိဖြယ္ရာမရွိျဖစ္ေနလြန္းသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ သင့္ရိုေဘာ့အား စမ္းသပ္ေနေသာအခါ၊ သင္အသံုးျပဳခ်င္သည့္ တကယ့္အေကာင့္အမ်ိဳးအစားႏွင့္သာ စတင္ပါ။

pic7_20px.jpg

ရိုေဘာ့ေတြနဲ႕ ေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက္ ဘယ္အေကာင့္အမ်ိဳးအစားက အသင့္ေလွ်ာ္ဆံုးလဲ?

ရိုေဘာ့မ်ားကို မည္သည့္အေကာင့္အမ်ိဳးအစားတြင္မဆုိ သံုးႏုိင္သည္။ လူအခ်ိဳ႕သည္ တူညီသည့္ပံုစံရွိသည့္ ေအာ္ဒါမ်ား အနည္းႏွင့္ အမ်ား၏ ေသးငယ္သည့္ မ်ားစြာေသာပမာဏကို လုပ္ေဆာင္ရန္ ရိုေဘာ့မ်ားကို မိုက္ခရိုႏွင့္ ဆင့္အေကာင့္မ်ားတြင္ တပ္ဆင္ရန္ပိုအားသာၾကသည္။ အခ်ိဳ႕သူမ်ားသည္ ေရရွည္အေနအထားမ်ားအတြက္ - [စံ] (သို႕) ECN အေကာင့္ ကို သံုးၾကသည္။ အေကာင့္ေရြးခ်ယ္မႈသည္ - သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္မ်ား၊ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ သင္အသံုးျပဳခ်င္သည့္ အလိုအေလ်ာက္ပမာဏအရ သင့္အေပၚမူတည္သည္။

pic8_20px.jpg

တျခားအၾကံျပဳခ်င္တာမ်ား ရွိေသးလား?

အမွတ္ရပါ၊ ရိုေဘာ့မ်ားသည္ သင့္ကို စကၠန္႕ပိုင္းအတြင္း ခ်မ္းသာေစမည့္ ေမွာ္ဆန္သည့္ တုပထားေသာဥာဏ္ရည္အမ်ိဳးအစားတစ္ခု မဟုတ္ပါဘူး။ ပံုေသရိုေဘာ့မ်ားသည္ အလြန္လြယ္ကူျပီး၊ သင့္ရည္ရြယ္ခ်က္အတြက္ သင္လိုအပ္သည့္ အထူးအခ်က္ျပခ်က္မ်ားႏွင့္ သင့္စိတ္ၾကိဳက္မစီမံမခ်င္း ေကာင္းေကာင္းအလုပ္လုပ္ဖို႕ မမွန္တတ္ၾကပါဘူး။ ထို႕ေၾကာင့္ စက္အား သင့္အတြက္ေရာင္းဝယ္ရန္ နည္းပညာပိုင္းအရ ပထမဆံုးသင္ၾကားေပးရန္ လံုေလာက္သည့္အေရာင္းအဝယ္ အေတြ႕အၾကံဳရွိထားတာ ပိုေကာင္းပါသည္။

pic9_20px.jpg

  • 252
  • 0
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera