04.02.2019

Forex ေရာင္းဝယ္သူ? ဂုဏ္ယူစရာေကာင္းပါတယ္

pic1.jpg

ထူးျခားတဲ့အရာတစ္ခုရဲ႕ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ရျခင္းသည္ သင့္ကိုလည္း ထူးျခားေစသည္ဟု ေျပာၾကသည္။ Forex အေနနဲ႕ေတာ့ ဒါလံုးဝမွန္ပါတယ္။ လူအမ်ားသည္ ဒီကို အျမတ္ႏွင့္ ေငြေၾကးေအာင္ျမင္မႈအတြက္ ေရာက္လာၾကျခင္းျဖစ္သည္။ သို႕ေသာ္ ထို႕ထက္ပိုရၾကျပီး - သူတို႕သည္ ေလးနက္ျပီး၊ အားက်စရာေကာင္းသည့္ အဖြဲ႕အစည္း၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္လာၾကသည္။ ထူးျခားတဲ့ကလပ္: ၎၏သမိုင္းေၾကာင္း၊ ထင္ရွားသည့္အေၾကာင္းရာမ်ား၊ ဟာသမ်ားႏွင့္ စာရင္းအင္းမ်ား၏ တစ္စိတ္တစ္ေဒသျဖစ္ရသလိုပါပဲ။ သင္ဝင္လာသည့္ ကလပ္အေၾကာင္း ဖတ္လိုက္ပါ - Forex ကလပ္!

pic2.jpg

Forex ဘယ္တုန္းက စတင္ခဲ့တာလဲ?

ပံုမွန္အခ်က္အလက္အနည္းငယ္ႏွင့္ စလိုက္ရေအာင္။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ျခင္းသည္ သမၼာက်မ္းစာအခ်ိန္တည္းကပင္ ရွိခဲ့ပါသည္: ကုန္စည္မ်ားအား အျခားျမင္သာသည့္ ပစၥည္းမ်ားအတြက္ ေရာင္းဝယ္ၾကသည္။ သို႕ေသာ္ Forex ေစ်းကြက္သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သိထားသည့္အတုိင္း ၁၉၇၁မွစတင္ခဲ့သည္။

၎သည္ Forex အေရာင္းအဝယ္အား အေတာ္ေလးႏုနယ္သည့္စီးပြားေရး ျဖစ္ေစခဲ့ေပမယ့္ ဘယ္ေလာက္လွ်င္ျမန္စြာေပါက္ကြဲမႈၾကီးျဖစ္လာခဲ့သလဲ ၾကည့္ပါ။ သင္ကိုယ္တုိင္ၾကည့္ပါ: ၀၁၇တြင္ ကမၻာတစ္ဝွမ္း ေရာင္းဝယ္သူေပါင္း ၉.၆သန္းရွိခဲ့သည္ - ၂၀၁၈တြင္ ဤအေရအတြက္သည္ ၁၃.၉သန္းထိ တိုးလာခဲ့သည္! ၎သည္ ခ်က္သမၼတႏိုင္ငံ၏ လူဦးေရထက္ပိုၾကီးပါသည္။

Forexမွာ ေန႕စဥ္ေငြဘယ္ေလာက္ ေရာင္းဝယ္ၾကသလဲ?

သင့္တင့္ေလ်ာက္ပတ္စြာ လူေနထူထပ္သည့္ႏုိင္ငံတစ္ႏုိင္ငံအျဖစ္၊ Forexတြင္ အားက်ေလာက္စရာ ေန႕စဥ္ဝင္ေငြရွိပါသည္။ ၃၉ႏွစ္တာတြင္၊ Forexမွာ ေန႕စဥ္ေရာင္းဝယ္ခ့ဲသည့္ ေငြပမာဏသည္ ၁၀၂ ၀၀၀%ထိ တိုးခဲ့သည္! တစ္ေန႕လွ်င္ ေဒၚလာ ၅ဘီလီယံေက်ာ္မွစ၍ ေစ်းကြက္သည္ ေဒၚလာ ၅.၁ ထရီလီယံထိ သြားေနသည္ - အထင္ၾကီးစရာပဲ၊ ဟုတ္တယ္မလား?

Forexတြင္ ေန႕စဥ္ေငြျပန္ရမႈ၊ ေဒၚလာသန္းေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ

pic3.jpg

ဘာလို႕ေရာင္းဝယ္သူျဖစ္သင့္သလဲ?

Forexမွာ လူဘယ္ေလာက္မ်ားမ်ား ေရာင္းဝယ္ေနလဲ သင္ျမင္ပါတယ္ - ဒါေပမယ့္ ဒီလိုတိုးျမွင့္လာသည့္ အက်ိဳးစီးပြားအတြက္ အေၾကာင္းရင္းကဘာလဲ? အေရာင္းအဝယ္တြင္ အႏၱရာယ္ရွိမွန္း လူတုိင္းသိပါသည္၊ သို႕ေသာ္ လူအမ်ားသည္ ေစ်းကြက္အား သူတုိ႕ဝင္ေငြအရင္းျမစ္၊ အပိုေဆာင္း (သို႕) အဓိကအျဖစ္ ဆက္ေရြးခ်ယ္ေနၾကသည္။ ဘာေၾကာင့္လဲ?

အထင္ရွားဆံုးအေၾကာင္းျပခ်က္မွာ လြတ္လပ္မႈျဖစ္သည္ - ျပီးေတာ့ ေငြရွိျခင္းအေၾကာင္းတစ္ခုတည္းသာ မဟုတ္ပါ။ ဘယ္လိုအေနအထားမ်ိဳးမွာမဆို ေငြရႏုိင္ျခင္းအေၾကာင္း ျဖစ္သည္: ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးသည္ အမွီအခိုကင္းသည္။ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးတြင္ သူေဌး (သုိ႕) အလုပ္ခရီးစဥ္မ်ား၊ သို႕မဟုတ္ စစ္ေဆးျခင္းမ်ားမရွိပါ၊ ေရာင္းဝယ္သူသည္ အလုပ္ျဖဳတ္မခံရပါ၊ ေရာင္းဝယ္သူသည္ သူတုိ႕အတြက္သာ အလုပ္လုပ္ပါသည္။ ေရာင္းဝယ္သူတ္စဦးသည္ ရံုးဝန္ထမ္းတစ္ဦးလို႕ တစ္ေန႕ ၈နာရီအလုပ္လုပ္စရာမလိုပါ၊ ဒီ့အတြက္ အလုပ္ထက္ မိသားစုအတြက္၊ ဝါသနာမ်ားႏွင့္ အျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ားအတြက္ အခ်ိန္ပိုေပးႏိုင္ပါသည္။

အေရာင္းအဝယ္သည္ လူအမ်ားရွာေဖြေနတတ္သည့္ - ေန႕စဥ္လူေနမႈဘဝႏွင့္ ေငြေၾကးေရးရာႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ေျပာင္းလြယ္ျပင္လြယ္ရွိမႈကိုေပးသည္။ ပါဝင္ပတ္သတ္သူတစ္ဦးအတြက္ လိုအပ္ခ်က္မ်ားမရွိပါ: သင္သည္ မည္သည့္အသက္မဆုိျဖစ္ႏုိင္သည္၊ စတင္ရန္ မည္သည့္ေငြပမာဏမဆုိ သံုးႏုိင္ျပီး၊ ေငြေၾကးအေတြ႕အၾကံဳ သီးသန္႕ၾကီးမရွိတာလည္းျဖစ္ႏုိင္သည္။ Forexသည္ ၾကီးပြားခ်င္သူတုိင္းအတြက္ ဖြင့္ထားပါသည္၊ ေလ့လာျပီး ဝင္ေငြရွာပါ။

pic4.jpg

သင္ဘယ္ေလာက္ ဝင္ေငြရွာႏုိင္သလဲ?

Forexသည္ သင့္စိတ္ႏွင့္ ဝင္ေငြရွာႏုိင္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္ျပီး၊ သင့္ဦးေဏွာက္သည္ သင္ေသြးရမည့္ ပထမဆံုးအရာျဖစ္သည္။ Forex ကေစ်းေပါသလား? အျမဲမဟုတ္ပါဘူး။ ေရွ႕ဆက္ေလ ပိုမ်ားေလပါပဲ။ သင္ကိုယ္ပိုင္စီးပြားေရးဖြင့္တာထက္ ပိုေပါသလား? ေသခ်ာတာေပါ့။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ေျပာခဲ့သည့္အတိုင္း ေရာင္းဝယ္သူ၏ အျမတ္သည္ မည္သူ႕အေပၚမွ မူတည္မေနပါ၊ သူတုိ႕ကိုယ္တုိင္ေပၚမွာသာမူတည္ပါသည္။ လူအမ်ားေစ်းကြက္ကို လက္ဗလာႏွင့္ ဝင္ေရာက္ျပီး၊ သန္းၾကြယ္သူေဌးမ်ားျဖစ္သြားၾကသည့္ သာဓကမ်ားစြာလည္းရွိပါေသးသည္ - ေအာင္ျမင္မႈ၏ ဇာတ္လမ္းေကာင္းတစ္ပုဒ္ထက္ ဘာကပိုျပီး လႈံ႕ေဆာ္ေပးႏုိင္မလဲ?

ပီတာ လင့္ခ်္သည္ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ား၊ Forex ႏွင့္ ေစ်းကြက္အေၾကာင္း ပထမဆံုးၾကားတုန္းက ေဂါက္ရိုက္သမားေလးတစ္ဦးျဖစ္သည္။ သူ၏ပထမ စေတာ့ရွယ္ယာသည္ သူ႕အား $၇သာ ကုန္က်ေစခဲ့ေပမယ့္၊ ႏွစ္အနည္းငယ္အတြင္းမွာ၊ ထို $၇မွအျမတ္မ်ားသည္ သူ႕ MBA ေလ့လာမႈမ်ားအတြက္ ေပးရန္လံုေလာက္ခဲ့သည္။ Magellan ရန္ပံုေငြမွာ လုပ္ေနစဥ္ကာလအတြင္း လင့္ခ်္သည္ ၁၃ႏွစ္အတြင္း အျမတ္အစြန္း $၁၈မီလီယံမွ $၁၄ဘီလီယံထိ ျမွင့္တင္ရန္စီမံခဲ့သည္!

မိုက္ကယ္ မားကပ္စ္သည္ ပိုၾကီးေသာ ကနဦးေငြပမာဏႏွင့္စတင္ခဲ့သည္။ ၁၉၇၂တြင္ သူ၏ပထမေျခလွမ္းသည္ သူ႕ဘဝတစ္ခုလံုးစုထားရသမွ် - $၇၀၀၀ ကုန္က်ေစခဲ့သည္၊ သို႕ေသာ္ ခဏအတြင္းမွာပင္ ၎သည္ $၁၂ ၀၀၀ ထိတက္သြားခဲ့သည္။ ၁၉၇၃အကုန္တြင္၊ သူ႕မွာ $၆၄ ၀၀၀ရွိခဲ့သည္။ ျခံဳေျပာရေသာ္၊ အႏွစ္ ၂၀အတြင္း၊ မုိက္ကယ္ မားကပ္စ္သည္ $၃၀ ၀၀၀မွ $၈၀သန္းအျဖစ္ေျပာင္းခဲ့သည္။

ရစ္ခ်က္ ဒန္းနစ္သည္ ၁၀ႏွစ္တာအတြင္း $၂၀၀ သန္းမွ $၄၀၀ထိ ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ အေရာင္းအဝယ္ လူသစ္ေလးတစ္ဦးအေနျဖင့္ စတင္ခဲ့ေပမယ့္ ေစ်းကြက္အဖြဲ႕အစည္းထဲ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦးအေနျဖင့္ ဝင္ေရာက္ရန္ ႏွစ္အနည္းငယ္သာၾကာခဲ့သည္။ သူ႕မိသားစုထံမွ $၁၆၀၀ ေခ်းငွားခဲ့ျပီး၊ $၁၂၀၀ျဖဳန္းျပီးေနာက္ အေမရိကအလယ္ပိုင္း ကုန္ပစၥည္းလဲလွယ္မႈတြင္ ေနရာတစ္ေနရာရခဲ့ျပီး၊ အေရာင္းအဝယ္ မတည္ေငြအျဖစ္ $၄၀၀သာက်န္ခဲ့သည္။

pic5.jpg

မွန္လား (သို႕) မွားလား?

ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ - Forex အဖြဲ႕အစည္းအေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားဖြယ္အခ်က္အနည္းငယ္ကို ျပင္ဆင္ထားပါသည္။ ဘယ္တစ္ခုက မွန္လဲ သင္မွန္းႏုိင္ပါသလား?

  • 181
  • 0
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera