21.12.2018

FBS သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္ျဖင့္ ဆုလာဘ္ဘယ္လိုရယူမလဲ

FBS သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္သည္ FBS ေဖာက္သည္မ်ားအား... FBSေဖာက္သည္ျဖစ္ရံုအတြက္ အပိုဆုလာဘ္မ်ားရေစမည့္ အထူးသီးသန္႕ေရြးခ်ယ္ခြင့္တစ္ခုျဖစ္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ အစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္၊ အံ့အားသင့္စရာ လက္ေဆာင္မ်ားအတြက္ လဲလွယ္ႏုိင္မည့္ အထူးဆုအမွတ္မ်ားရပါလိမ့္မည္: လက္ေဆာင္မ်ားမွာ အထူးဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမွ မာစီဒီး S-Classထိျဖစ္သည္။ FBSသစၥာရွိမႈအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းႏွင့္ သင့္အေရာင္းအဝယ္ စြမ္းေဆာင္မႈအရွိဆံုးရယူျခင္းအေပၚ လမ္းညႊန္ဒီမွာပါ။

cover.jpg

FBS သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္သည္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ?

သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္ေနာက္ကြယ္မွ စိတ္ကူးမွာရိုးရွင္းပါသည္: အမည္စာရင္းသြင္းျခင္းျဖင့္၊ အႏွစ္သက္ဆံုးေဖာက္သည္မ်ား အဖြဲ႕မွာ ပါဝင္ျပီး၊ သင့္သစၥာရွိမႈအတြက္ အခြင့္ထူးမ်ားရမည္ျဖစ္သည္။ သင္လုပ္ရန္လိုသည္မွာ ေရာင္းဝယ္၊ ဆုအမွတ္မ်ားယူျပီး၊ သင့္သစၥာရွိမႈအေျခအေနတြင္ ရႏိုင္မည့္ အထူးသီးသန္႕ဆုမ်ားအတြက္ ယင္းတုိ႕ကိုလဲလွယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

သစၥာရွိမႈ အေျခအေန ၄မ်ိဳးရွိပါသည္: Green, Silver, Gold ႏွင့္ Platinum။ သင္သည္ အလိုအေလ်ာက္ Greenတြင္စတင္ျပီး၊ အေျခအေနမွတ္မ်ား - သင့္စုစုေပါင္းစရံေငြပမာဏေပၚမူတည္သည့္ ပမာဏရျခင္းျဖင့္ အဆင့္တက္ပါသည္။ ဥပမာ သင္သည္ ၃၀၀ အေျခအေနမွတ္မ်ားရသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္ Greenမွ Silverသုိ႕ေျပာင္းသြားပါမည္။ သစၥာရွိမႈအေျခအေနအသစ္သို႕ ေရွ႕ဆက္သည္ႏွင့္၊ ခံစားရန္ ဇိမ္ခံဆုမ်ားအသစ္တစ္စံုကို ဖြင့္လိုက္ပါျပီ။

အေျခအေနမွတ္မ်ား၏ ပမာဏႏွင့္ ေနာက္ထပ္အေျခအေနသုိ႕ အဆင့္ျမွင့္ရန္လိုအပ္သည့္ စုစုေပါင္းစရံေငြပမာဏအား သင့္သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္ ပါစင္နယ္ဧရိယာတြင္ ဆန္းစစ္ႏုိင္ပါသည္။

Artboard 1.jpg

FBS သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္သည္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲ?

FBS ပါတနာမ်ားအတြက္ သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားသည္ လံုးဝတူညီေပမယ့္၊ သူတို႕သည္ ေဖာက္သည္မ်ားဆြဲေဆာင္ျခင္းျဖင့္ ဆုအမွတ္မ်ားရရန္လိုအပ္ပါသည္။ တနည္းဆိုရေသာ္၊ သင့္ေဖာက္သည္မ်ား ေအာ္ဒါမ်ားပိုဖြင့္ေလ၊ သင္သည္ ဆုအမွတ္မ်ားပိုရေလျဖစ္သည္။

ပါတနာမ်ားအတြက္ တူညီေသာ Green, Silver, Gold ႏွင့္ Platinum အဆင့္မ်ားရွိေပမယ့္၊ အေျခအေနမွတ္မ်ား၏ ပမာဏအား သင့္တုိက္ရိုက္ေဖာက္သည္၏ လည္ပတ္ေငြအရ တြက္ခ်က္ပါလိမ့္မည္။

ကၽြနု္ပ္ ဘာဆုလာဘ္ရႏိုင္မလဲ?

သင့္ဆုလာဘ္မ်ားတြင္ ဆုမ်ားႏွင့္ အထူး VIP ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားပါဝင္သည္:

Start_P_T_1.jpg

ဆုအမွတ္မ်ားက႑တြင္ သင္ရခဲ့၊ သံုးခဲ့သည့္အမွတ္မ်ား ဘယ္ေလာက္ရွိျပီလဲဆုိတာ ျပန္ၾကည့္ႏုိင္ပါသည္။

Artboard 3.jpg

ဘယ္လိုစာရင္းေပးသြင္းရမလဲ?၁။ သင့္ FBSပါစင္နယ္ဧရိယာသို႕သြားျပီး၊ အမည္စာရင္းရွိ "သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္" ကိုႏွိပ္ပါ။

Artboard 4.jpg

"သစၥာရွိမႈ အစီအစဥ္မွာ ပါဝင္ပါ" ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။

Artboard 5.jpg

၃။ သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္တြင္ ပါဝင္ျခင္းျဖင့္၊ "Appleထုတ္ကုန္မ်ားစြာ" ႏွင့္ "လပ္ကီး တီရွပ္"ပရိုမိုးရွင္းမ်ား (ထည့္သြင္းေငြမ်ားႏွင့္ lotမ်ား)ရွိ သင့္လက္ရွိတိုးတက္မႈမ်ားအား ပယ္ဖ်က္မည္ျဖစ္သည္။ အတည္ျပဳရန္ႏွင့္ ေရွ႕ဆက္ရန္ "သေဘာတူသည္"ကို ႏွိပ္ပါ။

၄။ သင့္အီးေမးလ္ႏွင့္ မွတ္ပံုတင္ကို အတည္ျပဳပါ။

၅။ ဂုဏ္ယူပါတယ္! သင္ Green အဖြဲ႕ဝင္ျဖစ္သြားပါျပီ။

ဆုမ်ားဘယ္လိုရယူမလဲ?

လိုအပ္သည့္အမွတ္ပမာဏရရွိျပီး၊ လက္ရွိေရာင္းဝယ္ေနေသာ ရက္မ်ား (ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္) သို႕မဟုတ္ လက္ရွိေဖာက္သည္မ်ား (ပါတနာမ်ားအတြက္)၏ ပမာဏကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားသည့္ စည္းကမ္းခ်က္မ်ားႏွင့္ ျပည့္စံုေသာအခါ၊ သင္ဆႏၵရွိသည့္ဆုကို ေတာင္းဆုိႏိုင္ပါသည္။ လက္ရွိေရာင္းဝယ္ေနေသာရက္သည္ ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသူမွ အနည္းဆံုးေအာ္ဒါတစ္ခု ပိတ္ေသာအခါေန႕ျဖစ္သည္; လက္ရွိေဖာက္သည္သည္ အျပည့္အဝအတည္ျပဳျပီးသားအေကာင့္ကို ပိုင္ဆုိင္ျပီး၊ ပါတနာအား ေကာ္မရွင္ရေစမည့္ ေအာ္ဒါမ်ားျပဳလုပ္သည့္ေဖာက္သည္ျဖစ္သည္။

သင့္ဆုရရန္၊ ဆုမ်ားက႑သို႕သြားျပီး၊ သင့္သစၥာရွိမႈ အေျခအေနတြင္ ရရွိႏုိင္မည့္ဆုစာရင္းအား ၾကည့္ရန္ "သင့္ဆုမ်ား ရယူပါ" ခလုတ္ကို ႏွိပ္ပါ။ ဆုလက္ေဆာင္တစ္ခုစီအတြက္ အမွတ္မ်ားႏွင့္ လက္ရွိေရာင္းဝယ္ေနေသာ ရက္မ်ား/ လက္ရွိေဖာက္သည္မ်ားဘယ္ေလာက္လိုသည္ကို ေတြ႕ရပါလိမ့္မည္။

Artboard 6.jpg

ဆုကိုေရြးပါ၊ သင္သံုးခ်င္သည့္ အမွတ္ပမာဏကို ရိုက္ထည့္ပါ၊ အေကာင့္ကိုသတ္မွတ္ျပီး၊ "ဆက္လက္ေဆာင္ရြက္ပါ"ကို ႏွိပ္ပါ။

Artboard 7.jpg

ဆုလက္ေဆာင္ရရန္ ေဖာင္ျဖည့္ပါ။ ဆုေအာ္ဒါမွာလိုပါက၊ သင့္ကို ဆက္သြယ္ရမည့္အခ်က္အလက္မ်ားႏွင့္ ကုန္ပစၥည္းပို႕ေဆာင္ရမည့္အေသးစိတ္ကို သတ္မွတ္ရန္လိုပါမည္; ဝန္ေဆာင္မႈလက္ခံရရွိရန္၊ သတ္မွတ္ထားေသာဝန္ေဆာင္မႈအတြက္ လိုအပ္ေသာအခ်က္အလက္ထည့္ပါ။

Artboard 8.jpg

သင့္ေအာ္ဒါမ်ား၏ အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကိုၾကည့္ရန္ သင့္ ေအာ္ဒါမွတ္တမ္းကို ဆန္းစစ္ပါ: ေအာ္ဒါနံပါတ္၊ ေျခရာခံနံပါတ္ (ရွိပါက)ႏွင့္ သူတုိ႕၏လက္ရွိအေျခအေန။

Artboard 9.jpg

သင့္ဆုအမွတ္ရမွတ္မ်ား အရွိန္ျမွင့္လိုပါက၊ FBSမွာ ပါဝင္ရန္သင့္မိတ္ေဆြမ်ားကို ဖိတ္ပါ၊ ဆုအမွတ္ ၁မွတ္ရယူပါ။

မိတ္ေဆြဖိတ္ၾကားရန္၊ ဆုမ်ားက႑ရွိ လင့္ခ္ကိုႏွိပ္ပါ။

Artboard 10.jpg

သင္ကူးယူရန္ (သို႕) Facebookမွတဆင့္ မိတ္ေဆြမ်ားႏွင့္မွ်ေဝရန္လိုမည့္ ထူးျခားသည့္လႊဲေျပာင္းလင့္ခ္အား ေပးပါလိမ့္မည္။

Artboard 11.jpg

သင္ဖိတ္ၾကားလိုသည့္ ပုဂၢိဳလ္သည္ FBSတြင္အေကာင့္မွတ္ပံုတင္ရန္ ဤလင့္ခ္အား လိုက္နာရမည္။ သင့္မိတ္ေဆြမွ ပါစင္နယ္ဧရိယာကို အတည္ျပဳျပီး၊ lot ၂ခုေရာင္းဝယ္ခဲ့ပါ၊ ဆုအမွတ္ ၁မွတ္အား သင္တုိ႕ႏွစ္ဦးစလံုးထံ ေပါင္းထည့္ေပးလိမ့္မည္။ သင္ဖိတ္ခ်င္သေလာက္ မိတ္ေဆြမ်ားမ်ား ဖိတ္ႏိုင္ပါသည္။

သီးသန္႕ အခြင့္ထူးမ်ာ းခုခ်က္ခ်င္း စတင္ခံစားပါ!

FBS သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္သည္ စိတ္ခ်ရတဲ့အက်ိဳးေဆာင္ႏွင့္ အလုပ္လုပ္ျခင္းအတြက္ ဇိမ္ခံဆုလက္ေဆာင္မ်ားရယူရန္ ထူးျခားသည့္အခြင့္အေရးတစ္ခုျဖစ္သည္။ အခမဲ့ပါဝင္လိုက္ပါ!

  • 241
  • 0
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera