25.01.2019

Forexမွာ မည္ကဲ့သို႕ရပ္တည္ျပီး၊ အျမတ္ရွာမလဲ: ဘတ္ဂ်တ္ စီမံခန္႕ခြဲမႈ အၾကံျပဳခ်က္မ်ား

head.jpg

ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမႈ စြမ္းရည္ကင္းမဲ့ျခင္းသည္ သင့္အေရာင္းအဝယ္အေကာင့္တြင္ ရွိသမွ်အားလံုး ေျပာင္သြားေစႏုိင္သည္ - အရာအားလံုးမွာ ေတာ္ေနရင္ေတာင္မွ။ ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမႈကေန ေစ်းကြက္သို႕ ဝင္ေရာက္ရန္၊ ေနရန္ႏွင့္ အျမတ္ရွာရန္ ဘာလုပ္ႏုိင္သလဲ? ဆက္ဖတ္ျပီး၊ ၾကည့္ပါ။

ဝမ္းနည္းစရာမွာ ေကာင္းမြန္ေသာ ကိုယ္ပိုင္ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမႈစြမ္းရည္သည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ အေလ့အထျဖစ္သည္။ သင္၏ ငယ္ရြယ္ေသာႏွစ္မ်ားမွာ ဤတန္ဖိုးရွိေသာ ေငြေၾကးဆုိင္ရာ ဘဝသင္ခန္းစာကို လက္လြတ္ရန္ ကံမေကာင္းပါက၊ အျဖဳန္းလြန္ျပီး၊ စုေဆာင္းမႈကင္းမဲ့ျခင္းႏွင့္ ရုန္းကန္ေနရႏုိင္ပါသည္။ ရွင္းရွင္းေျပာပါမူ၊ ၎သည္ ေရာင္းဝယ္သူ (သို႕) ျမွဳပ္ႏွံသူအတြက္ ျပႆနာတစ္ခုျဖစ္သည္။ ေကာင္းေသာသတင္းမွာ ဤအေလ့အထကို တည္ေဆာက္ရန္ ဘယ္ေတာ့မွေနာက္မက်ပါဘူး။

လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုး ေငြေၾကးစီမံခန္႕ခြဲမႈ ဗ်ဴဟာမ်ားကို သံုးသပ္ျပီး၊ သူတုိ႕၏ ျမွဳပ္ႏွံမႈအားစိုက္ထုတ္မႈအား တိုးျမွင့္ခ်င္သူမ်ားအတြက္ ေျချမစ္ေသာအၾကံျပဳခ်က္မ်ားကို ေရြးထုတ္ထားခဲ့သည္။ သင္အဆင္ေျပေစရန္ ၎တို႕အား အမ်ိဳးအစား ၂ခုခြဲထားသည္: ရွင္သန္ေရးအၾကံျပဳခ်က္မ်ားႏွင့္ ဝင္ေငြရရွိေရး အၾကံျပဳခ်က္မ်ား။ အဓိကအခ်က္မွာ Forex လူသစ္ဗ်ဴဟာအား ရွင္သန္ေရးေပၚ အေျခခံထထားသည္: သင္သည္ အစပိုင္းတြင္ လံုျခံဳေနရန္ႏွင့္ အေၾကြးျမီကင္းရွင္းရန္လိုျပီး၊ အျမတ္ေနာက္မွ လာလိမ့္မည္။ ဒီမွာ အလုပ္လုပ္ပံုပါ။

ရွင္သန္ပါအႏၱရာယ္မ်ား သတိျပဳပါ။ အျမဲတမ္း။

pic1.jpg

၎သည္ Forexတြင္ စတင္သည့္ မည္သူအတြက္မဆုိ #၁ အၾကံျပဳခ်က္ျဖစ္သည္။ ရွည္လ်ားေသာဇာတ္ကို တိုတုိေျပာပါမူ၊ တစ္ခုတည္းေသာ အေရာင္းအဝယ္တြင္ စြန္႕စားရန္ ေငြေၾကးမည္မွ် အသင့္ျဖစ္ေနျပီကို သိထားရမည္။ ပံုမွန္အားျဖင့္၊ အေရာင္းအဝယ္တစ္ခုစီလွ်င္ သင့္အႏၱရာယ္၏ အထက္ပိုင္းကန္႕သတ္ခ်က္သည္ သင့္အေရာင္းအဝယ္အေကာင့္၏ ၂%ျဖစ္သင့္သည္။ သီးသန္႕အေရာင္းအဝယ္ တစ္ခုလွ်င္ အျမတ္မည္မွ်ရႏုိင္မည္ၾကည့္ရန္ အေရာင္းအဝယ္ တြက္ခ်က္စက္ကို သံုးရန္မွာ အၾကံေကာင္းျဖစ္သည္။ သင္သည္ အရွံဳးေအာ္ဒါ တစ္သီတစ္တန္းၾကီးျဖင့္ သင့္ေငြစာရင္းအားလံုးကိုျဖဳန္းျပီး အဆံုးမသတ္ခ်င္ပါက အႏၱရာယ္စီမံခန္႕ခြဲမႈသည္ အေရးပါသည္။

သင္ဖြင့္သည့္ အေရာင္းအဝယ္ တစ္ခုစီႏွင့္ အားလံုးအတြက္ stop-lossမ်ားသံုးရန္ အၾကံေကာင္းျဖစ္သည္။ ၎သည္ သင့္ျမွဳပ္ႏွံမႈမ်ားအား ၾကိဳတင္မခန္႕မွန္းႏုိင္ေသာ ေစ်းကြက္လႈပ္ရွားမႈမ်ားမွ ကာကြယ္ေပးလိမ့္မည္: သင့္ stop-loss ေအာ္ဒါအား သင့္အေရာင္းအဝယ္ အေကာင့္၏ ၂%ထက္မေက်ာ္လြန္ေအာင္သာ သတ္မွတ္ထားပါ၊ လိႈင္းထန္ေသာေစ်းကြက္ဒဏ္မခံရဘဲ ဘတ္ဂ်တ္အတုိင္းရွိေနလိမ့္မည္။ သင္ခ်ိန္ဆခ်င္သည့္အေပၚ မူတည္၍ ရွယ္ယာ ရပ္တန္႕ျခင္း၊ ေစ်းလႈပ္ခတ္မႈ ရပ္တန္႕ျခင္း၊ ဇယား ရပ္တန္႕ျခင္း (နည္းပညာသံုးသပ္ခ်က္) သို႕မဟုတ္ မာဂ်င္ ရပ္တန္႕ျခင္းမ်ား စမ္းၾကည့္ႏုိင္သည္။

သင့္ခံစားခ်က္မ်ားကို ေျဖရွင္းပါ

pic2.jpg

ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ထိုအရာကို အေတာ္ၾကားၾကသည္: သင့္စိတ္ခံစားခ်က္မ်ား သင့္ကိုမလႊမ္းမိုးပါေစနဲ႕၊ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ ၎သည္ လူသစ္မ်ားအား သူတုိ႕၏ ပထမဆံုး အျမတ္မရခင္မွာ ေစ်းကြက္ကေနလြင့္ထြက္သြားေအာင္ အေဝးကိုဆြဲထုတ္သည့္အရာျဖစ္သည္။ စိတ္ဖိစီးမႈ၊ ေဝဖန္တုိက္ခိုက္ျခင္းႏွင့္ ေလာဘသည္ သင္၏အဆိုးရြားဆံုး ရန္သူမ်ားျဖစ္သည့္အတြက္ ၎တို႕အား မည္ကဲ့သုိ႕ကိုင္တြယ္မလဲ ေသခ်ာပါေစ (ဥပမာ၊ ဒီမွာပါ )။ အေရာင္းအဝယ္ ဖြင့္ျပီးသည့္အခ်ိန္တြင္ stop-lossမ်ားအား ေရႊ႕ျခင္း၊ ေစာေစာထြက္ျခင္း၊ (သို႕) leverageႏွင့္ လြန္သြားျခင္းသည္ စိတ္ခံစားခ်က္မတည္ျငိမ္သည့္ ေရာင္းဝယ္သူတစ္ဦး၏ လကၡဏာျဖစ္သည္။

အျမတ္leverage ကိုသံုးပါ... အေျမာ္အျမင္ရွိစြာ

pic3.jpg

Leverageသည္ အဆံုးစြန္ေသာ အျမတ္ျမွင့္တင္မႈျဖစ္ေပမယ့္ သတိၾကီးၾကီးထားျပီး ကိုင္တြယ္သင့္သည္။ သင့္အျမတ္ကို ခ်ဲ႕ထြင္ျခင္းႏွင့္အတူ၊ ၎သည္ အႏၱရာယ္ကိုလည္း တုိးေစသည္။ ျမင့္မားေသာ leverageသံုးျခင္းသည္ လူသစ္အတြက္ အေကာင္းဆံုးအၾကံမဟုတ္ေပမယ့္၊ သင္ပိုျပီး စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈရွိလာပါက၊ ၎သည္ သင္ Forexေစ်းကြက္သို႕ဝင္ေရာက္လာေသာအခါ စိတ္ကူးေနသည့္ အံ့ဖြယ္အျမတ္မ်ားအား ေသြးေဆာင္ႏုိင္သည္။ ထင္ရွားေသာအရွံဳးမ်ားကို ေရွာင္ရွားရန္ သင့္အေနအထား အရြယ္အစားႏွင့္ pipမ်ားရွိ stop-lossေပၚအေျခခံသည့္ leverageကို ဆံုးျဖတ္ရန္ အခ်ိန္ယူပါ။

သင့္ေလ်ာ္ေသာ အျမတ္-ယူ(TP) အဆင့္မ်ားထားပါ

pic4.jpg

Forexတြင္ သင့္တုန္႕ျပန္မႈ အျမန္ႏႈန္းသည္ ေအာင္ျမင္မႈႏွင့္ က်ရွံဳးမႈၾကားမွ ကြာျခားခ်က္ကို ဆိုလိုႏုိင္သည္။ အထူးသျဖင့္၊ သင့္အေနအထားအား အျမတ္ရေသာေနရာေရာက္သည္ႏွင့္ ၾကိဳတင္ျပီး ၎အားပိတ္ထားရန္ေနရာကို သိသင့္သည္ - ၎သည္ အျမတ္-ယူ (TP) အဆင့္မ်ားအေၾကာင္းသာျဖစ္သည္။

နိဂံုးခ်ဳပ္

ရင္ဆုိင္ရေအာင္: သင့္ေငြစီးဆင္းမႈကို စီမံျခင္းသည္ တစ္ခါတစ္ရံတြင္ ေငြရွာျခင္းထက္ ပိုခက္ပါသည္။ ဤအေတာအတြင္း သင့္ဝင္ေငြမ်ား၏ ေလ်ာက္ပတ္ေသာလုပ္ေဆာင္ခ်က္သည္ အခ်ိန္ၾကာလာတာႏွင့္အမွ် ဝင္ေငြပိုျမင့္မားမႈကို ရရွိေစသည္။ မေၾကာက္ပါႏွင့္ - ေငြေတြဘယ္ေရာက္ကုန္တာလဲဟူသည့္ အံ့ၾသမႈမ်ိဳးျဖစ္ေစမည့္ ေငြေၾကးအမွားမ်ိဳးေတြ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အားလံုး လုပ္တတ္ၾကပါသည္။ သင့္ပထမလမ်ားတြင္ ရွင္က်န္ရစ္ေနရန္ မွန္ကန္သည့္အဆင့္မ်ား လုပ္ေဆာင္ေနရန္၊ ယႏၱရားမ်ားကို သင္ယူရန္ႏွင့္ ဗ်ဴဟာမ်ားႏွင့္ ကစားရန္ (ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ သံုးသပ္ခ်က္မ်ားႏွင့္ ပညာေရး က႑တြင္ သင္သိလုိသမွ် ရွာေတြ႕ႏုိင္ပါသည္)ႏွင့္ Forexကို ပထမဆံုးအၾကိမ္ေရာက္လာသည့္အခါ သင္ေတြးထားႏုိင္သေလာက္ မ်ားမ်ားဝင္ေငြရရန္ေသခ်ာပါေစ။

  • 287
  • 0
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera