14.12.2018

အရာအားလံုး ေျပာင္းလဲေစမည့္ ၂၀၁၉အတြက္ 'ငန္းနက္' ခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား

ႏွစ္တုိင္း၊ Saxo ဘဏ္သည္ "ငန္းနက္မ်ား" (တကယ္သာ ျဖစ္ပြားခဲ့ပါက သိသာေသာ သက္ေရာက္မႈရွိႏုိင္မည့္ အလြန္အမင္း မျဖစ္ႏုိင္ေသာျဖစ္ရပ္မ်ား) စာရင္းကို ထုတ္ျပန္ေပးပါသည္။ ဤခန္႕မွန္းခ်က္မ်ားသည္ တစ္ကမၻာလံုးရွိ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၏ အာရံုကို ဖမ္းစားျပီး၊ သူတုိ႕ဗ်ဴဟာေတြကို စီစဥ္သည့္အခါ ပံုမွန္ထဲကခြဲထြက္ျပီး စိတ္ကူးသစ္မ်ားကိုေတြးေတာရန္ ကူညီေပးပါသည္။ ဥပမာ၊ ၂၀၁၈ ခန္႕မွန္းခ်က္တြင္ Saxo ဘဏ္သည္ Bitcoin က်ဆံုးမႈကို ၾကိဳျမင္ခဲ့သည္။၂၀၁၉မွ ယူေဆာင္လာမည့္ မခံမရပ္ႏိုင္ေသာ စီးပြားေရးႏွင့္ ႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ားက ဘာလဲဆုိတာ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

Head.png

17.12.2018

ေငြေၾကးဇာတာခြင္ ၂၀၁၉

၂၀၁၉အတြက္ ေငြေၾကးဇာတာခြင္ကို ဆန္းစစ္ပါ! ကန္႕လန္ကာေနာက္ကြယ္ကို တစ္ခ်က္ၾကည့္ျပီး၊ ဘယ္ျဂိဳလ္သားစြမ္းအားက သင့္အတြက္ျပင္ထားလဲၾကည့္လိုက္ပါ

Cover_Blog.jpg

၂၀၁၉မွာ သင့္ဘ႑ာေရးအေျခအေန ဘယ္လိုျဖစ္လာမလဲ? ပိုေကာင္းေအာင္ ဘာလုပ္ႏိုင္မလဲ? ျဂိဳလ္မ်ားမွ အေျဖေပးျပီးပါျပီ။ သင့္ေငြေၾကးခ်င့္ခ်ိန္မႈအတြက္ လာမည့္ႏွစ္ကဘယ္လိုျဖစ္မလဲ ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

22.10.2018

သင္သည္ Forex ဂုရုတစ္ဦးျဖစ္ပါသလား?

သင့္ကိုယ္သင္ Forex ဂုရုလို႕ေခၚႏုိင္ပါသလား? စစ္ၾကည့္ရေအာင္! ေျဖဆုိၾကည့္ျပီး၊ Forex အေၾကာင္း စိတ္ဝင္စားျပီး ထူးျခားဖြယ္အခ်က္မ်ား သင္ဘယ္ေလာက္သိလဲ ရွာေဖြပါ

10.12.2018

သင္သည္ သန္းၾကြယ္သူေဌးတစ္ဦးျဖစ္မွသာလွ်င္ ဖိတ္ၾကားခံရမည့္ အထင္ကရပြဲမ်ား

ေဒၚလာေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ကုန္က်သည့္ လက္မွတ္မ်ားဝယ္ရသည့္ ေစ်းအဆမတန္ၾကီးသည့္ပြဲေျမာက္မ်ားစြာရွိသည္။ သို႕ေသာ္ တစ္ခ်ိဳ႕အေနအထားတြင္ ေငြသည္သင့္အား အထဲဝင္လို႕ရေအာင္အခြင့္အေရး ဝယ္မေပးႏုိင္ပါ။ သင္သည္ သန္းၾကြယ္သူေဌးအေျခအေနျဖစ္မွသာလွ်င္ ဖိတ္ၾကားခံရမည့္ ဆန္းျပားေသာပြဲမ်ားကို ဆန္းစစ္ၾကည့္ပါ။

hat.jpg

28.12.2018

စေတာ့ရွယ္ယာကို အြန္လိုင္းတြင္ေရာင္းဝယ္ျခင္း

အားအၾကီးဆံုး နယူးေယာက္စေတာ့အိတ္ခ်ိန္းမွ ကမၻာတစ္ဝွမ္း အေရာင္းအဝယ္အင္ပါယာၾကီးစတင္ခဲ့သည့္အခ်ိန္ကာလကေန၊ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္မႈ၏ ေသြးေဆာင္ျဖားေယာင္းပံုရိပ္မ်ားျဖင့္ ဆြဲေဆာင္ခံခဲ့ရသည္။ သတင္းစာပို႕သမားဘဝမွ ဇိမ္ခံပစၥည္းလွ်ံေနေသာ ဘီလ်ံနာျဖစ္လာသည့္ ကိုယ္ပိုင္စတင္ခဲ့သူ၏ ပံုရိပ္ကို ေဟာလီးဝုဒ္မွေၾကာ္ျငာလိုက္သည္။

၂၀ရာစုအလယ္ပိုင္းတြင္၊ မီဒီယာသည္ ျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားႏွင့္ အက်ိဳးေဆာင္မ်ားကို ခ်မ္းသာမႈ၊ ေခါင္းေဆာင္မႈႏွင့္ လႊမ္းမိုးမႈကမၻာသို႕ တုိက္ရိုက္ဦးတည္ေစမည့္ လွ်ိဳ႕ဝွက္အသိပညာအခ်ိဳ႕ကို ကိုင္ထားသည့္ အခြင့္ထူးခံလူတန္းစား အထက္တန္းလႊာအျဖစ္ ပံုေဖာ္ခဲ့သည္။

1_stocks_640x360.jpg

08.10.2018

FBSမွ ပံ့ပိုးထားေသာ Forex Factory(အလုပ္ရံု) ေရြးခ်ယ္စရာမ်ားသည္ သင့္အေရာင္းအဝယ္ အေတြ႕အၾကံဳကို ျမွင့္တင္ႏိုင္ပံု

forex_factory.png

Forex ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ ဤလူၾကိဳက္မ်ားသည့္ အရင္းျမစ္သည္မိတ္ဆက္ရန္ အနည္းငယ္လိုအပ္ေပမယ့္၊ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ နယ္ပယ္ကို စိတ္ဝင္စားၾကတဲ့သူေတြအတြက္၊ Forex Factoryသည္ Forex အေၾကာင္း အင္တာနက္ေပၚမွာ အၾကီးဆံုးႏုိင္ငံတကာ အရင္းျမစ္မ်ားထဲမွတစ္ခုျဖစ္သည္။ ၎သည္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအား စီးပြားေရးသတင္းမ်ား၊ ေစ်းကြက္ဇယားမ်ား၊ ျပကၡဒိန္ႏွင့္ ဒါေပါ့၊ ဖိုရမ္မ်ား ပံ့ပိုးေပးပါတယ္။

ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအတြက္ ဘာလို႕ဆြဲေဆာင္မႈရွိေနရတာလဲ? ပထမဆံုးေတာ့ ဒါဟာအခမဲ့ပါ။ Forex Factoryသည္ မ်ားေသာအားျဖင့္ Forexအက်ိဳးေဆာင္မ်ား၏ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ ေထာက္ခံခ်က္မ်ားတြင္သာ တည္တံ့ေနသည္။ သူတုိ႕သည္ ၎အေၾကာင္းကို ပြင့္လင္းစြာေျပာဆုိျပီး၊ သူတုိ႕ဝဘ္ဆုိဒ္ရွိ မီဒီယာက႑တြင္ ေၾကာ္ျငာခမ်ားအပါအဝင္ အခ်က္အလက္အားလံုးကို သင္ရွာေတြ႕ႏိုင္ပါသည္။ ဒုတိယအခ်က္ကေတာ့၊ ၎သည္ က်ယ္ေျပာလွေသာ ဗဟုသုတ၏ အုတ္ျမစ္ျဖစ္သည္။ ၁၄ႏွစ္တာလံုး သူတုိ႕သည္ Forex ႏွင့္ဆက္ႏြယ္ေနသည့္ အရာအားလံုးႏွင့္စပ္လ်ဥ္းျပီး Forex ဗ်ဴဟာမ်ား၊ လမ္းညႊန္ခ်က္မ်ား၊ သတင္းမ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ားကို စုေဆာင္းခဲ့ၾကသည္။

10.12.2018

သင္ဘာလို႕ သန္းၾကြယ္သူေဌး မျဖစ္ေသးတာလဲ

ေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္ဆီသြားသည့္လမ္းတြင္ အဆင့္ ၅ဆင့္အတြက္ ဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္

hat.jpg

လူတုိင္း ကမၻာၾကီးကို ၾကီးစိုးခ်င္ၾကသည္ - (သို႕) အနည္းဆံုးေတာ့ ဘဝကို အျပည့္အဝေပ်ာ္ရႊင္ ခံစားခ်င္ၾကျပီး၊ မၾကာခဏဆုိသလို ေငြလိုအပ္ပါသည္။ Elon Musk သည္ အျခားသူမ်ား... ေကာင္းျပီ၊ ဒါမ်ိဳးမလုပ္ႏုိင္သည့္အခ်ိန္တြင္၊ တစ္လစာလခထက္ ပိုတန္သည့္ ရွန္ပိန္ပုလင္းကို ေပါ့ေပါ့ပါးပါးပဲ ေဖာက္ႏုိင္သည္။ အပိုေဆာင္းဝင္ေငြ အရင္းျမစ္ေလးရွာဖို႕ လူအမ်ားသည္ အေရာင္းအဝယ္သို႕ေရာက္လာၾကသည္။

Forexသည္ ဒ႑ာရီ၊ အယူအဆမွားမ်ားႏွင့္ စိုးရိမ္ပူပန္မႈမ်ားျဖင့္ ဝိုင္းရံေနသည္။ လူသစ္ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ေအာင္ျမင္ေသာ အေရာင္းအဝယ္ဆီသို႕ အဆင့္ ၅ဆင့္ႏွင့္ သူတို႕၏ရွာပံုေတာ္ စတင္ပါသည္ - ဗ်ဴဟာလမ္းညႊန္ကို ဖတ္ရွဳျပီး၊ ဝင္ေငြရရန္ အသင့္ျပင္ထားပါ!

13.04.2018

Forex မွာ ဘယ္​လိုစတင္​​ေရာင္​းဝယ္မလဲ?

Forex အေရာင္းအဝယ္သမားတစ္ဦးျဖစ္ခ်င္ရင္ - သင့္ကိုယ္ပိုင္သူေဌး၊ ေငြေၾကးမ်ားေရာင္းဝယ္ျခင္း၊ ေငြအမ်ားအျပားရွာေဖြျခင္းမ်ားလုပ္လုိက္ပါ။ ပံုမွန္ေမးခြန္းကေတာ့ "ဘယ္ကေနစရမလဲ?" ပါပဲ။ ရိုးရွင္းတဲ့အေျဖကို ျပင္ဆင္ထားပါတယ္။ ေအာက္တြင္ သင့္အတြက္ ေငြေၾကးပူပန္စရာမလိုတဲ့ ဘဝကိုရဖို႕ျဖတ္လမ္းအေနနဲ႕ အဆင့္မ်ားစြာကို ရွာေတြ႕ပါလိမ့္မည္။ အဆင့္တိုင္းမွာ ဘာလုပ္ရမလဲဆုိတဲ့ ရွင္းလင္းတဲ့ေဖာ္ျပခ်က္မ်ားပါဝင္တဲ့ လင့္ခ္မ်ား ထည့္ေပးထားတာ ေက်းဇူးျပဳျပီး သတိျပဳပါ။   

 

၁။ fbs.com တြင္ မွတ္ပံုတင္ပါ။

ဒီအဆင့္မွာ အေရာင္းအဝယ္အေကာင့္တစ္ခု ဖြင့္တာျဖစ္ျပီး၊ သင့္အေကာင့္၏ စကားဝွက္ကို လက္ခံရရွီပါလိမ့္မည္။ အေရာင္းအဝယ္အတြက္ လိုအပ္မည့္ အရင္းအႏွီးထည့္သြင္းႏိုင္ရန္ သင့္ကိုယ္ပိုင္ဧရိယာတစ္ခုလည္း ရရွိမည္ျဖစ္ပါသည္။  

ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ပါ

 

၂။ အေရာင္းအဝယ္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ကို ေဒါင္းလုပ္ဆြဲပါ။

သင္ႏွင့္သင့္ေလွ်ာ္မည့္ ေဆာ့ဖ္ဝဲလ္ေရြးပိုင္ခြင့္တစ္ခုကို ေရြးခ်ယ္ျပီး၊ ေဒါင္းလုပ္ဆြဲကာ အေကာင့္ထဲသို႕ဝင္ပါ။ Forex ေစ်းကြက္ၾကီးႏွင့္ ခ်ိတ္ဆက္မိပါလိမ့္မည္။

ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ပါ

 

၃။ Forex ၏ အေျခခံကို ရွာေဖြပါ။

ေရာင္းဝယ္ျခင္းဆိုတာ အတိအက်ဆို ဘာလဲ? ဘယ္ေငြေၾကးေတြကို ေရာင္းဝယ္ႏိုင္သလဲ? ဘယ္အခ်ိန္မွာ ေရာင္းဝယ္ႏိုင္သလဲ? ဒီေမးခြန္းေတြကို ေျဖထားတဲ့ ဗီဒီယိုအတုိေလးေတြကို ျပင္ဆင္ထားေပးပါတယ္။

ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ပါ

 

၄. သင့္ပထမဆံုးအေရာင္း၀ယ္ကို စတင္ပါ။

ပထမဆံုး ေရာင္းဝယ္ရတဲ့အရသာကို ျမည္းစမ္းၾကည့္လိုက္ပါ! Forex အေရာင္းအဝယ္တစ္ခု ဖြင့္ရန္၊ ပိတ္ရန္ အေတာ္ေလးလြယ္ကူေၾကာင္း သင္ကိုယ္တုိင္ ျမင္ေတြ႕ရမွာပါ။

ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ပါ

 

၅။ Metatrader အေၾကာင္း ပိုမိုေလ့လာပါ

ဤအခ်က္မွာ အေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ပတ္သတ္သမွ် ပိုျပီးအေသးစိတ္ စူးစမ္းရွာေဖြျပီး၊ အေရးၾကီးတဲ့ အဂၤါရပ္မ်ားအားလံုးကို ေလ့လာပါလို႕ အၾကံျပဳခ်င္ပါတယ္။

ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ပါ

 

၆။ ေစ်းကြက္ကို ဘယ္လိုသံုးသပ္မလဲ ေလ့လာပါ

အေရာင္းအဝယ္ဘယ္လိုဖြင့္မလဲ ေလ့လာျပီးတဲ့ေနာက္၊ ဘယ္အေရာင္းအဝယ္ကို ဖြင့္ရမလဲဆုိတာ ဆံုးျဖတ္ဖို႕လိုျပီး - အေရာင္း (သို႕) အဝယ္ လုပ္ရန္၊ စီးပြားေရးသတင္းေတြကို နားလည္သေဘာေပါက္ရန္ ေစ်းကြက္ဇယားကို ဘယ္လို "ဖတ္"ရမလဲ ေလ့လာပါ။

ေဆာင္းပါးမ်ားကို ဖတ္ရွဳပါ။

 

၇။ ဆံုးရွံဳးနစ္နာႏိုင္ေျခမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ပါ။  

အစကတည္းက အႏၱရာယ္ၾကံဳရႏိုင္ေျခမ်ားကို ကန္႕သတ္ျပီး၊ အျမတ္အစြန္းရႏိုင္ေျခမ်ားကို တိုးထားပါ။

ဗီဒီယိုကို ၾကည့္ပါ

pic.jpg

ဒီအဆင့္ေတြကိုေက်ာ္ျဖတ္ျပီးရင္ေတာ့ Forex ေရာင္းဝယ္ျခင္းမွာ ေကာင္းေသာစတင္ျခင္းရရွိပါလိမ့္မည္။ သင့္ေအာင္ျမင္မႈဟာ သင္ဘယ္ေလာက္ ထက္ျမက္ျပီး၊ ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးလဲဆုိတဲ့ အေပၚမူတည္ပါတယ္။ သင္ယူ၊ ေလ့လာျပီး အေရာင္းအဝယ္တုိင္းမွာ ပိုေတာ္လာတဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္လာေအာင္လုပ္ပါ!

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ဖက္မွာေတာ့ လိုအပ္တဲ့အကူအညီမွန္သမွ် ေထာက္ပံ့ေပးဖို႕ အဆင္သင့္ပါပဲ။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ရဲ႕ ပံုမွန္ အင္တာနက္မွ သင္ၾကားျခင္း မွာ အခမဲ့ ပါဝင္ျပီး၊ Forex ပညာရွင္မ်ားထံမွ တုိက္ရိုက္သင္ယူပါ! 

သင့္ဗဟုသုတမ်ားကို အသံုးခ်လိုက္ပါ

20.07.2018

FOREX ႏွင့္ မိန္းမပ်ိဳ၊ အဆင့္ ၁

FBSမွ စိတ္လႈပ္ရွားဖြယ္ရာ စမ္းသပ္မႈတစ္ခုလုပ္ခဲ့ပါတယ္: သူ႕ဘဝမွာ တစ္မိနစ္ေလာက္ေတာင္မွ အေရာင္းအဝယ္မလုပ္ခဲ့ဖူးတဲ့ မိန္းကေလးတစ္ဦးက Forexမွာ ေငြရွာခ်င္တယ္ဆုိရင္ ဘာေတြျဖစ္လာမလဲဆုိတာ စူးစမ္းေနမိၾကပါတယ္?

မစၥအန္းမွ ဒီစမ္းသပ္ခ်က္္ထဲမွာပါဝင္ဖို႕ သေဘာတူခဲ့ျပီး၊ အပိုဆုေဒၚလာ ၅၀နဲ႕ ေဒၚလာ ၁၁၃လုပ္ႏုိင္ခဲ့ပါတယ္။ သူတုိ႕ေျပာတာကေတာ့ လူသစ္ေတြက ကံေကာင္းတယ္တဲ့။ မစၥအန္းက ကမၻာ့ေစ်းကြက္ကို လူသစ္အေနနဲ႕စိန္ေခၚမႈကို ေစာင့္ၾကည့္ရေအာင္။ ပထမလူဆီက စြဲမက္စရာေကာင္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းကိုဖတ္ရွဳပါ!

မဂၤလာပါ! ကၽြန္မနာမည္ကေတာ့ Annပါ။ လက္ေတြ႕စမ္းသပ္ခ်က္မ်ိဳးမွာ ပါဝင္ဖို႕ဆံုးျဖတ္ခဲ့တဲ့ အသက္ ၃၄ႏွစ္ရွိတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္။ ကၽြန္မလို မိန္းကေလးတစ္ဦးက Forex မွာေငြရွာႏုိင္ပါ့မလား ဒါမွမဟုတ္ ဘ႑ာေရးဂုရုၾကီးေတြအားလံုးဆီကေန အရမ္းေဝးကြာလြန္းေနမလား?

16.03.2018

Nassim Taleb - ထူးခြၽွန္ သခ်ာၤပညာ႐ွင္၊ ထရိတ္ဒါ။

Nassim Nicholas Taleb ဟာ ေျပာင္ေျမာက္တဲ့ ေခတ္မွီေတြးေခၚပညာရွင္ေတြထဲကတစ္ေယာက္ပါ။ သူဟာ တျခားသူေတြလံုး၀မလုပ္ဖူးတဲ့ သို႔မဟုတ္ လံုး၀မလုပ္ရဲတဲ့ နည္းလမ္းနဲ႔ အျမတ္မ်ားစြာရွာေဖြခဲ့ရတာေၾကာင့္ တစ္ခ်က္ေလာက္ ေလ့လာၾကည့္ဖို႔ေကာင္းပါတယ္။

ဒီေဘာေၾကာ႔သူေဌးကုိေတာ့ ၁၉၆၀ခုနွစ္ လစ္ဘႏြန္နိုင္ငံ အမီအြန္ျမိဳ႕မွာ ေမြးဖြားခဲ့ပါတယ္။ ကင္ဆာေရာဂါကုဆရာ၀န္နဲ႔ မနုႆေဗဒဘာသာရပ္သုေတသီ ေဒါက္တာ Najib Taleb နဲ႔ သူ႔ဇနီး Minerva Ghosn တို႔ရဲ႕ သားျဖစ္ပါတယ္။ သူ႔မိသားစုဟာ ခ်မ္းသာျပီး ၾသဇာရွိတဲ့ ဂရိ ေအာသိုေဒါက္ဘာသာကို ယံုၾကည္ကိုးကြယ္သူမ်ားျဖစ္ပါတယ္။ ထိုနိုင္ငံထဲမွာေတာ့ ထိုဘာသာဟာ အနည္းစုပဲရွိပါတယ္။ သူ၏အဘိုး နဲ႔ အေဘး တို႔ဟာ ဒု၀န္ၾကီးခ်ဳပ္ေတြျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူရဲ႕ ငါးဆက္ေျမာက္ အဘိုး (ေဘာင္) ဟာ Ottoman Mount Lebanon ရဲ႕ အုပ္ခ်ဳပ္သူျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။

Taleb ဟာ သူရဲ႕ bachelor ဘြဲ႕နဲ႔ မာစတာဘြဲ႕ကို ပဲရစ္ တကၠသိုလ္မွ ယူခဲ့ပါတယ္။ MBA ဘြဲ႕ကို Pennsylvania တကၠသိုလ္မွာရွိတဲ့ Wharton ေက်ာင္းကေနယူခဲ့ျပီး Hélyette Geman ရဲ႕ညြန္ၾကားမႈေအာက္ကေန သိပၸံဆိုင္ရာစီမံခန္႔ခြဲမႈ PHD ကို ပဲရစ္တကၠသိုလ္ (Dauphine) မွ ယူခဲ့ပါတယ္။ (သူရဲ႕ Thesis စာတမ္းကေတာ့ derivatives ေစ်းနႈန္း သခ်ၤာပါ)။

သူဟာ ထရိတ္ဒါအေနနဲ႔ စတင္ခဲ့ျပီး အတြက္အခ်က္ျဖင့္စာရင္းစစ္ေပးသူအျဖစ္အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ကာ ေနာက္ပို္င္းတြင္ ကုိယ္ပိုင္ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈကုမၸဏီကို တည္ေထာင္ခဲ့ပါတယ္။ စာရင္းဇယားေတြကို ေလ့လာလိုက္စားေလ ဘဏၭာေရးစနစ္ၾကီးတစ္ခုလံုးဟာ ေပါက္ကြဲေတာ့မယ္ ဒိုင္းနမိုင္းစည္းၾကီးျဖစ္တယ္လို႔ သူဟာယံုၾကည္ေလေလျဖစ္ပါတယ္။

Fooled By Randomness စာအုပ္နဲ႔ The Black Swan စာအုပ္ေတြေရးသားျခင္းေၾကာင့္ သူ႔ကို လူသိမ်ားလာပါတယ္။ ထိုစာေတြက ဘဏၭာေရးစံပံုစံဆိုင္ရာ သမာရိုးက်အျမင္ေတြနဲ႔ ထိုဘဏၭာေရးစနစ္ကိုအေျခခံထားတဲ့ သခ်ၤာပညာဆိုင္ရာ စာရင္းတြက္ခ်က္မႈေတြကို စိန္ေခၚခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၀ခုနွစ္မွာ Nassim Taleb ဟာ options ေစ်းကြက္ျပဳလုပ္သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ အလုပ္လုပ္ကိုင္ခဲ့ပါတယ္။ customer အ၀င္အထြက္နႈန္းကို ေထာက္ပံ့ေပးတဲ့ထိုအလုပ္နဲ႔ သူဟာေငြရွာခဲ့ပါတယ္။ သူက options ေတြကို ၀ယ္တဲ့ေစ်းနႈန္းထက္ နည္းနည္းေလးပိုျပီးေရာင္းပါတယ္။ ျပီးေတာ့ ေအာ္ဒါေတြကို အညီအမၽွ်ျဖစ္သြားေအာာင္ ေစာင့္ေမၽွာ္ပါတယ္။ ထိုမွ သူဟာ net မၽွေျခ position ကို ရမွာပါ။ သူက Net position ကိုျပဳလုပ္ခ်င္ပါက သူရဲ႕ေစ်းနႈန္းေတြကိုတစ္ခုန႔ဲတစ္ခု မၽွေျခသေဘာျဖစ္ေစရန္ အညီအမၽွေျပာင္းပါတယ္။

Nassim ဟာ အက်ုိးအျမတ္ေကာင္းေကာင္းရွာနိုင္ခဲ့တဲ့ ထရိတ္ဒါတစ္ေယာက္ျဖစ္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ သူရဲ႕ အခ်ီၾကီးလုပ္ေဆာင္မႈေတြက စေတာ့ေစ်းကြက္ပ်က္တဲ့ ၁၉၈၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္မွာျဖစ္ခဲ့ပါတယ္။ သူဟာ တန္ေၾကးလံုး၀ မရွိခါနီး ျဖစ္ေနတဲ့ out-of-the-money ယူရိုေဒၚလာ future put ကေန position ၾကီးၾကီးမားမားစုမိခဲ့ပါတယ္။ ယူရိုေဒၚလာ future ေစ်းကြက္ဟာ ဘဏ္တိုးသံုးလနဲ႔ တစ္ပိြဳင့္ေရြ႕တိုင္း ၂၅ ေဒၚလာေပးတဲ့ bet ရင္းနီွးမႈျဖစ္ပါတယ္ (ဥပမာ ၇.၅% မွ ၇.၅၁%)။ တစ္ကယ့္ေန႔ၾကီးက ၁၀ ပိြဳင့္အေရြ႕၊ စာခ်ဳပ္တစ္ခု ၂၅၀ ေဒၚလာ ျဖစ္တဲ့အခါပါ။ ၁၉၈၇ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ရက္ေန႔မွာ အေရြ႕က ၁၀ဆျဖစ္သြားျပီး၊ စာခ်ဳပ္တစ္ခုတန္ေၾကးက ၂၅၀၀ ေဒၚလာျဖစ္သြားပါတယ္ (၇.၅% ကေန ၈.၅%ျဖစ္သြားတာပါ)။

out-of-the-money put (ထိုဟာက အတိုးနႈန္းတက္ရင္ အက်ိုးအျမတ္ဖန္တီးေပးပါတယ္) မွာျဖစ္ေပၚတဲ့ အတက္အက်ဟာ ေတာ္ေတာ္မ်ားပါတယ္။ အတိုးနႈန္းက ၇.၅ျဖစ္တဲ့အခါ ၈% မွာရွိတဲ့ ေရတို put ကို ၁၀၀ ေဒၚလာနဲ႔ေရာင္းပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အတိုးနႈန္းက ၈.၅% ထိတက္သြားတဲ့အခါ ၁၅၀၀ ေဒၚလာေလာက္ တန္ေၾကးရွိသြားပါမယ္။

Nassim က ထို Put ေတြကို မ်ားမ်ားကိုင္ထားျပီး ၃၅ မီလၽွံေလာက္အျမတ္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ ဒါဟာ ေစ်းကြက္မွာ သူ႔အတြက္အၾကီးမားဆံုး ေအာင္ျမင္မႈပါ။ သူက ဒါဟာ ကံေကာင္းတာေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။ ဒီကံေကာင္းျခင္းက ၅ နွစ္ေလာက္ ဆက္တိုက္ကုန္းရုန္းလုပ္ကိုင္ခဲ့တာထက္ကို ပိုတန္ေၾကးရွိေနတယ္လိုု႔ သူ႔အတြက္ေတြးထင္ခဲ့စရာပါ။

လူမ်ားဟာ ပိုက္ဆံမ်ားမ်ားစားစားရွိမွ အက်ိုးျမတ္ျမတ္မ်ားမ်ားရွိနုိင္မဲ့၊ အႏၱရာယ္ရွိလွတဲ့ ဒါမွမဟုတ္ ေငြနည္းနည္းနဲ႔လုပ္ကိုင္တဲ့သူေတြကုိ ေဒ၀ါလီခံရေလာက္တဲ့ ဗ်ဴဟာေတြကို ျပဳလုပ္နိုင္မယ္ ျပီးေတာ့ ကံက အေရးပါတယ္လို႔ တခ်ိဳ႕ေတြကေျပာေကာင္းေျပာနိုင္ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိုအခ်က္ေတြက Nassim Taleb ဟာထူးခၽြန္တဲ့ ထရိတ္ဒါျဖစ္တယ္ဆိုတဲ့အခ်က္ကိုေတာ့ မပယ္ဖ်က္နိုင္ပါဘူး။

Taleb ရဲ႕ အေက်ာ္ၾကားဆံုး ခန္႔မွန္းမႈၾကီးမ်ား

၂၀၀၃ ခုနွစ္မွာ အစိုးရေထာက္ပံ့ေပးထားတဲ့ Fannie Mae အဖြဲ႕အစည္းၾကီး ျပိဳလဲမႈၾကီးျဖစ္နိုင္ေျခ အမ်ားၾကီးရွိတယ္လို႔ Taleb ခန္႔မွန္းခဲ့ပါတယ္။ Fannie Mae ကို အိမ္ျခံေျမေစ်းကြက္မွာ စြန္႔စားမႈစီမံခန္႔ခြဲျခင္းနဲ႔ပတ္သက္ပါက ယံုၾကည္ရေလာက္တဲ့ ကၽြမ္းက်င္ပညာရွင္ျဖစ္တယ္လို႔ မွတ္ယူစဥ္မွာဘဲ Taleb ဟာ ထို စြန္႔စားမႈကို ဆန္းစစ္ေလ့လာခဲ့ျပီး အေကာင္းမျမင္နိုင္ခဲ့ပါဘူး။ ထိုဟာကို ကၽြတ္ထိုးမႈေလးျဖစ္လိုက္တာနဲ႔ ေပါက္ကြဲမဲ့ ဒိုင္းနမိုင္း စည္ၾကီးေပၚမွာ ထိုင္ေနရတာနဲ႔ တူတယ္လို႔ ယွဥ္ျပခဲ့ပါတယ္။ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္က လူေတြၾကားထဲ အံုးအံုးက်က္က်က္ျဖစ္သြားျပီး ဘဏၭာေရးေလာကမွာ ေ၀ဖန္မႈေတြ ျပင္းထန္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ထိုခန္႔မွန္းခ်က္ဟာ တကယ္ျဖစ္လာခဲ့ပါတယ္။ ေနာက္ဆံုးမွာ Fannie Mae ျပိဳက်မႈၾကီးဟာ US အခြန္ထမ္းျပည္သူေတြကို ရာခ်ီတဲ့ ဘီလၽွံေဒၚလာေတြ ဆံုးရႈံးေစခဲ့ပါတယ္။

၁၉၈၇ ခုနွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၉ ရက္ Black Monday မွာ Dow Jones Industrial Average က ၂၂.၆% က်သြားတဲ့အခါ Taleb ဟာ အျမတ္ ေဒၚလာ ၄၀ မီလၽွံေလာက္ရရွိခဲ့ပါတယ္။ သမိုင္းမွာေတာ့ဒါဟာ စံခ်ိန္တင္ က်ဆင္းမႈပါ။ Taleb ကလြဲရင္ မည္သူမဆို ထိုျဖစ္ရပ္ျဖစ္မွာကို ၾကိဳစဥ္းစားခဲ့သင့္တယ္လို စိတ္ကူးယဥ္ၾကမွာပါ။ ေနာက္ပိုင္းမွာ ထိုဟာကို Black Swan (ငန္းမည္း) ဆိုျပီး ေခၚေ၀ၚလိုက္ၾကပါတယ္။

သူရဲ႕ခန္႔မွန္းခ်က္ေတြထဲမွာ အခိုင္အမာေျပာထားတာက တတိယကမာၻစစ္ဆိုတာ လက္ရွိအခ်ိန္မွာ ေၾကာက္ဖို႔မလိုေတာ့ဘူးလို႔ေျပာပါတယ္။ စစ္ျဖစ္ဖို႔အင္အားရွိတဲ့နိုင္ငံေတြက တျခားနိုင္ငံကိုအသံုးခ်ျပီး ျဖစ္ဖို႔သာ ဆႏၵရွိၾကတယ္ဆိုတာေၾကာင့္ပါတဲ့။ အေနာက္နဲ႔ တရုတ္ သို႔မဟုတ္ အေနာက္နဲ႔ အစၥလာမ္တို႔ၾကားမွာရွိတဲ့ ငန္းမညး္ ရင္ဆိုင္မႈ အေၾကာင္းကိုသူေျပာပါတယ္။

ဒါဆို Nassim Taleb ရဲ႕ ထရိတ္ဒင္းနည္းဗ်ဴဟာကဘာလဲ။

စီးပြားေရးသမားဆိုတာထက္ ၾကံဳရာက်ပန္းျဖစ္ေပၚမႈ သုေတသီအျဖစ္ Taleb က သူ႔ကိုသူ ေခၚပါတယ္။ ျပီးေတာ့ သူက ထရိတ္ဒင္းကိုအသံုးျပဳျပီး အာဏာပိုင္ေတြလက္ေအာက္ကေန လြတ္လပ္မႈရွိေအာင္ လုပ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

၁။ Taleb က အခက္ခဲဆံုး ခန္႔မွန္းမႈေတြ (ငန္းမည္းေတြ) မွာ စြန္႔စားမႈေတြလုပ္ပါတယ္။

သူဟာ ငန္းမည္းေတြကို ခန္႔မွန္းရခက္ခဲျပီး ရွားပါးျဖစ္ရပ္ေတြ အေနနဲ႔ ေျပာပါတယ္။ ထိုျဖစ္ရပ္ေတြရဲ႕ ေကာင္းဆိုး အက်ိုးသက္ေရာက္မႈေတြနဲ႔ စနစ္တစ္လံုးေပၚ အားေကာင္းေကာင္းသက္ေရာက္မႈရွိမႈေတြကို လည္းခန္႔မွန္းပါတယ္။

၂။ အနုတ္သေဘာေဆာင္တဲ့ ငန္းမည္းေတြေၾကာင့္ျဖစ္လာမယ့္ ဆံုးရႈံးမႈေတြမရွိေအာင္ သူရဲ႕ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူေတြကို သူကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေပးပါတယ္။

Taleb ဟာ (ငန္းမည္း ကာကြယ္ေရးလို႔ အခုေခၚတဲ့) tail risk hedging ရဲ႕ စြန္႔ဦးရွာသူေဖြသူတစ္ဦးပါ။ ထိုဟာနဲ႔ ရင္းနွီးျမဳပ္နွံသူေတြကို ၾကမ္းတမ္းတဲ့ ေစ်းကြက္အေရြ႕ကေန ကာကြယ္ေပးပါတယ္။ dividend ေတြကို သူ႔မွာရွိတဲ့ပံုစံနဲ႔ သိမ္းယူျခင္းက Extremistan အစား Mediocristan ေနရာမွာပဲ ေနျခင္းကို ဆိုလိုတယ္လို႔ ေျပာပါတယ္။

Mediocristan ေတြဆိုတာ အရင္ရွိခဲ့တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြအေပၚကေန ခန္႔မွန္းလို႔ရတဲ့ျဖစ္ရပ္ေတြကိုေျပာတာပါ။ ကမာၻမွာရွိတဲ့ လူေတြကေန အေယာက္ ၁၀၀၀ ကိုေရြးပါ။ အာဖရိကန္ နဲ႔ ခ်က္ကီလူမ်ိဳးေတြ၊ ကမာၻ႔ အ၀ဆံုးသူ နဲ႔ တရုတ္အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္။ ပ်မ္းမၽွတန္ဖိုး (မ်က္လံုး ၂လံုး၊ ပ်မ္းမၽွအေလးခ်ိန္၊ ေျခ ၂ေခ်ာင္း လက္၂ ေခ်ာင္းနဲ႔ တျခားအရာ) ေတြက ဒီေရြးခ်ယ္ထားတဲ့ လူတစ္စုကို ကိုယ္စားျပဳတဲ့ တန္ဖိုးကိုေျပာပါလိမ့္မယ္။ အ၀ဆံုးလူတစ္ေယာက္ပါရင္ေတာင္ ပ်မ္းမၽွယူလိုက္တဲ့အခါမွာ ေျပာင္းလဲမႈ ၾကီးၾကီးမားမားမျဖစ္ေစပါဘူး။

Extremistan က ရုပ္ပိုင္းဆိုင္ရာမဟုတ္တဲ့ လူမႈေရး နိယာမတစ္ခုကုိေဖာ္ျပပါတယ္။ လူအေယာက္ ၁၀၀၀ရဲ႕ ပိုင္ဆိုင္မႈေတြကိုယူၾကည့္ပါ။ ဒီ လူအစုထဲမွာ ေဘလ္ဂိတ္ကိုထည့္လိုက္ပါ။ ဒါဆိုရင္ ပိုင္ဆိုင္မႈအခ်ိဳးမွာ ဘီဂိတ္ရဲ႕အခ်ိဳးက ၉၉.၉၉% ျဖစ္ေနပါမယ္။ အေယာက္ ၁၀၀၀ ရဲ႕ပ်မ္းမၽွတန္ဖိုးက ဘာမွမဟုတ္သလိုျဖစ္သြားမွာပါ။ "Extremistan မွာဆို မညီမၽွမႈက အရမ္းကိုၾကီးျပီး တစ္ခုေသာအရာက ၾကီးမားလွတဲ့ အခ်ိဳးမက်မႈနဲ႔ မ်ားျပားလွတဲ့ တိုးတက္မႈျဖစ္ေစတယ္"လို႔ Taleb က ဆိုပါတယ္။

၃။ Taleb က အျမတ္ရမဲ့ပမာဏနဲ႔ အမ်ားဆံုးခ်န္ထားရမဲ့ fund ေငြ ၾကားမွာရွိတဲ့ စြန္႔စားမႈေတြကို ထိန္းညွိပါတယ္။

ထရိတ္ဒါတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ သူရဲ႕ထရိတ္ဒင္းနည္းဗ်ဴဟာက ရွားပါးျဖစ္ရပ္ေတြ (ငန္းမည္း) ကေန အက်ိုုးျမတ္ရယူုျခင္းျဖင့္ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံသူေတြကို အခက္အခဲေတြကေန ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ပါတယ္။

၄။ သူကိုင္ရတာၾကိဳက္တဲ့ အေျခခံအက်ဆံုး position ကေတာ့ at-the-money options ေရာင္းရျခင္းနဲ႔ out-of-the-money options ၀ယ္ယူရျခင္းပါ။ နွစ္ခုစလံုးက put and call ေတြပါ။

အေတြးအေခၚကေတာ့ဒီလိုပါ။ ပံုမွန္ေရြ႕ျဖစ္နုိင္ေျခေတြကို လူေတြကေလၽွာ႔တြက္တယ္ဆိုတာပါ။ ေယဘုယ်အားျဖင့္ စနစ္တက်နဲ႔ ၾကီးၾကီးမားမားအရာၾကီးတစ္ခုျဖစ္မယ္ သို႔မဟုတ္ ဘာမွမျဖစ္ဘူးဆိုတာကို စြန္႔စားျပီး အက်ိုးအျမတ္ရွာေဖြတာပါ။

သူ႔ရဲ႕စာအုပ္ Dynamic Hedging က လက္ေတြ႕အသံုးခ်သူတစ္ေယာက္အေနနဲ႔ options နဲ႔ထရိတ္ျခင္းအေၾကာင္းကို ေရးသားထားပါတယ္။ ထရိတ္ဒါက ရႈပ္ေထြးလွတဲ့ထရိတ္ဒင္း ဘယ္လိုအလုပ္လုပ္သလဲဆိုတာကို နားလည္ရံုတင္မဟုတ္ဘဲ ကုိယ္ဘာလုပ္ေနတယ္ဆိုတာလဲေကာင္းေကာင္းသိရမယ္ဆိုပါတယ္။ ေနာက္ edge အစြန္းဘက္က်ေနတဲ့ အခ်ိန္ေတြမွာလည္း ဘယ္လိုအက်ိုးအျမတ္ရွာရမယ္ဆိုတာကို သိရမယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

၅။ Taleb ရဲ႕ နည္းဗ်ဴဟာက ဘယ္အယူအဆေပၚအေျခခံလဲဆိုေတာ့ တခ်ိဳ႕ options ေတြကို စနစ္တက် ေစ်းနႈန္းမွားျပီးသတ္မွတ္တယ္ဆိုတာ အေျခခံတာပါ။ အေၾကာင္းကေတာ့ ေစ်းကြက္တစ္ဖန္ျပန္၀င္ေရာက္ျခင္းရဲ႕ fat-tailedness ျဖစ္တန္စြမ္း ျဖန္႔ေ၀မႈ ေၾကာင့္ျဖစ္တယ္လို႔ဆိုပါတယ္။

ဒီနည္းဗ်ဴဟာကိုအသံုးခ်မယ္ဆို နွစ္အၾကာၾကီးရႈံးေနတယ္လို႔ သင္ခံစားရတဲ့အခါတိုင္း စိတ္ပိုင္းေကာ ေငြေၾကးပိုင္းဆိုင္ရာေကာ တည္တည္ျငိမ္ျငိမ္ျဖစ္ေနဖို႔ ျပင္ထားရန္လိုအပ္ပါတယ္။ အနိုင္တစ္ခ်က္ထဲနဲ႔ အကုန္က်ံုးသိမ္းဖို႔ဆို ဒီလုိလုပ္ရတာ လံုေလာက္ေနပါျပီ။

ဒီနည္းလမ္းကို လြန္ခဲ့တဲ့ နွစ္ ၂၀ မွာ အၾကိမ္မ်ားစြာ အသံုးခ်ျခင္းနဲ႔ အက်ိုးအျမတ္မ်ား ဖန္တီးနိုင္ခဲ့ေၾကာင္း Taleb ေျပာပါတယ္။ ဒီနည္းဗ်ဴဟာက ၾကီးမားတဲ့ ေစ်းကြက္အေရြ႕မွာဆို အကန္႔အသတ္မရွိတဲ့ အက်ိုးအျမတ္ေတြကို ျပဳလုပ္ေပးပါတယ္။ ဒါဆို သင္ဘာလို႔ တစ္ခါေလာက္စမ္းမၾကည့္တာလဲ။

10.09.2018

မိန္းမပ်ိဳႏွင့္ Forex. အဆင့္ ၃

chick_866x450.jpg

မဂၤလာပါ၊ ကၽြန္မရဲ႕ ဇာတ္လမ္းကို ခုထိစိတ္ဝင္စားေနေသးတာ ျမင္ရတဲ့အတြက္ ဝမ္းသာပါတယ္! ဒီဇာတ္လမ္းအစကို မသိေသးဘူးဆုိရင္၊ ပထမ ႏွင့္ ဒုတိယ ပိုင္းကို ဒီမွာဖတ္ပါ။

စမ္းသပ္ခ်က္ အေျခအေနမ်ား:

  • FBS သုံးသပ္သူမ်ားထံမွ အကူညီမေတာင္းပဲ ကၽြန္မဘာသာေရာင္းဝယ္ရန္ ေလ့လာခဲ့ပါတယ္
  • ကၽြန္မရဲ႕အေရာင္းအဝယ္မွတ္တမ္းမွာ ၾကံဳခဲ့ရသမွ် အခက္အခဲမ်ားအားလံုးကို ေဖာ္ျပထားပါတယ္
  • FBS သံုးသပ္သူမ်ားမွ ေနာက္တစ္ခါဘယ္လိုအတြဲမ်ိဳးကို ေရာင္းဝယ္သင့္လဲဆုိတာ ေျပာျပပါတယ္

စမ္းသပ္ခ်က္ ရလဒ္မ်ား:

  • ကၽြန္မအိမ္စာကေတာ့ ေစ်းလမ္းေၾကာင္း မ်ဥ္းတန္းမ်ားႏွင့္ support ႏွင့္ resistance မ်ဥ္းမ်ားကိုလည္း ေလ့လာရန္ျဖစ္သည္။
  • သံုးခဲ့သည့္အခ်ိန္: အေရာင္းအဝယ္ ကာလ ၃ရက္ (သီအိုရီအတြက္ ၂နာရီႏွင့္ ေန႕စဥ္ေလ့က်င့္ရန္ ၂နာရီ)
  • အေကာင့္ လက္က်န္ေငြ အေရာင္းအဝယ္ ကာလ $၁၄၂၏ အစမွ စတင္
  • လက္ရွိကာလမွာ အေကာင့္လက္က်န္ေငြ: $၂၁၈,၅၃

ဒီမွာ ေစ်းလမ္္းေၾကာင္း မ်ဥ္းတန္းႏွင့္ support/resistance မ်ဥ္းမ်ားကို ေအာင္ျမင္စြာအသံုးခ်ႏုိင္ေၾကာင္း အရမ္းအားက်စရာေကာင္းတဲ့ ဇာတ္လမ္းကို ဖတ္ရမွာျဖစ္ပါတယ္။ တကယ္တမ္းေတာ့၊ အရာမ်ားက မတူညီၾကပါဘူး:

06.07.2018

Bitcoin အေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ား

အကယ္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ား မရွိခဲ့ပါမူ၊ တစ္စံုတစ္ေယာက္ကေတာ့ ဒါေတြကို တီထြင္ဖို႕ လိုပါလိမ့္မည္။ အမွန္တကယ္ေတာ့၊ Bitcoin ေစ်းႏႈန္း၏ ေန႕စဥ္အေျပာင္းအလဲမ်ားသည္ EUR/USD, USD/JPY ႏွင့္ အျခားအဓိကအတြဲမ်ားကဲ့သို႕ေသာ ေငြေၾကးအတြဲမ်ားထက္ ပိုၾကီးေလ့ရွိပါသည္။ Bitcoin၏ ေစ်းႏႈန္း လႈပ္ရွားမႈၾကီးလွ်င္၊ ျမန္ျမန္ဆန္ဆန္နဲ႕ ပိုအျမတ္ရႏိုင္သည္ဟု ဆုိလိုျခင္းျဖစ္သည္။

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera