09.01.2019

အိပ္ျပီး၊ VPS ႏွင့္ေရာင္းဝယ္ပါ

or2_vps__640x360.jpg

ေရာင္းဝယ္သူ၏ ဘဝကိုရိုးရွင္းေစျပီး၊ သူတုိ႕၏ ထုတ္လုပ္မႈအားကို တုိးေစမည့္ နည္းပညာဆုိင္ရာကိရိယာမ်ား စာရင္းသည္ လွ်င္ျမန္စြာ ၾကီးထြားလာေနသည္။ အျခားးစက္မႈဇံုမ်ားမွ နားလည္ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားအား ေငြေၾကးေစ်းကြက္ကစားသူမ်ား၏ လိုအပ္ခ်က္အရ လိုလိုလားလားလက္ခံျပီး၊ သင့္ေလ်ာ္ေအာင္လုပ္ထားသည္။ သင့္အားေရာင္းဝယ္ရန္ကူညီသည့္ ပစၥည္းမ်ားသည္ ပညာရွင္မ်ားအတြက္သာရႏိုင္ျပီး၊ မည္သည့္လူသစ္မဆုိ ယင္းတုိ႕အားသံုးႏုိင္ျပီး၊ တုိးတက္မႈမွ အက်ိဳးအျမတ္ရႏုိင္သည္။ သင္ေလ့လာခ်င္သည့္ ဆႏၵရွိျပီး၊ စက္မႈဇံုတြင္ ဘာျဖစ္ေနလဲဆုိတာ နားလည္ပါက၊ သင့္အေရာင္းအဝယ္အေတြ႕အၾကံဳကို တုိးတက္ေအာင္လုပ္ႏုိင္ပါသည္။

သင္သည္ နည္းပညာ-နားလည္သူတစ္ဦးမဟုတ္ဘဲ၊ စက္ႏွင့္ဆုိင္ေသာ အေရးမပါေသာအေၾကာင္းေျပာသည့္အခါ အိပ္ငိုက္ေနတတ္သူျဖစ္ပါက၊ ဆန္းသစ္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသံုးျခင္းျဖင့္ စိတ္ဖိစီးမႈမ်ားကို ေရွာင္ႏုိင္ေၾကာင္း ေတြးၾကည့္ပါ။

ရာင္းဝယ္သူတစ္ဦး၏ အဆိုးဆံုးအိပ္မက္ဆိုးက ဘာလဲ?

ကၽြန္ေတာ့္ေငြေတြ ဆံုးရွံဳးသြားျပီ။

1_vps__640x360.jpg

အေရာင္းအဝယ္ ေလာကတြင္ဘာလို႕ဒါမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္လဲဆုိတဲ့အေၾကာင္းရင္း ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိပါတယ္။ မွားယြင္းတြက္ခ်က္မႈမ်ား၊ မေကာင္းေသာအႏၱရာယ္သံုးသပ္ခ်က္မ်ား၊ ေစ်းကြက္ျပိဳလဲမႈ၊ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း - ယင္းတုိ႕အားလံုးမွာ အနည္းႏွင့္ အမ်ားေမွ်ာ္မွန္းထားေသာျပႆနာမ်ားျဖစ္သည္။ လံုေလာက္ေသာအေရာင္းအဝယ္ ေနာက္ခံႏွင့္အတူ၊ ဤျဖစ္ရပ္မ်ားကို ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းႏုိင္ျပီး၊ ရုတ္တရက္ကပ္ေဘးမတုိင္မီ ေရာင္းခ်ႏုိင္သည္။

သင့္ေငြစီးဆင္းမႈကို သိသိသာသာ လႊမ္းမိုးႏိုင္သည့္ ကြန္ပ်ဴတာစက္ပိုင္းဆုိင္ရာ ပ်က္စီးမႈ၊ ဝဘ္ႏွင့္ ပါဝါျပတ္ေတာက္မႈမ်ား၊ စစ္စတမ္အမွားအယြင္းႏွင့္ အျခားျပင္ပျဖစ္ရပ္မ်ားအတြက္က ဘယ္လိုလဲ။ သင္သည္ ဝယ္ရန္ (သို႕) ေရာင္းရန္အမိန္႕တစ္ခုျဖစ္ေပၚေသာအခါ၊ စစ္စတမ္သည္ ဆာဗာတြင္ ေအာ္ဒါမွတ္ပံုတင္ေပးပါသည္။ ထို႕ေနာက္မွသာ၊ သင့္လႈပ္ရွားမႈ တရားဝင္ပါသည္။ သင့္အမိန္႕ႏွင့္ ဆာဗာတုန္႕ျပန္ခ်က္ၾကားမွ ကြာဟခ်က္အား ဖံုးအုပ္လွ်က္ရွိျခင္းဟုေခၚသည္။ ၎သည္ၾကီးပါက၊ မေအာင္ျမင္ေသာအေရာင္းအဝယ္ႏွင့္ ေငြဆံုးရွံဳးမႈကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။

ကံေကာင္းေထာက္မစြာ၊ ခန္႕မွန္းရခက္ေသာ "ပါတီခ်ိဳးေဖာက္သူ"ကဲ့သို႕အေနအထားအတြက္ အေျဖတစ္ခုရွိပါသည္။ VPS (စင္စစ္နီးပါးကိုယ္ပိုင္ဆာဗာ)သည္ သင့္အေရာင္းအဝယ္ပလက္ေဖာင္းအား ၂၄/၇နာရီ ရႏိုင္သည့္ စင္စစ္စက္ေပၚတြင္ အေဝးကေနထိန္းထားေပးပါသည္။

2_vps_640x360.jpg

VPSသည္ ပိုင္ဆုိင္ရန္ႏွင့္ ေထာက္ပံ့ရန္ အေတာ္ေစ်းၾကီးေသာ ဝန္ေဆာင္မႈျဖစ္သည္။ FBSသည္ အစပိုင္းတြင္ အခမဲ့စမ္းသပ္ခြင့္ေပးျပီး၊ ဆက္လက္အသံုးျပဳရန္ အခေၾကးေငြေပးရသည့္ VPSကို စီစဥ္ေပးပါသည္။ ဆုိလိုသည္မွာ ဆာဗာအတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေပးရျပီး၊ ထိုသို႕ဝင္ေရာက္ရန္ အေျခအေနမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းေပးပါသည္။ တည္ျငိမ္၊ အလြယ္တကူ လိုသလိုရျပီး၊ ျမန္ဆန္သည့္ဝန္ေဆာင္မႈျဖင့္ပံ့ပိုးေပးထားစဥ္ သင္သည္ တစ္လအတြင္း $၄၅၀ ေငြထည့္သြင္းျပီး၊ lot ၃ခုေရာင္းဝယ္ပါသည္။ အပိုေဆာင္း အသင္းဝင္ေၾကး ေပးစရာမလိုဘဲ၊ အေရာင္းအဝယ္ကို ပံုမွန္အတုိင္းလုပ္ႏုိင္သည့္အတြက္ ဤကဲ့သို႕ လဲလွယ္ျခင္းသည္ နည္းလမ္းႏွစ္ခုစလံုးတြင္ ေကာင္းစြာအလုပ္လုပ္ပါသည္။ အျပန္အလွန္အားျဖင့္၊ သင့္ေငြေၾကးေရြ႕လွ်ားမႈသည္ လံုျခံဳေၾကာင္း FBSမွ ေသခ်ာႏုိင္ပါသည္။

လြယ္ကူ သြက္လက္၊ လက္ေတြ႕အသံုးဝင္ကာ လံုျခံဳသည္

ထို႕ေၾကာင့္ သင္သည္ VPSကို အသံုးျပဳခဲ့သည္မွာ ျမင့္မားေသာအခ်ိန္ျဖစ္သည္ဟု ဆံုးျဖတ္ပါသည္၊ သင္ဘာလို႕မွန္လဲ၊ ဘာလို႕ ဒါဟာမွန္ကန္တဲ့ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္သလဲဆုိတဲ့ စာရင္းဒီမွာပါ:

  • စိတ္ၾကိဳက္လုပ္၍ရျခင္း

သင့္အား ထိေရာက္စြာေရာင္းဝယ္ရန္ ကူညီေစမည့္ မည္သည့္ အပိုေဆာင္းေဆာ့ဖ္ဝဲကိုမဆုိ တင္ပါ။ ထို႕အျပင္ MetaTraderတြင္ အပိုေဆာင္းအညႊန္းကိန္းမ်ားႏွင့္ အၾကံေပး(ရိုေဘာ့)ကုိ ေဒါင္းလုဒ္ရယူပါ။

  • ကိုယ္ပိုင္

IP အား သင့္ပါစင္နယ္ဧရိယာကေန တုိက္ရိုက္ရႏိုင္ပါသည္။ FBSမွစီစဥ္ေပးသည့္ VPSႏွင့္စတင္အလုပ္လုပ္ရန္ သင့္အီးေမးလ္၊ ဘဏ္ကဒ္နံပါတ္ (သို႕) အျခားကိုယ္ေရးအခ်က္အလက္မ်ား ျပန္ရိုက္ထည့္ရန္မလိုပါ။ ၎သည္ သင့္အခ်ိန္ကုန္သက္သာေစရံုသာမက၊ ေဒတာလံုျခံဳမႈကိုလည္း အာမခံေပးသည္။

  • ရိုေဘာ့မ်ားႏွင့္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းအတြက္ အေကာင္းဆံုး

(EA)ဟုလည္းသိၾကသည့္ ရိုေဘာ့မ်ားသည္ သင့္အတြက္ေရာင္းဝယ္ရန္ စိတ္ၾကိဳက္လုပ္ႏိုင္သည့္ လက္နက္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ အယ္လ္ဂိုရီသမ္ဗ်ဴဟာမ်ားသံုးျပီး၊ လူမ်ား၏က်ဴးေက်ာ္ျခင္းမပါဘဲ လုပ္ေဆာင္ႏုိင္ပါသည္။ ၎တို႕အား ေစာင့္ၾကည့္ရန္မလိုပါ (သို႕) သင့္ PC ကိုေတာင္မွပြင့္ေနေစသည္။ VPSသည္ ယင္းကဲ့သုိ႕အလားအလာရွိသည့္ ကိရိယာအတြက္ အေကာင္းဆံုးေျဖရွင္းနည္းျဖစ္သည္။

  • စတင္ရန္ျမန္ဆန္ျခင္း

VPSပြင့္ရန္၊ MetaTrader ဖြင့္ရန္ႏွင့္ စတင္ေရာင္းဝယ္ရန္ အခ်ိန္၁၅မိနစ္သာကုန္ပါမည္။ VPSႏွင့္ခ်ိတ္ဆက္ျပီးေနာက္ သင္ျမင္ရမည့္ စနစ္သည္ သင္အသံုးျပဳမည့္ အလုပ္လုပ္စနစ္ႏွင့္တူညီပါသည္။ ထို႕အျပင္၊ ရိုေဘာ့မ်ားႏွင့္ အညႊန္းကိန္းမ်ား အေျခခံအစံုပါဝင္သည့္ MetaTrader ကိုလည္း ထည့္သြင္းျပီးသားျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အခ်ိန္ကုန္သည့္ တပ္ဆင္မႈမ်ိဳးအေပၚ အခ်ိန္ျဖဳန္းစရာမလိုေတာ့ပါ။

  • အဆင္ေျပေသာ တည္ေနရာ

FBS၏ စင္စစ္နီးပါးကိုယ္ပိုင္ဆာဗာ (VPS)မ်ားသည္ အေရာင္းအဝယ္ဆာဗာမ်ားႏွင့္ အလြန္နီးစပ္စြာတည္ရွိသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ VPSမွ ဝယ္ရန္ (သို႕) ေရာင္းရန္အတြက္ သင့္ေတာင္းဆုိခ်က္မ်ားကို အလြန္လ်င္ျမန္စြာေျဖၾကားေပးျခင္းျဖစ္သည္။

VPSသည္ သင့္အေရာင္းအဝယ္ကို ရိုးရွင္ေအာင္ႏွင့္ လံုျခံဳေအာင္လုပ္ရန္ ၾကီးမားေသာေျဖရွင္းခ်က္ၾကီးတစ္ခုျဖစ္သည္။ ဒါေၾကာင့္ သင့္အတြက္ အိပ္မက္ဆုိးမ်ားမရွိေတာ့ပါ - ေကာင္းေကာင္းအိပ္ျပီး သင့္ရိုေဘာ့မ်ားကို သင့္အတြက္အလုပ္လုပ္ပါေစ။ သင္အားရွိလာျပီး၊ လန္းဆန္းလာသည္ႏွင့္တျပိဳင္နက္၊ အေရာင္းအဝယ္မွာပါဝင္ျပီး၊ သင္၏ အေကာင္းဆံုးေစ်းကြက္ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား ခ်မွတ္ပါ။

  • 34
  • 0
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera