12.12.2018

Bitcoin ေရာင္းဝယ္ျခင္း အဆင့္ ၅ဆင့္

ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခရစ္တိုေငြေၾကးသည္ တကယ့္လူထုအၾကိဳက္အေျချပဳထားသည့္ စီးပြားေရးဆန္သည့္ယဥ္ေက်းမႈ အယူအဆျဖစ္လာခဲ့သည္။ Bitcoinအေၾကာင္း ေန႕စဥ္အခ်က္အလက္မ်ားသည္ မီဒီယာမွတဆင့္ ထြက္သြားသည္။ ေစ်းလမ္းေၾကာင္းသက္ေရာက္မႈကို ခံရသည့္ စူးစမ္းလိုသည့္သူမ်ားထဲမွ တစ္ဦးျဖစ္ေပမယ့္၊ ဘယ္ကေနစရမွန္း၊ ဘယ္အမွတ္ေတြကို သံုးသပ္ရမွန္းမသိတဲ့သူျဖစ္ပါက၊ ဤေဆာင္းပါးသည္ သင့္အတြက္ျဖစ္သည္။

သင့္ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြေၾကးအေတြ႕အၾကံဳ စတင္ရန္ ဤအဆင့္မ်ားလိုက္နာပါ။

2_bitcion_640x360.jpg

Bitcoin အေျခခံမ်ား ေလ့လာပါ

အနည္းဆံုး ၃-၅ႏွစ္ၾကာ စဥ္ဆက္မျပတ္ လႊမ္းမိုးထားသည့္ မီဒီယာေအာက္မွာရွိေနျပီး၊ bitcoin သေဘာတရားကို ေယဘုယ်သိထားရင္ေတာင္မွ၊ ပညာေပးအဆင့္မ်ားကို မခ်န္ထားခဲ့ပါနဲ႕။

ခရစ္တုိေငြေၾကးသည္ ဘေလာ့ခ်ိန္းကြန္ယက္အတြင္း လုပ္ေဆာင္ရန္ ဖန္တီးထားသည့္ ဆန္းၾကယ္ေသာ အဆင့္တူအခ်င္းခ်င္းဆက္သြယ္သည့္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးျဖစ္သည္။ ေနာက္ပိုင္းသည္ လူအမ်ား ေငြအလႊဲအေျပာင္းမ်ားလုပ္ေဆာင္သည့္ေနရာ၊ တစ္နည္းဆုိရေသာ္၊ bitcoin ပိုက္ဆံအိတ္မ်ားအၾကား ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈမ်ား မွ်ေဝခဲ့သည့္ လူထုဆုိင္ရာလယ္ဂ်ာစာအုပ္ျဖစ္သည္။ လုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားအားလံုးသည္ သင့္ပါစင္နယ္ေဒတာကို လံုျခံဳေစသည့္ ကိုယ္ပိုင္အမွတ္အသားျဖင့္ မွတ္ထားသည္။ ဘေလာ့ခ်ိန္းအတြင္းရွိ လုပ္ေဆာင္ခ်က္အားလံုးသည္ ထင္ရွားျပီး၊ လူတိုင္းအတြက္ ျမင္သာသည္၊ သင့္ ID အေသးစိတ္အခ်က္အလက္ကိုေတာ့ မေဖာ္ျပထားပါ။ စနစ္သည္ သင့္ေငြအလႊဲအေျပာင္းမ်ားအား မိုင္းနင္းလုပ္ေဆာင္ခ်က္မွတဆင့္ အတည္ျပဳပါသည္။ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးႏွင့္ စိတ္ခ်ရေသာ ေငြေၾကးမွာ bitcoin ျဖစ္သည္။ အျခားခရစ္တုိမ်ားသည္ coinေပါင္းစံု အမ်ိဳးအစားထဲတြင္ ပါဝင္ပါသည္။

နည္းပညာထဲသို႕ နက္ရွိဳင္းစြာေလ့လာရန္ႏွင့္၊ bitcoin အထူးျပဳမ်ားအတြက္ bitcoin.org (သို႕) bitcoin မဂၢဇင္းတြင္ သင္ေထာက္ကူမ်ားဖတ္ရွဳပါ။

ဒီေခါင္းစဥ္မွာ သင့္ကိုယ္သင္ လံုေလာက္ေအာင္ ကၽြမ္းက်င္ျပီလို႕ထင္ရင္ေတာင္မွ၊ ခရစ္တုိေငြေၾကးမ်ား၏ သတင္းမ်ားႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္ထင္ျမင္ခ်က္မ်ား ရွာေဖြျခင္းကို မရပ္လိုက္ပါနဲ႕။ မ်ားေသာအားျဖင့္၊ အဝယ္ႏွင့္ အေရာင္းအခန္႕မွန္းခ်က္မ်ား ျပဳလုပ္သည့္အခါ သင္အားထားႏုိင္မည့္ အရင္းအျမစ္မ်ားသာျဖစ္ပါသည္။

အေရာင္းအဝယ္ ဗ်ဴဟာမ်ားစူးစမ္းရွာေဖြပါ

သတင္းမ်ားမွ bitcoin၏ အဆံုးစြန္ေသာ ေစ်းထိုးက်မႈႏွင့္ မေမွ်ာ္လင့္ေသာ ေစ်းထိုးတက္မႈမ်ားအေၾကာင္း တစီစီေျပာေနခ်ိန္တြင္၊ ဤေငြေၾကးတြင္ ယံုၾကည္ထားသည့္ လူဦးေရရာခိုင္ႏႈန္းမွာ အေတာ္ေလးနည္းသည္။ မည္သို႕ပင္ျဖစ္ေစ၊ ခရစ္တုိေငြေၾကးမ်ားသည္ ဘယ္ေလာက္ေဖာင္းပြလဲဆုိတာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သိၾကပါသည္။ ၎သည္ သူတုိ႕အာား ေစ်းကြက္အျပဳအမူ အနည္းဆံုးႏွစ္ခုကို ဖက္တြယ္ထားသည့္ ပစ္မွတ္ထားပရိတ္သတ္မ်ား ေပးပါသည္။

အဖြဲ႕တစ္ခုသည္ ေစ်းႏႈန္းမတည္ျငိမ္မႈကို မခ်င့္ခ်ိန္ဘဲ၊ ထို႕ထက္ bitcoinကို ေရရွည္အတြက္ ျမွဳပ္ႏွံရန္ၾကိဳးစားၾကသည္။ သူတုိ႕သည္ အက်ႏွင့္ အတက္အားလံုးမွာ ရွင္က်န္ရစ္ရန္အတြက္ႏွင့္ ေစ်းႏႈန္း အဆံုးစြန္ျမင့္တက္ရန္အတြက္ ေစာင့္ဆုိင္းရန္အသင့္ျဖစ္ေနၾကပါသည္။ ဤအျပဳအမူ၏ ကၽြမ္းက်င္မႈသည္ bitcoinအား နည္းပညာဆုိင္ရာတိုးတက္မႈ၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ား၏ အနာဂတ္ကို ေထာက္ပံ့ရန္ႏွင့္ ဝင္ေငြေသခ်ာရႏုိင္မည့္ အေပးအယူလုပ္တာထက္ သူတုိ႕ကိုယ္ပိုင္ ေအာင္ျမင္မႈမွာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံရန္နည္းလမ္းတစ္ခုအျဖစ္ ျမင္ပါသည္။

အျခားအဖြဲ႕မွ bitcoin အား ေရတိုတြင္ အျမတ္ရေစမည့္ရိုးရာပစၥည္းအျဖစ္ ယူဆၾကသည္။ ထိုလူမ်ားသည္ ရိုးရာေစ်းကြက္ႏွင့္မတူပဲ Bitcoin အေရာင္းအဝယ္သည္ ၂၄/၇ ျဖစ္ေသာေၾကာင့္ မရပ္တန္းေရာင္းဝယ္ရန္ အသင့္ျဖစ္ေနသည့္ bitcoin ေရာင္းဝယ္သူမ်ား (ခိုင္မာေသာ သံုးသပ္ခ်က္ေနာက္ခံ၊ «ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ေငြ»ေနာက္မွ နည္းပညာ၏ ေကာင္းမြန္ေသာအသိပညာႏွင့္ ကၽြမ္းက်င္သူမ်ား၊ စြန္႕စားလိုစိတ္ထက္သန္သူမ်ား) ျဖစ္သည္။

3_bitcion_640x360.jpg

အေကာင္းႏွင့္ အဆိုးမ်ားကို ေတြးေတာပါ

၂၄-ရရွိႏိုင္မႈကေန အျခားပရိုမ်ားစာရင္းမွတဆင့္ၾကည့္ရွဳပါ။

Bitcoin အားသာခ်က္မ်ား

  • လြတ္လပ္ေသာ ပတ္ဝန္းက်င္

Bitcoin သည္ ကမၻာေပၚတြင္ ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိဘဲ၊ ပြင့္လင္းျမင္သာသည့္ေငြေၾကးျဖစ္ေစေသာ၊ စည္းမ်ဥ္းသတ္မွတ္-မထားေသာ တစ္ခုတည္းေသာေငြေၾကးျဖစ္သည္။ Bitcoin ႏႈန္းထားသည္ ပထဝီႏိုင္ငံေရးျဖစ္ရပ္မ်ား၊ ႏုိင္ငံမ်ား ေငြေၾကးေဖာင္းပြမႈ (သို႕) အျခားအေသးစားစီးပြားေရး ျပႆနာမ်ားတြင္ မမူတည္ပါ။ ၎တြင္ သင့္ေငြေၾကးလႊဲေျပာင္းမႈကို ရပ္တန္႕ေစႏုိင္သည့္ အလားအလာရွိသည့္ တတိယအဖြဲ႕အစည္းမပါဝင္ပါ။ သို႕ေသာ္၊ မည္သူမဆုိ bitcoin ဘေလာ့ခ်ိန္းရွိ အေကာင့္မ်ားမွတဆင့္ ၾကည့္ရွဳႏုိင္ေပမယ့္ မည္သူမွ ေငြေၾကးျခယ္လွယ္ျခင္း (သို႕) ပါစင္နယ္ေဒတာ ၾကည့္ရွဳျခင္းမ်ားမလုပ္ႏုိင္ပါ။

  • လြယ္ကူေသာ အစႏွင့္ အသံုးျပဳပံုမ်ား

ကမၻာေပၚရွိ မည္သူမဆုိ၊ ေငြလဲလွယ္သည့္စနစ္အေလ့အထ မရွိသူေတြေတာင္မွ bitcoin ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ပါသည္။ သူတုိ႕သည္ အျခားေစ်းကြက္မ်ားအတြက္ ၾကံဳရသင့္သည့္ အတည္ျပဳခ်က္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေျမာက္မ်ားစြာကို ေက်ာ္ၾကပါသည္။ စတင္ရန္လိုအပ္သည့္ အရာမ်ားကေတာ့ bitcoin ပိုက္ဆံအိတ္ႏွင့္ လိပ္စာတစ္ခုသာျဖစ္သည္။ ဒါကိုပိုင္ဆုိင္ျခင္းျဖင့္၊ သူတုိ႕သည္ မမ္မိုရီစတစ္အသံုးျပဳျခင္းျဖင့္ သူတုိ႕ေငြေၾကးမ်ားကို အလြယ္တကူလႊဲေျပာင္းႏုိင္သည္! ထို႕အျပင္၊ bitcoinႏွင့္သာဆုိ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ေငြေၾကးလဲလွယ္ႏႈန္းမ်ားတြင္ ခ်ည္ေႏွာင္မခံရပါ။

  • ID ခိုးယူမႈ အကာအကြယ္

ေငြအလႊဲအေျပာင္း လုပ္ေဆာင္သည့္အခါ၊ ၎အား သင့္ေငြေၾကးလႈပ္ရွားမႈကို လံုျခံဳမႈအာမခံသည့္ ထူးျခားေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္လက္မွတ္ျဖင့္ အတည္ျပဳထားသည္။ ထုိ႕အျပင္၊ ပါစင္နယ္အခ်က္အလက္မ်ား မည္သည့္ေနရာကိုမွ မယိုစိမ့္ႏုိင္ပါ - လူအမ်ားသည္ ID ခိုးခံရျခင္းမွ အလိုအေလ်ာက္ ကာကြယ္ျပီးသားျဖစ္သည္။ ေနာက္ျပန္သိမ္းထားရန္ႏွင့္ bitcoin အားကုဒ္ေဖာ္ရန္ ေရြးပိုင္ခြင့္ရွိသည္။

  • ျမန္ဆန္ေသာ ေငြေပးေခ်မႈမ်ား

Bitcoin ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္ အလုပ္ရက္ ၂ရက္အတြင္းျဖစ္ေလ့ရွိျပီး၊ မည္သည့္ ဘဏ္ပိတ္ရက္ (သို႕) အားလပ္ရက္ႏွင့္မွ မသက္ဆုိင္ပါ။ မည္သူမွ သင့္ေငြလႊဲေျပာင္းမႈမ်ားကို ေနာက္မဆုတ္ပါ။

ကံမေကာင္းသည္မွာ ေတာက္ပေနေသာ bitcoinေတာင္မွ ၎၏အေရးမပါေသာဘက္ ရွိပါသည္။

Bitcoin အားနည္းခ်က္မ်ား

  • မရင့္က်က္ျခင္း

ကၽြမ္းက်င္မႈမ်ားသည္ ေစ်းကြက္လႈပ္ရွားထၾကြမႈကို ေက်ာ္လႊားျပီး၊ တည္ျငိမ္ရန္ bitcoinသည္ အနည္းဆံုးႏွစ္ေပါင္း ၅ႏွစ္လိုပါသည္။ ေစ်းကြက္သည္ စိတ္ခံစားမႈနည္းရန္ႏွင့္ ၾသဇာလြႊမ္းေသာ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအတြက္ ပိုျပီးယံုၾကည္စိတ္ခ်ရန္ လိုအပ္သည္။

  • အလြန္အမင္း ေစ်းေျပာင္းလဲျခင္းမ်ား

အေတာ္ေလးကို သစ္ေသာအေရာင္းအဝယ္ ကိရိယာတစ္ခုအေနျဖင့္ bitcoin တြင္ အႏၱရာယ္မ်ားပါဝင္ပါသည္။ ျမင့္မားသည့္ မတည္ျငိမ္မႈသည္ စိတ္ခ်ရသည့္စီးပြားေရးပစၥည္းအေနျဖင့္ ေငြေၾကးမွာမယံုၾကည္မႈျမွင့္တင္ေပးသည္။

ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ Macro ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ား ဥကၠဌ၊ Raoul Palမွ "ေငြရင္းလံုးဝဆံုးရွံဳးသြားတာမ်ိဳးျဖစ္ႏုိင္သလို၊ အလြန္ျမင့္မားသည့္ အျမတ္ျပန္ရတာလည္း ရွိပါလိမ့္မည္"။ ဤကိုးကားခ်က္ေပၚမူတည္ျပီး၊ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ေငြေၾကးမ်ား၏ အစစမယံုေသာသူမ်ားသည္ ရိုးရာအေရာင္းအဝယ္ပံုစံမ်ားႏွင့္ နည္းလမ္းမ်ားသည္ ထိေရာက္စြာအလုပ္မလုပ္သည့္အတြက္ bitcoin အေရာင္းအဝယ္အား ၾကိဳတင္ခန္႕မွန္းမရႏုိင္သည့္ ထီအျဖစ္ေဖာ္ျပၾကသည္။

  • အာမခံ မရွိျခင္း

ဗဟိုခ်ဳပ္ကိုင္မႈမရွိျခင္းသည္ လံုးဝလြတ္လပ္မႈကိုသာေပးေပမယ့္၊ မ်ားစြာေသာ အားနည္းခ်က္မ်ားစြာလည္းရွိပါသည္။ ဥပမာ၊ သူတုိ႕ပိုက္ဆံဆံုးရွံဳးသည့္အခါ (သို႕) စကားဝွက္ႏွင့္ သီးသန္႕ေသာ့ခ်က္မ်ားေမ့သြားသည့္အခါ လူေတြမွာ အာမခံမရွိပါဘူး။

  • ဟက္ခ္ခံရျခင္း အႏၱရာယ္

Bitcoin ေဆာ့ဖ္ဝဲသည္ အေကာင္းဆံုးမျဖစ္ေသးပါ။ တီထြင္သူမ်ားသည္ ကိရိယာႏွင့္ အဂၤါရပ္အသစ္မ်ား တီထြင္ေနတုန္းျဖစ္သည္။

စတင္ေရာင္းဝယ္ပါ

သီအိုရီအေျခခံကို ေလ့လာခဲ့ျပီး၊ အေကာင္းႏွင့္ အဆုိးအားလံုးကို ခ်ိန္တြယ္ခဲ့ျပီးပါက၊ စတင္ရန္အခ်ိန္က်ပါျပီ။

သင့္တြင္ ခရစ္တုိပိုက္ဆံအိတ္ရွိရန္ႏွင့္ သင့္ကြိဳင္မ်ား ဝယ္ရန္၊ ေရာင္းရန္ ေငြလဲလွယ္သူ (သို႕) အက်ိဳးေဆာင္တစ္ဦးရွာရန္ လိုပါသည္။ သင့္အား ကိုယ္ပိုင္ပိုက္ဆံအိတ္ေပးျပီး၊ ေငြလဲလွယ္ႏုိင္ေစမည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကို ရိုးရွင္းစြာျပဳလုပ္ေပးမည့္ ေကာင္းသတင္းႏွင့္ စိတ္ခ်ရသည့္ကုမၸဏီတစ္ခုေရြးပါ။ ေနာက္ထပ္အၾကံျပဳခ်က္: လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးေငြေၾကး၊ ဥပမာ bitcoinလိုမ်ိဳးကို ေရာင္းဝယ္ျခင္းျဖင့္စတင္ပါ။

သင့္ပထမကြိဳင္ကို သတ္မွတ္ျပီးေနာက္၊ ခရစ္တုိကို USD (သို႕) ခရစ္တုိကို ခရစ္တုိအျဖစ္ ေရာင္းဝယ္ျခင္းစတင္ပါ။ သို႕ေသာ္ "ခရစ္တုိအတြဲမ်ား" အေရာင္းအဝယ္သည္ ေအာင္ျမင္ႏုိင္သလိုရွိေသာ္လည္း၊ bitcoin (သို႕) altcoin တြင္ရိုးရွင္းစြာ ျမွဳပ္ၤႏွံျခင္းထက္ ပိုရွဳပ္ေထြးျပီး၊ အႏၱရာယ္ပိုမ်ားပါသည္။

ေဆာ့ဖ္ဝဲကို ေဒါင္းလုဒ္ရယူျပီး၊ သင့္ဖုန္းကေန ေရာင္းဝယ္ႏုိင္ပါသည္။ ခရစ္တုိေငြေၾကးမ်ားထဲမွ တစ္ခုအေနျဖင့္ ယင္းကဲ့သုိ႕ အလႈပ္ၾကမ္းသည့္ေစ်းကြက္ႏွင့္အတူ၊ သင္သည္ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ျမန္ႏုိင္သမွ်ျမန္ျမန္ခ်ရန္လိုသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ အခ်က္ေပးမႈမ်ားသတ္မွတ္ထားျခင္းသည္လည္း အသံုးဝင္သည့္ေရြးခ်ယ္မႈတစ္ခုျဖစ္သည္။

သင့္ကိုယ္သင္ အထင္မၾကီးပါနဲ႕

ခရစ္တုိေငြေၾကးမ်ားသည္ ထက္သန္စြာျမွင့္တင္ထထားသည့္ ေပၚထြက္လာေသာနည္းပညာတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း မွတ္ထားပါ။ ၎မွာရွိသည့္ အရွိန္အဟုန္သည္ ျပီးခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း အလားအလာေကာင္းခဲ့တာေတာင္မွ၊ မည္သူမွ ေရရွည္မွာ ဘာျဖစ္လာမလဲ မခန္႕မွန္းႏုိင္ပါ။ သင့္အကဲျဖတ္မႈႏွင့္ သံုးသပ္မႈစြမ္းရည္တြင္ ယံုၾကည္ခ်က္မရွိပါက၊ ယင္းတုိ႕သည္ ေကာင္းစြာ-တည္ေဆာက္ထားသည့္ ဘ႑ာေရးႏွင့္ စီးပြားေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို မလိုက္နာသည့္အတြက္ သင့္ဘဝအတြက္ စုေဆာင္းေငြမ်ားအား ခရစ္တိုေငြေၾကးမ်ားတြင္ မျမွဳပ္ႏွံပါနဲ႕။

အက်ဥ္းခ်ဳပ္

ဆိုသလို စိတ္ဝင္စားဖြယ္ေကာင္းသကဲ့သုိ႕ bitcoinသည္ ထူေထာင္ရန္လုပ္ငန္းစဥ္တြင္သာ ရွိေသးသည္။ ထုိ႕ေၾကာင့္ ခရစ္တုိေငြေၾကးမ်ား ေရာင္းဝယ္လိုပါက၊ ဥာဏ္ရွိစြာလုပ္ပါ၊ သင့္ကိုယ္သင္ ပညာေပးပါ၊ ပိုအေတြ႕အၾကံဳမ်ားေသာ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားႏွင့္ ဆက္သြယ္ပါ၊ အႏၱရာယ္မ်ားကို ထည့္စဥ္းစားျပီး၊ သတင္းမ်ားကို လိုက္နာပါ။

  • 159
  • 0
ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

စတင္ေလ့လာသူမ်ားအတြက္ Forexစာအုပ္

စတင္ေရာင္း၀ယ္ရာတြင္ လိုအပ္သည့္ အေရးအၾကီးဆံုးအရာ
သင့္အီးေမးလ္ကို ထည့္သြင္းလိုက္ပါ. Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို သင့္ထံအခမဲ့ ေပးပို႔ေပးသြားပါမည္

ေက်းဇူးပါ!

သင့္အီးေမးလ္ထံ လင့္ခ္ပို႔ေပးလိုက္ပါျပီ.
ထိုအီးေမးလ္အား ကလစ္နွိပ္ကာ သင့္အီးေမးလ္လိပ္စာကိုအတည္ျပဳျပီး စတင္ေလ့လာေနသူမ်ားအတြက္ Forex လမ္းညႊန္စာအုပ္ကို အခမဲ့ရယူလိုက္ပါ.

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera