ထူးျခားဆန္းျပားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ရန္

ထူးျခားဆန္းျပားတဲ့ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားကို ျပန္ၾကည့္ရန္

FBS ဌာနခ်ဳပ္မ်ားတြင္ ခရစၥမတ္မီးေရာင္စံုမ်ားႏွင့္အတူ၊ ၂၀၁၈တစ္ေလွ်ာက္လံုး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ေဝမွ်ခဲ့သည့္ တိုးတက္ႏႈန္းကို ျပသခဲ့သည့္အျမင္ဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ဤစစ္မွန္ေသာတစ္ႏွစ္တာလံုးတြင္ စိတ္ခ်ယံုၾကည္မႈ၊ ေဖာက္သည္-အာရံုစိုက္မႈႏွင့္ "ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လုပ္ႏုိင္သည္"ဆိုသည့္ သေဘာထားကဲ့သို႕ေသာ ကုမၸဏီတန္ဖိုးမ်ားမွာ ႏွစ္ျမွဳပ္ထားပါသည္။ ပါတနာမ်ားႏွင့္ေဖာက္သည္မ်ားႏွင့္အတူ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ပူးေပါင္းအားထုတ္မႈသည္ ႏွစ္အဆံုးတြင္ အံ့အားသင့္ဖြယ္စာရင္းအင္းကို ရေစသည္။

spacee.jpg

ေဖာက္သည္မ်ား

ကမၻာအဝွမ္း ၁၉၇ႏိုင္ငံမွ ေရာင္းဝယ္သူ ၁၁သန္းသည္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကိုယံုၾကည္ပါသည္။

arrow.jpg

ရည္မွန္းခ်က္ၾကီးေသာ ေငြေၾကးပန္းတုိင္ကို ထိမိရန္ အသင့္ျဖစ္ေနျပီး၊ တိုးတက္ေအာင္လုပ္ရန္ အလြန္တက္ၾကြလွ်က္ရွိပါသည္။ ဤရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္၊ FBSသည္ ဘက္ေပါင္းစံုအတြက္ ပညာရပ္ဆုိင္ရာ အရင္းျမစ္မ်ိဳးစံု၊ ဆုိဒ္ရွိ သင္ေထာက္ကူမ်ား၊ သတင္းမ်ား၊ ဘေလာ့ဂ္ပို႕စ္မ်ားမွစ လႈပ္ရွားမႈအရွိဆံုးေဒသမ်ားတြင္ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား၊ အပတ္စဥ္ အြန္လိုင္းသင္ၾကားေရးမ်ားအဆံုး စီစဥ္ေပးထားသည္။

spacee-small (1).jpg

ယခုႏွစ္တြင္FBS CopyTrade ေဆာ့ဖ္ဝဲကို မိတ္ဆက္ေပးခဲ့ပါသည္ - ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံသူမ်ားအား ေအာင္ျမင္ေသာ ေရာင္းဝယ္သူမ်ား၏ လုုပ္ေဆာင္ခ်က္မ်ားကို ကူးယူခြင့္ရေစျပီး၊ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားအား - သူတုိ႕၏ ကၽြမ္းက်င္မႈကိုမွ်ေဝရန္ႏွင့္ ကူးယူခဲ့သည့္ ပံုစံမ်ားအတြက္ ေကာ္မရွင္ရေစမည့္ လူမႈအေရာင္းအဝယ္ ပလက္ေဖာင္း။

img-10.jpg

spacee-small (1).jpg

ပါတနာမ်ား

၃၇၀,၀၀၀ေသာ ပါတနာမ်ားသည္ ယခုႏွစ္တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အဖြဲ႕အား ေတာက္ပေစခဲ့သည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ေလးစားမႈကို ျပသရန္ႏွင့္ စကၤာပူ၊ Sentosaရွိ FBS ေခါင္းေဆာင္ထိပ္သီးအစည္းအေဝးတြင္ ဤထူးျခားသည့္ ပညာရွင္မ်ားအားေတြ႕ဆံုရန္ ဝမ္းေျမာက္ခဲ့ၾကသည္။ ေက်ာခ်မ္းဖြယ္ေလထုႏွင့္ ေလထဲတြင္ တက္ၾကြေနသည့္ အဖြဲ႕၏စိတ္ဓာတ္မ်ားကို ဇိမ္ခံရြက္ေလွသေဘာကုန္းပတ္တြင္ ေပ်ာ္ရႊင္ခံစားခဲ့ၾကသည္။ ပြဲမွ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အား စစ္မွန္ေသာရွဳေထာင့္ႏွင့္ ကၽြနု္ပ္တုိ႕ကဲ့သုိက တူညီသည့္လားရာကို ၾကည့္ရွဳၾကသူမ်ားထံမွ လႈံ႕ေဆာ္ေနသည့္ တုန္႕ျပန္ခ်က္မ်ားေပးခဲ့သည္။

img-04.jpg

spacee-small (1).jpg

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕မိတ္ေဆြမ်ား၏ စိတ္ဝင္စားမႈကို အရွိန္ျမွင့္တင္လို၍ သူတုိ႕အားပါတနာ အပိုဆု - ေဖာက္သည္မ်ား၏ ထည့္သြင္းေငြႏွင့္ သူတုိ႕ေရာင္းဝယ္ခဲ့သည့္ lotမ်ားႏွင့္အတူ $၃,၀၀၀အထိ အပိုေဆာင္းဝင္ေငြရရန္ တကယ့္အခြင့္အေရးတစ္ခုစီစဥ္ေပးခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

spacee-small (1).jpg

ပစၥည္း အသစ္မ်ား

ေစ်းကြက္မွ ေတာင္းဆုိထားသည့္ အရည္အခ်င္းျပည့္ဝျပီး၊ အခ်ိန္နဲ႕တေျပးညီဝန္ေဆာင္မႈမ်ားမပါဘဲ မည္သည့္တုိးတက္မႈမွမျဖစ္ႏုိင္ဟု ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ယံုၾကည္ပါသည္။

[USD/ZAR ႏွင့္ USD/BRL] ေငြေၾကးအတြဲမ်ားအား ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အေရာင္းအဝယ္ပစၥည္းမ်ားသို႕ ေပါင္းထည့္ခဲ့ျပီး၊ [တရုတ္ႏွင့္ ဘရာဇီးအတြက္ ေငြေပးေခ်စနစ္အသစ္မ်ား] စတင္ခဲ့ပါသည္။

ဒီဇင္ဘာလအား ျဖစ္ႏုိင္ဖြယ္ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈအသစ္တစ္ခုျဖင့္ မွတ္သားထားသည္။ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ယခုအခါ အေမရိကစေတာ့အိတ္ခ်ိန္း ေစ်းကြက္မွ ကုမၸဏီေပါင္း ၁၀၀ဝန္းက်င္၏ စေတာ့ရွယ္ယာမ်ားတြင္ ျမွဳပ္ႏွံႏုိင္ပါျပီ

stocks-big.jpg

ထုိ႕အျပင္ ေတာင္းဆုိအားျမင့္တက္မႈေၾကာင့္၊ မိုက္ခရိုအေကာင့္မ်ား - လူသစ္မ်ားအတြက္ အလံုျခံဳဆံုးအေကာင့္အမ်ိဳးအစားကို ျပန္လည္စတင္ခဲ့ပါသည္။

spacee-small (1).jpg

ပရဟိတ

ကမၻာၾကီးသည္ ပိုေကာင္းမြန္သည့္ေနရာတစ္ခုျဖစ္လာေသာအခါ၊ အိပ္မက္မက္ရန္ ပိုလြယ္ကူပါသည္။ ကိန္းဂဏန္းမ်ားျဖင့္ တုိင္းတာသည့္ ေအာင္ျမင္မႈအား လူအမ်ား သူတုိ႕အိပ္မက္ မေမွ်ာ္လင့္ဘဲျပည့္ဝသြားသည့္အခါ ရလာသည့္ေပ်ာ္ရႊင္မႈအခ်ိန္ခဏတာႏွင့္ ယွဥ္၍မရပါ။

၂၀၁၈တြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ စိတ္ကူးအိပ္မက္မ်ား တကယ္ျဖစ္လာျပီ ပရိုမိုးရွင္းအတြက္ အလြန္ဂုဏ္ယူမိပါသည္။ ၎သည္ ကမၻာအဝွမ္းရွိ လူ၁၂ေယာက္အား သူတို႕သည္ ဖြင့္ေျပာသင့္ျပီး၊ ဆန္းၾကယ္မႈတြင္ယံုၾကည္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း နားလည္သြားေစသည္။ ကေလးမ်ား၏စာၾကည့္တုိက္အား စာအုပ္အသစ္မ်ားျဖည့္ဆည္းေပးျခင္း၊ ေက်ာင္းသံုးပစၥည္းအစံု ဝယ္ေပးခဲ့ျခင္း၊ အိပ္မက္ခရီးစဥ္ေလး စီစဥ္ျခင္း၊ လူအမ်ား၏ ဝါသနာကိုပံ့ပိုးသည့္အေနျဖင့္ ပါဆယ္မ်ား (ဒရုန္းႏွင့္ ကင္မရာမ်ား) ပို႕ေပးျခင္း ႏွင့္ မ်က္မွန္ဆုိင္ေလးအတြက္ ေၾကာ္ျငာစာတမ္းျပင္ဆင္ေပးခဲ့ျခင္းမ်ားေတာင္မွ လုပ္ေဆာင္ေပးခဲ့သည္။

img-05.jpg

spacee-small (1).jpg

တစ္စံုတစ္ေယာက္၏ ဘဝကို ပိုေကာင္းမြန္ေအာင္မေျပာင္းလဲႏုိင္ပါက ေငြသည္ဘာမွမဟုတ္ပါ။ မဒန္ ဥပုသ္လ သည္ သနားစံုမက္ျခင္းႏွင့္ အကူညီရွာေနၾကသည့္ သူမ်ားအတြက္စဥ္းစားရန္ အေကာင္းဆံုးအခ်ိန္ျဖစ္သည္။ ယခုလအတြင္း [ႏွစ္စဥ္ပရဟိတ ပရိုမိုးရွင္း] ေလးသည္ FBSအတြက္ တကယ့္အစဥ္အလာတစ္ခုျဖစ္လာေအာင္ လႈံ႕ေဆာ္မႈရခဲ့ၾကသည္။ ေၾကးအဟႏွင့္ IB ေကာ္မရွင္မွရသည့္ $၃၁၀,၄၇၈အားလံုးအား လိုအပ္သူမ်ားကို ကူညီေနသည့္ ပရဟိတအဖြဲ႕အစည္း ၇ခုအၾကား ျဖန္႕ေဝေပးခဲ့သည္]။

ကံမေကာင္းစြာ၊ ဘဝေတြကို ဖ်က္စီးပစ္သည့္ မေကာင္းသည့္အဖ်က္အဆီးမ်ားသည္ တစ္ခါတစ္ရံျဖစ္ေပၚတတ္သည္။ ဤတြင္လိုအပ္သည္မွာ ခ်က္ခ်င္း၊ ထိေရာက္စြာတုန္႕ျပန္ရန္ျဖစ္သည္။ ၾသဂုတ္လကုန္တြင္ ျဖစ္ခဲ့သည့္ လာအို ေရေဘး ႏွင့္ Lombok ငလွ်င္ေဘး သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ကို ရင္က်ိဳးေစခဲ့သည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ လက္တြ႕သမားအျဖစ္လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။ အေျခခံလူမႈေထာက္ပံ့ေရးပစၥည္းမ်ားႏွင့္ ေဆးဝါးမ်ားႏွင့္အတူ FBSအဖြဲ႕မ်ားပါသည့္ FBSထရပ္ကားမ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ ေရတိုမွာ ေဘးဒုကၡသည္မ်ား၏ဘဝကို ေျဖရွင္းေပးမည့္ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ၾကီးျဖင့္ ေဝးလံေခါင္ဖ်ားသည့္ေဒသမ်ားသို႕ ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

spacee-small (1).jpg

ပြဲမ်ား

FBS အလုပ္ၾကိဳးစားျပီး၊ ပါတီပြဲမ်ားလည္းက်င္းပခဲ့ပါသည္! ေဖေဖာ္ဝါရီတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ [၉ႏွစ္ျပည့္ ေမြးေန႕ ကို Surabayaမွာ က်င္းပခဲ့သည္။ ထို႕ေနာက္ ၾသဂုတ္လတြင္ ကိုင္ရိုျမိဳ႕ရွိ မေမ့ႏုိင္ဖြယ္ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားပါတီ ကို က်င္းပခဲ့သည္။ သင္ႏွင့္ေတြ႕ဆံုျပီး၊ ျပည့္ဝတဲ့အခ်ိန္ကို အတူတကြကုန္ဆံုးရျခင္းသည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အား သစ္လြင္ေသာအၾကံဥာဏ္မ်ားေပးပါသည္။

party.jpg

spacee-small (1).jpg

စက္မႈလုပ္ငန္းတြင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အေတြ႕အၾကံဳကို ခ်ဲ႕ထြင္ခ်င္ျပီး၊ ေခတ္ေရစီးေၾကာင္းေနာက္ လိုက္ခ်င္ပါသည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ယခုႏွစ္တြင္ အာေရဗ်ေဒသ၏ လူၾကိဳက္အမ်ားဆံုးပြဲမ်ားထဲမွ တစ္ခုျဖစ္သည့္ [ကိုင္ရို ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏံွမႈကုန္စည္ျပပြဲ ၂၀၁၈] ပါဝင္သည့္ ေငြေၾကးဆုိင္ရာျပပြဲ ၈ခု ကို တက္ေရာက္ခဲ့ပါသည္။

img-06.jpg

spacee-small (1).jpg

ဇြန္ ၂၀၁၈တြင္၊ ကမၻာ့ဖလား စိတ္လြတ္လက္လြတ္ျပဳမူျခင္းမ်ားက်ေရာက္ခဲ့ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕လက္လြတ္မခံခဲ့ဘဲ၊ FBS ေဘာလံုးခရီးစဥ္ ျပိဳင္ပြဲျပဳလုပ္ခဲ့ပါသည္။ ရလဒ္အေနျဖင့္၊ [၅၅ဦးေသာ ေရာင္းဝယ္သူမ်ားသည္ ရုရွားကိုလည္ပတ္ခြင့္ရခဲ့]ျပီး ႏုိင္ငံတကာပရိတ္သတ္အုပ္ၾကီးထဲတြင္ ေရာပါခဲ့သည္။

football.jpg

spacee-small (1).jpg

ဆုမ်ား

ယခုႏွစ္သည္ အလြန္ျဖစ္ထြန္းသည့္ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့သည္ - ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ အားစိုက္ထုတ္မႈမ်ားအား ကၽြမ္းက်င္သူမ်ားႏွင့္ ေစ်းကြက္ေခါင္းေဆာင္မ်ားမွ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၾကသည္။ [ႏိုင္ငံတကာ ဆုေပါင္း ၇ဆု]ႏွင့္အတူ၊ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ ဘယ္လိုတုိးတက္ေအာင္လုပ္မလဲ ေသခ်ာနားလည္သေဘာေပါက္ခဲ့ပါသည္။ FBSအား စိတ္ခ်ယံုၾကည္ရျပီး၊ အေရာင္းအဝယ္ပစၥည္းမ်ားမ်ားစားစားႏွင့္ ထင္ရွားသည့္ အက်ိဳးေဆာင္အျဖစ္ အသိအမွတ္ျပဳခဲ့သည္။ ထုိ႕အျပင္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ အလားအလာရွိသည့္ FBS CopyTrade ေဆာ့ဖ္ဝဲကိုလည္း မဲေပးခဲ့ၾကသည္။ ဂုဏ္ယူဖြယ္ရာ စာရင္းမ်ားမွာ:

awards.jpg

- UK ရွယ္ယာမဂၢဇင္း၏ “Most Transparent Forex Broker - 2018” ႏွင့္ “Best Forex Trading Account 2018”

- CFI.co, လန္ဒန္အေျခစိုက္ ေငြေၾကးမဂၢဇင္း၏ “Best Copy Trading Application Global - 2018”]ႏွင့္ “Best Forex Broker Asia-2018”

- Hexun၏ “Best Investor Education - 2017”

- တရုတ္ Forex နည္းပညာဆုိင္ရာသံုးသပ္ခ်က္ ကုန္စည္ျပပြဲႏွင့္ Y2 ဖိုရမ္၏ “Best FX IB Program - China 2017”

- FXEmpire၏  “Most Promising Broker – 2018”

spacee-small (1).jpg

ေဖာက္သည္ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ား

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ အကူညီေပးအဖြဲ႕သည္ ႏွစ္စဥ္ရလဒ္မ်ားတစ္ေလွ်ာက္ တုိးတက္ေနသည္။ မယံုႏုိင္ဖြယ္အျမန္ႏႈန္း [ေတာင္းဆုိခ်က္တစ္ခုလွ်င္ စကၠန္႕၃၀ႏွင့္ ေက်နပ္မႈရသည့္ေဖာက္သည္ ၉၅%]တို႕သည္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ အေကာင္းဆံုးေအာင္ျမင္မႈ သက္ေသျဖစ္ျပီး၊ လႈံ႕ေဆာ္မႈတစ္ခု၏ အဆံုးမဲ့အရင္းျမစ္ျဖစ္သည္။

img-07.jpg

spacee-small (1).jpg

ေဖာက္သည္မ်ားပါသည့္ ဇယားအေရအတြက္မ်ားသည္ မီလန္ေနထိုင္သူမ်ားအေရအတြက္ႏွင့္ တူညီသည္။ ၁,၄၀၆,၀၀၀ျဖစ္ျပီး၊ ပ်မ္းမွ် တစ္ေန႕လွ်င္ ၅,၀၀၀ စကားစျမည္ေျပာဆုိမႈမ်ားကို ေတြးၾကည့္ပါ! ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အထူးျပဳမ်ားမွ သင့္ေန႕စဥ္အေရာင္းအဝယ္ လြယ္ကူ၊ အဆင္ေျပေစရန္ ေတာင္းဆိုမႈေပါင္း ၂၄၀,၀၀၀ကို ေျဖရွင္းခဲ့ရသည္။

ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ ေစ်းကြက္ရွာေဖြေရးဟိုက္လိုက္မ်ားကို မွ်ေဝတာ ဒါပထမဆံုးျဖစ္ပါတယ္။ သင့္အား ကၽြန္ေတာ္တုိ႕အေၾကာင္း ပိုသိေစလိုျပီး၊ ဆက္သြယ္ျပီး၊ တုန္႕ျပန္ခ်က္ထားေစခ်င္ပါသည္။ သတင္းအခ်က္အလက္သည္ စြမ္းအားျဖစ္သည္! လူမႈမီဒီယာ လႊမ္းမိုးမႈ ဘယ္ေလာက္ၾကီးထြားလာလဲၾကည့္ပါ။

ရုပ္လံုးေပၚထြက္လာမႈကို ၾကီးမားစြာတိုးတက္ေအာင္လုပ္ခဲ့ျပီး၊ [အင္စတာဂရမ္ ေဖာ္လိုဝါ ၁၁၈%ထက္ပို] ရခဲ့ျခင္းအား ဝမ္းသာလွ်က္ရွိသည္။ [Facebook အဖြဲ႕အစည္း]သည္လည္း ၾကီးထြားလွ်က္ရွိသည္။ အတူတကြဆုိ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕သည္ ၁,၁၉၉,၄၇၈ ရွိပါျပီ!

spacee-small (1).jpg

သစၥာရွိမႈ အစီအစဥ္

၂၀၁၈ တစ္ႏွစ္တာ၏ အထြဋ္အထိပ္မွၾကိဳဆုိပါတယ္! ဒီဇင္ဘာလတြင္၊ ကာလၾကာရွည္ေစာင့္ဆုိင္းခဲ့ရသည့္ သစၥာရွိမႈအစီအစဥ္စတင္လိုက္ပါျပီ။ ပထမဆံုး ၂၄နာရီအတြင္း ပါဝင္ဆင္ႏႊဲသူ ေထာင္ေက်ာ္ယူေဆာင္ေပးခဲ့ပါသည္။ အမိုက္စား လက္ေဆာင္မ်ား၊ ဝန္ေဆာင္မႈမ်ားႏွင့္ ပြဲမ်ားထုပ္ပိုးျပီး အစီအစဥ္မွ သင့္အေရာင္းအဝယ္အေတြ႕အၾကံဳထဲတြင္ ေပါင္းထည့္ေပးထားပါသည္။ [ေနာက္ႏွစ္အတြက္ သင့္ရည္မွန္းခ်က္ကို မဆံုးျဖတ္ရေသးပါက၊ Mercedes Benz S-Class (သို႕) Rolex နာရီသည္ သင့္ေရြးခ်ယ္မႈျဖစ္ႏုိင္ပါသည္]။

img-09.jpg

spacee.jpg

တစ္ႏွစ္တာလံုး ကၽြန္ေတာ္တုိ႕ႏွင့္အတူရွိသည့္အတြက္ ေက်းဇူးတင္ပါသည္!

ကၽြန္ေတာ္တို႕၏ ၾကီးထြားမႈသည့္ မွ်ေဝခဲ့သည့္ေအာင္ပြဲျဖစ္သည္။ ထို႕ေၾကာင့္ ၂၀၁၉အတြက္ ကၽြန္ေတာ္တုိ႕၏ အဓိက ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ အတူေနျပီး၊ အလြန္လ်င္ျမန္စြာျမင့္တက္ဖို႕ပါပဲ!

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera