ၾသစေတးလ ွ်  အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲနွင့္ အလုပ္လက္မဲ့နွ ုန္း

ၾသစေတးလ ွ် အလုပ္အကိုင္အေျပာင္းအလဲနွင့္ အလုပ္လက္မဲ့နွ ုန္း

ၾသစေတးလ ွ်  ေဒၚလာေငြလဲနွုန္းအေပၚတြင္ တိုက္ရိုက္အက ် ိဳးသက္ေရာက္မွ ုရွိသည့္ အေရးၾကီး စီပြားေရးအခ ်က္အလက္တစ္ခုျဖစ္ပါသည္. အလုပ္အကိုင္ရရွိမွ ုမ ် ားလာေလေလ နိုင္ငံရဲ  ့ စီးပြားေရးအေျခအေနေကာင္းလာေလေလျဖစ္ျပီး  အလုပ္လက္မဲ့နွ ုန္းမ ် ားလာေလေလ နိုင္ငံရဲ  ့ စီးပြားေရးအေျခအေနဆိုးလာေလေလျဖစ္ျပီး ေငြလဲနွုန္းတန္ဖိုးကို  က ်ဆင္းေစပါသည္. ထို ့ေၾကာင့္ traderမ ် ားအေနနွင့္ အလုပ္သမားေစ ်းကြက္အခ ်က္အလက္ကိုဂရုတစိုက္ ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္. 

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera