အျမင့္ဆံုးေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ : OPEC အစည္းအေဝး

အျမင့္ဆံုးေျပာင္းလဲႏိုင္မႈ : OPEC အစည္းအေဝး

ေရနံတင္ပို႔ေရာင္းခ်ေသာႏိုင္ငံမ်ားအဖြဲ႔အစည္းမွအဖြဲ႔ဝင္မ်ားသည္ အဖြဲ႔မွတစ္ရက္ေရနံထုတ္လုပ္မႈကို စက္တင္ဘာလကုန္တြင္ တစ္ရက္ ေရနံစည္ ၃၂.၅ သန္းမွ ၃၃ သန္း ကန္႔သတ္ရန္ ပဏာမသေဘာတူညီမႈတစ္ခုဆီသို႔ေရာက္ရွိေနၾကသည္။ ယေန႔ ေရနံတင္ပို႔သူမ်ားသည္ ႏိုင္ငံအလိုက္ထုတ္လုပ္မႈအဆင့္မ်ားကိုသတ္မွတ္ရန္ Vienna တြင္ေတြ႔ဆံုၾကသည္။ OPEC သည္ကမၻာ့ေရနံေထာက္ပံ့မႈ၏ ၄၀% ကိုလႊမ္းၿခံဳထားသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္သမားမ်ားသည္ ေရနံေစ်းႏႈန္းမ်ားမည္သည့္နည္းလမ္းအတိုင္းသြားဟူေသာ သဲလြန္စကိုရွိေဖြရန္ ထိုအစည္းအေဝးကိုအနီးကပ္ေစာင့္ၾကည့္ရလိမ့္မည္။ အစည္းအေဝးသည္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲႏွင့္တူသည္ သို႔ေသာ္ စီနီယာအရာရွိမ်ားမွာ သတင္းေထာက္မ်ားသို႔ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းရွိၿပီး တစ္ေန႔လံုး ေမးခြန္းမ်ားကိုလိႈက္လိႈက္လွဲလွဲေျဖၾကားေပးၾကသည္။ ထံုးတမ္းစဥ္လာအေျခအေနတစ္ခုအရ ထိန္းသိမ္းေရးအဖြ႔ဲအစည္း၏ဦးတည္ခ်က္မ်ားႏွင့္ေဆြးေႏြးပြဲ

ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ားကို ပံုမွန္အားျဖင့္ အစည္းအေဝးၿပီးခ်ိန္တြင္ထုတ္ျပန္သည္။ သို႔ေသာ္ ေျပာင္းလဲမႈသည္ တစ္ေန႔လံုးျဖစ္ႏိုင္သည္။

ထုိအရာျဖင့္ထိုးထြက္ခ်မ္းသာမည့္အခြင့္အေရး

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera