ဂ ်ပန္နိုင္ငံ၏ GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွ ုတန္ဖိုး) အၾကိ ုထြက္ရွိမွ ု

ဂ ်ပန္နိုင္ငံ၏ GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွ ုတန္ဖိုး) အၾကိ ုထြက္ရွိမွ ု

ဂ ်ပန္နိုင္ငံ၏ GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွ ုတန္ဖိုး) အၾကိ ုထြက္ရွိမွ ုေဒတာကို ၁:၅၀  (MT အခ ် ိန္) တြင္ထုတ္ျပန္ဖို ့ရွိပါသည္.  GDP (ျပည္တြင္းအသားတင္ကုန္ထုတ္လုပ္မွ ုတန္ဖိုး) အၾကိ ုထြက္ရွိမွ ုေဒတာသည္ နိုင္ငံတစ္နိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးအေျခအေနကို အလြယ္ဆံုးနွင့္ အနီးစပ္ဆံုး ခန္ ့မွန္းတြက္ခ ်က္နိုင္သည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. ထို ့ေၾကာင့္ ယခုေဒတာသည္ ဂ ်ပန္နိုင္ငံ၏ေငြေၾကးအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မွ ုျပင္းသည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္. 

ယခင္နွစ္ ဒီဇင္ဘာက ထြက္ရွိခဲ့တဲ့ ဂ ်ပန္ Nikkei PMI ရဲ  ့စီးပြားေရးဖြံျဖိ ုးတိုးတက္မွ ုစတုတၳသံုးလပတ္စာ အညႊန္းကိန္းမ ် ားအရ Q4ကာလမွာ ၀.၃% ရွိခဲ့ပါတယ္. အခုထြက္ရွိမယ့္ ေဒတာသည္ JPY (ဂ ်ပန္ ယန္း)အေပၚ သက္ေရာက္မွ ုျပင္းသည့္ ေဒတာတစ္ခုျဖစ္ပါသည္.

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera