ေငြေပၚလြယ္မႈနိမ့္ဆင္းၿပီးေစ်းကြက္ပိတ္ျခင္းသတိေပးခ်က္

ေငြေပၚလြယ္မႈနိမ့္ဆင္းၿပီးေစ်းကြက္ပိတ္ျခင္းသတိေပးခ်က္

ခ်စ္လွစြာေသာအေရာင္းအဝယ္သမားမ်ား!

ခရစၥမတ္ႏွင့္ႏွစ္သစ္ကူးပြဲေတာ္မ်ားေၾကာင့္ အေရာင္းအဝယ္အခ်ိန္ဇယားေျပာင္းလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေက်းဇူးျပဳ၍အသိေပးလိုပါတယ္။

 

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၆th (၂၆.၁၂.၁၆) တြင္ Forex ေစ်းကြက္သည္ ေငြေပၚလြယ္မႈေလ််ာ့ခ်ျခင္းေတြ႔ႀကံဳႏိုင္သည္။ အေရာင္းအဝယ္လုပ္၍မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၂၀၁၆ ဒီဇင္ဘာ ၂၇th (၂၇.၁၂.၁၆) တြင္ Forex ေစ်းကြက္သည္ ပံုမွန္အတိုင္းလည္ပတ္လိမ့္မည္။

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ ၂nd (၀၂.၀၁.၂၀၁၇) တြင္ Forex ေစ်းကြက္သည္ ေငြေပၚလြယ္မႈေလ််ာ့ခ်ျခင္းေတြ႔ႀကံဳႏိုင္သည္။ အေရာင္းအဝယ္လုပ္၍မျဖစ္ႏိုင္ပါ။

၂၀၁၇ ဇန္နဝါရီ ၃th (၀၃.၀၁.၂၀၁၇) တြင္ Forex ေစ်းကြက္သည္ ပံုမွန္အတိုင္းလည္ပတ္လိမ့္မည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera