စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ် ား၏ ရင္းနွီးစိုက္ထုတ္သံုးစြဲကုန္က ်စရိတ္ အေျခအေန

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ် ား၏ ရင္းနွီးစိုက္ထုတ္သံုးစြဲကုန္က ်စရိတ္ အေျခအေန

စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ ် ား၏ ရင္းနွီးစိုက္ထုတ္သံုးစြဲကုန္က ်စရိတ္ အေျခအေန (Capex)ေဒတာသည္ ၾသစေတးလ ွ်  ေဒၚလာေငြလဲနွုန္းအေပၚတြင္ သက္ေရာက္မွ ုရွိသည့္အတြက္ ၾသဇီေဒၚလာကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လိုသူ traderမ ် ားအေနနွင့္ ထိုေဒတာကို ဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည ္.၂:၃၀ (MT အခ ် ိန္) တြင္  (Capex)ေဒတာကိုေစာင့္ၾကည့္ျပီး  AUDကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လိုက္ပါ!

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera