နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္

နယူးဇီလန္ဗဟိုဘဏ ္ အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္

နယူးဇီလန္ ဗဟိုဘဏ ္အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ ေဆြးေႏြးပြဲကို ၀၀:၀၀ (MT အခ်ိန္)တြင္ ထုတ္ျပန္သြားဖို ့ရွိပါသည္။ NZD(နယူးဇီလန္ ေငြေၾကး) ကီ၀ီကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လိုသူ မ်ားအေနနွင့္ ထိုRBNZ အတိုးနွုန္းဆံုးျဖတ္ခ်က္ကို ဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။

နယူးဇီလန္ ဗဟိုဘဏ ္အတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္ဆိုင္ရာ ေဆြးေႏြးပြဲကို ထုတ္ျပန္သြားဖို ့ရွိပါသည္။ ဗဟိုဘဏ္၏ ေနာက ္ဆံုးအတိုးနွုန္း ဆံုးျဖတ္ခ်က္မွာ မေျပာင္းမလဲရွိခဲ့ျပီး နယူးဇီလန္၏စီးပြားေရးတည္ျငိမ္မွု ေသခ်ာတဲ့အခ်ိန္အထိ ယခုအတိုးနွုန္းကို မေျပာင္းမလဲထိန္းသိမ္းထားခ်င္ပံုရပါသည္။ NZDနယူးဇီလန္ ေငြေၾကး ကို အေရာင္းအ၀ယ္လုပ္လိုသူ ကုန္သည္မ်ားအေနနွင့္ ထိုအတိုးနွုန္းဆံုးျဖတ္ခ ်က္ကို ဂရုစိုက္ေစာင့္ၾကည့္သင့္ပါသည္။ NZDနွင့္တြဲေနေသာေငြေၾကးအတြဲေတြကို ေရာင္း၀ယ္နိုင္မယ့္ အေကာင္းဆံုးအခြင့္အေရးျဖစ္ပါသည္။

အခြားသတင်း

သင္၏ျပည္တြင္းေငြေၾကးစနစ္ျဖင့္ေငြသြင္းရန္

ဖုန္းျပန္ေခၚေပးမည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

နံပါတ္ ျပင္ပါ

လူႀကီးမင္း၏ေလွ်ာက္လႊာကို လက္ခံၿပီးျဖစ္ပါသည္

မၾကာမီ မန္ေနဂ်ာမွ လူႀကီးမင္း၏ ဖုန္းကိုျပန္္ေခၚရန္။

အတြင္းပိုင္းတစ္ခုခုအမွားအယြင္းျဖစ္ေနသည္။ ေက်းဇူးျပဳ၍ ေနာက္တစ္ႀကိမ္ထပ္မံႀကိဳးစားၾကည့္ပါ။

သင္ဟာ ဘေရာက္ဇာ ဗား႐ွင္းအေဟာင္းကိုသံုးေနတာ ျဖစ္ပါတယ္.

ေအာင္ျမင္မႈပိုရဖို႔ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ အေတြ ့အၾကံ ုေတြရျပီး လံုျခံဳမႈရွိဖို႔အတြက္ အဆင့္ျမွင့္တင္လိုက္ပါ သို႔မဟုတ္ အျခားတစ္ခုကို သံုးပါ.

Safari Chrome Firefox Opera